Het terrein van het Agnietenklooster tussen Vloeddijk en Groenestraat

Kamper Genealogische en Historische Bronnen
deel 13

Het terrein van het Agnietenklooster
tussen Vloeddijk en Groenestraat

door

E.G. van Vliet

Kampen 1994

[ ]

blanco

[ ]
 

Inhoudsopgave
Voorwoord 1
I. Inleiding 3
II. Sint-Agnes 3
III. Agnietenklooster aan de Vloeddijk 5
IV. De hervorming 18
V. Het Agnietenklooster na de hervorming 22
VI. Het kloostercomplex 27
VII. De Agnietenkerk als Waalse kerk en als onderkomen voor een volmolen 35
VIII. De stadsvolmolen 39
IX. Scholen 44
Aangehaalde literatuur 49
Noten 53

 
[ ]

blanco

[ ]

Voorwoord

     Meteen nadat de plaatselijke pers melding gemaakt had van de plannen die er waren om de oude Groen van Prinstererschool aan de Vloeddijk te vervangen door een appartementengebouw, ben ik in overleg met de toenmalige stadsarcheoloog, de heer H. Clevis, begonnen met het verzamelen van gegevens over het aan Sint-Agnes gewijde klooster dat op die plaats gestaan had. Dit boekje, “Het terrein van het Agnietenklooster tussen Vloeddijk en Groenestraat”, is het resultaat. Het is geschreven als historische inleiding tot het verslag van het archeologische bodemonderzoek dat in twee fasen op het terrein heeft plaatsgevonden, aanvankelijk (1990) onder leiding van de stadsarcheoloog, de heer dr. H. Clevis, daarna (1992) onder die van zijn opvolgster mevrouw drs. M. Smit. Door een aantal omstandigheden bleek het voorlopig niet mogelijk deze publikatie te realiseren. Voor de mogelijkheid die het Gemeentearchief bood om de inleiding alvast als zelfstandig deeltje te laten verschijnen in de serie “Kamper Genealogische en Historische Bronnen” ben ik dan ook zeer erkentelijk.
Bovendien wil ik de gemeentearchivaris, de heer drs. J. Grooten, bedanken voor het gebruik dat ik mocht maken van zijn scriptie “Tertiarissenconventen te Kampen” en voor zijn verdere hulp bij het tot stand komen van dit boekje. Verder gaat mijn dank uit naar mevrouw drs. D. Haze en mevrouw E. Christoffels voor het op diskette zetten van het manuscript, en naar de heer drs. Th.M. van Mierlo die mij attent maakte op enige relevante archiefstukken. Ook de archivaris van de Onze-Lieve-Vrouweparochie, de heer H. Diender, die tijd vrijmaakte om mij het enige nog uit het Agnietenconvent afkomstige getijdenboek te laten inzien, wil ik daarvoor hartelijk bedanken.

Kampen, november 1994          E.G. van Vliet

|pag. 1|

_______________↑_______________

blanco

|pag. 2|

_______________↑_______________

I. Inleiding

     In het voorjaar van 1902 was er voor liefhebbers van stadshistorie aan de Vloeddijk te Kampen tegenover het Sint-Geertruidengasthuis iets heel bijzonders te zien. Na het slopen van een oude school bleken zich daar namelijk in de ondergrond nog funderingsresten van een veel ouder gebouw te bevinden. De mogelijke herkomst en de ouderdom van het zware metselwerk werden uiteraard in de stad uitvoerig besproken en veronderstellingen deden dan ook al gauw de ronde. De Kamper Courant maakte een eind aan alle gissingen door in mei 1 [1. K.C. van 4, 8 en 11 mei 1902.] drie artikelen te publiceren waarin de toenmalige gemeentearchivaris, mr. J. Nanninga Uitterdijk, het raadsel oploste: het muurwerk had gediend als fundament voor een kapel van het middeleeuwse, aan Sint-Agnes gewijde klooster dat eertijds een groot terrein tussen de Vloeddijk en de Groenestraat in beslag genomen had. De archivaris gaf in zijn bijdragen een overzicht van de lotgevallen van het Agnietenklooster en zijn bewoners. Bovendien vermeldde hij met voldoening: “Door de goede zorgen van den bekwamen opzichter van de gemeente den heer A.J. Reijers, zijn deze funderingen opgemeten en geteekend”. Deze tekening, sindsdien zorgvuldig bewaard in het gemeentearchief, werd weer actueel toen 90 jaar later de opvolger van de in 1902 afgebroken school op zijn beurt het veld moest ruimen voor een appartementengebouw en de intussen aangestelde stadsarcheologe en haar medewerkers gelegenheid kregen de bodem ter plaatse te onderzoeken. Na de voltooiing van de nieuwbouw herinnert, behalve de naam, niets meer aan de kloosterzusters die ongeveer twee eeuwen lang op deze plaats lief en leed met elkaar gedeeld hebben.

|pag. 3|

_______________↑_______________

 
– Vliet, E.G. van (1994). Het terrein van het Agnietenklooster tussen Vloeddijk en Groenestraat. Kampen: Gemeentearchief.

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.