Geraadpleegde Literatuur

Geraadpleegde Literatuur

Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden dl.10, Gorinchem 1839.
Andre’, A., Het Heilige Geest Gasthuis te Deventer tot het jaar 1600, M.0.-scriptie, Zwolle z.j.
Baelde, M., ’De Nederlanden van Spaanse erfopvolging tot beeldenstorm, 1506-1566’, Winkler Prins Geschiedenis der Nederlanden dl. 2, Amsterdam/Brussel 1977, p. 27-75.
Baudet, H., Van der Meulen, H., Kernproblemen der economische geschiedenis, Groningen 1978.
Berends, P., Oud-archief der stad Steenwijk, Den Haag 1917.
Blockmans, W.P., Prevenier, W., ’Armoede in de Nederlanden van de 14e eeuw tot het midden van de 16e eeuw: bronnen en problemen’, Tijdschrift voor Geschiedenis 88 (1975) p. 501-538.
Boelens, P.C.J.A., Armgoederen en Armbesturen van Friesland. Leeuwarden 1902.
Bredero, A.M., ’Het godsdienstige leven circa 1050-1385’, Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Haarlem (1982) p. 212-254.
Dalfsen, H.J. van, De bevrijding van Steenwijk in 1592, Steenwijk 1892.
Dekker, R., Holland in beroering, Baarn 1982.
Dumbar, G., Tegenwoordige Staat der Vereeniqde Nederlanden dl. 25, 26, 27, 31.
Eerembeemt, H.F.J.M. van den, ’De patriotse-Bataafse-Franse tijd (1780-1813)’, De economische geschiedenis van Nederland, Groningen 1979 p. 157-201.
Faber, J.A., ’De achttiende eeuw’, De economische geschiedenis van Nederland, Groningen 1979 p. 119-157.
Faber, J.A., ’De Noordelijke Nederlanden van 1480-1780, Structuren in Beweging’, Algemene Geschiedenis der Nederlanden dl. 5, Haarlem (1980) p. 196-251.
Geurts, F.A.M., Messing F.A.M., ’Stand van zaken: een inleidend overzicht’, Theoretische en methologische aspecten van de economische en sociale geschiedenisl. Den Haag 1979.
Groenveld, S., ’Sij laeten geenen Beedelaere onder haer zijn: diaconale zorg vòòr 1900’, S. Groenveld e.a. (red.), Wederdopers, mennisten en doopsgezinden in Nederland, 1530-1980, Zutphen 1981.
Hebermehl, N.D.B. ’Het Heilige-Geesthuis te Zwolle in de late|pag. 71|

middeleeuwen: stichting en ontwikkeling’, Overijsselse Historische Bijdragen, Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis 95 (1980).
Heerwaarden, J.J., Pelgrimstochten, Bussum 1978.
Houtte, J.A., Economische geschiedenis van de Lage Landen 800-1800. Bussum 1979.
Jansen, P.C., ’Nijverheid in de Noordelijke Nederlanden 1650-1780’, Algemene Geschiedenis der Nederlanden dl. 9 Haarlem (1980) p. 102-124.
Jong, O.J., de, Nederlandse kerkqeschiedenis. Nijkerk 1972.
Ellemeet, B.M. de Jonge van, ’Het cartularium van het kapittel der St.Clemenskerk te Steenwijk’, Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht XLV, (1920) p. 257-320.
Jongste, J.A.F. de, ’De Republiek onder het erfstadhouderschap 1747-1780’, Algemene Geschiedenis der Nederlanden dl. 9, Haarlem (1980) p. 73-92.
Klein, P.W., ’De zeventiende eeuw (1585-1700)’, De economische geschiedenis van Nederland, Groningen 1979 p. 79-119.
Klijnsma, S.F., ’Geschiedkundige’ herinneringen aangaande de voormalige vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzijl, Meppel 1853.
Kossmann-Putto, J.A., ’Armen- en ziekenzorg in de middeleeuwen: verschillen tussen oost en west’, Overijsselse historische bijdragen. Verslagen en mededeelinqen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 100 (1985), p. 7-23.
Kossmann-Putto, J.A., ’Armen- en ziekenzorg in de Noordelijke Nederlanden’, Algemene Geschiedenis der Nederlanden dl. 2, Haarlem (1982) p. 254-268.
Laar, G.M., Het verleden herleeft. Steenwijk 1974.
Linskens, R., ’Van armen, bedelaars en marginalen’, Wat ’n leven dl. 7, Antwerpen/Brussel 1984.
Logtmeijer, W., Steenwijk en de revolutie van de 18e eeuw, Noordelijke Leergangen, Zwolle 1981.
Lonkhuyzen, J. van, ’De geschiedenis van het Diaconaat’, P. Biesterveld, e.a., Het Diaconaat, Handboek ten dienste der Diaconieeen, Hilversum 1907, p. 9-220.
Marèchal, G., ’Armen- en ziekenzorg in de Zuidelijke Nederlanden’, Algemene Geschiedenis der Nederlanden dl.2, Haarlem|pag. 72|

