De eerste Archivaris van Deventer

[pag. 367]

DE EERSTE ARCHIVARIS VAN DEVENTER.

________

 

Op den 11en Februarij van het jaar 1656 werd bij Concordaat — dus door Schepenen en Raad benevens de Gezworene Gemeente — Assueras Strockel, de bekwame Secretaris der stad, aangesteld om de Secreetkamer waar te nemen en alle zaturdagen ten één ure te openen, op een jaarlijksche bezoldiging van 100 goudgulden. Zoo werd Strockel de eerste Archivaris van Deventer. Immers al droeg hij dien titel niet, toch had hij voor een groot deel dezelfde bezigheden te vervullen, als die, welke aan het Archivarisschap onafscheidelijk verbonden zijn. De opening toch van het archief had tot doel om aan de leden der Gezworen Gemeente de gelegenheid te verschaffen, om inzage van het archief — de secreetkamer, zooals men het toen noemde — te nemen. En zoude dit geen wassen neus zijn, dan behoorde hij tevens de leidsman en vraagbaak te zijn voor de bezoekers van dat, natuurlijk niet gecatalogiseerd, archief, hetgeen hij niet kon zijn, zonder zelf zich vertrouwd te maken met den inhoud der stukken en de orde waarin zij geplaatst waren.
Beschamend voorbeeld voor het nageslacht!

V.D.

_______

Category(s): Deventer
Tags: , ,

Comments are closed.