Huwelijksproclamatiën van Doopsgezinden te Kampen. 1667 – 1795

[pag. 9]

Huwelijksproclamatiën van Doopsgezinden te Kampen.

1667 – 1795.

     Reeds sedert de 16e eeuw komen de doopsgezinden te Kampen vrij talrijk voor, en bleven daar, ondanks de strenge plakkaten van den magistraat tegen hen genomen, gevestigd.
     Den 2de Januari 1597 werd bepaald dat zoo ze in ’t huwelijk traden zij zich in de Hervormde kerk of van het Raadhuis moesten doen afkondigen.
     Het doopen hunner kinderen anders dan in de openbare kerken der stad, werd hen 9 Maart 1617 nog op een boete van 80 stadsponden verboden.
     Den 28ste Februari 1625 bepaalde de magistraat dat de doopsgezinden die zich in den echt wilden begeven zich tot den kerkenraad der Hervormde gemeente zouden hebben te wenden, die hunne namen zoude opschrijven, terwijl na drie huwelijksche proclamatiën, het huwelijk door de Hervormde predikanten zoude voltrokken worden. Bij een besluit van 7 Juni 1688 wijzigde de magistraat deze bepaling in zooverre, dat, nadat de proclamatiën in de kerk hadden plaats gehad, het huwelijk door de tijdelijke burgemeesters in tegenwoordigheid van een secretaris op het Raadhuis zou worden voltrokken.
     Nadat bij een besluit van 16 Augustus 1667 was bepaald dat de huwelijksproclamatiën op het raadhuis zouden plaats hebben en dat daarvoor ieder der schepenen en de secretaris een taak wijn of 32 stuivers zouden ontvangen, en de stadsdienaar 8 stuivers, werden die huwelijksprolamatiën sedert 1667 in een afzonderlijk register opgeschreven, hetwelk bewaard is gebleven, en ’t welk ik hier, als een niet onbelangrijke bijdrage tot de genealogie van Doopsgezinde familiën in ons land, wensch mede te deelen.

     Register der Mennoniten welcke op het Raedthuys haer houwelijxe proclamatiën hebben doen opschrijven.

     22 October 1667. Jan Romkes van Collem in Vrieslandt, weduwn. Hester Dirx van Campen j. d.
     30 October 1667. Gerrijt Berents van Deventer j. m. Hester Henricx van Campen j. d.
     7 Februari 1668. Jan Matheassen van Campen j. m. Lubbigien Wouters van Campen, j. d.
     6 Martij 1668. Gerrit Jansen van Ulsen j. m. Claes Luities van Oosterwolde j. d.
     6 Martij 1668, Frans Isacks Vlijgh van Campen j. m. Machtelt Jacobs van Glebbeeck, j. d.
     18 April 1668. Jan Berentsen van Delden weduwn. Geesken Gerrits van Enschede weduwe.
     12 Junij 1668. Peter Mattheussen Engelbrecht j. m. van Campen, Stientien Mattheassen j. d. van Frederickstadt. Coram: W. Jacobs Worst, H. C. Stuirman J. V. L.
     10 Julij 1668. Roeloff Volckers, weduwn. van Campen. Lijsebeth Johannis j. d. van Giethoorn. Coram: Bentheim Dr, Worst.
     14 Julij 1668. Wijbrant Coopman j. m. van Amsterdam. Saertien Wijnhouts j. d. van Campen. Coram: H. Cr. Stuirman Jr, Ar. van Hardenberg.
     20 Augusti 1668. Arent Broecker j. m. van Swol. Anneken Pieters van Oedekercken j. d. van Campen. Coram: H. Cr. Stuirman J. V. L. Reyner G. gent. Tengenegel.
     22 Augusti 1668. Pieter Berentsz van Campen j. m. Maeyken Hendricks j. d. van Haerlem. Coram: H. C. Stuirman. J. V. L, W. de Vooght.
     3 September 1668. Steven Janssen Wolthuys j. m. van Campen. Aeltien Herms j. d. van Hengelo, ingeschreven tot Haerlem den 8 September st. n. Coram: H. Cr. Stuirman. J. V. L. Heijman Vriese.
     14 September 1668. Gerrit Jansen weduwn. van Campen. Trijntien Arens van Guilick weduwe. Coram: H. C. Stuirman. J. U. L. D. van Santen.
     18 Octobris 1668. Henrick Engberts j. m. van Hengelo. Geessien Henrix van Hengelo j. d. Coram: Heyman Vriese. H. Cr. Stuirman J. V. L.
     26 October 1668. Berent Dircks van Campen j. m. Jetske Jacobs van Ylst j. d.
     8 December 1668. Jeyo Coopman de jonge van Amsterdam, weduwn. Maria Wijnhouts van Campen weduwe.
     6 Februari 1669. Albert Clasen van Campen weduwn. Annichien Isebrants van Groningen wed. Coram: L. Jantss. J. van Harn. J. V. Dr.
     27 Februarij 1669 Jan Berentsz. Morre j. m. van Groll, Rebecka Arians j. d. van Campen. Coram: Louwe Janss. D. H. Vriese.
     9 Julij 1669. Claes Verhael van Monnekedam j. m. Marrigien Piters van Oederkerck van Campen, j. d. Coram: J. G. get. Tengnegel. A. v. Hardenbergh.
     29 Septembris 1669. Frerick Frericx j. m. van Campen ende Merritien Thoenis Hulshoff wed. van Isaacq Cremer van Deventer. Coram: H. C. Stuirman. J. V. L. D. Ram Doet.
     16 October 1669. Gerrit Jansen Claes, van den Grounouwe weduwen. Jannigien Hendrix Hoedt van Schutrup j. d. Coram: H. C. Stuirman J. U. L. E. Ram. M. Dr.
     21 November 1670. Met acte van de Heeren Commissarien tot Amsterdam ingeschreven: Pieter Janssen Merx van Rhee weduwn. en Saertien Engels j. d. van Amsterdam.
     30 December 1670. Hendrick Jansz. Bolte van Borne j. m. Hendrickein Berents van Hengelo, j. d. Coram: Blanckevoort. H. Vriese.
     19 Januari 1671. Gerrit Henrixen j. m. van Campen. Jennichien Dietemers j. d. van Hengeloe.
     7 April 1671. Hermen Hermsen Holtman van Campen j. g. Beeltien Claasen Cops van Campen j. d.
     4 Februari 1674. Hermen Berensen Aninck van

[pag. 10]

Hengele boortigh weduwn. ende Femme Jans van Gorsele wed.
     17 Januari 1674. Leendert Jansz van Nimwegen wed. Hendrickien Jacobs j. d.
     27 Junij 1674. Piter Barens van Campen weduwn. Geertruyt Hendricks van Enschede j. d.
     Den 21 Julij 1674. Jacob Dircksz. Betz j. g. van Munnickedam, Marijke Oderkers van Campen j. d.
     6 November 1674. Ibe Hertmans van Campen j. g. Geertien Berens van Campen j. g.
     4 Februari 1676. Jan Isacksz j. g. van Campen Geertien Claesen Cobs j. d. van Campen.
     19 Maij 1677. Jacob Berentsen van Campen j. m. Anneke Jans van Groeningen weduwe. Coram: Blanckvoort van de Wende.
     2 Junij 1675. Jan Theunissen Hulshoff van Borne j. g. Trijntien Jans van Campen j. d.
     4 Junij 1675. Albert Clasen van Haerst weduwn. Femmigien Jans van Borne wed.
     27 Maij 1675. Jan Hendricksz. weduwn. Gerrigien Jans wed.
     8 Junij 1677. Gerrit Abramsen Stroo van Campen j. m. Femmechien Jansen van Hengele j. d. Coram: van de Wende. Herwajer.
     4 Februari. 1678. Willem Albertsen Overbeeck van Enschede j. m. Annechien Berents van Enschede j. d. Coram: Ram, Sabe.
     14 Augusti 1678. Sijn ingevolge resolutie van Schepenen ende Raedt nae drie gehoudene kerckelike proclamatiën (alsoo den bruydegom seer cranck van lichaeme was) in den huwliken staet bevestight Jan Bartelsen van Meulenbroek weduwn. en Grietien Remmels van Colderveene j. d. Sonder argelist. Coram: Baek, Vollenhove. Me Praesente, H. Nuis secret. 1678.
     18 October 1678. Piter Theeuwsen van Campen weduwn. Marrichien Piters van Gulikerlant j. d. Coram: Ingen, Baeck J. U. D.
     9 December 1678. Theunis Theeuwsen weduwn. uyt het Landt van Gulick, Sykie Davidts wed. van Haerlem. Coram: Ingen, Voorne.
     11 Januarij 1679. Hendrick Jorisen Richters van Campen j. m. Femmechien Gerrits van Campen j. d. Coram: Voorne, Ingen.
     3 Maij 1679. Jannes Bongert van Becksteswaegh weduwn. en Lijsebeth Cops van Campen j. d. Coram: Sabé, Vollenhove.
     30 Maij 1679. Jacob Jansen van Campen j. m. Trientien Dircks van Ysselmuyden j. d. Coram: B. Vollenhove. S. van Wijngaarden.
     28 Julij 1679. Gerrit Jorisen Richters van Campen j. m. Trijntien Jans van Campen wed. Coram: Wijngerden, Herwajer.
     30 Augusti 1679. Sijn ingevolge resolutie van Schepenen ende Raedt, nae drie gehoudene kerkelike proclamatien (ter oorsake den bruydegom seer cranck was) voor het cranckbedde in den huwliken staet bevestight, de personen van Claes Kyrsen van Staphorst weduwn. en Geessien Nieuweuburghs van Campen j. d. Sonder argelist. Coram: Herwajer, Baeck. J. U. D.
     15 November 1679. Jan ten Cate van Enschede j. m. Eva Oedekercks van Campen j. d. Coram: Voorne, van de Wende;
     3 Januarij 1680. Jan Jochums van Eype weduwn. en Mayken Cornelis van Campen, wed. Coram: van de Wende, Voorne.
     20 Februari 1680. Sijn ingevolge goedtvinden van Schepenen en Raedt, nae drie gehoudene kerkelike proclamatiën (ter oorsake dat den bruydegom Ruyter sijnde, en op morgen met het regiment vertrekken soude) in den huwliken staet bevestight op de Raetscamer, de personen van Hans Jacob Poupeck van Bohemen j. m. en Maria Berens van Campen j. d. Sonder argelist. Coram: C. Veen Dr. P. Eeckholt.
     12 Junij 1680. Laurents Adams, weduwn. van Sappenbroeck, Rebecca Ariaens van Campen, wed. Coram: O. G. gnt. Tengnegel. H. de Baecke.
     4 September 1680. Meinard Albartsen Baers weduwn. van Campen en Femmichien Herms, wed. van Hengele. Coram: B. Vollenhove, A. van den Veene.
     2 Maij 1681. Abram Cops van Campen j. m. en Grietien Tidemans j. d. volgens attestatie van de kerkenraedt van Zwolle.
     11 Julij 1681. Dirck Wijnhout van Campen j. m. en Jannetie Cuypers van Amsterdam j. d. volgens attestatie van de Commissarisen der huwelicksche saecken der stadt Amsterdam.
     17 Junij 1682. Berent Jansen Reijmerinck van Campen j. m. en Jannechien Jans van Hengele wed. Coram: Lemker J. U. D., Vollenhove.
     13 November 1682. Hillebrant Hermensen weduwe van Campen en Niesie Pieters j. d. van Amsteldam, ingevolge attestatie van Commissarissen van de huwelijcke saecken der stadt Amsteldam. Coram: van de Wende, de Baecke.
     23 Februari Ao. 1683. Adriaan Arents Groenouwe van Campen j. m. en Geertien Tobias Schrijvers van Campen j. d. Coram: P. Eeckhout, D. van Romondt.
     19 Martij 1683. Winant Hendricksen j. m. van Campen en Jacomina Telemans j. d. van Zwolle, volgens attestatie van de kercken raedt van Zwolle. Coram: Eeckhout, Romondt.
     26 Martij 1683. Court Hendricksen van Sardam weduwn. Marrechien Abrams van Campen j. d. Coram: Sabé Romondt.
     19 Octobris 1683. Jan van der Graes van Haerlem weduwn. Machteltien Cops van Campen j. d.
     21 December 1683. Geerlof Bruijn van Amsterdam j. m. Trijntien Teunis van Campen j. d.
     4 Maij 1684. Sijn in den echten staet naer gehoudene drie kerkelike proclamatiën (ter oorsaecke den bruijdegom een swaer accident aen sijn been

