Uitterdijk, Jurjen Nanninga (1848-1919)

Jurjen Nanninga Uitterdijk (Den Horn (Lagemeeden) 2 januari 1848 – Wezep 27 januari 1919) archivaris te Kampen, advocaat en procureur, zoon van Nanninga Uitterdijk (1810-1880), doopsgezind leeraar te Den Horn en Doetje Hamminga (1818-1874). Gehuwd op 9 augustus 1877 te Maastricht met Nathalie Henriëtte Adolphine Retel (Maastricht 26 november 1843 – Kampen 2 maart 1920), dochter van Johannes Everhardus Retel (1801-1875), onderwijzer en Henrietta Emma Römer (1810-1849).

Jurjen Nanninga Uitterdijk omstreeks 1885

Jurjen Nanninga Uitterdijk omstreeks 1885
© Stadsarchief Kampen

Voor een levensbericht klik hier.

Over: Jurjen Nanninga Uitterdijk:

– Gemeentearchivaris J. Nanninga Uitterdijk is benoemd tot lid der Société Française d’Archéologie in Frankrijk. In: Kamper Courant 9 oktober 1873
– Gemeentearchivaris J. Nanninga Uitterdijk wordt benoemd tot 2e luitenant bij de Schutterij. In: Kamper Courant 6 november 1873.
– Gemeentearchivaris J. Nanninga Uitterdijk is benoemd tot correspondent van de rijksadviseurs voor de monumenten. In Kamper Courant 14 juni 1874.
– Gemeentearchivaris J. Nanninga Uitterdijk onvangt een boek van de gemeente Zwolle voor onderzoek van de archieven van Zwolle. In: Kamper Courant 28 maart 1875.
– Gemeentearchivaris J. Nanninga Uitterdijk is voorgedragen als bibliothecaris van Amsterdam. In: Kamper Courant 13 januari 1878.
– Gemeentearchivaris J. Nanninga Uitterdijk wordt beëdigd als procureur. In: Kamper Courant 17 augustus 1879.
– De Kwestie met de heer Nanninga Uitterdijk (gemeentearchivaris) door Ds. Nieuwenhuys. In: Kamper Courant 29 april 1880.
– Gemeentearchivaris J. Nanninga Uitterdijk wordt benoemd tot lid van het comitee voor Algemeen Kiesrecht. In: Kamper Courant 4 juli 1880.
– Mr. J. Nanninga Uitterdijk benoemd tot plv. kantonrechter. In Kamper Courant 18 september 1883.
– Mr. Nanninga Uitterdijk is benoemd tot gecommitteerde van de Koekoek. In: Kamper Courant 22 september 1887.
– Mr. J. Nanninga Uitterdijk benoemd tot plv. kantonrechter. In Kamper Courant 1 april 188.
– Mr. Nanninga Uitterdijk is benoemd tot gecommitteerde van de Koekoek. In: Kamper Courant 1 december 1892.
– Mr. J. Nanninga Uitterdijk benoemd tot plv. kantonrechter. In Kamper Courant 16 maart 1893.
– J. Nanninga Uitterdijk is 25 jaar gemeentearchivaris. In: Kamper Courant 26 december 1897.
– Mr. J. Nanninga Uitterdijk benoemd tot plv. kantonrechter. In Kamper Courant 27 maart 1898.
– Gemeentearchivaris J. Nanninga Uitterdijk is 25 jaar getrouwd. In: Kamper Courant 14 augustus 1902
– J. Nanninga Uitterdijk is 30 jaar gemeentearchivaris. In: Kamper Courant 28 december 1902.
– Mr. J. Nanninga Uitterdijk benoemd tot plv. kantonrechter. In Kamper Courant 26 maart 1903.
– Gemeentearchivaris J. Nanninga Uitterdijk is benoemd tot lid aan de militaire academie. In: Kamper Courant 28 maart 1904.
– Mr. Nanninga Uitterdijk is herkozen als bestuurslid van het waterschap Dronten. In: Kamper Courant 15 maart 1906.
– Mr. J. Nanninga Uitterdijk benoemd tot plv. kantonrechter. In Kamper Courant 22 maart 1908.
– Mr. Nanninga Uitterdijk is herkozen als voorzitter van het waterschap Broeken en Maten. In: Kamper Courant 19 november 1908.
– J. Nanninga Uitterdijk is 40 jaar gemeentearchivaris. In Kamper Courant 1 december 1912.
– Mr. J. Nanninga Uitterdijk benoemd tot plv. kantonrechter. In Kamper Courant 27 maart 1913.
– J. Nanninga Uitterdijk vraagt ontslag aan als gemeentearchivaris en als leraar Staats- en Huishoudkunde. In: Kamper Courant 16 mei 1917.

Werken van Jurjen Nanninga Uitterdijk:

Boeken:

– Rapport omtrent het Grootburgerweeshuis. Kampen, Kok. 15 p.
– Register van Charters en Bescheiden in het Oude Archief van Kampen, Vierde Deel. Van  1584 tot 1610.
– Register van Charters en Bescheiden in het Oude Archief van Kampen, Vijfde Deel. Supplement op de vier eerste deelen, van 1300-1610.
– Register van Charters en Bescheiden in het Oude Archief van Kampen, Zesde Deel. Van  1610 tot 1620.
– Register van Charters en Bescheiden in het Oude Archief van Kampen, Zevende Deel. Van  1621 tot 1625.
Register van Charters en Bescheiden in het Oude Archief van Kampen, Achtste Deel. Van  1626 tot 1630.
– Register van Charters en Bescheiden in het Oude Archief van Kampen, Archief der Armenkamer.
– Geschiedenis van de voormalige Abdij der Bernardijnen te Aduard. Groningen, J. B. Huber. (1870) 178p.
– Etude sur l’abbaye d’Aduard’. Tours, Imprimerie Jules Bouserer 1874.
– De Kameraars- en Rentmeestersrekeningen der stad Kampen van 1515-1540, bewerkt door J. Nanninga Uitterdijk, Archivaris der Gemeente Kampen. Kampen, L. van Hulst, 1875. 121 p.
– Onvervreemdbaarheid van weerplicht. Kampen L. van Hulst. 1876.
– Een Hansedag te Keulen van 5—8 Juni 1876. Kampen L. van Hulst 1876. 32 p.
– De Stadsburgerweiden te Kampen. Kampen L. van Hulst 1876.
– Het Groot-burgerweeshuis, en de St Geertruids- en Heilige geest gasthuizen te Kampen. Kampen, L. van Hulst, 1876.
– Rapport van den stadsarchivaris aangaande het grootburgerrecht en de groot-burgerweiden. Kampen, H. van Hulst, 1876. 21 p.
Kampen Geschiedkundig Overzicht en Merkwaardigheden. Met twee plattegronden van Kampen. KAMPEN – LAURENS VAN HULST. 1878. 146p.
– Merkwaardigheden van Kampen, een gids voor congresbezoekers. Kampen, Van Hulst, 1878. 74 p.
– Memorie betreffende de uitbetaling van predikant-tractementen aan de Hervormde Gemeente te Kampen. Kampen, Van Hulst, 1891. 43 p.
– Praeadvies vanwege het bestuur van het waterschap Broeken en Maten inzake het voorstel van de commissie uit den Raad der gemeente Kampen tot wijziging van het contract van 21 januari 1889 betreffende de grensregeling tusschen gemeente en waterschap, en de uitvoering der daar aan verbonden werken. Kampen, Van Hulst, 1891. 11 p.
– Advies aan het college van burgemeester en wethouders der gemeente Kampen betreffende het recht van eigendom der Broekweiden. Kampen, 1901, 5 p.
– Een Kamper handelshuis te Lissabon 1572-1594. (handelscorrespondentie) rekeningen en bescheiden. Zwolle, Tijl. 1904. – CXIV, 584 p. (Werken van VORG; no. 21)

