Nog eenige aanteekenigen betreffende het zedelijk leven te Kampen in ’t laatst der 15e eeuw

[pag. 26]

NOG EENIGE AANTEEKENINGEN BE-

TREFFENDE HET ZEDELIJK LEVEN TE

KAMPEN IN ’T LAATST DER 15e EEUW.

______

1474.
Op Sanet Poncianus dach (19 Novemb.).
     Mews Peters Seemsmakers soen en sal voirt nae dessen dage mit Franse Else niet toe mete noch toe maele gaen off enige geselscap mit oir holden by dage off by nachte; worde hie dair en bauen by oir geuonden, die Rait wil sie beiden op die kaeck setten. (1 [1. Lib. Causar. Fol. ij vso.])

1475.
Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto
xxv Febrnarij.
     Mewes Peter Seemsmakers soen en sal nae dessen daghe niet ter onschult staen sich toe vrijen mit sinen eede wanneer hie van der Stat wegen besculdiget wort, mer hi sal dan sich onsculdigen mit synen eede ende sal dair toe twe volgers hebn, hie en sal oic nae ix vren des auendes op der straeten niet gaen mer jn syn huus wesen ende jn gene tauerne dan sitten ende sal oic synen olderen niet misdoen mit woirden noch mit werken, mer sal hem gehoirsam wesen, dede hie dairenthegens soe en sal hie syn kuer niet weten ende die Raet wil hem dan op syn start setten. (2 [2. Liber Causarum fol. iij recto.])

1475.
xiiij Octobris.
     Willem Ruys, die volre is gegunt weder jn toe comen soe hie een geswoeren geweest is ende dair op tegens synen eede wt. onsz stat een wtganck makede, dus sal hie toe bychte

[pag. 27]

gaen ende bychten synen meeneed, hie sal den Raede bidden om verghifnisse ende en Sonnendage naestcoemende eene waskeeirse van iij q wasses brengen ouer dat Coer, voir dat Hillige Sacrament, als men die homisse bestaet ende hie sal sich voirtaen sedichliken hebn opt Segelhuus, dat hie plecht te hebben ende doet hi hier en tegens sal hie weder wt gaen duerende tot des Raedes wederseggen. (3 [3. Liber Causarum fol. iiij recto])

1475.
Feria 5a post Lucie (17 Decemb.).
     Quade Derixken sal nae dessen dage geen selscap jn haren huse hoilden van man ende wyue toe husen die echte gaden hebben bij een toe lyden jn selscuppen, of men wil sie hier jn der Stat niet lyden. Ende weirt sake oir nabueren nae desse tyt ouer oir clagen, soe sal sie dair terstont die Stat ruymen. Additum ao lxxix xxij Aprilis. Sie sal tusschen nv ende en Sonnendage naestkomende wt der Stat gaen en der Stat bynnen eenen myle weges niet nae komen, by die pene opter kaeck te staen. xxij Aprilis Ao lxxix. (4 [4. Liber Causar. fol. iiij vso.])

1476.
viij Octobris.
     Mette van Epe of van Keisteren js gesecht van den Burgemeisteren wt beuel doss Raets dat sii der stat rumen sal bynnen viij dagen naestcomende ende de Stat niet naerer te comen dan op eene halve myle, deden sie dairenthegen salmen sie op die kake setten, want die Raet wederuaeren heeft dat sie mit anderen mannen dan mit oeren echten manne te doen heeft, sie van quaeden regimente ende leuen js ende anderen gebreken van quade herberge te hebben ommegaet (5 [5. Liber Causarum fol. vj recto.]).

1477.
xvij Junij.
     Mette Hilbrants wyf ten Holte sal voirtaen mit oeren echten man gaen eeten ende drincken, mit hem toe bedde gaen ende

[pag. 28]

opstaen, rustlicken end eeerliken lenen ende oir alsoe hebben, regieren en de oeren mandoen, als eenen gueden wyve tobehoirt ende sculdich js te doene eenen echten man. Oick sal sie mit oir suster oir stieffmoeder ende anderen oeren vrinden gaen ter kerken, van kerken nyt ende noet holden ende nergent gaen dan tot gueden luden huyse ende op eerliken steden ende mit eerbaeren geselscappen ende sie sal oir wachten dat sie nae dessen dage wt oeren huyse niet en gae, by nachte, noch by der straten; wert sake dat sie hier ynne gebreclic geuonden woirde soe wil die Rait oir berait op hair hebben.
     Jacob Wolff sal voirtaen mit Metten Hilbrants wyf ten Holte niet eeten noch drincken, geselscap noch sprake holden op enigen steden noch tot enigen tyden. Oick en sal hie mit enigen echten mans wyue niet toe mete off te male gaen, noch heymelicke geselscap holden bynnen of buten Campen, by dage off by nachte; dede hie hier en tegens soe sal hie synen dienst verboirt hebn ende dairenboven sal hii syn kuer niet weten (6 [6. Liber Causarum fol. vj recto.]).

xxy Novembris Sabbato post Martini.
     Mette Hilbrants wyf van Holte sal tusschen nu ende en wondesdage naestcomende by schynender sonne wter stat gaen, oeren man Hilbrant volgen ende bliven van der stat eene myle weges by der pene opter kaeck te staen om des quaden geruchtes dat van oir js ende om oir quaden regimente dair sie oeren vrenden ende kinderen aen misdoet.

1487
Anno domini mcccclxxxvij.
xiiij Februarij.
     Soe Johan van Gelre dicke ende mennichwerff syn wyff onmanierliken ende onbehoirliken geslagen ende gehandelt hefft ende myt anderen dernen beruchtiget is, dair hie mede in overspel leven en syn guet oneerliken to brengen solde, soe warnet hem die rait dat hie dat al te samen van stont affstellen sall ende by der kaeck myt genen dernen dair hie

[pag. 29]

mede beruchtiget is toe meete noch to maele gae, mer dat hie voirt na dussen dage myt syn wyff rustliken ende vredeliken leuen sall, als godtlick ende eerlick is, offte die Rait wil hem ten iersten hie sulx meer schuldich gevonden weert, op syn gat setten ende also straffen dat een ander dair exempel anne nemen sall (7 [7. Liber Causarum fol. xxij recto.]).

1487
Anno domini mcccclxxxvij
xxvj Nouembris.
     Want Mellys Buth sick boeffliken ende schalckliken hefft, hoe langer hoe meer ende tot gienre doecht en schickt, noch synen olderen ende anderen gueden mannen die hem tbeste raeden hoirsam en is, soe wyset hem die Rait van stonden an wth der Stadt ende vryheit van Campen, twee jair lanck na dussen dage to blyuen ende dair up ene myle nae nyet by te komen, deed hie dair en boeuen ende men hem dair en boeuen krege, soe sal men hem richten mytten stupe ende syn ene oer affsnyden (8 [8. Liber Causarum fol. xxiiij.])

1488
Anno domini mccclxxxviij
x January.
     Want Griete van Breemen haer oneerliken myt mannen in der echte wesende, geholden hefft ende quade geseltschap ende vecht warck by dage ende by nachte tot oeren huyse geholden hefft, ende haer nadat sie des van den Borgermeisteren gewaerschuwet was nyet gebetert en hefft, so wyset sie die Raet bynnen acht dagen wt die Stadt van Campen, ende dair nyet weder in te komen by den kaeck ende bij den steen to dragen (9 [9. ]).

                                                                                               Mr. J. NANNINGA UITTERDIJK.

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.