Gerecht van desperatie 1494

[pag. 366]

 

GERECHT VAN DESPERATIE, 1494.

________

 

Als aanvulling van ’t geen daaromtrent in dit tijdschrift reeds door mijnen geachten mede-redacteur en mij is medegedeeld, kan nog dienen volgende brief van den schulte der stad Zwolle, waarin hij verzocht of de scherprechter van Kampen mag overkomen, om executie te doen over iemand die zich verhangen had:
,,Eersaeme voersichtige guede vrunde. lck begheer seer vruntlyken, my by brenger sbriefs willen senden ende oerlouen vwen scherprichter om eenen man, die zich selfs verhangen heeft, syn recht te doen, des my niet te weygheren, verschulde ick altoes geerne tegens vwen eersamen lieften die god almachtich vrolick ende gesont bewaren moet, toe langen tyden. Gescreuen des dinxendages nae misericordiam. Anno xciiiio.

Henrick Koetkyn

Schulte t Swolle.’’

,,Den Eersamen voirsichtigen Burgermeisteren
Scepenen ende Raedt
der Stadt Campen, mynen besonderen
gueden vrunden.’’

N.U.

Category(s): Kampen, Zwolle
Tags: , , ,

Comments are closed.