Tijdschriften:

– 1869 –
– Een brief van Derk Roberts aan Joost Lewe van Peize. 1582. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, VI (1869) p. 317-320.

– 1870 –
– De scheiding van de Peizer mark, 1577. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, VII (1870) p. 47-50.
– Een brief van den Bisschop van Munster aan den Graaf van Megen 1568. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, VII (1870) p. 79-80.
– Een brief van Asueer Clant van Meinma uit den Haag aan Johan Lewe tot Asinga en Sicco Panser, vooral van politieken inhoud. 1611. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, VII (1870) p. 153-160.
– Verhandelde op een paar landdagen in 1550 en 1551 te Beilen gehouden. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, VII (1870) p. 239-240.
– Ongelijke huwelijken besproken in de Synode van 1735. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, VII (1870)  p. 320.

– 1871-
– Bericht van de komst van Lodewijk van Nassau op het kasteel te Wedde, 1568. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, VIII (1871) p. 66-67
– Inneming van het slot te Wedde door Berend van Hackfort. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, VIII (1871) p. 145-151.
– Een brief van Johan Lewe, 1582. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, VIII (1871) p. 152-154
– Nog een contract van correspondentie, 1683. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, VIII (1871) p. 155-156.

– 1872-
– Bericht omtrent de Watergeuzen onder den Admiraal Doeko Martena. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, IX (1872) p. 57-64.
– Vrijgeleide van Graaf Edzard van Oost-friesland voor jonkvrouw Ghele Manninga, 1514 (bladv.). In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, IX (1872) p. 64.
– Hoe in de 17e eeuw een notaris te Groningen werd aangesteld. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, IX (1872) p. 65-68.
– Johan de Mepsche eene bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van Groningen en Ommelanden onder Spaansche heerschappij. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, IX (1872) p. 81-160.

– 1873 –
– Gerechtelijke verklaring omtrent den adel van het geslacht Tamminga, 1751. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, X (1873) p. 71-72.
– Manslag door den scherprechter van Groningen, begaan 1545. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, X (1873) p. 109-
– Meester Johan, Orgelmaker te Appingadam, 1481. In: Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid van de Prov. Groningen, X (1873) p. 149.
– Een Kamper Almanak van 1567. In: Kamper Courant
– Johannes Brugman te Kampen, 1455. In: Kamper Courant
– Storm en watersnood te Kampen in 1775. In: Kamper Courant
– Verordeningen tegen tabakrooken. In: Kamper Courant
– Wolvenjachten in den omtrek van Kampen in de 16e en 17e eeuw. In: Kamper Courant
– Einige noch ungedruckte Briefe des Ubbo Emmius. In: Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alterthümerzu Emden, Heft II (1873) p. 95-107.

