Literatuur en gedrukte bronnen

LITERATUUR EN GEDRUKTE BRONNEN

______________________________

N.B.: er is strikt alfabetisch geordend, waardoor in het geval van meerdere titels per auteur de chronologie van de publicaties verstoord kan zijn.

 • Acquoy, J., Oud-archief van Deventer. De Timmermeesters, Weidegraven, Hoofd-, Brug-, Straat-, Wegen- en Artilleriemeesters (Deventer 1924)
 • Alberts, W.J., “Beiträge zur Geschichte der ostniederländischen Stadt im Spätmittelalter”, Westfälische Forschungen 13 (1960) 36-51
 • Alberts, W.J., “Bijdrage tot de geschiedenis van de betrekking tussen Gelre en Deventer”, Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 75 (1961) 3-12
 • Alberts, W.J. ed., De cameraarsrekeningen van Deventer betreffende het jaar 1447. Fontes minores Medii Aevi IX (Groningen 1959)
 • Alberts, W.J., De ordinarii van Kampen uit de 15de en 16de eeuw. Fontes minores Medii Aevi XII (Groningen 1961)
 • Alberts, W.J., Het Rijnverkeer bij Lobith anno 1306. De tolrekening van Lobith over het jaar 1306-1307 betreffende invoer en uitvoer van handelsgoederen (Zutphen 1986)
 • Alberts, W.J., J.Th. Minderaa en H.J. van der Vegt, “Overrentmeestersrekening van Zutphen over 1472-1473”, Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 71 (1957) 1-159
 • Alberts, W.J. en A.L. Hulshoff e.d., Het Frensweger handschrift betreffende de geschiedenis van de Moderne Devotie WHG, Derde Serie, no 82 (Groningen 1958)
 • Andermann, U., Ritterliche Gewalt und bürgerliche Selbstbehauptung. Untersuchung zur Kriminalisierung und Bekämpfung des spätmittelalterlichen Raubrittertums am Beispiel norddeutscher Hansestädte. Rechtshistorische Reihe, 91 (diss.; Frankfurt 1991)
 • Arnecke, F., Die Hildesheimer Stadtschreiber bis zu den ersten Anfängen des Syndikats und Sekretariats. 1217-1443 (diss.; Marburg 1913)
 • Arnold, R., Repertorium Germanicum. Regesten aus den päpstlichen Archiven zur Geschichte des Deutschen Reichs und seiner Territorien im XIV. und XV. Jahrhundert. Pontificat Eugen IV. (1431-1447). I. Band (Berlijn 1897)
 • Avis, J.G., De directe belastingen in het Sticht Utrecht aan deze zijde van de IJsel tot 1528. Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis der Rijks-Universiteit te Utrecht, deel XV (Utrecht 1930)
 • Bakker, F.J., “Roeloff Huusman, secretarius der Stadt Groningen 1479/80-1484”, in: F. Akkerman en A.J. Vanderjagt red., Rodolphus Agricola Phrisius 1444-1485. Proceedings of the International Conference at the University of Groningen 28-30 October 1985. Brill’s Studies in Intellectual History 6 (Leiden enz. 1988) 99-111
 • Bakker, F.J., “Der Übergang vom Latein zur Volkssprache in Stadt-Groninger Urkunden”, in: R.I.A. Nip e.a. red., Media Latinitas. A collection of essays to mark the occasion of the retirement of L.J. Engels. Instrumenta patristica XXVIII (Turnhout 1996) 169-175


