Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd (1834-1852)

Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd verscheen vanaf 1834 tot 1852.

Uitgevers:

  1. S. de Visser en Zoon te ’s Gravenhage (1834-1839)
  2. Joh. Noman en Zoon te Zalt-Bommel (1840-1844)
  3. J.H. Laarman te Amsterdam. (1845-1852)

Over Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd:

In het “DAGBLAD VAN ’s GRAVENHAGE” van vrijdag den 25 april 1834, No. 49. pag. 4 verscheen onderstaande advertentie:

HOLLANDSCH PENNING-MAGAZIJN VOOR DE JEUGD,
     Met 200 steendruk-platen, waarvan wekelijks een blad zal wordert uitgegeven in quarto formaat, van 16 kolommen en vier plaatjes, op velin papier, bij S. de VISSER, Boekverkooper in ’s Gravenhage.
(prijs, per drie maanden, ƒ 1.20.)

     De ondergeteekende heeft besloten, om, in vereeniging met eenige geletterde vrienden der jeugd, een geheel oorspronkelijk Hollandsch Penning-Magazijn voor de Jeugd uit te geven.
     Dit magazijn zal, naar de behoeften der jeugd en naar Vaderlandsche zeden ingerigt, allezins strekken tot beschaving van het verstand en vorming van het hart.
     Daar er iedere week een nommer (of blad druks van 16 kolommen) met 4 plaatjes, zal worden uitgegeven, zal de leeslust steeds nieuw voedsel vinden, en de jeugd zich alzoo, op eene ongezochte wijs ‘een’ rijken schat van kennis verwerven, zoo ten aanzien van Kunsten en Uitvindingen, als Natuurlijke Historie en Algemeene of Vaderlandsche Geschiedenis, enz., enz.; hetwelk nu en dan zal worden afgewisseld door een aangenaam Verhaal en somtijds door een enkel Dichtstukje.
     Het eerste blad of nommer is van heden af in alle Boekwinkels ter bezigtiging voorhanden en te bekomen; waardoor men zich van de wijze van uitvoering van het geheele werk overtuigen kan.
     De inhoud van dit blad of nommer is: 1. de Boekdrukkunst (met plaat); 2. de Steendrukkunst; 3. de Aziatische Rhinoseros (met plaat); 4. Brecht Proosten (met plaat); 5. Electriciteit; 6. de Sleutel, een verhaal (met plaat).
     Van heden af is de gelegenheid van bestelling of inteekening op het bovengenoemde werk alom geopend; terwijl het tweede blad zal volgen, zoodra de Uitgever het getal der bestelde exemplaren weten zal, ten einde daarnaar deszelfs oplage te rekenen.
     Daar men door de moeijelijkheid van het drukken met gesteendrukte platen tusschen den letterdruk, tot eenen herdruk niet ligt besluiten zou, zal een ieder, welke zich niet ten spoedigste aanmeldt, het zich zelven te wijten hebben, wanneer men, nadat van het werk reeds eenige nommers verschenen zijn, en dan zal willen deel nemen hetzelve niet meer bekomen kan,
     Buiten inteekening zal dit werk geheel niet te bekomen zijn.
     Vooraf wordt niets betaald; maar aan het einde van iedere 3 maanden, of na de uitgave van iedere 13 bladen, wordt er op quitantie ÉÉN GULDEN TWINTIG CENTS betaald. Met het laatste, of 52ste blad (aan het einde van den jaargang waartoe men zich verbindt), wordt er een algemeene titel bezorgd, ten einde het werk alsdan te kunnen inbinden, waardoor hetzelve tot duurzaam nut strekken kan.
     De heeren Boekhandelaren worden verzocht, het getal der bestelde exemplaren vóór ultimo dezer maand op te geven.
     ’s GRAVENHAGE.
den 19 April 1834S. de VISSER.
 

Artikelen verschenen in Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd m.b.t. Overijssel:

1e jaargang, 1835
– (1835). De dikke boom te Wijhe. Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd, 1, 79-80.
– (1835). Het Gedenkteeken voor Mr. Rhijnvis Feith. Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd, 1, 97-99.
– (1835). St. Lebuinus-kerk te Deventer. Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd, 1, 278-281.

2e jaargang, 1836 (geen)
3e jaargang, 1837 (geen)

4e jaargang, 1838
– (1838). De Sassenpoort te Zwolle. Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd, 4, 265-266.
– (1838). De stad Kampen. Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd, 4, 337-338.
– (1838). Het oude Raadhuis te Kampen. Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd, 4, 393-395.

5e jaargang, 1839
– (1839). De belegering van Steenwijk in 1580 en 1581. Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd, 5, 145-147.

6e jaargang, 1840

7e Jaargang, 1841 Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon.
– (1841). Het waaggebouw te Deventer. Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd, 7, 81-83.

8e Jaargang, 1842 Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon. (geen)
9e jaargang, 1843, Zaltbommel, Joh. Noman en Zoon. (geen)
10e jaargang, 1844, (geen)

11e jaargang, 1845, Amsterdam; J.H. Laarman.
– (1845). De Groote Kerk te Zwolle. Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd, 11, 145-146.
– (1845). De Stad Hasselt in Overijssel. Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd, 11, 313-315.

12e Jaargang, 1846 Amsterdam: J.H. Laarman
– (1846). De Oude Straat te Kampen. Hollandsch Penning-Magazijn voor de Jeugd, 12, 233-234.

13e jaargang, 1847, Amsterdam; J.H. Laarman. (geen)

14e jaargang, 1848, Amsterdam; J.H. Laarman.
– (1848). Zwolle. Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd, 14, 185-189.

15e jaargang, 1849, Amsterdam; J.H. Laarman.
– (1949). De Stad Deventer. Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd, 15, 174-181.

16e jaargang, 1850, Amsterdam; J.H. Laarman. (geen)
17e jaargang, 1851, Amsterdam; J.H. Laarman. (geen)
18e jaargang, 1852, Amsterdam; J.H. Laarman. (geen)

Category(s): Tijdschriften
Tags: , ,

Comments are closed.