 • Uitterdijk, J.N. (1874). Onze lieve vrouwe broederschap te Kampen. Versl. en Meded. VORG, 9, 29-40.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). De inventaris van het misgewaad van de kapel van het Hanzekantoor te Brugge. BtdGvO, 1 <1), 20-27.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). Geschenk in 1570 door de Staten van Overijssel aan de Koningin van Spanje vereerd. BtdGvO, 1 (1), 32-48.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). Ingezetenen van Overijssel gevangen in Algiers. BtdGvO, 1 (1), 72-75.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). Een brief van den Engelschen gezant G. Downing aan de stad Kampen 1661. BtdGvO, 1 (1), 76-77.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). Opschrift op de Mariaklok in den toren der Plechelmus kerk te Oldenzaal. BtdGvO, 1 (1), 82-83.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). Vernieling van wapens enz. te Kampen bevolen, 1798. BtdGvO, 1 (1), 84.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). De pastorie der St. Nicolaaskerk te Kampen van 1540 – 1556. BtdGvO, 1 (2), 115-133.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). Een en ander omtrent Georgius Konerding, Eene bijdrage tot de geschiedenis der Remonstranten te Kampen. BtdGvO, 1 (3), 193-210.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). Een Paskwil, 1620. BtdGvO, 1 (3), 210.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). Iets betreffende den Kaartemaker Mr. Jacobus van Deventer. BtdGvO, 1 (4), 349-357.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). Goochelaars enz. te Kampen geweerd, 1675. BtdGvO, 1 (4), 357.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). Een diner der Meentelieden te Kampen in 1712. BtdGvO, 1 (4), 362-369.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). Nieuwe klokken en een nieuw orgel voor de kerk te Genemuiden 1488. BtdGvO, 1 (4), 372-376.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). Viering eener eerste mis te Vollenhove, 1558. BtdGvO, 1 (4), 377-378.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). Apotheker te Kampen. 1355. BtdGvO, 1 (4), 379-380.
 • Uitterdijk, J.N. (1874). Een Kamper Boekdrukker van 1524. BtdGvO, 1 (4), 380.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Vervolging van boekdrukkers te Kampen wegens het drukken van fameuse libellen en geuzenliederen, 1566-67. Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 2e reeks, 8, 192-203.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Inventaris van misgewaden, kerksieraden enz. der St. Nicolaaskerk te Kampen, 1565. BtdGvO, 2 (1), 30-42.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Het St. Lucasgilde te Kampen. BtdGvO, 2 (1), 47-66.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Iets over Geert Kuynretorff en zijne reis naar Jeruzalem in 1520. BtdGvO, 2 (2), 93-104.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Iets over het geslacht ten Indyck. BtdGvO, 2 (2), 151-163.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Smaadschrift op de Kamper stadsregeering. 1560. BtdGvO, 2 (2), 168-174.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Tafeldienaar in ’t H. Geestgasthuis te Kampen, 1367. BtdGvO, 2 (2), 186.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Kamper laken naar Rusland uitgevoerd, 1528. BtdGvO, 2 (2), 187.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Huldiging van Karel V te Oldenzaal 1531. BtdGvO, 2 (2), 187.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Remonstrantie van Johan Wolffs omtrent de St. Maartenslieden, 1609. BtdGvO, 2 (3), 189-201.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Iets over huizen en bouwmateriaal in de 14de eeuw te Kampen. BtdGvO, 2 (3), 202-211.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Drie brieven van Johan van Oldenbarnevelt aan de stad Kampen, 1611, 1612. BtdGvO, 2 (3), 246-250.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Een brief van Vincent Volkertsz Coornhert aan de stad Kampen. BtdGvO, 2 (3), 262-267.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Hendrik Slatius te Kampen? 1623. BtdGvO, 2 (3), 270-273.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Watervloed in Mastenbroek 1551. BtdGvO, 2 (3), 273.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). De Mariaklok te Oldenzaal. BtdGvO, 2 (3), 279-281.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Spotlied op Hertog Filips van Bourgondie, 1457. BtdGvO, 2 (3), 281.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Albert Lieffertsz, Boekdrukker te Kampen. BtdGvO, 2 (4), 285-299.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Wolvenjachten in Kampen’s omstreken. BtdGvO, 2 (4), 322-327.
 • Uitterdijk, J.N. & Doorninck, J.I. van (1875). Overijsselsche kaartemakers. BtdGvO, 2 (4), 330-335.
 • Uitterdijk, J.N. (1875). Terechtstelling van eenige Melchioristen te Kampen. In J.G. De Hoop Scheffer (Red.), Doopsgezinde Bijdragen, 1875, (pp.57-66). Amsterdam/Leeuwarden: G.L. Funke/H. Kuipers
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Het album amicorum van Marcus Gualtherus 1593—1649. BtdGvO, 3 (1), 1-32, 89-109.
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Naamsverandering in 1467. BtdGvO, 3 (1), 86.
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Het verliezen van zegels. BtdGvO, 3 (1), 87-88.
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Album-inschriften van eenige Overijsselaars. BtdGvO, 3 (2), 110-113.
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Stads zilverwerk te Kampen. BtdGvO, 3 (2), 141-150.
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Geschenk van reliquien door een Kamper monnik 1478. BtdGvO, 3 (2), 151-154.
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Pruikenbelasting te Kampen 1702. BtdGvO, 3 (2), 163-165.
