Ommen verbrand, 1624

[pag. 363]

 

OMMEN VERBRAND, 1624.

_______

 

In den Tegenw. Staat van Overijssel IV. 1. bl. 83 vindt men opgeteekend, dat de kerk te Ommen korten tijd na 1622 eene prooi der vlammen geworden is, toen het gansche steedje tevens door een zwaren brand zoo veel schade leed, dat de Staten het gedurende twee jaren van sommige belastingen vrijkenden, en daarenboven 300 daler toestonden om onder de minst vermogenden uitgedeeld te worden en 150 gulden tot opbouw van de kerk (R. en St. 29 April 1624 en 18 Maart 1628). In het markeboek van Stegeren wordt deze brand aldus beschreven: ,,Jnt jaer 1624 is niet alleene de kercke, maar leyder Godt oick alle de huysen vande Stadt Ommen verbrant, uytgesondert Tongerens huys ende die bouwhuysen staende ande oestsyde van de Stadt. Godt will haer voertaen voir brant ende alle ongelucken genaedelick bewaeren ende met het karspel segenen. Amen.’’
Tot den wederopbouw der kerk werd door die van Stegeren 150 car. gl. bijgedragen.

V.D.

Category(s): Ommen
Tags: , ,

Comments are closed.