|pag. 342|

______ ↑ ______

 • Bavel, B.J.P. van, Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (
 • Behrmann, T., “The development of pragmatic literacy in the Lombard city communes”, in: R. Britnell, red., Pragmatic literacy east and west, 1200-1330 (Woodbridge 1997) 25-41
 • Benders, J.F., “Andries van Haeften (?-1500), rentmeester, stadsschrijver, openbaar notaris, herbergier, accijnsschrijver, priester”, in: P.W. van Wissing e.a. red., Biografisch woordenboek Gelderland. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis 1 (Hilversum 1998) 46-48
 • Benders, J.F., “Demografie van de stad Hasselt (Ov.) tot 1535”, OHB 109 (1994) 5-38
 • Benders, J.F., “De demografische ontwikkeling van Overijssel 1369-ca 1600: een kritische reactie”, OHB 110 (1995) 31-43
 • Benders, J.F. en J.W. Bloemink, “Het Utrechts Schisma en een Twents kasteel: de versterking van het huis Diepenheim, 1436-1438”, Deventer jaarboek (1996) 6-21
 • Berkelbach van der Sprenkel, J.W., “Bijdrage tot de kennis van kanselarij en raad der bisschoppen van Utrecht in het begin van de veertiende eeuw”, Tijdschrift voor geschiedenis 51 (1936) 64-74
 • Berkelbach van der Sprenkel, J.W., Geschiedenis van het bisdom Utrecht van 1281 tot 1305. Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis der Rijks-Universiteit te Utrecht IX (diss.; Utrecht 1923)
 • Berkelbach van der Sprenkel, J.W., “De kanselarij van bisschop Gui van Avesnes”, Tijdschrift voor geschiedenis 49 (1934) 416-423
 • Berkelbach van der Sprenkel, J.W., Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340. Werken Historisch Genootschap te Utrecht. Derde serie, no. 66 (Utrecht 1937)
 • Berkenvelder, F.C., “De groei van middeleeuws Zwolle naar zelfstandigheid”, in: Zwolle in de middeleeuwen. Onderzoekingen naar een vroeg-stedelijke samenleving (Zwolle zj.) 167-186
 • Berkenvelder, F.C., “Hoe “Zwols” was kunst en cultuur en onderwijs en wetenschap in Zwolle tot 1648?”, OHB 113 (1998) 41-47
 • Berkenvelder, F.C., Zwolle als Hanzestad. Zwolse Historische Reeks nr. 1 (Zwolle 1983)
 • Berkenvelder, F.C., Zwolse regesten 1350-1500 (6 dln.; Zwolle 1980-1997)
 • [Besier, A.G. (e.a.)], Inventaris van het Deventer-archief (2 dln.; Deventer 1870)
 • Bichelaer, A.H.P. van den, Het notariaat in Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531). Een prosopografisch, diplomatisch en rechtshistorisch onderzoek (diss.; Amsterdam 1998)
 • Bierlaire, F. en R. Hoven, “L’école latine de Deventer vers 1536: un règlement oublié”, Archives et bibliothèques de Belgique/Archief- en bibliotheekwezen in België XLV 3-4 (1974) 602-617
 • Bjørgo, N. en S. Bagge, Regesta Norvegica 1264-1300 II (Oslo 1978)
 • Bloemink, J.W., “De bouwgeschiedenis van de kerk tot ca. 1450”, in: A.J.J. Mekking red., De Grote of Lebuinuskerk te Deventer. De “Dom” van het Oversticht veelzijdig bekeken. Clavis kunsthistorische monografieën, deel XI (Zutphen 1992) 29-49
 • Bloemink, J.W., “Het kapittelbezit en de stedelijke ontwikkeling na de 12de eeuw”, in: J.R.M. Magdelijns e.a. red., Het kapittel van Lebuinus in Deventer. Nalatenschap van een immuniteit in

 • |pag. 343|

  ______ ↑ ______

  bodem, bebouwing en beschrijving (Nieuwegein 1996) 104-108

 • Bloemink, W., “Van muurboog tot stadshuis, verstedelijking langs de Deventer stadsmuur rond 1400”, Jaarboek monumentenzorg (1996) 203-210
 • Bloemink, J.W., H.J. Nalis en M.E. Stades-Vischer, “Geschiedenis en beschrijving per pand”, in: J.R.M. Magdelijns e.a. red., Het kapittel van Lebuinus in Deventer. Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving (Nieuwegein 1996) 215-279
 • Boer, D.E.H. de, ‘Advenerunt cum Brantledderis or the combustion of Latin in Middle Netherlandish administrative contexts’, in: R.I.A. Nip e.a. red., Media Latinitas. A collection of essays to mark the occasion of the retirement of L.J. Engels. Instrumenta patristica XXVIII (Turnhout 1996) 29-49
 • Boer, D.E.H. de, D.J. Faber en M.J. van Gent ed., De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie I. De rekeningen van de tresorier en de dijkgraaf van de Grote Waard. Deel: 1393-1396. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 239 (Den Haag 1997)
 • Bolland, J., Hamburgische Burspraken, 1346 bis 1594, mit Nachträgen bis 1699. Teil 1: Einleitung und Register. Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien und Hansestadt Hamburg, Band VI, Teil 1 (Hamburg 1960)
 • Boockmann, A., Urfehde und ewige Gefangenschaft im mittelalterlichen Göttingen. Studien zur Geschichte der Stadt Göttingen, Band 13 (Göttingen 1980)
 • Boom, H. ten, “De eerste secretarissen van Rotterdam. Gegevens over ambt, werkzaamheden en personen tot circa 1530”, Rotterdams jaarboekje 8ste reeks, 7 (1979) 151-173
 • Booy, E.P. de e.a. red., Lexicon van Nederlandse archieftermen (ongew. herdruk Den Haag 1988)
 • Bos, A., “Een waterpas en een watermolen bij Deventer omstreeks 1380”, De Navorscher 89 (1940) 65-75
 • Bos-Rops, J.A.M.Y., “Het ontstaan van het stedelijk pensionariaat in Gouda: een eerste verkenning”, in: Excursiones mediaevales. Opstellen aan prof. dr. A.G. Jongkees door zijn leerlingen (Groningen 1979) 39-58
 • Bowsky, W.M., The finance of the commune of Siena 1287-1355 (Oxford 1970)
 • Brandt, C.D.J., “Oorkonden van Utrechtse bisschoppen voor de kerk van Deventer I”, Nederlandsche Historiebladen 2 (1939) 1-6
 • Brinkman, H., Dichten uit liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen (Hilversum 1997)
 • Britnell, R., “Pragmatic literacy in Latin Christendom”, in: idem red., Pragmatic literacy east and west, 1200-1330 (Woodbridge 1997) 3-24
 • Brom, G., Bullarium Trajectense. Romanorum pontificum diplomata quotquot olim usque ad Urbanum papam VI (an. 1378) in veterem episcopatum Trajectense destinata reperiuntur (2 dln.; Den Haag 1891-1896)
 • Brown, M.P., “The role of the wax tablet in medieval literacy: a reconsideration in light of a recent find from York”, The British Library journal 20-1 (1994) 1-16
 • Brünner, E.C.G., “Een Hoornsch koopmansboek uit de tweede helft der 15e eeuw”, Economisch-historisch jaarboek. Bijdragen tot de economische geschiedenis van Nederland 10 (1924) 3-79
 • Bruijn, M.W.J. de, Husinghe ende hofstede. Een institutioneel-geografische studie van de recht-

