Heilige boomen

[pag. 364]

HEILIGE BOOMEN.

______

In 1637 ging men nog van Deventer en elders te bedevaart naar Holten en den heiligen boom bij het Friezewijk Dat men zich vijfentwintig jaar later nog aan de vereering van heilige b o omen schuldig maakte, blijkt uit de Handelingen der Deventer Classis van 1 April 1663 art. 78: „Is men gekomen ad par-ticularia en is bekent gemaeckt die exorbitante ende noch dagelijx toenemende superstitie, omtrent den hilli-gen boom onder Raalte, gelegen bij Jr. . . edenhuys bedreven, houdt het E. Classis voor guet per Deputatos Classis dit der Classe van Swoll bekent te maecken ende pastorem loei D. Wijrmannum te begroeten, om met assumptie van srjnen daer naest aengelegenen pas-tore van Wesepe dit den H. Lantdrost te remonstreren.”
Aid. 4 Mei 1671 art. 25: „Wegens de remotie des heiligen boems [te Raalte?] hebben D. Deputati verkregen dese apostille [van den Drost]. „Op het versoeck in desen vermeit, sal worden gedaen. Actum Deventer den 27en April 1671. Reinier Schaep ” Ende sullen D. Deputati vernemen wat hierinne gedaen is, en indien nodich verder urgeren de remotie van dien.”

V. D.

_________

Category(s): Deventer, Holten, Raalte
Tags: , , ,

Comments are closed.