Verboden boekjes van den Zwolschen voorlezer Barent Hackvoort, 1708

[pag. 279]

VERBODEN BOEKJES VAN DEN

ZWOLSCHEN VOORLEZER BARENT HACKVOORT, 1708.

_______

     In de vergadering van Ridderschap en Steden van 8 Maart 1708, kwam o.a. het volgende bezwaar in van de Provinciale Sinode van Overijssel: ,,Alzoo de Christelijke Synodus van Overijssel ontdekt en klaarlijk bevonden heeft, dat in de Boeken van Barent Hakvoort, voorlezer in de kerke van Zwolle geintituleert ,, Schoole van Christus etc. en Staat der Kerke etc: groote dwaalingen gevonden werden; en (I) wel sulke, die uit den Godversaker Spinosa overgenomen, duister en met reden verdagt sgn; (II) zoodanige die de Heilige Schrift verdraien en deszelfs gezag krenken gelijk het doelwit van Spinosa is. (III) alsook zoodaenige die openbaar den klink klaaren Spinosismus voorstaan. Zoo heeft de Chr. Synodus van Overijssel deze boeken niet alleen ten hoogsten schadelijk aan Gods kerke geoordeelt (als strekkende tot ondermijninge van de Goddelijke waarheden en tot bederf van alle Christelijcke deugden), en dat te meer, omdat deze zijn gericht tot onderwyzinge van de jeugt, die daardoor al vroeg, eer zee het ware van het valsche weten te onderscheyden, geimbueert werden, gelijk ook de ondervindinge leert:
     Quo semel est imbuta recens, servabit odorem
     Testa diu.
     Behalven ook dat deeen Hakvoort des te schadelijker, en gevaarlijker is, omdat hij binnen de Stad van Zwolle niet alleen onderwijst in ’t stuk van Gods dienst de teedere jeugt: maer ook die zich ten avondtmael willen bequaem maken:

[pag. 280]

maer ons ook bevolen UEd: Mog: onderdaniglijk te requestreren, dat deselve Boeken bij UEd: Mo: door openbaaren Placcate mogte verboden werden, om daardoor zooveel doenelijk deze voorteetende kanker te stuiten.
     De zaak werd gesteld in handen van den Drost van Salland en eenige andere leden der vergadering en werd den 10en Maart het volgende besloten:
     ,,De Heeren de Droste van Zallant en andere Heeren bij Resolutie van den 8en dezer gecommitteert tot het examineren van het 5e artikel van de remonstrantie van de gecommitteerden van het Christel. Sinodus, wegens de boekies van Berent Hackfoort geintituleert: Schole van Christus en Staat van de Kerke (1 [1. Staat der Kerke Gods door B. Hakvoort, Zwolle, 1702, 8o.]), hebben ter vergaderinge gerapporteert, dat zij bevonden hebben, van de voorsz. boekies verscheiden drukken te sijn ende dat in de drucken van het jaar 1689. ende vervolgens, influeren verscheiden stellingen die seer erroneus sijn. ende naadeligh aen de waere Gereformeerde Religie, zoodanigh als die in de kercken dezer Provincie geleert wordt, ende bij gevolge van sentiment waeren dat de voorsr. boekies van de drucken der gemelte jare 1689 en vervolgens, behoorden te worden verboden weder van nieuws te drucken, ende ook te debiteren ofte te verkopen in deze Provincie, op de boete van vijftigh goltgulden, te statueren tegens de Boekdrukkers ende Boekverkopers die dezen ter contrarie gedaan zouden hebben ende de verbeurte van alle de exemplaren;
     Waerop zijnde gedelibereert, hebben Ridderschap en Steden sich het voorsr. gerapporteerde wel laeten gevallen, ende dienvolgents het selve alsoo gearresteerd en vastgesteldt.’’
     Het plakkaat is inderdaad ook aldus uitgevaardigd.

                                                                                                                                                 N. U.

Category(s): Zwolle
Tags: ,

Comments are closed.