Bestuursstructuur en schriftcultuur

Bestuursstructuur en schriftcultuur

[ ]

[Blanco]

[ ]

BESTUURSSTRUCTUUR EN SCHRIFTCULTUUR

Een analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer
tot het eind van de 15de eeuw

 
 
 
 
 
J.F. BENDERS

[ ]

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van: de gemeente Deventer, het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, het VSBfonds, het Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds en de Stichting Wesselings-Van Breemen.

Prins Bernhard Cultuurfonds geeft cultuur de kansVSBfonds
 
Publicaties van de IJsselacademie nr. 173

© IJsselacademie 2004
ISBN 90-6697-161-4

Vormgeving: Frank de Wit

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De Stichting IJsselacademie heeft ernaar gestreefd de rechten met betrekking tot de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen; degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

[ ]

Aan mijn ouders, Angela Verbeek† en Henri Benders

[ ]

“Quia memoria hominum infirma est et labilis”1 [1. Citaat uit de arenga van de statuten van het koopmansgilde, op 13 januari 1300 uitgevaardigd door schepenen en raad van Deventer (GAD, IA, nr. 20 = OSU V, nr. 2947 = KGR, 177-178; = Niermeyer, Honderd Noord-Nederlandse oorkonden, nr. 20 (zonder nadere toelichting gedateerd 13.1.1301; OSU V vermeldt wel Niermeyers editie, maar gaat niet in op diens datering); heruitgevaardigd in de hand van stadsschrijver Johan ter Hurnen in een onbekend jaar tussen 1361 en 1398).]

“aver viertich, vijftich, hondert jaeren, soe lange als konde van menschen gedencken mach”2 [2. GAD, MA, inv. nr. 30 (door de openbare notaris Johan Hoge geredigeerde oorkonde van de officiaal van de aartsdiaken van Deventer, bevattende onder ede afgelegde verklaringen over de rechtspraak van de landsheer tijdens jaarmarkten in Deventer).]

[ ]

[Blanco]

[ ]

INHOUD

________________________

 

VOORAF 11
1 INLEIDING 13
1.1. Indeling en thematiek 17
1.2. Methode 17
1.3. “Schrijfkringen” en hun archiefvorming 19
1.4. Bronnencategorieën 23
1.5. De tand des tijds 24
1.6. Verschriftelijking als onderzoeksthema 26
2 LANDSHEER, STAD EN STEDELIJKE SCHRIJFCULTUUR 33
2.1. Sociale structuur 35
2.2. Stad en bisschop 47
2.3. Stad en schout 57
2.3.1. Hoge jurisdictie 70
2.4. Schepenen, raden, meente 73
2.5. Schrijfactiviteiten in de 13de en vroege 14de eeuw 84
2.6. Conclusie 104
3 BESTUUR 109
3.1. Inleiding: meente, schepenverkiezing en straatschepenen 109
3.2. Keur- en eedboeken 114
3.2.1. Keurboek van 1448 119
3.2.2. Eedboek 121
3.2.3. Minuut-keurboek, circa 1476 123
3.2.4. Keurboek van 1486 126
3.3. Buurspraken 126
3.4. Correspondentie: registratie van brieven en vrijgeleides 131
3.5. Militaire en andere inventarisaties 140
3.6. Conclusie 144

|pag. 7|

______ ↑ ______
4 RECHTSPRAAK 149
4.1. Inleiding: burgemeesters 150
4.2. Strafrechtspraak 155
4.2.1. Vete en oorvede 155
4.2.2. Overtredingen van keuren: boetes en verbanning 169
4.2.3. Erfdeel van kinderen of “kindergoed” 178
4.3. Vrijwillige rechtspraak 180
4.3.1. Erfenissen in den vreemde:toeversichte 180
4.3.2. Renunciaties 184
4.3.3. Schuldbekentenissen 186
4.3.4. Machtigingen 188
4.3.5. Erfenissen in de stad:inleidingenuitleiding 189
4.4. Contentieuze rechtspraak 192
4.4.1. Clageboeck 194
4.4.2. Register van beslagleggingen 201
4.5. Conclusie 204
5 BEHEER 211
5.1. Cameraars 216
5.1.1. Ontstaan van de cameraarsrekeningen 221
5.1.2. Cameraarsregisters 230
5.1.2.1. Verpachtingsregisters 230
5.1.2.2. Pandboeken 237
5.1.2.3. Burgerregistratie 239
5.1.2.4. Belastingen en leningen 244
Nutsbelastingen: koe- en poortwachtersgelden 244
Leningen en schulden 249
Landsheerlijke belastingen 253
5.2. Wijnheren 255
5.3. Gruitmeesters 261
5.4. Hopmeesters 265
5.5. Timmermeesters 269
5.6. Tolmeesters 275
5.6.1. Katentol 275
5.6.2. Bisschopstol 278
5.7. Weidegraven 280
5.8. Straatmeesters 283
5.9. Conclusie 284