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Brief van Jean François le Petit griffier van Béthune aan de stad Kampen. BtdGvO, 3 (2), 166-167.
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Aanteekeningen uit het oude strafrecht. BtdGvO, 3 (3), 218-242.
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Aanteekeningen uit Sinodale acten nopens de Roomsch-Catholieken 1593—1600. BtdGvO, 3 (3), 246-248.
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Verordening omtrent de touwslagers te Kampen, 1418. BtdGvO, 3 (3), 259-261.
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Schade door Giethoorn geleden wegens ’t beleg van Steenwijk 1592. BtdGvO, 3 (3), 262.
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Parlementaire vormen van een Ingeland tegen den dijkgraaf van Mastenbroek, 1539. BtdGvO, 3 (3), 263-264.
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Brieven van Joannes Tollius. Uit het leger der geallieerden in Fransch Vlaanderen, 1710. BtdGvO, 3 (4), 299-314.
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Koningsprebende in het stift ter Hunnep. BtdGvO, 3 (4), 352.
 • Uitterdijk, J.N. (1876). Een en ander omtrent Reijner Bogerman van Dockum. Versln. en medn. VORG, 10 1-17.
 • Uitterdijk, J.N. (1877). Racionarius proventuum incertorum ecclesia Campensis, 1532. BtdGvO, 4 (1), 1-25.
 • Uitterdijk, J.N. (1877). De geneeskunstbeoefenaren te Kampen. I. De Stadsdoctoren. BtdGvO, 4 (1), 26-60.
 • Uitterdijk, J.N. (1877). Zegels van de Provinciale Sinode en van de Classes in Overijssel. BtdGvO, 4 (1), 84-86.
 • Uitterdijk, J.N. (1877). Sauvegarde. BtdGvO, 4 (1), 86.
 • Uitterdijk, J.N. (1877). Jan Adriaensen Leeghwater te Kampen, 1647. BtdGvO, 4 (1), 87-88.
 • Uitterdijk, J.N. (1877). Gerard ter Burg. 1651. BtdGvO, 4 (1), 88.
 • Uitterdijk, J.N. (1877). Aanteekeningen uit de Sinodale acten, nopens de Roomsch-Catholieken, 1611—1630. BtdGvO, 4 (2), 112-124.
 • Uitterdijk, J.N. (1877). Inrichting van het armenweeshuis te Deventer. BtdGvO, 4 (2), 133-139.
 • Uitterdijk, J.N. (1877). Hondsdolheid. 1613. BtdGvO, 4 (2), 184.
 • Uitterdijk, J.N. (1877). Vereering van geschilderde glasvensters door den raad van Kampen. BtdGvO, 4 (3), 263-266.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Aanteekeningen uit de rekeningen der St. Nicolaaskerk te Kampen, betreffende kunst en kunstvoorwerpen. 1526—1536. BtdGvO, 4 (4), 281-305.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Een kijkje in de bibliotheken te Kampen, 1570. BtdGvO, 4 (4), 306-345.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). De Kamper plakalmanak. BtdGvO, 4 (4), 355-360.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Huldiging van Karel V te Kampen. 1528. BtdGvO, 4 (4), 360.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Diefstal in ’t klooster Sibkelo, 1489. BtdGvO, 4 (4), 361.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Merkwaardige ordonnantie uit 1384. BtdGvO, 4 (4), 362-363.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Collecte te Kampen voor den bouw der St. Michaelskerk te Zwolle. 1548. BtdGvO, 4 (4), 365.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Gerecht van desperatie, 1494. BtdGvO, 4 (4), 366.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Petri Bertii, de modestia in appetenda gloria, oratio. De Nederlandsche Spectator, 1878 (52), 428-429.
 • Uitterdijk, J.N. (1878-82). Een oud-wereldlijk liedeboek. Bibliographische Adversaria, IV, 276-282.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Eene Overijsselsche landdagsruzie 1619-1623. BtdGvO, 5 (1), 1-28.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Koning Lodewijk Napoleon in Overijssel 1809. BtdGvO, 5 (1), 29-49.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Aanteekeningen uit de rekeningen der St. Nicolaaskerk te Kampen, betreffende kunst en kunstvoorwerpen 1537-1574. BtdGvO, 5 (2), 89-116.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Lodewijk Gansneb Tengnagel tot Marxveld, 1680. BtdGvO, 5 (2), 139-142.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Het recht van Urk en Emmeloord, 1415. BtdGvO, 5 (2), 143-154, 368.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Portret van Prins Willem III, door Terborg. BtdGvO, 5 (2), 172-174.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Vrees voor de Franschen in Overijssel, 1742. BtdGvO, 5 (2), 175-178.
 • Uitterdijk, J.N. (1878). Wijze van stemmen ten landsdage in Drenthe, 1601. BtdGvO, 5 (2), 183-184.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). Opdracht en aanbieding van boeken aan den magistraat van Kampen, 1561-1658. BtdGvO, 5 (3), 211-246.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). Meester Frederik de vervaardiger van ’t snijwerk op het Oude Raadhuis te Kampen. BtdGvO, 5 (3), 247-255.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). Het opschrift der Predikstoel in de St. Michaelskerk te Zwolle. BtdGvO, 5 (3), 256-257.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). Een heiden te Kampen, 1558. BtdGvO, 5 (3), 268-270.
 • Uitterdijk, J.N. (1879).
  Aanteekeningen uit de rekeningen der St. Nicolaaskerk te Kampen, betreffende kunst en kunstvoorwerpen 1537-1574. BtdGvO, 5 (4), 312-346.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). Verbod van maatschap buiten de stad Kampen, 1326. BtdGvO, 5 (4), 347-349.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). Over het studeeren van Nederlanders in de 16e en 17e eeuw aan buitenlandsche Hoogescholen. Handelingen van het Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congres1 [1. Gehouden te Kampen in 1878], 16 75.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). Een beschaafd man onder de barbaren (Socrates de vriend van Petrarca). Handelingen van het Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congres, 16, 175.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). Over verbeteringen in het archiefwezen. Handelingen van het Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congres, 16, ?