[pag. 11]

hadde) voor des bruijdegoms bedde in den huwliken staet bevestight, Hermen Wijchersen van Wilsum weduwn. en Elsien Jans van der Lipstadt j. d. Sonder argelist. Coram: Vollenhove, ter Barchorst.
     Me praesente H. Nuis secret.
     21 November 1684. Berent Roelofsen van Campen weduwn. Annegien Velders van Groll j. d. Volgents attestatie van commissarisen van huwelickse saecken der stadt Deventer. Coram: H. de Baecke, J. U. Dr J. van Wijngaerden.
     2 Martij 1685. Tobias Tobiassen Schrijver j. m. en Geertruydt Jurriaens van Ootmersen j. d. Met attestatie van de kerckenraedt van Zwolle.
     1 Junij Ao 1685. Matthijs Louterbach van Zutphen j. m. met Catharina Oedekercks van Campen j. d. Coram: B. ter Berghorst, J. D. van der Wende.
     26 Junij Ao 1685. Dirck Dickers van Zwolle j. m. met Elisabeth Cops van Campen j. d. Coram: Fr. van Ingen. C. H. Lemker J. U. D.
     24 Julij 1685. Pieter Clasen Comes j. m. van Campen. Aeltien Coeners Betschenen van Campen j. d. Coram: Ingen. Lemker. J. U. D.
     3 Augusti 1685. Hermen Hermsen Holtman van Campen weduwn. met Fenneken Hoedemaecker van Enschede j. d. met attestatie ven Dom Everinus Stockman, pastor tot Enschede.
     28 Augusti 1685. Hendrik Jansen Schrijver van Goch j. m. en Wellemtin Cornelis Vinke van Campen j. d. Coram: Lemker Ingen.
     2 Januarij 1686. Willem Hendriksen Bolte van Campen j. m. en Hester Joris Richters van Campen j. d. Coram: van de Wende Eeckholt.
     16 Januarij 1686. Albert Wijnantsen Bliecker van Sardam weduwn. en Grietien Berentsen Bolte van Campen j. d. Coram: van de Wende, Romonde.
     13 Augusti Ao 1686. Sijn in den huwelicken staet, nae eene ergangene huwelicksche proclamatie ter versoecke de bruijdegom seer kranck was voor des bruijdegom bedde bevestigt Jan Hendricks tot Brunnepe woonachtigh weduwn. met Hadewigh Alberts j. d. hetwelcke alsoo van Schepenen en Raedt is geapprobeert.
Coram: B. ter Berghorst, H. de Baecke J. U. D.
     28 Augusti 1686. Pieter Adolph ter Hoven uyt het Graeffschap Meurs j. m. met Geertruydt Oedekercks van Campen j. d. Coram: B. ter Barghorst, H. de Baecke J. U. D.
     5 Februari 1687. Jan Isacksen van Campen j. m. met Jannechien Gerrits van Campen j. d. Coram: P. Eeckhout, R. van Marle.
     18 Martij 1687. Peter Petersen Hackis van Gogh, j. m. met Marrighien Gerrits Oedekerck van Campen j. d. Coram: R. van Marle. P. Eeckhout.
     22 Januari Ao 1688. Sijn, involge Resolutie van Schepenen en Raedt, nae eene ergangene kerckelijcke proclamatie in den huwelijcken staet, met consent van de Hr. capt. Puchler voor des bruidegoms bedde, seer kranck sijnde, bevestight Paulus Leenderts, soldaet onder de Heer Capt. Puchler met Margareta Gerrits van Lunckhuijsen. Coram: H. de Baecke J. U. D. J. D. van der Wende.
     14 April 1688. Gerrit Jansen Richers van Campen, weduwn. en Maritien Henricks van Deventer j. d.
     11 Octobris 1688. Willem Willemsen van Groeningen weduwn. en Lisabeth Roeberts van Campen, j. d. Coram: Voorne, van Wende.
     13 Maij 1689. Carst Toenissen van Dalen van Campen j. m. met Trientien Willincks van Almeloe j. d. Volgents attestatie van Dom. Johannes Ledeboer praedicant toe Almeloe.
     8 Februari 1690. Berent Abrahamsen Stroo van Campen j. m. met Lijsabeth Henricks van Borghsteinfurt wed. Jan Jochumsen en Gerrit Jorissen Richters hebben uijt de name van Lijsabeth Henricks verclaert dit alsoo haer wille te zijn en oock mede volgents attestatie van de secret. van Oostsardam van den 21/11 Februari. Ao 1690 sulx gebleecken. Coram: P. Sabé. P. Eeckhout.
     13 Martij 1690. Jacob Arentsen Gronouwe van Campen j. m. en Tanneke Tobias Schrijver van Campen j. d, Coram: Vollenhove, Blanckevoort,
     7 Julij 1690. Sijn op het goedvinden van Schepenen en Raet,sonder ergangene huwelicksche proclamatiën, in den huwelicken staet op het Raethuys bevestight, Jan Mandel van Emmerick j. m. tegenwoordich op sijn vertreck nae Yrlandt staende, om aldaar voor soldaet onder ’t Regiment van den Heer Coronel van der Greben te dienen, met Barbara Schulders van Nimwegen, hebbende van te vooren ten dien fine consent van de Heer Capt. Deehn geobtineert. Coram: H. de Baecke J. U. D. P. Sabé.
     9 Februari 1691. Met attestatie van de kerckenraedt van Deventer, ingeschreven onder de hant van D° Monen. Lodewijk Everts van Campen j. m. en Aeltien Wanners Nijhof van Borne j. d.
     6 Julij 1691. Met attestatie van de Heeren Commissarissen der huwliksche saken van Amsterdam ingeschreven, Conraadt Conraetsen van Campen, weduwn. en Margrieta Harper van Amsterdam j. d.
     15Februari 1692. Sijn naedat op gisteren, sondach, drie huwelicksche proclamatiën alhier in de kercken gegaen waren, ingevolge resolutië van Schepenen en Raden, op het Raethuijs in den huwlicken staet bevestight: Tebbe Tebbes aen de Cuinre gebortigh weduwn. met Hellighien Henricks van Colderveen weduwe, en is daer bij met wedersijts believen expresse gestipuleert dat de gemeenschap van goederen sal wesen uijtgesloten en dat den eenen noch den anderen met desselfs schulden voor dato deses gemaeckt, niet sal te doen hebben; sonder argelist. Coram: P. Eeckhout. J. Blanckevoort.
     18 Martij. Ao 1692. Teunis Mattheeuwsen uijt het Landt van Guilick, weduwn. met Lijsabeth Ariaens van Campen wed. Coram: J. Blanckevoort. G. Erckelens.

[pag. 12]

     25 Maij 1692. Jan Roebertsen Hesselinck van Campen j. m. met Femmechien Stevens Vogelaer van Campen j. d.
N. B. Dat Ibe Hertmans en Dirck Albertsen van Haerst hebben verclaert, datte geboden tot Haerlem sijn ingeschreven, met versoeck dat die alhier oock mochten gaen. Coram: B. Vollenhove, G.
Erckelens.
     26 November 1692. Gerrit Berentsen Bolte van Campen j. m. met Geessien Egberts van Campen j. d. Coram: G. Erckelens, H. ter Burgh.
     24 Decembris Ao 1692. Gerrit Valck van Zutphen j. m. met Trijntien Coopmans van Campen j. d. Coram: C. Lemker J. U. D. G. W. van Santen.
     9 Septembris 1693. Jan Gerritsen ten Cate van Borne j. m. met Femmechien Abrahamsen Stroo van Campen j. d. Coram: R. van Marle, G. W. van Santen.
     16 December 1693. Dirck Albertsen van Campen weduwn. en Marrechien Everts van Campen j. d. Coram: Ter Barchost, Eeckhalt.
     8 Augusti 1694. Thobias Schrijver, weduwn. van Campen en Marrichjen Claassen j. d. woonachtigh tot Haerlem. Coram: Bartolt ter Berghost, Antonie van Bentheim. J. U. D.
     5 October 1695. Lubbertus Henricksen Bavinck van Campen j. m. en Jannetie Kupers van Campen wed. Coram: S. W. van Santen, D. van Romond.
     18 Januari 1696. David Coendertssen Betsele van Campen j. m. en Judith Henricks Bavinck j. d. van Campen. Coram: ter Burgh, Romondt.
     8 Februarij 1696. Thobias Hoedemaecker j. m. van Bentheim geboren en Aelteijn Coenderts Betsele wed. van Campen geboren. Coram: ter Burgh, Romondt.
     14 Februarij 1696. Sr Henrick van Lochum weduwn. van Enschedé, en Geertjen Kops j. d. van Campen. Coram: R. van Marie, G. J. Erklens.
     5 Octobris 1696. Met attestatie van Schepenen der stadt Haerlem als commissarissen van de Huwelijckse saacken ingeschreven onder de handt van W. Sluijsken in dato den 13 Octobris 1696, Henrick Bavinck j. m. van Campen en Henrickjen Warnarts j. d. van Almeloo. Coram: J. Eeckhoudt, G. D. Daendels J. U. D.
     19 Octobris 1696. Pieter Jansen Oedekerck j. m. van Campen en Swaentjen Berents Boeckhoudt j. d. van Blockzijl. Met attestatie onder de handt van Dominus Maurick Praedicant tot Blockzijl in dato den 15de Octobris 1696. Coram: C. H. Lemker J. U. D. D. v. Romondt.
     18 Decembris 1696. Teleman Jansen j. m. van Goch en Ytjen Dircks Vriese j. d. van Campen. Coram: B. ter Barckhorst, Peter Eeckhoudt.
     28 Meert 1697. Joannes Cops j. m. van Campen en Geertruid Cops j. d. van Emmerick met attestatie van Emmerick voor Schepenen dier stadt onder desselfs zegel den 4de April st. n. 1697 gepasseert. Coram: Eeckhout, Lemker J. U. D.
     16 Julij 1697. Jan Schimmelpenningh j. m. van Zwol en Anneke Jans Oedekercke j. d. van Campen. Met attestatie van d’ Eerw. kerckenraadt der stadt Swol onder de handt van Dominus van Driesch in dato den 15de Julij 1697. Coram: ter Barckhorst, Ridder J. U. D.
     11 Octobris 1697. Willem Janssen Oedekercken j. m. van Campen en Susanna Brockers j. d. van Swoll. Met attestatie van d’ Eerw. kerckenraedt der stadt Swoll onder de handt van Dominus Noppen in dato den 9den Octobris 1697. Coram: R. van Marle, Anth. van Bentheim.
     24 Septembris 1698. Roelof Berents j. m. van Campen en Annetien Stevents j. d. van Campen, volgents vertoonde attestatie van de stadt Haerlem. Coram: Daendels J. U. D. Ridder J. U. D.
     9 Septembris 1699. Sijn op het goedvinden van Schepenen ende Raedt, sonder voorgaende kerckelike proclamatiën in den echten staet bevestigt, de personen van Claes Roelofsen Duijtse en Jennechien Gerrits en sulx voor het krankbedde van gemelte Claes Roelofsen Duijtse. Sonder argelist. Coram: Marle, Bentheim J. U. D.
     11 Decembris 1699. Henrik Jorissen Richers weduwn. en Grietien van Kalkar wed.
     Berent Herman van Campen j. m. en Gerrechien Kremers van Deventer j. d. beijde volgens vertoonde attestatien van Haarlem. Coram: Ter Burgh, Erckelens.
     31 Decembris 1700. Gerrit Cornelissen Braem van Hengelo j. m. en Trijntien Meijnarts Baers van Campen j. d. Coram: Marle, Erckelens.
     31 Decembris 1700. Jan Berentsen Bos van Ossele j. m. en Jennechien Egberts van Hengelo j. d. Coram: Ibidem.
3 Octobris 1701 Berent Hartman van Campen weduwn. en Oedeken van Calcar van Deventer j. d. Coram: Ridder J. U. D. Steenbergen J. U. D.
     19 Augusti 1702. Arriaen van Groenouw van Campen weduwn. en Trijntgen Bruins j. d. mede van Campen. Coram: G. David Daendels J. U. D. Hugo Ter Burgh.
     8 Junij 1703. Sijn op goedtvinden en genoomene resolutie van Schepenen ende Raeden sonder voorgaande kerckelijcke Proclamatiën in de Huwelijcken staet bevestight, Jan Gerritsen van Cooten en Trijntjen Claas Vijgeboom en sulx voor het kranck bedde van gemelde Jan Gerritsen van Cooten sonder argelist. Coram: T. van Tengberden J. U. D. G. D. Daendels J. U. D.
     21 Julij 1703. Warnar Willemsen Reekers j. m. geboren tot Enschedé en Berentjen Jans Scholte j. d. geboren tot Borne. Coram: R. van Marle. G. W. van Santen.

