Collecte te Kampen voor den bouw der St Michaelskerk te Zwolle 1548

[pag. 365]

COLLECTE TE KAMPEN VOOR DEN

BOUW DER ST. MICHAELSKERK TE ZWOLLE. 1548

________

 

Den vijfden Mei 1548 sloeg de bliksem in den torenspits der statige St. Michaelskerk te Zwolle, tengevolge waarvan deze en de kap der kerk grootendeels afbrandden. Het schijnt dat ten behoeve van den opbouw van die kerk o. a. ook te Kampen eene collecte is gehouden, althans den 1en Juni van dat jaar schreven burgemeesters, schepenen en raad van Zwolle aan de regeering der stad Kampen o.a. het volgende: Verder gunstige vrunde, alsoe V Eer. ons ende onse kerckmeysteren onser verbrander kercken, bynnen v Eer. stadt (des wij v Eer. hoechlicke bedancken) eine beede toegestaen hebben, begeeren wij v Eer. dengheenen dye op toecoemenden Sondach preken ende sermoenen doen sullen jn v Eer. moeder kercke (de St. Nicolaas of parochiale kerk) onss Lieuer Vrouwenkercke, ten Broederen, ende Sancte Brigitten, willen dien aenseggen omme onser armer verbrander kercken gunstiger vermaeninge te doene, tegens den volgenden maendach, op welcken dye beede jn v Eer. stadt geschien sal. 1 [1. Kamper Archief. Brief van de stad Zwolle.])

N.U.

Category(s): Kampen, Zwolle
Tags: , , ,

Comments are closed.