 • Uitterdijk, J.N. (1879). De Engelsche Merchant Adventurers. Handelingen van het Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congres, 16, 263.
 • Uitterdijk, J.N. (1879-1880). Een en ander omtrent Hendrik Avercamp, den stomme van Kampen en zijne werken. Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis, 2, 195-234.
 • Uitterdijk, J.N. (1879-1880). De schilder Bernard Vollenhove. Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis, 2, 276-279.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). De geneeskunstbeoefenaren te Kampen, II. de Chirurgijns. BtdGvO, 6 (1), 1-47.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). Adelsbrief van Hendrik Martens, 1532. BtdGvO, 6 (1), 60-71.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). Getuigenis omtrent de plaats van sommige altaren in de St. Nicolaaskerk te Kampen, 1623. BtdGvO, 6 (1), 81-82.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). Inboedel van een drapenier te Kampen. BtdGvO, 6 (1), 83-89.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). Kamper koek. BtdGvO, 6 (1), 93-94.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). Herdenking van Deventers verlossing, 1608. BtdGvO, 6 (1), 94.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). Koning Eduard III van Engeland, burger te Kampen, 1350. BtdGvO, 6 (1), 95.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). De kerk te Kuinre, 1511. BtdGvO, 6 (1), 96.
 • Uitterdijk, J.N. (1879). Arend van Holtzende in ’t Karthuizer klooster op den Sonnenberg, 1575—1579. BtdGvO, 6 (2), 97-111.
 • Uitterdijk, J.N. (1880). Het album amicorum van Dr. Everhardus Avercamp, 1619. BtdGvO, 6 (3), 219-264.
 • Uitterdijk, J.N. (1880). Johannes van Amerongen, student aan de Universiteit te Parijs, 1462. BtdGvO, 6 (3), 265-267.
 • Uitterdijk, J.N. (1880). Een rechtsgeleerd advies over het huwelijk van Melaatschen. 1470. BtdGvO, 6 (3), 272-280.
 • Uitterdijk, J.N. (1880). Iets over sporen van zon- en maandienst bij de Germanen. BtdGvO, 6 (3), 281-288.
 • Uitterdijk, J.N. (1881). Aanteekeningen betreffende de geschiedenis der Doopsgezinden te Kampen. In J.G. De Hoop Scheffer (Red.), Doopsgezinde Bijdragen, 1881, (pp.78-105). Leiden: E.J. Brill.
 • Uitterdijk, J.N. (1881). Iets over een Kamper schilder uit de 16e eeuw. VORG, 12, 30-41.
 • Uitterdijk, J.N. (1881). De notarissen in Overijssel tot de 17e eeuw. VORG, 12 42-54.
 • Uitterdijk, J.N. (1881). Notariskenmerken. VORG, 12, 55-68.
 • Uitterdijk, J.N. (1882). Valsche aflaatsbullen, 1481. BtdGvO, 7 (3), 185-199.
 • Uitterdijk, J.N. (1882). Duivelbanners, 1643. BtdGvO, 7 (3), 200.
 • Uitterdijk, J.N. (1882). Memorie van Mr. Jacobus Scheltema over de welvaart van Kampen, 1803. BtdGvO, 7 (3), 201-246.
 • Uitterdijk, J.N. (1882). Een en ander over Kamperveen en zijne oude privilegiën. BtdGvO, 7 (3), 247-280.
 • Uitterdijk, J.N. (1883). Een en ander over de gruit te Kampen. VORG, 13, 31-47.
 • Uitterdijk, J.N. (1883). Het album amicorum van Jhr. Dirk Uitenhage de Mist, 1632—1636. BtdGvO, 7 (4), 281-322.
 • Uitterdijk, J.N. (1883). Postwagen van Groningen over Hasselt en Kampen naar Amersfoort. BtdGvO, 7 (4), 323-329.
 • Uitterdijk, J.N. (1883). Belasting op het hangen van wapenborden in de kerken, 1648. BtdGvO, 7 (4), 329.
 • Uitterdijk, J.N. (1883). Geneeskunstbeoefenaren te Kampen. III. De apothekers. BtdGvO, 7 (4), 330-370.
 • Uitterdijk, J.N. (1883). Prisen van drogen, 1659. (zie blz. 351). BtdGvO, 7 (4), 371-375.
 • Uitterdijk, J.N. (1883). Stads glazenschrijver te Deventer, 1670. BtdGvO, 7 (4), 375-376.
 • Uitterdijk, J.N. (1884). Nog eens de boekdrukker Doen Pietersz. De Nederlandsche spectator, 1884 (48), 386-387.
 • Uitterdijk, J.N. (1885). Kamper spotverzen. VORG, 14, 20-27.
 • Uitterdijk, J.N. (1885). Het oude raadhuis te Kampen. Eigen Haard, 11 (44), 529-532.
 • Uitterdijk, J.N. (1885). Registers van Lijfrenten, in 1670 opgenomen door de stad Kampen. Algemeen Nederlandsch Familieblad 2 [2. Tijdschrift voor Geschiedenis, Geslacht-, Wapen-, Zegelkunde, enz. onder leiding van A.A. Vorsterman van Oyen. ’s-Gravenhage: Genealogisch en Heraldisch Archief.], 2, 48-50, 98-101, 156-158.
 • Uitterdijk, J.N. (1885). Eenige aanteekeningen over het geslacht Hellemans. Algemeen Nederlandsch Familieblad, 2, 130-131.
 • Uitterdijk, J.N. (1885). Het hart van den admiraal de Winter. Algemeen Nederlandsch Familieblad, 2, 210-211.
 • Uitterdijk, J.N. (1885). De laatste abdissen van het ’t klooster Schledenhorst. Algemeen Nederlandsch Familieblad, 2, 303.
 • Uitterdijk, J.N. (1885). De klokgieter François Hemony vervaardigt het klokkenspel te Kampen. BtdGvO, 8 (1), 1-11.
 • Uitterdijk, J.N. (1885). De landmeter Thomas Berentsz, 1611. BtdGvO, 8 (1), 12.
 • Uitterdijk, J.N. (1885). De Deventer apothekers-ordonnantie van 1773. BtdGvO, 8 (1), 13-29.
 • Uitterdijk, J.N. (1885). Memoriaal van de reis van een commissie van Ridderschap en Steden naar Heidelberg, naar den elect Frederik van Baden, 1496. BtdGvO, 8 (1), 30-38.
 • Uitterdijk, J.N. (1885). Aanteekeningen betreffende het oude raadhuis te Kampen. BtdGvO, 8 (1), 39-72.
 • Uitterdijk, J.N. (1885). Fragment van een onbekend handschrift van een Nederlandschen Saksenspiegel. BtdGvO, 8 (2), 97-106.
 • Uitterdijk, J.N. (1885). De geneeskunstbeoefenaren te Kampen. IV. De vroedvrouwen. BtdGvO, 8 (2), 125-146.
 • Uitterdijk, J.N. (1885). Werkzaamheid der Jesuiten in Overijssel, 1638. BtdGvO, 8 (2), 173-175.
 • Uitterdijk, J.N. (1886). Vermeende ontwijding van de kerk van het II. Geestgasthuis te Kampen. 1570. Versl. en Meded. VORG, 15, 49-57.
 • Uitterdijk, J.N. (1886). Aanteekeningen betreffende de stads voorspraken te Kampen. BtdGvO, 8 (3), 206-232.