                                                                                                                        (Wordt vervolgd.)

[pag. 33]

Huwelijksproclamatiën van Doopsgezinden te Kampen.

1667-1795.

(Vervolg),

     21 April 1704. Arent Cluiver j. m. van Campen en Trijntien Bavinck j. d. mede van Campen. Sijnde dese inschrijving geschiet ter instantie van Gerrit Laarhuijs en Henrick Bavinck respective swaager en broeder van den Bruidegom en Bruidt voornoemt beijde absent en zich voor tegenswoordig tot Haerlem onthoudende, sonder argelist. Coram: D. van Marle. Aper Herweijer M. Dr.
     7 Februarij 1705. Gerrit Cornelissen weduwn. van Campen. Fenneken Berens j. d. gebooren tot Borne. Met attestatie van C. van den Bergh Bedienaar des Godtlijcken woordts te Borne van dato den 2den Februari 1705. Coram: R. van Marle. Henr. Eeckhoudt.
     27 Februari 1706. Henrick van der Maathen weduwn. tot Borne geboren en Henrickjen Egberts j. d. op Camperveene geboren. Coram: R. van Marle. P. van de Weteringe.
     9 October 1706. Berent Hartman van Campen. weduwn. en Grietjen Herms ten Caate j. d. mede van Campen. Coram: Abraham Suirman, Aper Herweyer M. Dr.
     20 November 1706. Dirck Jansen Backer van Groningen, weduwn. en Hester ter Cate j. d. van Campen. Coram: A. Herweyer M. Dr. P. v. d. Weteringe.
     18 Januarij 1707. Thobias Schrijver van Campen, weduwn. en Geesjen Goossen van Ootmarsum j. d. Coram: G. Jacobs Erckelens. J. Janssen van de Wende.
     14 Maart 1707. Gerrit Palte van Campen weduwn. en Geertruidt Oedekercken mede van Campen geboren, weduwe. Coram: G. Jacobs Erckelens, J. Janssen van de Wende.
     24 Septembris 1707. Claas Albertsen van Campen j. m. ende Jannechjen Janssen Bolte j. d. van Borne. Coram: J. van Ingen, A. Herweyer M. Dr.
     6 Januarij 1708. Jan Warnars van Almelo j. m. met attestatie van Dominus Huixeveldt van Almelo van dato den 4en Januarij 1708 ende Hester Schrijvers j. d. van Campen. Coram: A. Suirman, A. Herweyer M. Dr.
     22 October 1708. Jan Isacks van Diepen weduwn. binnen Campen woonachtig ende gebooren ende Geertgen Berentsen weduwe binnen Borne in Twenthe geboren. Bij vertoonde missive ende verclaaringe van Henrick Jorissen Richardts ende Lodewijck Everts Caamerlinck. Coram: P. van de Weteringe, A. Herweyer M. Dr.
     6 Novembris 1708. Berent Jansen ter Horst tot Hengelo geboren en woonachtig j. m. ende Aeltijn Jansen Nijhoff van Borne j. d. Coram: H. Eeckholt, R. van Marle.
     10 November 1708. Jan Berentsen Grevinck j. m. van Campen ende Oreltijn Richers j. d. van Campen. Coram: Herweyer, van Marle.
     2 Meert 1709. Gerrit Gerritsen van Delden j. m. van Deventer en Judik Teunissen ten Kate van Goor j. d. Coram: R. van Marle, Lulofs.
     22 Maij 1709. Joan Bussemaker van Hengelo j. m. ende Marike Bruijns j. d. van Campen. Coram: Tollius J. U. D. Tengnegel.
     4 Octobris 1709. Berent Berentsen Cremer j. m. van Deventer ende Trijntjen Hartmans j. d. van Campen. Coram: Henr. Eeckhoudt, Jurrien van Ingen.
     3 Meij 1710. Jan Teunissen ten Cate j. m. van Borne ende Claartijn Joris Richers j. d. van Campen. Coram: van de Weteringe, Tengnegel.
     15 Augusti 1711. Jan Janssen van den Aermnikhoff j. m. van Campen ende Femmegien Gerrits Rouhoff j. d. van Borne. Met een kercklijcke attestatie onder de handt van D. van den Berg praedicant tot Borne de dato den 13de Augustus 1711. Coram: M. Coops, A. Herweyer.
     12 Maart 1712. Sijn sonder voorgaande proclamatiën (dog nau gedaane inschrijvinge in het consistorie) in den Huwelijcken staat bevestight Jan Leemkuil j. m. ende Jannichjen Henricks j. d., ende sulx voor het kranck bedde van Jan Leemkuil voornoemt, sonder argelist. Coram: Merwede, Anth. Eeckhoudt.
     18 Meert 1712. Henrick Schimmelpenninck j. m. van Swolle ende Femmichjen van Groenouwe j. d. van Campen. Coram: A. W. van der Meurde, Gerhardt David Daendels, J. U. D.
     27 April 1712. Jan Roelofsen Pijls j. m van Norden in Oostfrieslandt ende Jannegijn Jans Bolte weduwe, van Borne. Coram: G. D. Daendels, J. U. D. A. Eeckhout.
     5 Decembris 1712. Lodewijck Camerlinck weduwn. ende Saartijn Gerrits weduwe, van Haarlem, met attestatie van een der secretarissen der stadt Haarlem den 2 Decembris 1712. Coram: H. Eeckhout.
A. Suijrman.
     14 Februarij 1713. Coenraat Coenraadtsen Betdsele j. m. van Haarlem ende Annetjen Gerrits ten Haave j. d. van Campen. Coram: J. B. Steenbergen J. U. D. R. Veen Med. Dr.
     8 April 1713. Adam Davids Doorn j. m. van Gogh in ’t Land van Cleeff ende Mariken van Ackeren j. d. van Amsterdam. Coram: J. J. van der Wende, P. van de Weeteringe.
     27 Meij 1713. Michel Ruyser j. m. gebooren int canton van Bernn’’, Bruydegom en Anna Jannings weduwe, geboren in ’t canton van Bernn, Bruydt. Coram: Van der Wende, Ingen.
     8 Septembris 1713. Thomas Doyer weduwn. van Swolle ende Elisabeth van Groenouwe j. d. van Campen. Coram: Herweyer, M. Dr. Suirman.
     24 Februarij 1714. Peter Meyer j. m. uit ’t can-

[pag. 34]

ton van Bern, Bruydegom en Anna Buyller weduwe uyt ’t canton van Bern, Bruydt. Coram: Merwede, Ridder.
     6 April 1714. Klaas Boomgaert, Bruidegom van Campen ende Getruyt Hoffman Bruyt mede van Campen. Coram: Luloffs, Tollius J. U. D.
     23 October 1714. Frerick Sweertsen Thusvelt j. m. van Campen ende Marritje Gerrits ten Caaten j. d. van Deventer. Met kercklijke attestatie van de stad Deventer, onder de handt van Dominus Brieder. Coram: Herweyer. Henr. Eeckhoudt.
     28 Januari 1715. Sijn naa voorgaande twe kerckelijcke Proclamatiën in den Huwelijcken staat bevestight Hermen Ruttgers j. m. ende Willemina Melis j. d. ende sulx voor het kranck bedde van Hermen Rutgers voornoemt, sonder argelist. Coram: Merwede, Ridder.
     18 Maart 1714 (sic). Sijn de huwelijx proclamatiën ingeschreven van Peter Teunen j. m. int canton van Bern geboren ende Anna Trachsel weduwe uyt het canton van Bern geboren. Coram: Ridder Merwede.
     21 Meij 1715. Ar ent van Groenouwe j. m. van Campen ende Elisabeth Schimmelpenninck j. d. van Swolle. Coram: Luloffs, Daendels.
     8 Meij 1716. Abraham ten Kaete van Enschede j. m. ende Anna Haeckis van Campen j. d.
     10 Julij 1716. Henrick Schimmelpennick weduwn. van Zwolle ende Elisabet van Groenouwe j. d. van Campen.
     22 Februari 1717. Gerrit Harmens ten Katen j. m. van Campen ende Geertruyd Hesling j. d. van Deventer, volgens attestatie van Deventer van den 20ste Februari 1717.
     8 April 1717. Jan ten Hove j. m. van Campen ende Catarina Palte j. d. van Campen.
     26 April 1717. Warner Willems weduwn. van Twente, wonende tot Campen ende Annetijn Egbers j. d. van Haarlem wonende tot Haarlen, bij attestatie van de secretaris der stad Haarlem de dato 24 April 1717.
     20 April 1718. Pieter Franssen j. m. ende Geertruidt van Groenouwe j. d. beyde van Campen. Coram: J. B. Steenbergen, R. Veen.
     12 October 1720. Henrick Arents ten Caate weduwn. van Goor ende Henrickjen Egbertsen Braama j. d. van Campen. Coram: Ridder, Anth. Eeckhoudt.
     18 April 1721. Jan ten Caaten van Enschede j. m. ende Janneke Hakkes j. d. van Campen. Coram:
J. B. Steenbergen, Aper Herweyer.
     9 Augusti 1721. Jacob Backer j. m. tot Enckhuysen ende Femmichjen Bolte j. d. van Campen. Coram: Ferd. Erckelens, A. Herweyer.
     20 September 1721. Lodewyck Evertsen Kamerlinck weduwn. van Campen ende Trijntijn Peters weduwe van Noortbroeck in Groningerland.
     29 Augusti 1722. Henrick Warnars van Almeloo j. m. met consent van desselfs vader Henrick Warnars d’olde volgens attestatie van Dominus Huneveldt van Almelo van dato den 27ste Augusti 1722 ende Claasjen Schrijvers j. d. van Campen. Coram: R. Veen, D. van de Weteringe.
     7 December 1722. Henrick Bolte j. m. van Campen ende Henrickjen ten Kate j. d. van Deventer. Bij vertoonde eygenhandige verclaaringe van de moeder ende de Bruidt, van dato den 6en December 1722 geschreven in Deventer. Coram: J. Tollius, Petrus van de Weteringe.
     2 Februarij 1723. Abraham Blijdensteyn j. m. van Swolle ende Trijntjen Bruyns weduwe van Campen. Coram: A. W. van der Merwede, Q. Eckelboom.
     20 Februarii 1723. Gerhardus Pauli j. m. gebooren tot Kleeff ende Johanna van Daelle j. d. gebooren tot Aerdenburgh. Volgens attestatie van Borgermeesteren ende Scheepenen der stadt Aardenburgh van dato den 12en Februarii 1723 onder des stads segel ende onderteikeninge van den Griffier L. M. Nemeghier. Coram: A. W. van der Merwede. Q. Eckelboom.
     9 Junij 1723. Frerick Sweertsen Thusvelt weduwenaar van Campen ende Aeltjen Meynders j. d. van Deventer. Coram: F. Erckelens, R. Sabé. Met kerckelijke attestatie van de stadt Deventer onder de handt van Dominus Godefridus van Utrecht van dato den 12en Junij 1723.
     14 Septembris 1723. Sijn de huwelijx proclamatiën ingeschreven tussen Barent Oedekerck j. m. van Campen ende Bartha Palte j. d. van Campen. Coram: Henr. Eeckhout, Jan Herm. Ridder.
     8 Meij 1724. Henrick Behsene j. m. van Campen ende Agnes Bavinck j. d. van Almeloo. Met kerckelijke attestatie van Almeloo onder de handt van Dominus Huneveld van dato den 5de Meij 1724. Coram: J. B. Steenbergen. Henr. Vestrinck.
     4 September 1724. Henrick Baavinck j. m. van Campen ende Sara Warnars j. d. van Almeloo.
Met kerckelijcke attestatie van Almeloo onder de handt van Dominus Huneveldt in dato den 1sten 1724. September. Coram: Herweyer, Ridder.
     30 October 1725. Jan van Calcar weduwn. van Campen ende Femmichjen Cremers van Hassens j.
d. Met kerckelijcke attestatie van Adorp van dato den 26ste October 1724 onder de handt van Dominus J. Post. Coram: P. van de Weteringe, J. Tollius.
     24 Maart 1724. Warner Willems weduwn. van Campen ende Geesjen Jans ten Kaate j. d. van Deventer. Coram: B. van Marle, G. D. Daendels. Met kerckelijke attestatie onder de handt van Dominus Wilhelmus Kramer Predicant tot Deventer, van dato den 17en Maart 1725.
     18 September 1725. Isaack ten Caate j. m. van Enschede ende Catharina Palte weduwe van Campen. Coram: R. Sabé, Henr. Eeckhoudt.