(1982) p. 268-280.
Meesters, J.H.E., De Steenwijker Meenthe, Zwolle 1881.
Mentink G.J., ’Armenzorg en armoede in de archivalische bronnen in de Noordelijke Nederlanden, 1531-1854. Een schets’, Tijdschrift voor Geschiedenis 88 (1975) p. 551-561.
Mertens, J., ’Het sociaal-economische leven 1300-1482’, Algemene Geschiedenis der Nederlanden dl. 4, Haarlem (1980) p. 11-135.
Nagge, W., Historie van Overijssel, Zwolle 1915.
Noordegraaf, L. , ’Nijverheid in de Noordelijke Nederlanden, 1580-1650’, Algemene Geschiedenis der Nederlanden dl. 7, Haarlem (1980) p. 64-86.
Querido, A., Godshuizen en Gasthuizen. Amsterdam 1960.
Roessingh, H.K., ’Landbouw in de Noordelijke Nederlanden 1650-1815’, Algemene Geschiedenis der Nederlanden dl. 8, Haarlem (1980) p. 16-73.
Ruitenberg, G.M.W, ’Het Sint Bartholomeusgasthuis te Utrecht, 1367-1500’, Jaarboek Oud-Utrecht (1979) p. 8-53.
Schulte, G,J., ’De Republiek der Verenigde Nederlanden 1702-1780’, Winkler Prins’ Geschiedenis der Nederlanden dl. 2, Amsterdam/Brussel (1977) p. 75-118.
Schulte, G.J., ’De Republiek der Verenigde Nederlanden 1609-1702’, Winkler Prins’ Geschiedenis der Nederlanden dl. 2, Amsterdam/Brussel (1977) p. 203-246.
Schöffer, I., ’De opstand in de Nederlanden, 1566-1609’, Winkler Prins’ Geschiedenis der Nederlanden dl. 2, Amsterdam/Brussel (1977) p. 75-118.
Slicher van Bath, B.H., Een samenleving onder spanning, Assen 1957.
Slicher van Bath, B.H., Geschiedenis van Overijssel, Zwolle 1979.
SLicher van Bath, B.H., ’De demografische ontwikkeling tijdens de Republiek’, Vaderlands Verleden in Veelvoud, Den Haag 1975.
Soly, H., ’Economische ontwikkelingen en sociale politiek in Europa tijdens de overgang van middeleeuwen naar nieuwe tijden’, Tijdschrift voor Geschiedenis 88 (1975) p.584-597.
Tuin, J.D. van der, De Steenwijker Aa. Een historisch-hydrografisch overzicht. Tuk 1985.
Terpstra, T., Vijf eeuwen mogelijke weldadigheid in Leeuwarden 1435-1935, Leeuwarden 1949.|pag. 73|

Vries, J. de, ’Landbouw in de Noordelijke Nederlanden 1490-1650’, Algemene Geschiedenis der Nederlanden dl. 7, Haarlem (1980) p. 11-40.
Weijdema, D., Uit de geschiedenis van een turfgraversdorp. Kampen 1986.
Wertheim, W.F., Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij. Onrust in Sticht en Oversticht 1703-1706, Amsterdam 1976.
Wertheim-Gijse Weenink, A.H.,|pag. 74|

Category(s): Steenwijk
Tags: , ,

Comments are closed.