De Hervorming te Albergen vernomen 1521

[pag. 368]

DE HERVORMING TE ALBERGEN VERNOMEN. 1521.

_________

 

Ofschoon Luther reeds in 1517 zijne 95 stellingen aansloeg, blijkt de mare van ’s mans optreden eerst in 1521 tot het klooster Albergen te zijn doorgedrongen. In dat jaar toch maakte Johannes van Lochem, de toenmalige prior van dat klooster, in zijn ,,Registrum’’ eene aanteekening, welke, overgezet zijnde, luidt: Ook is in dit jaar een zekere Doctor, genaamd Martinus Luther, opgestaan, die door zijne geschriften bijna de geheele wereld in beweging brengt. Sommigen houden hem voor een waarlijk katholiek, zijne geschriften hemelhoog verheffende; anderen, die geschriften veroordeelende, beweren voor vast, dat hij een ketter is, enz.
Wat daarvan ten slotte zal zijn, weet ik niet.
En in 1523 teekent dezelfde prior aan, dat hij, vermits Luther, naar het oordeel van vele brave mannen, bewijzen van waar geloof gegeven had, geen ongunstig oordeel over hem durfde uit te spreken, maar het oordeel aan de goddelijke gerechtigheid overliet. Hij sprak daarbij den wensch uit, dat men voor zoo’n groot man zich in het gebed tot den Allerhoogste mocht wenden, opdat deze hem mocht doen terugkeeren ingeval hij dwaalde, maar hem, zoo hij de waarheid leerde en in geschrift stelde, tot veler nut mocht vrijwaren voor eene onrechtvaardige en smadelijke beoordeeling.

(Verzameling van stukken betrekkelijk het klooster Albergen, bl 126 en 346)

R.E.H.

Category(s): Albergen
Tags: , ,

Comments are closed.