[pag. 35]

     31 Meij 1727. Jan Hendriks ten Caaten j. m. van Campen ende Antje Pieters j. d. van Dokkum. Coram: R. M. Foccoma, B. van Marle.
     25 Maart 1728. Tobias van Gronouw Jacobssoon j. m. van Campen ende Hendrina Schrijvers j. d. mede van Campen. Coram: Marle, Roelink.
     18 April 1728. Naar voorgaande drie wettelijke proclamatiën alhier van het Raadhuis gedaan, zijn bovengemelte op het Raadhuis in den Ehen staat bevestigt. Coram: J. B. Steenbergen, H. W. Roelinck.
     21 Meij 1728. Jan Oedekerk j. m. van Campen en Aaltje Engelblik j. d. van Campen. Coram: J. B. Steenbergen, B. van Marle.
     25 September 1728. Frederik Swiersen Thusveld weduwenaar geboortigh van Edam en alhier woonagtig en Maijken Pieters weduwe woonende tot Haerlem. Ingevolge gerigtelijke attestatie van de Schepenen en Commissarissen van Huwelijks saken der stede Haarlem in dato den 23ste September 1728. Coram: H. Vestrinck, P. v. Weteringe.
     23 October 1728. Matthijs Voet j. m. geboortig van Haarlem en Gerrigjen Hartmans j. d. van Campen. Coram: Ridder, Eckelboom.
     11 November 1728. Willem Oudekerk van Campen j. m. en Stijntje Quaks j. d. mede van Campen. Coram: Ridder, v. d. Linde.
     3 October 1729. Jan Oedekerk weduwn. van Blokzijl wonende te Campen en Adriana Staalwerk van Leiden wonende te Amsterdam. Coram: v. d. Linde. Q. Eckelboom.
     21 November 1729. Thobias Schrijver j. m. van Campen en Rebecca Nieuwenhuis j. d. van Enschedé. Ingevolge gerigtelijke attestatie en volmagt voor Burgemeesteren en Regeerders der stad Haarlem gepasseerd den 17de November deses jaars in den gerigte gelesen en van waarden erkend. Coram: E. v. Romond. H. W. Roelinck.
     15 Februari 1731. Willem Jacobsen j. m. van Deventer en Maaike Pieters weduwe van Frerick Thusvelt van Campen. Coram: G. D. Daendels, G. Meyer.
     17 Maart 1731. Abraham Theunen j. m. geboortig van Fratigen in Switserland in ’t canton van Bern en Barbara Gasser j. d. mede geboortig uit Switserland ’t zelfde canton van Bern. Coram: G. v. d. Linde, G. Meyer.
     8 December 1731. Mattheus van Kalkar weduwn. van Deventer en Hester ten Caten j. d. van Campen. Coram: Marle, Vestrink.
     29 Februarij 1732. Abraham ten Caten weduwn. van Enschedé en Sara van Gronouw j. d. van Campen. Coram: J. B. Steenbergen, L. E. Daandels.
     2 Juni 1732. Hans Kreps weduwn. geboortig uit Switserland uit het canton van Bern en Magdalena Stokje weduwe, mede geboortig in ’t voorschreven canton. Ingevolge attestatie van D. Theodorus Croese Pastor in Sapmeer in de gerichte gelesen en van waarden erkend. Coram: B. v. Marle, G. v. Dijk.
     15 September 1732. Barend Oedekerk weduwn. van Blokzijl, wonende alhier en Cornelia Staalwerk j. d. van Leyden wonende te Amsterdam. Ingevolge gerigtelijke attestatie van de stad van Amsterdam van den 11de September 1732 geteekend door den secretaris J. Witsen. Coram: v. d. Linde, Bruinier.
     18 October 1732. Tobias van Groenouwe j. m. geboortig van deze stad, en Geertruid Schimmelpennincks j. d. geboortig van Almelo. Ingevolge kerkelijke attestatie van Almeloo onder de hand van de predikant Hieronymus Metelerkamp, de dato den 12de October 1732. Coram: v. d. Linde, Bruinier.
     8 Novembris 1732. Jan Roelofs Pyll weduwn. geboortigh van Norden, alhier woonachtig en Geesjen Hendriks van Hovell geboortig van Groningen j. d. Ingevolge gerichtelijke attestatie van de Heeren Commissarissen der houwelijkxse saken in Groningen in dato den 1sten November 1732 getekend door den secretaris J. v. Hoorn. Coram: J. Steenbergen, G. Meyer.
     1 October 1733. Berend van Olst van Groningen j. m. en Geertjen Henriks ten Caten j. d. van Campen. Coram: G. Bruinier, E. v. Romond.
     10 October 1733. Henrik van Dorth weduwn. geboortig van Metelen en hier ter stede woonagtig en Sicilia Maria van Stuerman geboortig van den Stoltenberg j. d. woonagtig te Swoll. Coram: G. Bruinier, E. v. Romond.
     14 November 1733. Sijn nadat drie proclamatiën boven van de puije van den Raadhuise deser stad, alsmede in de kerke te Swolle, volgens vertoonde attestatie onder de hand van de predikant R. Ens, sonder verhinderinge waren ergaan bovengemelte personen van Henrik van Dorth weduwn. en van Sicilia Maria van Stuerman j. d. in den echten staat bevestigd, sonder argelist. Coram: H. W. Roelink, J. Steenbergen.
     3 Maart 1735. Christiaan Gasser geboortig uit het canton van Bern in Switserland j. m. en Trijntjen Blasius Zorg, mede geboortig uit hetzelfde canton j. d. beyde hier ter stede woonachtig. Coram: L. E. Daendels, J. H. Ridder.
     7 Maart 1735. Blasius Zorg geboortig uit de stad Schathusen in Switserland, weduwn. hier ter stede woonagtig en Magdalena Rob geboortig uit het canton van Bern mede in Zwitserland j. d. wonende in Sappmeer. Ingevolge kerkelijke attestatie van Sappmeer, onder de hand van C. Croeser praedicant aldaar, afgegeven den 4de Meert 1735. Coram: L. E. Daendels, J. van Vilsteren.
     11 Junij 1736. Jan van Calcar van Campen weduwn. en Henrica Margareta Ebbing van ’t Hogezand. Ingevolge vertoonde attestatie onder de hand van J. F. van Oostbroek Eccles op

[pag. 36]

’t Hogezand van dato den 8ste Junij 1736. Coram: E. Eckelboom, G. Bruinier.
     4 Julij 1737. Johannes Niepers geboortig van het dorp Hulst in het Brandenburgsche j. m. en Trijntjen Oedekerk geboortig van Campen j. d. beyde hier ter stede woonachtig. Coram: H. Vestrinck, G. Meyer.
     16 Decembris 1737. Berend Gerrits Mos van Hengeloo en Aeltjen Sylvesters van Noordbroek. Ingevolge gerichtelijke attestatie van de Heeren Commissarissen der Huwelijkse saken in Groningen van den 6de December 1737 getekend door den secretaris J. v. Gesseler. Coram: G. v. d. Linde, H. J. v. Roelinck.
     18 Januari 1738. Luirt Doornebos j. m. geboortig van Groningen en Anneke Grevinks j. d. geboortig van Campen. Coram: J. B. Steenbergen, R. Sabé.
     21 Februari 1738. Sijn na voorgaande drie proclamatiën alhier van den puije van den Raadhuise, alsmede te Groningen, volgens attestatie, sonder verhinderinge ergaan, voor Schepenen deser stad op heden in den huwelijken staat bevestigd en getrouwd de personen van Luirt Doornebos en Anneke Grevinks sonder argelist. Coram: J. B. Steenbergen, R. A. van Patkul. Me Praesente, C. Muntz. secret.
     28 Meij 1738. Pieter Mabée j. m. van Haerlem en Femmegien Grevinks j. d. van Campen. Coram: A. Bannier, R. Sabé.
     20 Junius 1738. Sijn na voorgaande drie proclamatiën alhier van den Puije van den Raadhuise, alsmede te Haarlem volgens attestatie sonder verhinderinge ergaen, voor Schepenen deser stad op heden in den huwelijken staet bevestigd en getrouwd de personen van Pieter Mabé en Femmegien Grevinks. Coram: Q. Eckelboom, L. E. Daendels. Me praesente F. Lemker secretaris.
     13 October 1738. Marten Rygers weduwn. uit Wals Nyenburg en Stijntjen Ekker j. d. van Zuidwolde. De laatste ingevolge attestatie van D° J. Gronouw predikant te Zuidwolde, afgegeven den 9de October 1738. Coram: G. Meyer, J. U. D. H. Vestrinck J. U. D.
     7 Decembris 1739. Barend Greeving j. m. geboortig van deze stad en Etje Mabé j. d. geboortig van Haarlem. Volgens attestatie van Haarlem onder de hand van de secretaris M. J. V. D. Valkenburg de dato den 5de December 1739. Coram: J. v. Vilsteren, G. Bruinier.
     16 Julij 1740. Jan van Groningen weduwn. woonagtig tot Swoll en Femmigjen Bongaarts j. d. van Campen. Coram: G. Bruinier, G. Meyer
     1740 den 28ste November, den 5de December en den 12de December, sijn alhier sonder eenige verhinderinge, boven van de puije van den Raadhuise afgekondigd, de huwelijx geboden van Egbert Bos weduwn. alhier woonagtig en van Trijntje Tonkes j. d. uit Groningerland, wonende tot Haarlem. En sulx ingevolge attestatie door de Heer Valckenburg secretaris der stad Haarlem, aldaar afgegeven den 26ste November 1740. In fidem C. Muntz secretaris.
     29 December 1740. Sijn na voorgaande drie proclamatiën, alhier in de kerken deser stad sonder eenige verhindernisse ergaan, voor Schepenen deser stad in den huwelijken staat bevestigd en getrouwt de personen van Arnoldus Blok en Johanna Boltes. Coram: G. v. d. Linde. J. B. Steenbergen.
     23 Februari 1742. Jan van Groningen j. m. geboortig van Groningen, wonende tot Purmerend en Geertien Hartmans j. d. van Campen. Coram: A. Nyenburg. J. B. Steenbergen.
     28 Maart 1742. Sijn na voorgaande drie proclamatiën alhier van de puije van den Raadhuise, alsmede tot West-Zaandam volgens vertoonde attestatie sonder verhinderinge ergaan, voor Schepenen deser stad in den huwelijken staat bevestigd en wettig getrouwd, de personen van Jan van Groningen j. m. en Geertje Hartmans j. d. van dese stad geboortig, sonder argelist. Coram: A. Nyenburg, J. B. Steenbergen. Me praesente C. Muntz secretaris.
     1 April 1743. Derk Grevink j. m. van dese stad en Fenneke Janse Rekers van Deventer j. d. Volgens kerkelijke attestatie van Deventer getekend door D° Dionisius van der Keessel den 30 Maart 1743. Coram: H. W. Roelinck, D. Stennekes.
     21 April 1745. Assuerus Dooijer j. m. van Swolle en Fockelina Schimmelpenninks j. d. van dese stad.
Item: Anthonij Dooijer j. m. van Swoll en Tanneke Schimmelpennincks j. d. van Campen. Coram: R. Roldanus, Q. Eckelboom.
     24 Junij 1746. Egbert Bos weduwn. van dese stad en Martjen Egberts Snoek j. d. geboortig van Groningen. Coram: D. Stennekes, G. Bruinier.
     12 Julij 1746. Sijn na voorgaande drie proclamatiën alhier van de puije van den Raadhuise sonder verhinderinge gegaan, voor Schepenen deser stad in den huwelijken staat bevestigt en wettig getrouwt, de personen van Egbert Bos, weduwn. van dese stad en Martien Egberts Snoek j. d. van Groningen geboortig. Coram: H. W. Roelink, D. Stennekes.
     30 December 1746. Jacob Garner j. m. geboortig uit Switserland en Elsepeet Kasser weduwe woonagtig op de Zuider-Weerdt. Coram: L. C. Daendels. G. Bruinier.
     6 April 1747. Daniël Rycken j. m. uit dese stads jurisdictie en Annigje Stutsman j. d. uit dese stads jurisdictie. Christiaan Stutsman j. m. uit dese stads jurisdictie en Barbara Kreps j. d. uit dese stads jurisdictie. Coram: H. Vestrinck. M. F. van Knueth.
     4 November 1748. Tobias Schrijver j. m. geboortig van dese stad en Elisabeth Overbeek j. d. van Haarlem. Volgens attestatie van de Bruidsvader. Coram: R. Roldanus. L. E. Daendels.