 • Uitterdijk, J.N. (1886). Bankeroet volgens Overijsselsch recht, 1627. BtdGvO, 8 (3), 232.
 • Uitterdijk, J.N. (1886). Secretarissen van Kampen. (met van Doorninck) BtdGvO, 8 (3), 233-242.
 • Uitterdijk, J.N. (1886). Een en ander omtrent Johan van Twickelo tot Borgbeuningen, 1621-1622. BtdGvO, 8 (3), 257-265.
 • Uitterdijk, J.N. (1886). Klagt eener Vlissingsche moeder in wintermaand 1807. BtdGvO, 8 (3), 278.
 • Uitterdijk, J.N. (1886). Verboden boekjes van den Zwolschen voorlezer Barent Hackvoort, 1708. BtdGvO, 8 (3), 279-280.
 • Uitterdijk, J.N. (1886). Arrestatie van Kamper schepen in de Sond en in de Belt, 1533-1537. BtdGvO, 8 (4), 281-297.
 • Uitterdijk, J.N. (1886). Latijnsche verzen van Reiner Bogerman van Dockum op de overwinning in 1510 door Kampen op de Gelderschen behaald. BtdGvO, 8 (4), 298-304.
 • Uitterdijk, J.N. (1886). De invoering van de crimineele ordonnantien van Koning Philips in Overijssel 1569 en 1570. BtdGvO, 8 (4), 315-361.
 • Uitterdijk, J.N. (1886). De pondtollen te Kampen, 1439. BtdGvO, 9 (1), 1-28.
 • Uitterdijk, J.N. (1886). Anthonius van der Graft, apotheker te Kampen, 1570. BtdGvO, 9 (1), 73-74.
 • Uitterdijk, J.N. (1886). Acten van vrijlating van keurmedigheid in de 14e eeuw. BtdGvO, 9 (1), 79-93.
 • Uitterdijk, J.N. (1886). Een geuzenlied. BtdGvO, 9 (1), 94-96.
 • Uitterdijk, J.N. (1886). De zegelstempels van den admiraal de Winter. Algemeen Nederlandsch Familieblad 3 [3. Tijdschrift voor Geschiedenis, Geslacht-, Wapen-, Zegelkunde, enz. onder leiding van A.A. Vorsterman van Oyen. ’s-Gravenhage: Genealogisch en Heraldisch Archief.], 3. 304.
 • Uitterdijk, J.N. (1887). De zegelstempels van den admiraal de Winter. Algemeen Nederlandsch Familieblad 4 [4. Tijdschrift voor Geschiedenis, Geslacht-, Wapen-, Zegelkunde, enz. onder leiding van A.A. Vorsterman van Oyen en G.J. Honig. ’s-Gravenhage: Genealogisch en Heraldisch Archief.], 4. 24-25.
 • Uitterdijk, J.N. (1887). Aanteekeningen betreffende het brievenvervoer te Kampen. BtdGvO, 9 (2), 127-135.
 • Uitterdijk, J.N. (1887). Het rechtzetten der Buiten- en Boventorens te Kampen. BtdGvO, 9 (2), 136-147.
 • Uitterdijk, J.N. (1887). Enige oude spreuken. BtdGvO, 9 (2), 148-158.
 • Uitterdijk, J.N. (1887). Brieven van Franciscus Martinius. BtdGvO, 9 (2), 159-169.
 • Uitterdijk, J.N. (1887). Aanteekeningen betreffende de geschiedenis van den polder van Dronthen. BtdGvO, 9 (3), 193-263.
 • Uitterdijk, J.N. (1888). Kamper schepen tegen de Turken gevraagd, 1538. BtdGvO, 9 (4), 349-354.
 • Uitterdijk, J.N. (1888). Aanteekeningen. BtdGvO, 10 (1), 28-58
 • Uitterdijk, J.N. (1888). Een baggermachine van ’t jaar 1562. BtdGvO, 10 (1), 66-73.
 • Uitterdijk, J.N. (1888). Catalogus van het kunstboek van Philippus II, hertog van Pommeren, toebehoorende aan Mr. S. H. de la Sablonière. Algemeen Nederlandsch Familieblad, 5, 7-11.
 • Uitterdijk, J.N. (1889). Het oudste burgerboek van Kampen. VORG, 18, 23-38.
 • Uitterdijk, J.N. (1890). Een en ander over de verhouding van Overijssel tot het Duitsche Rijk na 1648. VORG, 19, 38-54.
 • Uitterdijk, J.N. (1890). Eenige aanteekeningen over den eed. VORG, 19, 55-59.
 • Uitterdijk, J.N. (1890). Rondreizende schoolmeesters, 1739. BtdGvO, 10 (4), 330.
 • Uitterdijk, J.N. (1890). Het album amicorum van Daem ter Herenhaeff, 1563-1564. BtdGvO, 10 (4), 331-337.
 • Uitterdijk, J.N. (1890). Kapitein Jan van Campen, 1661. BtdGvO, 10 (4), 363-365.
 • Uitterdijk, J.N. (1892). Huwelijksproclamatien van Doopsgezinden te Kampen. Algemeen Nederlandsch Familieblad 5 [5. Tijdschrift voor Geschiedenis, Geslacht-, Wapen-, Zegelkunde, enz. onder leiding van A.A. Vorsterman van Oyen en J.F. van Maanen. ’s-Gravenhage: Genealogisch en Heraldisch Archief.], 9, 9-12, 33-36, 65-68, 85-88.
 • Uitterdijk, J.N. (1894). De contemptu pravi coniugii clericorum, 1339. BtdGvO, 116 [6. 2e serie, 1e deel.] (1), 3-15.
 • Uitterdijk, J.N. (1894). Eene schaking. 1750. BtdGvO, 117 [7. 2e serie, 1e deel.] (1), 44-45.
 • Uitterdijk, J.N. (1894). Hondsdolheid. 1726. BtdGvO, 118 [8. 2e serie, 1e deel.] (1), 52-54.
 • Uitterdijk, J.N. (1894). Uit Lotharingen naar Kampen gevluchte bontdrukkers. 1757. BtdGvO, 119 [9. 2e serie, 1e deel.] (2), 120-122.
 • Uitterdijk, J.N. (1894). Een en ander over Kampen onder Fransche overheersching in 1672 en volgende jaren. BtdGvO, 1110 [10. 2e serie, 1e deel.] (2), 139-191.
 • Uitterdijk, J.N. (1895). Zwolsche Blauwvingers. BtdGvO, 1111 [11. 2e serie, 1e deel.] (3), 202-205.
 • Uitterdijk, J.N. (1895). Brief van de beide huizen van het parlement van Engeland aan de Staten van Overijssel, 1645. BtdGvO, 1112 [12. 2e serie, 1e deel.] (3), 206-209.
 • Uitterdijk, J.N. (1895). De vacature van het drostambt van Vollenhove in 1610. BtdGvO, 1113 [13. 2e serie, 1e deel.] (3), 246-255.
 • Uitterdijk, J.N. (1895). Nederlandsche bouwmeesters uit de 16e eeuw. BtdGvO, 1114 [14. 2e serie, 1e deel.] (3), 256-257.
 • Uitterdijk, J.N. (1896). De haringvangst van Kampen op Schonen in de 14e eeuw. BtdGvO, 1115 [15. 2e serie, 1e deel.] (4), 289-336.
 • Uitterdijk, J.N. (1896). Ontwijding van O.L. Vrouwenkerk te Kampen, 1488. BtdGvO, 1116 [16. 2e serie, 1e deel.] (4), 336.
 • Uitterdijk, J.N. (1896). Adriana Frederica Johanna baronesse Van Dedemsloet, 1870. BtdGvO, 1117 [17. 2e serie, 1e deel.] (4), 375.
 • Uitterdijk, J.N. (1897). Eene audientie namens de drie steden bij de regentes Anna, 1572. BtdGvO, 1218 [18. 2e serie, 2e deel.] (2), 97-107.
 • Uitterdijk, J.N. (1897). Een geschil over de sleutels van de stadspoorten te Kampen, 1678 en 1679. BtdGvO, 1219 [19. 2e serie, 2e deel.] (2), 127-149.
 • Uitterdijk, J.N. (1897). Verordeningen op de goud- en zilversmeden te Kampen. BtdGvO, 1220 [20. 2e serie, 2e deel.] (2), 150-161.
 • Uitterdijk, J.N. (1897). Wonderlijk natuurverschijnsel, waargenomen te Kampen 1610. BtdGvO, 1221 [21. 2e serie, 2e deel.] (2), 162-165.
