Tag Archives: Steenwijk

Literatuurlijst

|pag. 55| Literatuur: 1. H.T. Colenbrander, De Patriottentijd, Hoofdzakelijk naar buitenlandse bescheiden. ’s-Gravenhage 1897. 2. M. de Jong Hzn., Joan Derk van der Capellen, Staatkundig Levensbeeld van de moderne democratie in Nederland. Den Haag/ Groningen 1922. 3. P. Geyl, De … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

H.4. Samenvatting

H. 4.1. Samenvatting.      Van het vorige hoofdstuk is het volgende samenvattende overzicht van de jaren 1780-1787 te geven: 1. De eerste jaren worden beheerst door de strijd om het herstel van de aloude rechten: het jachtrecht en het recht gehoord … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

H.3. Steenwijk en de revolutie van de 18e eeuw

H.3. Steenwijk en de revolutie van de achttiende eeuw.      Nadat er in het vorige hoofdstuk geschreven is over de Patriottenbeweging en de sociaal-economische situatie in Overijssel, zal in dit hoofdstuk Steenwijk in de jaren 1780-1787 behandeld worden. Tijdens de jaren … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

H.2.1. De politieke situatie in Overijssel in de 18e eeuw

H.2.1. De politieke situatie in Overijssel in de 18e eeuw. Voor een beter begrip van de gebeurtenissen in Steenwijk in de jaren 1780-1787, moet men niet vergeten dat deze stad behoort bij het gewest Overijssel. Een antwoord op de gestelde … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

Geraadpleegde Literatuur

Geraadpleegde Literatuur Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden dl.10, Gorinchem 1839. Andre’, A., Het Heilige Geest Gasthuis te Deventer tot het jaar 1600, M.0.-scriptie, Zwolle z.j. Baelde, M., ’De Nederlanden van Spaanse erfopvolging tot beeldenstorm, 1506-1566’, Winkler Prins … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

Bronnen

BRONNEN Archivalia Oud-archief der stad Steenwijk (O.A.S.): inv. 1-14 De stadsmemorialen. inv. 234-237 Rekeningen der kerkmeesters inv. 284-297 Rekeningen der administrerende voogden of rentmeesters 1570-1792/3 (153 stukken). inv. 298 Acquitten, 1717-1720 (1 pakje), 1729 (3 stukken), 1750 (1 stuk), 1791 … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

6.0 Slotbeschouwing

     6.0 SLOTBESCHOUWING      In onderstaand hoofdstuk staat de behandeling van de in paragraaf 0.1 geformuleerde vragen centraal. Hoe werd het gasthuis/proveniershuis beheerd c.q. bestuurd? Het gasthuis was een stedelijke instelling hetgeen betekende dat het stadsbestuur het algemeen bestuur vormde. De gekozen … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

5.0 De Proveniers

     5.0 DE PROVENIERS      Redelijk veel bronnen zijn voorhanden ter bestudering van de institutionele, organisatorische en economische ontwikkeling van het gasthuis, echter wanneer men op zoek gaat naar de mensen waarvoor deze instelling in het leven was geroepen en in stand … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

4.0 Het financiële beleid en het fallissement van het Gasthuis

4.0     HET FINANCIËLE BELEID EN HET FAILLISSEMENT VAN HET GASTHUIS      Omtrent de middeleeuwse vermogensontwikke1ing van het gasthuis beschikken wij over onvoldoende bronnenmateriaaal om ons een beeld te vormen. De eerste bron die ons enige informatie verschaft aangaande het bezit, dateert uit … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

3.0 Het St. Katharinagasthuis of Proveniershuis

     3.0 HET ST. KATHARINAGASTHUIS OF PROVENIERSHUIS.      ‘Ik smeek U Jezus, dat ieder die mijn lijden gedenkt of mij in stervenswee of in nood aanroept. Uw gunst verwerft’.                               St.Katharina, de Cypriotische koningsdochter. ()      3.1 Historisch overzicht van het St.Katharinagasthuis of proveniershuis. … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,