                                                                                                                                       (Wordt vervolgd).

[pag. 65]

Huwelijksproclamatiën van Doopsgezinden te Kampen.

1667-1795.

(Vervolg),

     Den 15 April 1749 Jan Tenjé geboortig van Franeker j. m. en Johanna Seije j. d. van Haarlem. Coram: H. Vestrinck. R. W. van Hemert.
     6 Maart 1750. Tobias Schrijver, weduwenaar geboortig van dese stad en Fenna Margareta Nyenhuis j. d. geboortig van Enschedé, volgens gerichtelyke attestatie van de Magistraat van Enschedé de dato den 2 Maart 1750. Coram: H. Vestrinck. G. Bruinier.
     22 Maart 1751. Jan Oedekerk geboortig van Blokzyl en hier ter stede woonachtig weduwenaar en Jannetje Jacobs j. d. geboortig van Dragten, woonachtig te Amsterdam, volgens attestatie van de Heeren Commissarissen der Huwelykse Saken der stad Amsterdam de dato den 19 Maert 1751. Coram: Q. Eckelboom, A. Vestrinck.
     19 Januari 1752. Egbertus Anthonius ten Bussche j. m. geboortig van Campen en Catharina Margareta Cramer j. d. geboortig van Amsterdam en hier ter stede woonagtig. Coram: R. Roldanus, D. Stennekes.
     10 Febr. 1752. Sijn na voorgaende drie proclamatiën van boven van de puije van den Raadhuise drie maandagen agter een, na costume locaal, publycq sonder eenige verhinderinge ergaan, in den huwelyken staat bevestigd en wettig getrouwd Egbertus Anthonius ten Bussche j. m. geboortig van dese stad en Catharina Margareta Cramer j. d. geboortig van Amsterdam en hier ter stede woonagtig. Sonder argelist. Coram: Q. Eckelboom, Abr. Vestrinck.
     8 Maert 1753. Hendrik Kluiver j. m. geboortig van Campen en Sophia ten Hove weduwe, medegeboortig van dese stad. Coram: Q, Eckelboom, A. S. Greven.
     4 September 1764. Egbert Bramer geboortig van Hengelo j. m. thans hier woonachtig en Antjen Sorg geboortig van dese stad j. d. Coram: A. Vestrinck, C. Croff.
     18 Julij 1755. Hans Kreps j. m. geboortig op het Haatland onder de jurisdictie deser stad en Trijntje Folckerts j. d. woonachtig te Groningen. Volgens attestatie van desselfs moeder Claesjen Jans en van deszelfs broeder Ties Folckerts afgegeven in Groningen den 6 Junij 1755. Coram: L. E. Daendels, H. J. Roelinck.
     5 December 1755. Jacob Sorge j. m. van dese stad en Antjen Hibels j. d. van de Wildervank. Volgens attestatie van D° A. Sluiter Eccles. in de Wildenvank de dato den 29 November 1755 en wijders ter requisitie van M. Voet, sig qualificerende last te hebben van de Bruidegom. Coram: C. Croff, P. E. Sabé.
     22 April 1756. Pieter Oedekerk j. m. geboortig van dese stad en Eva ten Caten j. d. mede geboortig van dese stad. Coram: G. Bruinier, L. E. Daendels.
     1 October 1757. Lodewijk Sorg Camerling j. m. geboortig van dese stad en Reineke Voet j. d. geboortig van dese stad. Coram: C. Croff, H. J. Roelinck.
     30 December 1757. Peter Theunen geboortig van Camperveen j. m. en Elsien Abrahams Boers j. d. van Sapmeer.
     3 September 1758. Warner Franciscus ten Boecob geboortig in de Broekhuisen in het Schout-ampt van Dalfsen weduwenaar en Elisabeth van Elten geboortig van Campen j. d. Coram: B. van Marie, G. Brunier.
     21 September 1758. Sijn na voorgaande drie proclamatiën van den puye van den Raadhuise op drie achtereenvolgende maandagen sonder eenige verhinderinge ergaan, in den houwelyken Staat bevestigd en wettig getrouwd, Warner Franciscus ten Boecob geboortig uit de Broekhuisen in het gerigte van Dalfsen, weduwenaar en Elisabeth van Elten geboortig uit dese stad j. d. sonder argelist. Coram:
H. J. Roelinck, P. E. Sabé.
     7 April 1759. Abraham Petersen Teune j. m. geboortig van Camperveen en Annigjen Butschi j. d. geboortig uit het canton Bern. Coram: B. van Marie, M. Valencijn.
     19 Junij 1761. Jan van Sanen j. m. geboortig van Zwolle en Agnita Bongard j. d. geboortig uit dese stad. Coram: G. Bruinier, L. E. Daendels.
     24 Julij 1761. Abraham Abrams Louffer geboortig van Groningen j. m. en Fremmigjen Pieter Kreps j.d. geboortig in de stads jurisdictie. De eerste ingevolge procuratie van Christiaan Slotman en attestatie van de ouders. Coram: H. Eeckhout, G. Brunier.
     8 April 1762. David Rygen geboortig in dese stads vrijheid j. m. en Trijntjen Kreps geboortig in dese stads vrijheid j. d. Coram: M. Valencijn, P. van Ingen.
     1 Maart 1764. Jan Kreps geboortig in de stads vrijheid j. m. en Barbara Ryghen mede geboortig in de stads vrijheid j. d.
     Eodem. David Jansen Leutscher geboortig van Hoogkerk in de provincie van Groningen en Wendelt Jans mede geboortig van Hoogkerk in de Provincie van Groningen j. d. Volgens eigenhandige attestatie van Jan Crijn alsmede van Jannes Leutscher en Trijntien Lofers, ouders van de voorschr. Bruidegom en Bruid, in dato de 22 Febr. 1764. Coram: A. Vestrinck, P. van Ingen.
     24 Meij 1764. Gerrit Bavinck j. m. geboortig van Campen en Swaentien Oedekerk j.d. mede van Campen geboortig Coram: Marle, Coops.
     18 Jan. 1765. Johan Hendrik Hermans weduwenaar geboortig van Breda en Peternella Maria de Koning j. d. geboortig uit ’s-Gravenhage. Coram: H. J. Roelinck, A. Vestrinck.
     25 Januari 1765. Hubertus Mattheus de Vlieckx j. m. geboortig van Maastricht en Catharina Margreta Cramer Douariere ten Busch geboortig van Am-

[pag. 66]

