Een gevraagd en ongevraagd advies

Stads Nieuws.

______________________________

Een gevraagd en ongevraagd advies.

     In den laatsten tijd is het besluur der oude gasfabriek alhier er voortdurend op uit, om door allerlei bedreigingen, (die zeker gelden voor zoovele afscheidsgroeten) de ingezetenen over te halen om de gasleidingen, indertijd door die fabriek in hunne huizen aangelegd, tegen betaling over te nemen. — Enkelen betalen om maar van al dat gemaal af te zijn, doch aan hen die de leidingen niet wenschen over te nemen, wordt voor oogen gehouden dat de fabriek ze in dit geval zal doen wegnemen, en het herstellen van plafonds, muren, stoepen enz. voor rekening van de eigenaars dier perceelen komt — Volgens het bestuur der fabriek zoude dit resulteeren uit art. 3 van een contract, tusschen haar en de gasverbruikers gesloten. Laat ons zien wat daarvan is.

Art. 3.

     »De contractant ter eenre (de gasfabriek) zal voor zijne rekening leveren, doen aanbrengen en bevestigen al de pijpen welke dienen om het gaz van af de straat- of hoofdbuis, tot aan den pijp te leiden, die met zoogenaamd ornament of lichttoestel (braquet, genouleires, pendants, harpen enz.) is vereenigd. Al het zoodanig voor rekening der maatschappij geleverde, blijft haar eigendom.”
     »Wanneer contractant ter andere (de gas-verbruiker) aan contractant ter eenre (de gasfabriek) verklaart geen gebruik meer van het gaz te willen maken, of wanneer zonder zoodanige verklaring van den kant van contractant ter andere, het aan contractant ter eenre blijken mocht, dat door contractant ter andere geen gebiuik van het gaz wordt gemaakt, zal het aan contractant ter eenre vrijstaan, door zijne werklieden de aan de Maatschappij toebehoorende service pijpen, compteur en andere voorwerpen te doen weghalen, de kosten van herstelling van muren en stoepen en anderzints, hierdoor veroorzaakt, komen voor rekening van contractant ter andere.”
     Dit artikel voorziet alzoo enkel en alleen in het geval dat de gasverbruiker, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, verklaart geen gebruik meer van het gas te willen maken. In dit geval heeft de maatschappij het recht de pijpen weg te nemen, en het herstel van de door die wegneming veroorzaakte schade, blijft voor rekening van den gasverbruiker.
     Het geval dat zich op dit oogenblik voordöet is evenwel een geheel ander, niet de burgerij heeft gezegd: we willen geen gas meer van u, maar de fabriek zegt: we leveren u geen gas meer; dat verschilt hemelsbreed.
     Het bedoelde art. 3 der overeenkomst is dan ook op dit geval niet toepasselijk. Terwijl daarin exceptioneel wordt bepaaald dat de herstellingskosten van muren enz. bij ’t wegnemen der pijpen ingeval men weigert gas te gebruiken, komt voor rekening van den gasverbruiker, moet in dit geval de maatschappij indien ze haar pijpen terug verlangt wel degelijk alle herstellingskosten betalen.
Geen enkele bepaling van de indertijd geslotene overeenkomst met de burgers kan haar van die verplichting ontheffen.
     Een ieder die zelf de gas niet heeft opgezegd, late zich dus door de alarmeerende missives der oude gasfabriek directie niet verontrusten, maar wachte kalm af de dingen die komen zullen.
 
Mr. J. NANNINGA UITTERDIJK.
 
______________________________

 
– Uitterdijk, J.N. (1874, 7 juni). Een gevraagd en ongevraagd advies. Kamper Courant: Bijvoegsel, 39 (3850), p. 1.

Category(s): Kampen
Tags:

Comments are closed.