Goochelaars enz. te Kampen geweerd, 1675

[pag. 357]

GOOCHELAARS ENZ. TE KAMPEN GEWEERD, 1675.

 

Den 17en Mei 1675 besloot de Kamper stadsregeering het volgende: ,,Dewijl de ordinarische jaarmarkt op handen is ende op dezelve wel plachten te verschijnen Jan-potages,1 [1. Sommigen leiden dit woord af van Jean Potage = Hanssop of Hans soep; anderen daarentegen beschouwen het als eene verbastering van Jan Pots, naar den rommelpot dien hij droeg.])goochelaers, coordedansers ende diergelijke spullen, niet anders als tot ijdelheden streckende; om dezen dan voor te comen,soo ist dat Schepenen ende Raedt een jegelicken willen hebben gewaerschout sigh met diergelijcke goochelerijen ofte spillen alhier niet te vertonen, off haer Achtb. Sullen diegene nae exigentie van saeaken hier over doen straffen, wordende mede wel expres verboden, dat op Sondag geen cramen sullen mogen werden geopent.”2 [2. Raadstesol. 1675.])

N.U.

 

Uit: Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel uitgegeven door Mr. J.L. van Doorninck, Archivaris van Overijssel en Mr. J. Nanninga Uitterdijk, Archivaris van Kampen, Eerste Deel; Zwolle, De Erven J.J. Tijl. 1874; blz. 357.

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.