sterdam en alhier woonagtig. Coram: H. J. Roelinck, A. Vestrinck. scheepenen.
     4 Febr. 1765. Sijn na voorgaende drie proclamatiën van de Puije van den Raadhuise op drie successive maandagen na coustume locael publyk sonder eenige verhinderinge ergaan, in den huwelyken staet bevestigd en wettig getrout. Johan Hendrik Hermans chirurgyn major onder het Regiment van den Generael Grave d’Envie alhier guarnisoen houdende weduwenaar geboortig van Breda en Peternella Maria de Koning j. d. geboortig uit ’s-Gravenhage. Coram: A. Vestrinck en H. J. Roelinck, schepenen.
     14 Febr. 1765. Sijn na voorgaande drie proclamatiën van de puije van den Raadhuise op drie agtereenvolgende maandagen sonder eenige de minste verhindering ergaan, in den huwelyken staat bevestigd en wettig getrouwd Hubertus Mattheus de Vlieckx j. m. geboortig van Maastricht en Catharina Margreta Cramer Douarière ten Busch geboortig van Amsterdam en alhier woonagtig sonder argelist. Coram: A. Vestrinck, H. J. Roelinck.
     31 Meij 1765. Uli Rood geboortig uit Switserland en thans woonachtig te Sapmeer in de Provintie van Groningen, weduwenaar en Trijntjen Zorg geboortig uit Switserland en thans in dese stads jurisdictie woonagtig wed. De eerste volgens eigen hand van Uli Rood. Coram: D. Stennekes, N. Nunnink.
     20 Junij 1765. Tobias Schrijver weduwenaar van Campen geboortig en Elsien Bavinck j. d. mede geboortig van Campen. Coram: P. E. Sabé, A. H. ten Oever
     13 Febr. 1766. Pieter ten Caten j. m. van Campen en Trijntien Oedekerk j. d. van Campen. Coram: M. Valencijn, D. Stennekes.
     27 November 1766. Daniël Rygen weduwenaar van Campen en Barbara Teune j. d. van Campen. Coram: A. S. Greven, R. W. van Hemert.
     26 Maert 1766. Peter Kreps j. m. van Campen en Grietien Borry j. d. van Groningen. Coram: L. E. Daendels, H. L. van der Merwede.
     23 Maart 1767. Barent Bavinck j. m. van Campen en Elisabeth van Kleeff j. d. van Zwolle. Praesidibus: H. L. van der Merwede, W. F. van Knuth.
     8 Maart 1770. Benjamin Nieuwenhuis Benjamins zoon van Campen j. m. en Trijntien Oedekerk weduwe, mede geboortig van dese stad. Coram. H. L. van der Merwede, L. E. Daendels.
     11 Februarij 1771. Peter Hansen Murer j. m. van Sapmeer en Fennegien Peters Theunen geboortig van Campen. Ingevolge certificaat van de Verwalter Scholtus van Camperveen in dato den 7 Februarij 1771. Praess.: L. E. Daendels H. L. v. d. Merwede.
     8 Maart 1771. Isaak Petersen Theune j. m. geboortig op de Suiderweerd en Catharina Hupscher geboortig te Lembag in den Elsas. Coram: H. L. van der Merwede, L. E. Daendels. Praes.
     14 Meij 1772. Abraham Gerber j. m. geboortig te Hoogkerk bij Groningen en Trijntje Kreps weduwe, geboren in deser stads vrijheid. Coram: A. Coops, R. W. van Hemert. Praess.
     20 Januarij 1773. Fredrik Mabé j. m. geboortig van Haarlem woonagtig te Tetterode en Grietje van Groningen j. d. geboortig van Wormerveer, woonagtig alhier. Coram: A. S. Greven, D. Stennekes. Praess.
     12 Maart 1773. Jacob Jannes Leutscher j. m. geboortig in de Ommelanden en Grietje Daniëls Riegen, geboortig binnen dese stad. Coram: H. L. v. d. Merwede, L. E. Daendels. Praess.
     1 Meij 1773. Harmen Jan Crol j. m. geboren binnen dese stad en Willemina Hendrika Johanna Valencijn mede alhier geboren. Coram: D. Stennekes, W. F. van Knuth. Praess.
     27 Augusti 1773. Daniël Petersen Theune j. m. van ’t Haatland en Magdelena Daniëls Rygen j. d. geboortig alhier. Coram: P. E. Sabé, A. S. Greven. Praess.
     30 Augustus 1773. Thomas van Groenouw j. m. van Campen en Helena van Groenouw j. d. van Haarlem. Ingevolge certifiaat van den Hr. Secretaris van Haarlem C. A. Testas in dato den 28 Aug. 1773. Coram: P. E. Sabé, A. S. Greven. Praess.
     10 Januarij 1778. Salomon Marcus Junior weduwenaar van Vroutje Levi alhier woonagtig en Berendina Bok j. d. van Nijmegen gerepresenteerd in dese door Levi Elias als hier toe bij procuratie voor Burgemeesteren van Amsterdam gepasseerd den 2 Januarij 1778 en alhier van waarde erkent, speciaal gelast en geauthoriseert. Coram: A. Vestrinck, A. Coops (1 [1. Hierbij staat aan den kant aangeteekend van de Joodsche natie, het schijnt dus dat men de Joodsche huwelijken met de Doopsgezinde over een kam scheerde en in dit boek noteerde toch is dit het eerste geval, ’t welk ik in dit boek genoteerd vond. Eveneens schijnen huwelijken van Catholieken met Hervormden hierin opgeteekend te zijn.]).
     5 Juli 1779. Salomon Isaacq j. m. van Campen en Judith Nathan Levy j. d. van Amsterdam. Ingevolge certificaat van Secretaris A. J. De Huibert van Amsterdam in dato den 2 Julij 1779.
     1 Augustus 1781. Sytze Hoekstra Wijtses, j. m. van Blokzijl, doch thands hier woonachtig en Elisabeth van Cleef weduwe wijlen Berend Bavinck van Campen.
     18 Februari 1782. Eduard Joan van Slangenburg weduwenaar geboortig van hier en Anna Barrée j. d. mede geboortig binnen dese stad.
     25 Meij 1782. Gerhard Herweijer j. d. geboortig van hier en Johanna Helena Eeckhout j. d. mede alhier geboren, beide van den Gereformeerden Godsdienst.
     3 Januarij 1783. Abraham Gerber weduwenaar geboortig van Hoofdkerk (lees Hoogkerk) bij Groningen doch hier woonachtig en Annigje Slotsman j. d. geboortig van hier.
     20 Juli 1784. Bernardus Sluyterman j. m. geboortig van Rensumageest bij Dockum, capitain bij

[pag. 67]

de lijf-compagnie van het Battaillon van den Lt. Generaal Deuts en Arnolda Wobbina Buschman geboortig van dese stad j. d. Coram: Ass. Strockel, P. D. van Heimenberg. Praess.
     18 Januarij 1785. Justus Verster Lieutenant bij het tweede Bataillon van den Lieut-Generaal Grave d’Envie, j. m. geboortig uit ’s-Bosch en Willemina Judith Eeckhout j. d. geboortig van hier. Coram: W. F. van Hemert. G. Bondam.
     2 Februarij 1785. Zijn na voorgegaane drie Huwelyks Proclamatiën, so hier als te Zwol, luid attestatien van Ds. J. M. van der Upwich alhier, in dato den 2 Febr. 1785 en van Dns. S. P. van Couwenberg van Zwol den 31 Januarij 1786 voor Heeren Schepenen dieser stad in den Huwelyken staat bevestigd Christiaan David Smit weduwnaar van Zwol met Johanna Maria Phillippa van Delden, weduwe van hier. Coram: Abr. Vestrinck, Nic. van Berkum, me praesente J. A. de Mist, secret.
     28 Meij 1785. Albert van der Hulst geboortig van Nieuw-Leussen weduwenaar en Jannigje Schoonhoven geboortig van de Sandweg onder Oosterwolde j. d. Coram: Ass. Strockel, A. S. Greven.
     30 Meij 1785. Elias Levie j. m. wonende alhier en Schoontje Isaaks Barendt j. d. wonende te Amsterdam. Ingevolge certificaat van den H. Secretaris van Amsterdam Rendorp in dato den 27 Meij 1785. Coram: Ass. Strockel, A. S. Greven.
     13 Junij 1785. Abraham Marcus j. m. woonende te Sneek en Saartje Isack j. d. wonende binnen dese stad. Coram: Ass. Strockel, A. S. Greven.
     8 Augustus 1785. Sijn na voorgegane drie Huwelijks Proclamatiën so alhier van de puie van den Raadhuize als te Amsterdam, luid attest, van den secret. A. N. Hasselaar van den 12 Junij 1786 voor Heeren Schepenen deeser stad in den Huwelyken staat bevestigd: Elias Levy j. m. van hier en Schoontje Isaac Barends j. d. van Amsterdam. Coram: P. D. van Heimenberg, G. Bondam. Me praesente, J. A. de Mist. secret.
     24 Augustus 1785. Sijn na voorgaande drie proclamatiën van de puije van den Raadhuize deser stad op drie agtereenvolgende maandagen sonder verhinderinge ergaan, in den huwelyken staat bevestigd en wettig getrouwd: Albert van der Hulst weduwenaar geboortig van deze stad, en Jannigje Schoonhoven j. d. geboortig van Oosterwolde aan de Sandweg aldaar. Coram: J. A. van Knuth, P. D. van Heimenberg.
     27 Maart 1786. Jan Berend Mauritz Eman weduwenaar, wonende in des stads vrijheid en Maria Rookes j. d. wonende in dese stad. Coram: A. Vestrinck, W. J. Croff.
     28 Maart 1786. Sijn na voorgaande drie proclamatiën van de puije van den Raadhuise deser stad sonder verhinderinge ergaan, in den Huwelyken staat bevestigd en wettig getrouwd Jan Berend Mauritz Eman, weduwenaar geboortig van Borgsteinfurt en Maria Rookes j. d. van hier. Coram: A. Vestrinck, H. J. Croff.
     18 April 1786. Hendrik Rudolph Verhagen j. m. geboortig onder IJsselmuiden en Catharina Susanna Johanna du Clos j. d. geboortig van Coevorde, beide thans hier woonachtig. Coram: P. D. van Heimenberg, B. F. Schultz.
     Eodem. Zijn na op heden, ingevolge consent van Schepenen en Raden gedaane en sonder verhinderinge afgelopene drie huwelyks proclamatiën van de puie van den Raadhuize in den Huwelyken staat bevestigd Hendrik Rudolph Verhagen en Catharina Susanna Johanna du Clos. Coram: P. D. van Heimenberg, B. F. Schultz. Me praesente, J. A. de Mist, secret,
     5 Julij 1786. De Hr. Burgemeester Gerhard Bondam j. m., geboortig van Campen en Anna Kok j. d. geboortig van Campen, beide hier woonagtig. Coram: B. van Goutum, G. W. Kloek.
     13 Juli 1786. Zijn naar voorgaande drie proclamatien van de puye van den Raadhuyse deser stad sonder verhindering ergaan, in den Huwelijke staat bevestigd geworden en wettig getrouwd de Hr. Burgem. Gerhard Bondam en Anna Kok. Coram B. van Goutum, G. W. Kloek.
     31 Juli 1786. Dirk Jan Ridder j. m. geboortig van dese stad en Lucretia Schouwenburg j. d. mede geboortig van dese stad, Coram G. Bondam, G. W. Kloek.
     21 Augustus 1786. Sijn na voorgaande drie proclamatiën van de puije van den Raadhuise deser stad sonder verhindering ergaan, in den Huwelyken stand bevestigd geworden en wettig getrouwd Dirk Jan Ridder en Lucretia Schouwenburg. Coram G. Bondam, G. W. Kloek.
     2 April 1787. Johannes van Hensbergen j. m. geboortig van Campen en Elisabeth Beerthuis j. d. mede geboortig van Campen. Coram: H. J. Croff. Abr. Vestrinck.
     27 April 1787. Sijn na voorgaande drie huwelyks-proclamatiën van de Puije van het Raadhuis dezer stad op drie agtereenvolgende Maandagen sonder verhindering ergaan, in den huwelyken staat bevestigt en wettig getrouwd, Johannes van Hensbergen j. m. geboortig van dese stad en Elisabeth Beerthuis j. d. mede geboortig van hier. Coram: B. F. Schultz, J. Lemker van Breda.
     15 Meij 1787. 30 April, 7 Meij, en 14 Meij zijn alhier van de puije van het Raadhuis sonder eenige verhindering gepubliceert, de huwelijks geboden van Hendrik Jansen Bedienaar des Goddelijken woords in de Doopsgezinde gemeente deser stad en Antje Pieters van Amsterdam. En zulks ingevolge attestatie door den Heer B. Hasselaar secretaris der stad Amsterdam afgegeven den 26 April 1787.
     22 November 1787. Matthys van Saanen j. m. geboortig van Zwolle en Trijntje Kuylman j. d. geboortig van Campen. Coram: J. A van Knuth. B. van Goutum.

