Kamper Koek

KAMPER KOEK.

______

De Kamper koek had vroeger even als die van hare zusterstad Deventer, zekere vermaardheid, die hij in den loop der tijden echter schijnt verloren te hebben.
Uit het midden der 15e eeuw is volgende verordening voorhanden, waarbij werd voorgeschreven dat er gezworen mengers van ’t deeg zouden zijn:
,,Scepenen ende Raet hebben geordiniert ende ingesat, dat voertaen gesworen mengers wezen sullen van den koecken backers in Campen, durende tot des Raedes wederseggen.
Dat dyech off tuych van eenen Camper koek sal wegen twee pont een vierendeel min, by c schillinge.

De  geswoeren  mengers  eedt.

Dat gy v guet of jemant ander guet anders niet mengen en zullen dan by dage en in een vat honynges doen sullen vier pont pepers ende drie quaerte waters ende niet meer. Ende dat gij gene koecken backen en zullen, die sie clein of groet, dan van sulcke tughe als voirscreuen staet.

Der koecken backers eedt.

Dat gy gene koken backen en sullen noch doen backen, cleyn noch groet, die gesworen mengers hebben dat gemenget, en dat sij van sulcken tughe als voirscreuen staet.’’ ( 1 [1. Digestum Nov. bl. 13.])

Category(s): Kampen
Tags: ,

Comments are closed.