|pag. 8|

______ ↑ ______
6 SLOTBESCHOUWING 289
Bestuurlijke verschriftelijking: het begin 289
Bestuurlijke verschriftelijking: het vervolg 291
Bestuurlijk schriftgoed, schrijvers en geletterdheid 294
Schrijfkamer/secretarie 296
Vergelijking 297
SAMENVATTING 301
SUMMARY 307
BIJLAGEN 313
Bijlage 1. Organogram van het stadsbestuur van Deventer tot 1464 313
Bijlage 2. Eden van stadsbestuurders en functionarissen 314
Bijlage 3. Ambtstermijnen van stadsschrijvers 317
Bijlage 4. Lijst van stadsschrijvers 318
Bijlage 5. Aanstellingscontract van stadsschrijver Johan Pallas, d.d. 25.2.1426 327
Bijlage 6. Naar taakveld geclusterd chronologisch overzicht van ambtelijk schriftgoed tot ca. 1475 328
Bijlage 7. Inleiding in versvorm op het minuut-keurboek van ca. 1476 330
Bijlage 8. Beschrijfmateriaal: perkament en papier 332
Bijlage 9. Toelichting bij figuur 1: bevolkingsaantal van Deventer, 1361-1400 (minima) 339
GEBRUIKTE AFKORTINGEN 340
LITERATUUR EN GEDRUKTE BRONNEN 342
REGISTER VAN PERSONEN 359
REGISTER VAN GEOGRAFISCHE NAMEN EN ZAKEN 371
REGISTER VAN AUTEURSNAMEN 381
LIJST VAN FIGUREN EN TABELLEN
Figuur 1. Bevolkingsaantal van Deventer, 1361-1400 (minima) 16
Tabel 1. Aantal in Deventer uitgevaardigde bisschops- en electsoorkonden, 1127-1340 56
Tabel 2. Oorkonden waarin Deventer bestuursgremia (schepenen en/of raden en/of meente) optreden als (mede-) oorkonder en/of zegelaar en/of getuige, 1240-1329 (per decennium) 84
Tabel 3. Vetes tussen Deventer en adel en “vrijen” uit verschillende regio’s 165
Tabel 4. Indeling van het gerechtelijke register SAB, RA, inv. nr. 19 176
Tabel 5. Gemiddeld aantal geregistreerde “toeversichte” per vijf jaar, 1396-1419 182
Tabel 6. Gemiddeld aantal geregistreerde “toeversichte” per vijf jaar, 1441-1470 183
Tabel 7. Gemiddeld aantal geregistreerde schuldbekentenissen per vijf jaar (afgerond), 1441-1475 187
Tabel 8. Gemiddeld aantal geregistreerde machtigingen per vijf jaar (afgerond), 1443-1459 189

 

|pag. 9|

______ ↑ ______

https://doi.org/10.11588/diglit.2211#0159

Schrijver. Miniatuur, aan het begin van de 15de eeuw vervaardigd in een Elzasser werkplaats.
Ruprecht-Karls-Universitätsbibliothek, Cod. Pal. Germ. 359
, Der Rosengarten zu Worms,fo. 66r.