[pag. 68]

     21, 22 en 23 Julij 1788 zijn alhier van de puije van het Raadhuis sonder verhindering gepubliceerd de Huwelyks geboden van Salomon Meijer j. m. te Campen en Bruijntje Benjamin Moses j. d. te
Amsterdam, en zulks ingevolge attestatie door de heer C. Backer Hzn. thans secretaris der stad Amsterdam afgegeven den 8 Julij 1788.
     21, 22 en 23 Julij 1788 zijn alhier van de puije van het Raadhuis sonder verhindering gepubliceerd de huwelyks geboden van Levey Meijer j. m. van Campen en Lea Solomons j. d. te Amsterdam. En zulks ingevolge attestatie door de Heer C. Backer Hzn. thans secretaris der stad Amsterdam afgegeven den 18 Julij 1788.
     20. Augustus 1788. Sijn na drie alhier ergaane huwelyks Proclamatiën sonder verhindering, luid attest. der Eerw. Kerkenraad in den Huwelijken staat bevestigd, Jan Meeks j. m. geboortig van Bergen-op-Zoom en Anna Maria Kok j. d. geboortig van Campen, Coram: F. W. Stennekes, W. Bysterbos.
     9 Julij 1789. Mr. Herman Georg Homan gebooren en woonagtig te Groningen en Vrouwe Hermanna Elisabeth van Berchuis weduwe wijlen Mr. Herman Willem Hubert in leven secretaris deezer stad, thands absent, doch in desen gerepraesenteerd door den H. Mr. Ludolf Theodorus van Hasselt, luid acte van volmagt hiertoe specialyk op hem gepasseerd door opgedagte vrouwe H. E. van Berchuys wede. Hubert op den 6 Julij 1789 voor Mr. Scato Gockinga, secretaris en ontvanger der Drie Delfzylen en geconstitueerde grietman van de Campen, in de Provincie Stad en Lande, hier in den Gerichte vertoond, van waarde gehouden en met het exhibitum hujus diei betekend. Coram: G. Bondam, W. Bysterbos.
     15 Meij 1790. Paulus Comelis Scheltema weduwenaar geboortig van Franeker en Clasina Hengevelt geboortig van Elburg. Coram: J. Lemker van Breda, W. J. Nessink.
     7 Junij 1790. Zijn na voorgegaane drie Huwelyks Proclamatiën, so alhier van de Puije van den Raadhuise als Borgsteinfurt luid attest van den Hofprediger van den 30 Maij 1790 voor Heeren Schepenen deezer stad in den huwelyken staat bevestigd Paulus Cornelis Scheltema weduwenaar van Franeker en Clasina Hengevelt j. d. van Elburg. Coram: F. M. Stennekes, J. J. Op ten Oort, Me praesente. F. L. Rambonnet.
     10 December 1790. Menso Lankhorst weduwenaar van hier en Maria de Graaf weduwe wijlen Hendrik Broekman mede hier woonachtig.
     13 December 1790. Adrianus Stegman j. m. van Zwol geboortig, doch hier woonachtig en Johanna Potkampt j. d. van IJsselmuiden.
     15 December 1790. Zijn na op gisteren ingevolge apostille van Schepenen en Raaden ergaane drie huwelyks Proclamatiën van de Puie van den Raadhuise, voor Heeren Schepenen deezer stad in den Huwelyken staat bevestigd: Adrianus Stegman j. m. van Zwol geboortig doch hier woonachtig en Johanna Potkampt j. d. van IJsselmuiden. Coram: B. F. Schultz, Abr. Vestrinck, Me praesente J. A. de Mist, Secretaris.
     27 December 1780. Sijn na drie voorgegaane wettige Proclamatiën van de Puie van den Raadhuize op drie agtereenvolgende Maandagen, op heden in den Huwelyken staat bevestigd Menso Lankhorst van hier en Maria de Graaf, weduwe wijlen Hendrik Broekman, mede hier woonachtig. Coram: B. F. Schultz, Abr. Vestrinck, in fidem. J. A. de Mist, Secretaris.
     28 Januarij 1791. Mr. Rutger Bondam weduwenaar geboortig te Zutphen en Johanna Agnieta Wilhelmina Le Fevre de Montigny j. d. gebooren te Scheidel in de Meyerij van ’s-Hertogenbosch. Coram: A. Vestrinck, J. O. van Ingen.
     14 Februarij 1791. Sijn na voorgaende drie proclamatie en van de Puije van den Raadhuise sonder eenige verhinderinge ergaan, in den huwelyken staat bevestigd Mr. Rutger Bondam geboren te Zutphen, en Johanna Agnita Wilhelmina Le Fevre de Montigny geboren te Scheidel in de Meyerij van ’s-Hertogenbosch. Coram: A. Vestrinck, J. O. van Ingen.
     18 Aug. 1791. Elias Meyer vaandrig onder het Regiment Infantery van den Generaal-Majoor Baron van Bentinck j. m. gebooren te Thiel, in guarnisoen te Zwolle en Heligonda Cornelia Eekhout j. d. geboortig van hier. Coram: A. J. van de Merwede, W. Bysterbos.
     8 Septemher 1791. Sijn na voorgaande drie Huwlyks Proclamatiën so alhier van de Puije van den Raadhuize als te Zwolle in de kerke, luid attest van den Predikant Joh. Petrus van Couwenberg van den 4 September 1791, voor Heeren Schepenen deeser stad in den Huwelyken staat bevestigd Elias Meyer vaandrig onder het Regiment Infanterie van den Here Generaal Major Bentinck j. m. gebooren te Thiel en Heligonda Cornelia Eekhout j. d. van hier. Coram: F. W. Stennekes, W. Bysterbos. Me Praesente F. L. Rambonnet, Secret.
     22 en 26 September en 3 October 1791, zijn alhier van de Puije van het Raadhuis sonder verhindering gepubliceerd de Huwelyks gebooden van Arnoldus Rudolph Baltazar Wonneman j. m. te Campen vaandrig bij het Regiment van de Luit. -Generaal d’Envie en Geertruid Willemina Fredricadu Clos j. d. van Seventer in het land van Cleef en zulks ingevolge attestatie van de Heeren commissarissen der Huwelyksche Saken te Groningen in dato den 10 Sept.
     30 Maart 1792. Willem Goede Predikant van de Luthersche Gemeente deser stad j. m. geboortig te Purmerende en Susanna Maria Hulleman j. d. geboortig van dese stad. Coram: J. O. van Ingen, J. Lemker van Breda.

(Wordt vervolgd)

[pag. 85]

Huwelijksproclamatiën van Doopsgezinden te Kampen.

1667-1795.

(Slot),

     18 April 1792. Sijn na drie voorgegane wettige Proclamatiën van de Puie van den Raadhuise op drie agtereenvolgende Maandagen, op heden in den Huwelyken staat bevestigd, Willem Goede, Predikant van de Luthersche gemeente deser stad j. m. geboortig te Purmerende en Susanna Maria Hulleman j. d. geboortig van deese stad. Coram: R. A. v. d. Merwede, G. Bondam, in fidem, F. L. Rambonnet.
     14, 16 en 19 Meij 1792. Zijn ingevolge apostille van den 14 Meij 1792 drie Huwelyks proclamatiën van de Puie van den Raadhuise geaccordeerd aan Julianus Albertus van Diemen, Lieut. in het Regiment Infanterie van den Gen. Major Bentinck, met Helena Bechthold. Volgens geexhibeerd attest ten Huwelyk ingeteekend in ’s-Gravenhage den 10 Meij 1792.
     Den 6 October 1792. Pieter Anton Rappard Lieutenant van het Regiment cavallerie van den Generaal Major van ’s Gravenmoer, jongman geboortig van Nijmegen en Gerharda Judith Elisabeth Maria van de Merwede, jonge dochter geboortig van deze stad. Coram W. Bijsterbos, W. F. van Hemert.
     Den 8 Maart 1793. Zijn na drie Huwelijks proclamatiën so van de Puie van den Raadhuize als in de kerken te Nijmegen ergaan luid attest van den kerkenraad van Nijmegen van den (sic) Feeruarij 1793 hier geexhibeerd van Heeren Schepenen in den echten staat bevestigd.
     F.C. G. Motman, naamens en in gemoede van Pieter Anton Rappardt, Lieutenant in het regiment Cavallerie van den Generaal Major van der Duyn van ’s Gravenmoer in gevolge daartoe bekomene authorisatie van Schepenen en Raaden van den 7 Maart 1753, bij Apostille jongman van Nijmegen en Gerarda Judith Elisabeth Marie van der Merwede jonge dochter geboortig van hier. Coram Abr. Vestrink, J. O. van Ingen.
     Den 28 Maart 1793. Frederik Constantijn Gerrit van Motman, ontvanger der gemeene lands en andere middelen van de Vrijheid en Heerlijkheid Oosterhout en onderhoorige ressorten van dien, jongman geboortig van Heumen en Allegonda Johanna Coenders van de Merwede, jonge dochter, geboortig van deese stad. Coram J. O. van Ingen, Abr. Vestrink.
     Den 3den Mei 1793. Zijn na onverhinderd afgegane drie Huwelijks proclamatiën van de Puie van den Raadhuize alhier, en binnen de heerlijkheid Roosendaal, Baronnie van Breda, luid attest, van den Secretaris Jan Fercken daarvan geproduceerd en met het exhibitum huius diei beteekend, voor Heeren schepenen in den echten staat bevestigd.
     Frederik Constantijn Gerrit van Motman, Ontvanger der Gemeene Lands en andere middelen van de Vrijheid en Heerlijkheid van Oosterhout en onderhoorige ressorten van dien, jongman, geboortig van Heumen, en Allegonda Johanna Coenders van der Merwede, Jonckvrouwe, geboortig van deze stad.
     Coram P. D. van Heimenberg, B. A. W. van der Merwede.
     Den 19en juni 1793. Gerhard Jacobus Middelburg, jongman geboortig van Campen en Geertruida Boeve jonge dochter van Nieuwesluis, geboortig, dog hier woonagtig. Coram F. W. Stennekes, W. J. Nessink.
     Den 9 Juli 1793. Zijn na voorgaande drie huwelijks proclamatiën op drie agtereenvolgende maandagen, zonder verhindering ergaan, in den Huwelijken staat bevestigd, Gerhard Jacobus Middelburg, geboortig te Campen en Geertruida Boeve, geboortig van Nieuwe Sluis. Coram. F. W. Stennekes, W. J. Nessink.
     Den 6en September 1793. Nicolaas van Berkum Bijsterbos Jongman, geboortig van Campen en Aleida Johanna Stennekes jonge dogter, mede geboortig van deze stad. Coram G. Bondam, B. F. Schultz.
     Den 23 September 1793. Zijn na voorgaande drie huwelijksproclamatiën op drie agtereenvolgende maandagen, zonder verhinderinge ergaan, in den huwelijken staat bevestigd, Nicolaas van Berkum Bijsterbos, geboortig van Campen en Aleida Johanna Stennekes, mede geboortig van deze stad. Coram G. Bondam, B. F. Schultz.
     Den 28sten en 31sten October en den 4 November 1793 zijn ingevolge apostille drie huwelijksproclamatien van de Puije van den Raadhuize geaccordeerd aan Barre S. Stapert hier woonagtig met Tetje Witteveen van de Lemmer, volgens geexhibeerd attest ten huwelijken ingeteekend aan de Lemmer den 22 October 1793.
     Den 8en November 1793. Den Heer Willem Bijsterbos, Burgemeester ter dezer stad, weduwenaar, geboortig van hier en Femmelia Helena Ridder jonge dogter, mede geboortig van deze stad. Coram B. F. Schultz, Ass. van der Merwede.
     Den 22 November 1793. Cornelis Berghuis, Jongman, geboortig van Campen en Caatje van Groningen, jonge dogter, geboortig van Zutphen. Coram B. F. Schultz, Ass. van der Merwede.
     Den 26 November 1793. Zijn na voorgaande drie huwelijks proclamatiën op drie achtereenvolgende Maandagen zonder verhindering ergaan, in den Huwelijken staat bevestigd, de heer Willem Bijsterbos, Burgemeester dezer stad en geboortig van hier en Femmelia Helena Ridder, mede geboortig van deze stad. Coram B. F. Schultz, Ass. van der Merwede.
     Den 17 December 1793. Zijn na voorgaande drie huwelijksproclamatiën op drie agtereenvolgende Maandagen, zonder verhindering ergaan, in den huwelijken staat bevestigd, Cornelis Berghuis en

[pag. 86]