 • Uitterdijk, J.N. (1897). Verordening omtrent de breedte der straten te Kampen, 1502. BtdGvO, 1222 [22. 2e serie, 2e deel.] (2), 166-168.
 • Uitterdijk, J.N. (1898). Aanteekeningen betreffende Krijn de Blaeu. BtdGvO, 1223 [23. 2e serie, 2e deel.] (4), 306-330.
 • Uitterdijk, J.N. (1898). Wilde dieren uit Noorwegen gehaald, 1482. BtdGvO, 1224 [24. 2e serie, 2e deel.] (4), 330.
 • Uitterdijk, J.N. (1898). De clavecimbaal van Reynera Crystoffels, 1648. BtdGvO, 1225 [25. 2e serie, 2e deel.] (4), 334-339.
 • Uitterdijk, J.N. (1898). Een brief van H. van Wijn aan J. Uitenhage de Mist, 1808. BtdGvO, 1226 [26. 2e serie, 2e deel.] (4), 340-343.
 • Uitterdijk, J.N. (1898). Een verloren weddingschap van mr. Geert van Wou, 1542. BtdGvO, 1227 [27. 2e serie, 2e deel.] (4), 344-345.
 • Uitterdijk, J.N. (1898). Aanteekeningen over geschut te Kampen in de 15e – 17e eeuw. BtdGvO, 1228 [28. 2e serie, 2e deel.] (4), 346-376.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Eenige aantekeningen betreffende het geslacht Van den Gruithuis. Algemeen Nederlandsch Familieblad 29 [29. Tijdschrift voor Geschiedenis, Geslacht-, Wapen-, Zegelkunde, enz. onder leiding van A.A. Vorsterman van Oyen en J.F. van Maanen. [Nieuwe Serie.]. Rijswijk: Genealogisch en Heraldisch Archief.], 14. 113-117.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Uittreksels uit Toe Boecop uit het verloren gegane deel zijner kroniek, 1496-1538. VORG, 22, 66-75.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Militaire marschen van den donderpoëet. BtdGvO, 1330 [30. 2e serie, 3e deel.] (1), 26-34.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Johan Piccardt beveelt zijne Antiquiteijten bij den magistraat van Kampen aan, 1660. BtdGvO, 1331 [31. 2e serie, 3e deel.] (1), 83-85.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Marcus Gualtherus 1621. BtdGvO, 1332 [32. 2e serie, 3e deel.] (1), 94-96.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Het necrologium van de St. Nicolaaskerk te Kampen, 13e – 16e eeuw. BtdGvO, 1333 [33. 2e serie, 3e deel.] (2), 97-194.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Fransche schoolmeesters en schoolmaitressen te Kampen. BtdGvO, 1334 [34. 2e serie, 3e deel.] (3), 228-264.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Zes brieven van Markgraven van Brandenburg aan de stad Kampen, 1544-1609. BtdGvO, 1335 [35. 2e serie, 3e deel.] (3), 278-287.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Het erve Roessinck onder Hardenberg. BtdGvO, 1336 [36. 2e serie, 3e deel.] (3), 288-289.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Aanteekeningen over kachels. BtdGvO, 1337 [37. 2e serie, 3e deel.] (3), 289-290.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Wijze van procedeeren voor de Lage Bank te Kampen. BtdGvO, 1338 [38. 2e serie, 3e deel.] (4), 328-338.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Een proces over de havezathe Boschcamp onder Olst, 1629—1640. BtdGvO, 1339 [39. 2e serie, 3e deel.] (4), 339-346.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Merkwaardige weersvoorspellingen. BtdGvO, 1340 [40. 2e serie, 3e deel.] (4), 347-352.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Scherprechters te Kampen, 1436—1769. BtdGvO, 1341 [41. 2e serie, 3e deel.] (4), 353-366.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Oranjelied, 1717. BtdGvO, 1342 [42. 2e serie, 3e deel.] (4), 367-371.
 • Uitterdijk, J.N. (1901). Hoe de Zondag ontheiligd werd in 1669. BtdGvO, 1343 [43. 2e serie, 3e deel.] (4), 372-376.
 • Uitterdijk, J.N. (1902). Aanteekeningen uit getuigenissen omtrent de belegering en inname van Kampen door den graaf van den Berg, 1572. BtdGvO, 1444 [44. 2e serie, 4e deel.] (1), 11-21.
 • Uitterdijk, J.N. (1902). Het gebroken been van Mr. A.H. ten Oever. 1755. BtdGvO, 1445 [45. 2e serie, 4e deel.] (1), 22-26.
 • Uitterdijk, J.N. (1902). Drapeniers te Kampen, 1564. BtdGvO, 1446 [46. 2e serie, 4e deel.] (1), 27-31.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Maximiliaan van Sternfelt en Gotlieb Tugendreich von Polentz, zijne vrouw. BtdGvO, 1447 [47. 2e serie, 4e deel.] (2), 97-101.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Eene procedure over het vrijdagslof in de St. Nicolaaskerk te Kampen. 1546. BtdGvO, 1448 [48. 2e serie, 4e deel.] (2), 105-119.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Duurte van het koorn, 1630. BtdGvO, 1449 [49. 2e serie, 4e deel.] (2), 120-123.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). De zwolsche boekdrukker Peter van Os van Breda, 1480, 1483. BtdGvO, 1450 [50. 2e serie, 4e deel.] (2), 131-133.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Zes brieven van den stadhouder Willem III, 1684-1693. BtdGvO, 1451 [51. 2e serie, 4e deel.] (2), 147-156.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Geslachtkundige aantekeningen van de Wende en Ridder, uit een ouden staten-bijbel. BtdGvO, 1452 [52. 2e serie, 4e deel.] (2), 157-164.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Een en ander over landeweren. BtdGvO, 1453 [53. 2e serie, 4e deel.] (2), 165-172.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Onthaal van gedeputeerden van den raad van state te Kampen in 1760. BtdGvO, 1454 [54. 2e serie, 4e deel.] (2), 173-177.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Procedure van Jhr. Titus van Galema tegen Jhr. Lodewijk van Harinxma, 1641. BtdGvO, 1455 [55. 2e serie, 4e deel.] (2), 178-181.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Statistieke opgaven betreffende de stad Kampen, 1815. BtdGvO, 1456 [56. 2e serie, 4e deel.] (2), 182-188.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Organist van ’t Klooster Mariengaarde in Friesland, 1570. BtdGvO, 1457 [57. 2e serie, 4e deel.] (2), 189-190.