Diefstal in t Klooster Sibkelo, 1489

[pag. 361]

DIEFSTAL IN ’T KLOOSTER SIBKELO, 1489.

_______

Henrick Hermanss ten Broechuus bekent, dat hi eenen monnik toe Sibykeloe, geheten Hoesden, gemaket hefft eenen sloetel, dair die selue voir genante monnick den cloester van Sibykeloe mede gestolen heft omtrent dusent golden rynsche gulden, ende heft denseluen behulp gedaen ende raet gegeuen, ende des ghenoten twe lewen, twee Hollandschen riders ende eenen ducaet.
Noch bekent deselue Henrick Hermanss voirsz, dat hi denseluen monnick behulp gedaen heft tot acht of x reysen, dat hie dat cloester bestall, dair hie voir ende nae van ghenoten heft, somwilen enen stoeter ende somwilen twee of drie stuuers, somwilen een of twee rynsguldens, totten summe xx rynsguldens of dairomtrent. Noch bekent desse voirss. Hermanss dat hie den kelner yan Sibkeloe seluen gestolen heft Ixx rynsgulden, die de voirsz. kelner van Sybekeloe geboirt hadde tot Vollenhoe van schapen, wt synen schuyffselle wt synen cantoer, dair dat meestendeel lewen van weren.

Suspensus   furca opten manendach voir Pancracij Seruacijque Anno ut supra. 1 [1. Kamper Archief, Oerveden boek, fol. 214.])

N. U.

Category(s): Sibculo
Tags: , , ,

Comments are closed.