Caatje van Groningen, de eerste geboortig van deze stad, en de tweede geboren te Zutphen. Coram Ass. van der Merwede, B. F. Schultz.
     Den 9, 16, en 23 December 1793. Zijn de drie Huwelijks proclamatiën geaccordeerd van de puije van het Raadhuis aan Simon van Groningen J. M. hier woonachtig met Catharina Gorijna Theodora Dikema J. D. woonagtig te Rheden.
     Volgens geexhibeerd attest ten Huwelijk in geteekend te Rheden den 6 December 1793.
     Den 13 Februari 1794. Jean Pierre du Hamel, jongman geboortig van Campen en Elisabeth Sons mede geboortig van deze stad, jonge dogter. Coram Joh. Lemker van Breda, R. A. W. van der Merwede.
     Den 27 Februari 1794. Albertus van Gelder, geboortig van Elburg, jongman en Aaltje Jansen jonge dogter geboortig van Steenwijkerwolt. Coram J. Lemker van Breda, R. A. W. van der Merwede.
     Den 5 Maart 1794. Zijn na voorgaande drie huwelijksproclamatien op drie agtereenvolgende maandagen zonder verhindering ergaan, in den Huwelijken Staat bevestigd, Jean Pierre du Hamel geboortig van Campen en Elisabeth Sons mede geboortig van dese stad. Coram J. Lemker van Breda, R. A. W. van der Merwede.
     Den 29 Maart 1794. Zijn na voorgaande drie huwelijksproclamatien, so hier van de puie van den Raadhuize, als aan de Lemmer, luid attest van den Predikant en custos van die plaats de dato 16en Maart 1794, met het exhibitum beteekend, in den echten staat bevestigd, Albertus van Gelder Jongman van Elburg en Aaltje Janssen jonge dochter van Steenwijkewold. Coram R. A. van der Merwede, B. F. Schultz.
     Den 25 Maart 1794. De heer Gerhard Kloek, jongman, geboortig van Alkmaar en Clasina Suurhuijse jonge dogter mede geboortig van Alkmaar. Coram R. A. van der Merwede, J. Lemker van Breda.
     Den 16 April 1794. Zijn na voorgaande drie Huwelijks proclamatiën, so hier van de puie van den Raadhuize als te Alkmaar, luid attest van den Custos de Wit aldaar de dato 13den April 1794 met het exhibitum beteekend, in den echten staat bevestigd Gerard Kloek, jongman van Alkmaar met Clasina Suurhuijsen jongedogter mede van Alkmaar. Coram R. A. W. van der Merwede, F. W, Stenekes.
     Den 5den, 7den, en 10den Jnnij 1794. Zijn de drie Huwelijks Proclamatiën van de Puie van den Raadhuize geaccordeerd aan David Petersen Kreps Jongman van hier met Jantje Hanzes Boer jonge dogter van Sappemeer.
     Den 25 October 1794. August Ludwig Wilhelm Seyffardt, Jongman van hier, en Jonkvrouwe Ulrice Eleonore Wilhelmine van Bentheim geboortig van Hirschfeld in het Hessische. Coram Ass. van der Merwede, Ass. Strockel.
     Den 31 October 1794. Zijn na drie huwelijksproclamatien op drie agter eenvolgende dagen, ingevolge apostille van den 25 October 1794 zonder verhinderinge afgeloopen, in den Huwelijken staat bevestigd, August Ludwig Wilhelm Seijffardt, jongman van hier en Jonkvrouwe Ulrica Eleonora Wilhelmina van Bentheim geboortig van Hirschfeld in het Hessische. Coram A. J. van der Merwede Ass. Broekel.
     Den 10 November 1794. Johan Frederik Forke, jongman geboortig van Munster en Helena Lankhorst, jonge dogter geboortig van den stad. Coram Ass. Strockel, B. F. Schultz.
     Den 13 November 1794. Jan Frederik Nieman, jongman van hier en Anna Maria Oostenrijk jonge dogter, mede van hier geboortig. Coram B. F. Schultz, W. Bijsterbos.
     Den 24 November 1794. Zijn na voorgaande drie Huwelijksproclamatien van den puije van het Raadhuis zonder verhinderinge ergaan, in den huwelijken staat bevestigd, Johan Frederik Forke jongman, geboortig van Munster en Helena Lankhorst jonge dochter van deze stad. Coram B. F. Schultz, W. Bijsterbos.
     Den 3 December 1794. Zijn na voorgaande drie Huwelijksproclamatien van den Puie van het Raadhuis zonder verhinderinge ergaan, in den Huwelijken staat bevestigd, Jan Frederik Nieman, jongman van hier en Anna Maria Oostenrijk jonge dochter, mede van hier. Coram B. F. Schultz, W. Bijsterbos.
     Den 7 Januari 1795. Gerrit Kiers jongman geboortig van Zwartsluis en Lena Elisabeth Kok jonge dogter geboortig van deze stad. Coram W. Bijsterbos, B. F. Schultz.
     Den 28 Januarij 1795. Wilhelm Reijffenfels wagtmeester in het Regiment Cavallerij van Hessen Philipstal, jongman geboortig van Muissen in Sachsen en Augusta Louisa Verschuur geboortig van Rootenburg in het Graafschap Schaumbourg, jonge dogter. Coram J. Lemker van Breda, F. Bundes.
     Den 20 Januari 1795. Zijn na voorgaande drie Huwelijksche proclamatiën van de Puye van het Raadhuis zonder verhindering ergaan, in de Huwelijksche staat bevestigd Gerrit Kiers Jongman geboortig van Zwartsluis en Lena Elisabeth Kok jonge dochter geboortig van deze stad. Coram J. Lemker van Breda, Ass. van der Merwede.
     Den 29 Januarij 1795. Zijn na voorgaande drie Huwelijksche proclamatiën van de Puije van het Raadhuis zonder verhindering ergaan in den Huwelijksche staat bevestigd Wilhelm Reiffenfels, wagt-

[pag. 87]

meester in het Regiment Cavallerie van Hessen Philipstal, jongman, geboortig van Meissen in Sachsen en Augusta Louisa Verschuur geboortig van Rotenberg in de Graafschap Schaumbourg. Coram J. Lemker van Breda, F. Bundes.
     Den 6 April 1795. Johan Reholeitz Jongman geboortig van Weenen en Johanna Catharina Vogels jongedogter geboortig van den Briel. Coram G. Bondam, L. C. H. Strabberg.
     De 7 April 1795. Zijn na voorgaande drie Huwelijks proclamatiën ter oorzake van den onverwagten uitmarsch van het Regiment Cavallerie van Hessen Philipstal, waaronder de Bruidegom is dienende, op heden bij Apostille geaccordeert en van de puie van den Raadhuize afgekondigd, in den huwelijken staat bevestigd Johan Reholeith jongman, geboortig van Weenen en Johanna Catharina Vogels, jonge dochter geboortig van den Briel.
     Den 8 April 1795. Cornelis Vermunt, Ruiter onder het Regiment van Hessen Philipstal, in de Compagnie van den generaal van Regteren, geboren in den Hoeve onder het Marquisaat van Bergen op den Zoom, jongman en Johanna Fels geboortig van Hengelo bij Zutphen, jonge dogter. Coram Bondam en Strockel.
     Den 28 Mei 1795. Zijn na voorgaande drie Zondaagsche Huwelijks uitroepingen in de kerken der Stad Amsterdam, luijt attestatie van de Bode van Huwelijkszaken der voorsz. stad, J. van de Grampel, als daartoe bij de Heeren Regeerders derselve stad geauthoriseerd, in dato den 24 Mei 1795, in den Huwelijken staat bevestigd, Jan Tieleman Rademacher jongman, geboortig van Hulstdonk in de Graafschap Meurs en Josina Ramaker, jonge dogter, geboortig van het Oudebroek. Coram: Verhagen, Bijsterbos.
     Den 8 Junij 1795. Antonius Ruardus Fink, Weduwenaer, geboortig van Leeuwarden en Liskie Feenstra, jonge dogter geboortig van Sneek. Coram: Strubberg, Verhagen.
     Den 11 Juni 1795. Pilgrom Stennekes jongman, geboren van Campen en Cornelia Constantina Aelmans jonge dogter, gebooren te Roosendaal in de Baronie van Breda. Coram: R. A. Verhaagen, W. Bijsterbos.
     Den 15 Junij 1795. Pieter Claassen Brouwer, jongman geboortig van Norden in Oostfriesland, en Hester van Groningen jonge dogter geboortig van Deventer. Coram praess. Verhagen en Bijsterbos.
     Den 29 Juni 1795. Zijn na voorgaande drie Huwelijksproclamatien van den puije van het Raadhuis zonder verhindering ergaan in den Huwelijken staat bevestigd, Antonius Ruardus Fink, weduwenaar geboortig van Leeuwarden en Liekis Feenstra jonge dogter geboortig van Sneek. Coram praess Strubberg, Verhagen.
     Den 3 Juli 1795. Zijn na voorgaande drie Huwelijksproclamatien van den Puije van het Raadhuis zonder verhindering ergaan, in den Huwelijken staat bevestigd, Pieter Claassen Brouwer jongman, geboortig van Norden in Oostfriesland met Hester van Groningen, jonge dogter geboortig van Deventer.
Coram praess. Bijsterbos, Herweijer.
     Den 4 Julij 1795. Gerhardus Avink jongman geboortig van deze stad en Maria Wilhelmina Elbers jonge dogter, geboortig van deze stad. Coram praess. Bijsterbos, Herweijer.
     Den 8 Juli 1795. Zijn na voorgaande drie Huwelijksproclamatien, so hier van de Puie van den Raadhuize als te Breda, luid attest van den Predikant van die plaats, dato 8 Juli 1795, met het exhibitum beteekend, in den echten staat bevestigd, Pilgrom Stennekes, jongman van Campen en Cornelia Constantia Aelmans, jonge dochter gebooren te Rosendaal. Coram W. Bijsterbos, G. Herweijer.
     Den 22 Julij 1796. Zijn na voorgaande drie Huwelijksproclamatien van de Puije van den Raadhuize zonder verhindering ergaan, in den echten staat bevestigd, Gerhardus Avink, jongman geboortig van deze stad en Maria Wilhelmina Elbers, jonge dogter, geboortig van deze stad. Coram W. Bijsterbos. G. Herweijer.
     Den 21 Augustus 1795. Thijs Tien, jongman van Maestricht en Berendina ten Hove, jonge dochter geboortig van deze stad. Coram G. Herweijeer, W. Bijsterbos.
     Den 24 Augustus 1795. Zijn na voorgegaane drie Huwelijksproclamatien van de puie van den Raadhuize alhier (zijnde de Bruidegom de laatste twee jaaren altijd in het veld geweest) in den echtenstaat bevestigd. Thijs Tien, jongman van Maastricht en Berendina ten Hove, jonge dochter geboortig van deze stad. Coram G, Herweijer, W. Bijsterbos.
     Den 14 September 1795. Zijn na drie voorgegane en onverhinderd afgeloopen Huwelijks proclamatien op het Campereiland, alhier vertoond, in den echten staat bevestigd, Gerrit Lubberts, weduwnaar van Oosterholt en Stientjen Peters Meurer jonge dochter van Camperveen. Coram J. O. van Ingen, T. Bundes.
     Den 2 Decembur 1795. Willem van Enter Hendriksz, weduwenaar geboortig van Zwolle en Teuntge Eerveen, jonge dogter, geboortig van Amerongen. Coram B. Kesselaar, J.J. C. de la Sablonière.
     Den 5 December 1795. Johannes Jansen Jonkman, geboren te Geul bij Maastricht, corporaal van de Dragonders en Arendina Canegieter, jonge dogter geboortig van Zwolle.

[pag. 88]

Coram B. Kesselaar. J. J. C. de la Sablonière.
     Den 22 December 1795. Zijn na voorgaande drie huwelijks proclamatiën van de puie van den Raadhuize zonder verhindering afgegaan, in den echten staat bevestigd, Willem van Enter Hendz. weduwenaar geboortig van Zwolle en Teuntje Eerveen jonge dochter geboortig van Amerongen.
Coram B. Kesselaar, G. Bondam.

Mr. J. NANNINGA UITTERDIJK

_________________

Category(s): Kampen
Tags: ,

Comments are closed.