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Abrahamus Hertogh, 1632. BtdGvO, 1458 [58. 2e serie, 4e deel.] (2), 191-192.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Aanteekeningen betreffende de Waalsche gemeente te Kampen en hare predikanten. BtdGvO, 1459 [59. 2e serie, 4e deel.] (3), 193-248.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Portret van Willem IV door Tischbein. 1760. BtdGvO, 1460 [60. 2e serie, 4e deel.] (3), 248.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Toezicht op den verkoop van levensmiddelen te Kampen in vroeger eeuwen. BtdGvO, 1461 [61. 2e serie, 4e deel.] (3), 249-276.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Een procedure tot nakoming van trouwbeloften. 1677. BtdGvO, 1462 [62. 2e serie, 4e deel.] (3), 277-281.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Iets over de regeling van den tijd te Kampen. BtdGvO, 1463 [63. 2e serie, 4e deel.] (3), 282-284.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Premie voor het dooden van een wolf. 1640. BtdGvO, 1464 [64. 2e serie, 4e deel.] (3), 284.
 • Uitterdijk, J.N. (1904). Een regelement van orde voor schepenen en raad te Kampen. 1647. BtdGvO, 1465 [65. 2e serie, 4e deel.] (3), 285-288.
 • Uitterdijk, J.N. (1907). Jan van Ens en zijn aanslag op de stad Kampen in 1493. BtdGvO, 1466 [66. 2e serie, 4e deel] (4), 300-315.
 • Uitterdijk, J.N. (1907). Het tweede huwelijk van Wilhelm Ripperda tot Boxbergen, Hengelo, Boeculo enz. 1668-1669. BtdGvO, 1467 [67. 2e serie, 4e deel.] (4), 316-332.
 • Uitterdijk, J.N. (1907). Verkoop van geschut door Carel Schenk van Tautenburg aan de stad Kampen 1555. BtdGvO, 1468 [68. 2e serie, 4e deel.] (4), 338-348.
 • Uitterdijk, J.N. (1907). Pater van ’t Maatklooster te Zwolle. 1487. BtdGvO, 1469 [69. 2e serie, 4e deel.] (4), 348.
 • Uitterdijk, J.N. (1907). Giften bij de geboorte van een princes van Oranje. 1770. BtdGvO, 1470 [70. 2e serie, 4e deel.] (4), 349-351.
 • Uitterdijk, J.N. (1907). De kamper raadskussens. BtdGvO, 1471 [71. 2e serie, 4e deel.] (4), 359-361.
 • Uitterdijk, J.N. (1907). Nederlandsche bouwmeesters der 16e eeuw. BtdGvO, 1472 [72. 2e serie, 4e deel.] (4), 362-363.
 • Uitterdijk, J.N. (1907). Namaak van Deventer koek. BtdGvO, 1473 [73. 2e serie, 4e deel.] (4), 364-365.
 • Uitterdijk, J.N. (1907). Het orgel in de St. Nicolaaskerk te Kampen. BtdGvO, 1474 [74. 2e serie, 4e deel.] (4), 366-370.
 • Uitterdijk, J.N. (1907). Veroordeeling van eene duivelbanster. 1646. BtdGvO, 1475 [75. 2e serie, 4e deel.] (4), 371-372.
 • Uitterdijk, J.N. (1907). Hoe men onder het dijkgraafschap van de veluwe zich van het onderhoud van een dijk kon ontdoen. 1649. BtdGvO, 1476 [76. 2e serie, 4e deel.] (4), 372.
 • Uitterdijk, J.N. (1907). Paspoort van den keurvorst van Brandenburg voor fransche émigrés, 1685. BtdGvO, 1477 [77. 2e serie, 4e deel.] (4), 373-375.
 • Uitterdijk, J.N. (1908). Verzet van Drenthe tegen de turftollen te Zwartsluis 1592–1780. Nieuwe Drentsche Volksalmanak, 26, 24-55.
 • Uitterdijk, J.N. (1909). In Memoriam Mr. R.E. Hattink. VORG, 25, XLII-XLV.
 • Uitterdijk, J.N. (1909). Ernst Maeler van Kampen schildert een tryptiek voor de St. Stephanuskerk te Nijmegen 1564. VORG, 25, 61-75.
 • Uitterdijk, J.N. (1909). Een verjaringsvers van Bernhard Vollenhove voor Dr. Everhard Ram. 1678. VORG, 25, 89-97.
 • Uitterdijk, J.N. (1910). Rede uitgesproken bij de onthulling van de gedenkplaat in de St. Nicolaaskerk te Kampen ter gedachtenis van den klokgieter Geert van Wou, 13 october 1909. VORG, 26, 21-30.
 • Uitterdijk, J.N. (1910). Spotverzen op regeeringspersonen te Kampen, 1765. VORG, 26, 98-110.
 • Uitterdijk, J.N. (1910). Aanteekeningen betreffende eenige geestelijke goederen der stad Campen in Drenthe gelegen. Nieuwe Drentsche Volksalmanak, 28, 75-90.
 • Uitterdijk, J.N. (1911). Het dijkregister van Wijhe van 1601. VORG, 27, 1-6.
 • Uitterdijk, J.N. (1911). De Nabaliae Flumen bij Tacitus. VORG, 27, 27-31.
 • Uitterdijk, J.N. (1911). De beterschap van een onroerend goed. VORG, 27, 32-36.
 • Uitterdijk, J.N. (1911). De zwarte hoop in drenthe 1518. Nieuwe Drentsche Volksalmanak, 29, 19-34.
 • Uitterdijk, J.N. (1912). Een paar mededeelingen uit het verloren deel der kroniek van arend toe boecop. VORG, 28, 148-154.
 • Uitterdijk, J.N. (1912). IJsselmuiden? VORG, 28, 155.
 • Uitterdijk, J.N. (1912). Testamentaire beschikking van een dierenvriend 1703. VORG, 28, 156.
 • Uitterdijk, J.N. (1913). Een en ander over de pest te Kampen in vroeger eeuwen. VORG, 29, 8-19.
 • Uitterdijk, J.N. (1913). Portret van den Stadhouder Willem II. VORG, 29, 22-24.
 • Uitterdijk, J.N. (1914). Eenige aanteekeningen betreffende het zedelijk leven te Kampen in ´t midden der 15de eeuw. VORG, 30, 6-14.
 • Uitterdijk, J.N. (1914). Melchior Pelgrim, predikant van het Hanze-kantoor te Bergen. 1548-1556. VORG, 30, 15-18.
 • Uitterdijk, J.N. (1914). Johannes Teelinck, predikant te Kampen, 1661. VORG, 30, 19-26.
 • Uitterdijk, J.N. (1914). Vonnis tegen een lasteraar, 1486. VORG, 30, 27-28.
 • Uitterdijk, J.N. (1914). Joden te Kampen, 1489. VORG, 30, 29.
 • Uitterdijk, J.N. (1914). Ruzie tusschen een Deventersche burgemeestersvrouw en een moor 1571. Versl. en Meded. VORG, 30, 30-32.
 • Uitterdijk, J.N. (1915). Martinus Harlingensis, predikant te Rouveen. 1613-1618. VORG, 31, 8-18.
 • Uitterdijk, J.N. (1915). Over huizen en straatnamen te Kampen 1667-1754. VORG 31e stuk (1915). p. 19-31.
 • Uitterdijk, J.N. (1916). Nog eenige aanteekenigen betreffende het zedelijk leven te Kampen in ’t laatst der 15e eeuw. VORG, 32, 26-29.
 • Uitterdijk, J.N. (1916). Een drukpers-delict te Kampen in 1845. VORG, 32, 30-33.
 • Uitterdijk, J.N. (1917). Weeldebepalingen uit vroeger eeuwen te Kampen. VORG, 34, 10-23.
 • Uitterdijk, J.N. (1917). Overijsselsche almanakken. VORG, 34, 43-56.
Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.