Aangehaalde literatuur

Aangehaalde literatuur

 • A.J. Reijers, in: Kamper Almanak 1936/7, p. 109-110.
 • P.H. Damsté, Peter Helbert Gallé herdacht; 1793 – 1869, in: Kamper Almanak 1939/40, p. 127-132.
 • A.J. Daub, Meten met maten, Zutphen 1974.
 • J. Don, De archieven der gemeente Kampen; deel I, het oud-archief, Kampen 1963.
 • J. Don, De archieven der gemeente Kampen; deel II, gedeponeerde archieven, Kampen 1966.
 • (J. Don), De archieven der gemeente Kampen; deel III, het nieuw-archief, Kampen 1971.
 • J.H.P. Ennema, Mededeelingen betreffende de familie Gaal, naar aanleiding van de Oranje- portretten op de Raadzaal te Kampen in: Kamper Almanak 1946/7, p. 126-144.
 • W.A. Fasel, De bestuurlijke verhouding tussen stadsbestuur en geestelijke instellingen te Kampen, in: Kamper Almanak 1967/8, p. 266-312.
 • C.N. Fehrmann, Kampen vroeger en nu, Bussem 1972 (Fibula Heemschutsreeks 11)
 • W.J. Formsma, De nieuwe geschiedenis staatkundig beschouwd, in: Geschiedenis van Overijssel, Deventer 1970, p. 119-135.
 • H.E. van Gelder, De Nederlandse munten, Utrecht/Antwerpen 1968.
 • J. van Gelderen, Kerkelijke geschiedenis: zeventiende en achttiende eeuw, in: Geschiedenis van Kampen; “maer het is hier te Campen”, Kampen 1993, p. 145-218.


|pag. 49|

_______________↑_______________

 • J. Grooten, Niet aan kloostergeloften en regel gebonden gemeenschappen van devote vrouwen te Kampen, Utrecht 1981 (Utrechtse Historische Cahiers, nr 3).
 • J. Grooten, Armenzorg te Kampen tot het einde van de 16e eeuw, in: Kamper Almanak 1986/7, p. 157-218.
 • R.E. Hattink (ed.), Acta visitationis diocesis Daventriensis ab Aegidio de Mante factae, Zwolle 1888 (Werken van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, nr 17).
 • D. Haze, Het Augustinessenklooster te Brunnepe, in: Kamper Almanak 1993, p. 151-193.
 • A. Holmsen, Norges historie fra de eldste tider til 1660, Oslo/Bergen 1961.
 • E. Ypma, Het Generaal Kapittel van Sion, Nijmegen/Utrecht 1949.
 • D. de Kok (ed.), Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de hervorming, Utrecht 1927 (Werken Historisch Genootschap, 3e serie, no. 52).
 • H.G. van Maurik, IJsland in de Golfstroom, Meppel 1959.
 • R. Menninga, Appartementengebouw Vloeddijk 57 A-B, Kampen 1992.
 • J. Nanninga Uitterdijk, Het St.- Agnes-klooster op den Vloeddijk te Kampen, in: Kamper Courant van 4, 8 en 11 mei 1902.
 • F. van der Pol, De reformatie te Kampen, Kampen 1990.
 • R.R. Post, De kerk in het midden; de middeleeuwse kerk, in: Geschiedenis van Overijssel, Deventer 1970. p. 106-116.


|pag. 50|

_______________↑_______________

 • A.J. Reijers, De voormalige Stads-naaischool (thans Nijverheidsschool voor meisjes), in: Kamper Almanak 1931, p. 179-183.
 • K. Schilder, Repertorium op afgeloste rentebrieven, (O.A. Kampen, inv. nrs. 1104-1106), Kampen 1981 (Kamper Genealogische en Historische Bronnen, deel 1).
 • K. Schilder, Digestum Vetus, 1448-1478, Kampen 1983 (Kamper Genealogische en Historische Bronnen, deel 3).
 • K. Schilder, Van Raad tot Municipaliteit; geschiedenis van het bestuur van de stad Kampen tot 1808, Kampen 1985 (Kamper Genealogische en Historische Bronnen, deel 8).
 • J.L. Siesling, Mechteld toe Boecop en de Kamper Laatste Avondmalen, Zwolle 1980.
 • B.M.J. Speet, Historische stedenatlas van Nederland; aflevering 4: Kampen, Delft 1986.
 • J. Taal, De Goudse kloosters in de Middeleeuwen, Hilversum 1960.
 • J.J.M. Timmers, Christelijke symboliek en iconografie, Bussum 1974.
 • E.G. van Vliet, De stad van Avercamp; Kampen in de zeventiende eeuw; 1 – De magistraat, Kampen 1984, (Kamper Genealogische en Historische Bronnen, deel 4).
 • E.G. van Vliet, De stad van Avercamp; Kampen in de zeventiende eeuw; 3 – De gezondheidszorg, Kampen 1985 (Kamper Genealogische en Historische Bronnen, deel 7).
 • E.G. van Vliet, De stad van Avercamp; Kampen in de zeventiende eeuw; 6 – Over edele ehrentrijcke joffers, ehrlievende borgersvrouwen en onkuysche vrouluyden, Kampen 1991 (Kamper Genealogische en Historische Bronnen, deel 11).

 • |pag. 51|

  _______________↑_______________

 • E.G. van Vliet, Het gebruik van paarden in zeventiende-eeuws Kampen, in: Kamper Almanak 1992, p. 194-219.
 • A.G. Weiler, Leven en werken van Geert Grote 1340 – 1384, in: C.C. de Bruin, E. Persoons en A.G. Weiler, Geert Grote en de Moderne Devotie, Zutphen 1984, p. 9-55.


|pag. 52|

_______________↑_______________

NOTEN

Noten op pag. 53-66 zijn in de tekst opgenomen als zijnoten.

gebruikte afkortingen

O.A. = Oud-archief der gemeente Kampen
N.A. = Neuw-archief der gemeente Kampen
K.K. = Archieven van Kerken en Klooster, waarvan de rechten en verplichtingen zijn overgegaan op de stad Kampen

alle geraadpleegde archivalia bevinden zich in de gemeentelijke archiefbewaarplaars van Kampen
 
– Vliet, E.G. van (1994). Het terrein van het Agnietenklooster tussen Vloeddijk en Groenestraat. Kampen: Gemeentearchief.

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.