|pag. 10|

______ ↑ ______

VOORAF

________________________

Het stemt bijzonder tevreden om twee jaar na het verschijnen van mijn proefschrift het voorwoord bij de handelseditie te kunnen schrijven. Deze editie is niet identiek aan de oorspronkelijke versie, die in een beperkte oplage in eigen beheer is uitgegeven en die daarnaast op de website van de Universiteitsbibliotheek te Groningen beschikbaar is. Ik heb de gelegenheid aangegrepen om de tekst nog eens kritisch door te nemen. Als resultaat hiervan is een aantal zaken uitgediept en aangescherpt. Voor wat betreft de geraadpleegde literatuur geldt dat het manuscript gesloten is in mei/juni 2002. Bij de verantwoording van vindplaatsen in primaire bronnen is de “oude” annotatie gehandhaafd. Dit betekent dat herinventarisaties of omnummeringen van Deventer archivalia (met name de fondsen Middeleeuws Archief en Cameraars) niet zijn verwerkt. De nieuwe signaturen zijn met behulp van concordansen te achterhalen.
     Ten behoeve van de leesbaarheid zijn Latijnse citaten in de lopende tekst integraal vertaald; Middelnederlandse woorden worden toegelicht waar dit voor een goed begrip van het aangehaalde noodzakelijk is. Met het aanbrengen van eigen interpunctie en het normaliseren van de spelling ben ik terughoudend geweest. Registers op persoons- en geografische namen, zaken en auteurs zijn toegevoegd om de lopende tekst en het notenapparaat optimaal te ontsluiten.
Met genoegen richt ik op deze plaats een woord van dank tot al degenen die mij bij de totstandkoming van deze publicatie terzijde stonden. Mijn begeleiders, prof. dr. D.E.H. de Boer en dr. F.J. Bakker, gaven mij de ruimte het onderzoek naar eigen inzicht uit te voeren en deden voortdurend nuttige suggesties. Waardevolle adviezen heb ik in het beginstadium verder mogen ontvangen van de leden van de begeleidingscommissie, bestaande uit de dames drs. E.T. Suir en †dr. G.M. de Meyer en de heren drs. M.R. Hermans en dr. R.W.M. van Schaïk. Prof. dr. A.H. Huussen, prof. dr. (em.) P. Johanek en prof. dr. F. Keverling Buisman dank ik voor hun bereidwilligheid het manuscript te beoordelen.
     Speciale lof komt het Stadsarchief Deventer toe, in het bijzonder dhr. H. de Beer. Voorts noem ik mw. drs. E.T. Suir en de heren mr. H.J. Nalis, C.M. Hogenstijn, J.M. Koopmans en M. Janssen. Buiten Deventer waren de medewerkers van het Stads- en streekarchief Zutphen, het Gemeentearchief Kampen en het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle mij behulpzaam. Hun belangstelling maakte het vorsen extra aangenaam.
     De Stichting Het Jordenshof ben ik buitengewoon erkentelijk voor het feit dat zij mij ten behoeve van mijn onderzoek voor de duur van bijna anderhalf jaar een huurwoning in dit sfeervolle hofje pal in het oude stadshart van Deventer ter beschikking stelde.
     De Stichting IJsselacademie te Kampen heeft zich zeer ingespannen om de uitgave van dit boek mogelijk te maken. Dhr. J. Kummer, mijn onvermoeibare redacteur, bewerkstelligde een uiterst plezierige en effectieve samenwerking, gekenmerkt door dagelijkse telefoontjes en emails met (van zijn kant) dikwijls poëtische inslag. De adviezen en suggesties van dhr. drs. Js. Mooijweer heb ik in dank aanvaard. De dames H. Reisinger-Vosman en J. van Zeeland namen de externe belangenbehartiging op zich. Voor de registers ben ik dank verschuldigd aan de IJsselacademievrijwilligers dhr. W. den Hollander, mw. J. Bakker en dhr. A. Vlieger.
     Vanaf het begin zijn velen mij tot steun geweest bij het onderzoek waarvan het eindresultaat nu in gedrukte vorm voorligt, in de eerste plaats mijn ouders. Aan hen draag ik dit boek op.

|pag. 11|

______ ↑ ______

[afbeelding 2]

Warafftige affconterfeytinge der heerlicke Keyser vrie Anse Stadt Davontur”. Oudste stadsaanzicht; anonieme houtsnede uit ca. 1550 (collectie Historisch Museum Deventer, inv. nr. 0995)

|pag. 12|

______ ↑ ______

 
– Benders 3 [3. Met dank aan Jeroen Benders voor de verleende toestemming tot digitalisatie en publicatie op www.dboverijssel.nl.], J.F. (2004). Bestuursstructuur en schriftcultuur. Een analyse van de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer tot het eind van de 15de eeuw. [Proefschrift 4 [4. PROEFSCHRIFT ter verkrijging van het doctoraat in de Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen op gezag van de Rector Magnificus, dr. D.F.J. Bosscher, in het openbaar te verdedigen op donderdag 4 juli 2002 om 16.00 uur door JEROEN FITZGERALD BENDERS], Rijksuniversiteit Groningen]. IJsselacademie. 5 [5. Publicaties van de IJsselacademie, 173.]

Category(s): Deventer
Tags:

Comments are closed.