  |pag. 344|

  ______ ↑ ______

  spraak over onroerend goed in de stad Utrecht in de middeleeuwen. Stichtse Historische Reeks 18 (Utrecht 1994)

 • Burgers, J.W.J., De paleografie van de documentaire bronnen in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw. Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen: paleografie, codicologie, diplomatiek 1 (3 dln.; Leuven 1995)
 • Burgers, J.W.J. en E.C. Dijkhof, De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1297(Hilversum 1995)
 • Burgers, J.W.J., E.C. Dijkhof en J.G. Kruisheer, “De doordringing van het schrift in de samenleving in Holland en Zeeland tijdens graaf Floris V”, in: D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke en H. Sarfatij red., Wi Florens … De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw (Utrecht 1996) 191-211
 • Cappon, C.M., De opkomst van het testament in het Sticht Utrecht. Een studie op grond van Utrechtse rechtsbronnen van het begin van de achtste tot het midden van de veertiende eeuw (Deventer 1992)
 • Clanchy, M.T., From memory to written record. England 1066-1307 (2e druk; Oxford 1993)
 • Cost Jordens, W.H., Bijlagen van den inventaris van het Deventer-archief (Deventer 1870)
 • Damen O.S.B., Dom C., “Het Benediktinessenklooster Zwartewater bij Hasselt”, VMVORG 78 (1963) 71-113
 • Danneel, M., Weduwen en wezen in het laat-middeleeuwse Gent. Studies in urban, social, economic and political history of the medieval and modern Low Countries, vol. 3 (Leuven en Apeldoorn 1995)
 • Defoer, H.L.M., A.S. Korteweg en W.C.M. Wüstefeld, The Golden Age of Dutch manuscript painting (Stuttgart 1989)
 • Dijkhof, E.C., Het oorkondenwezen van enige kloosters en steden in Holland en Zeeland, 1200-1325 (Amsterdam 1997)
 • Don, J., De archieven der gemeente Kampen. Deel I. Het oud-archief (Kampen 1963)
 • Doorman, G., De middeleeuwse brouwerij en de gruit (Den Haag 1955)
 • D[oorninck], [J.I.] v[an], “Bouwstoffen voor eene geschiedenis van het onderwijs in Overijssel”, BGO 6 (1880) 193-197
 • D[oorninck], [J.I.] v[an], “Onuitgegeven charters uit de XIIIe en XIVe eeuw”, BGO 6 (1880) 112-149
 • D[oorninck], [J.I.] v[an], “Deventer gildebrief van 1249”, BGO 1 (1874) 289-305
 • D[oorninck], [J.I.] v[an], “Moest Hasselt te Deventer regt halen?”, BGO 4 (1878) 253
 • Doorninck, J. van, “Nota over den leeftijd van het handschrift in het Deventer Archief, door Dr. J. van Vloten als oudste Stadsboek of Stadrecht van 1381 uitgegeven”, Verzameling van stukken, betrekking hebbend tot Overijsselsch regt en geschiedenis 2e afdeling, 4e stuk (1867) 1-9
 • Doorninck, J. van, “Hoe is de Stad Kampen aan het regt van eigendom en altoosdurenden aanwas der Kampereilanden gekomen?”, Verzameling van stukken die betrekking hebben tot Overijsselsch regt en geschiedenis. Tweede afdeeling. Verslagen en mededeelingen 6 (1871) 21-111
 • D[oorninck], [J.I.] v[an], “Schepenkeur”, BGO 6 (1880) 72-80
 • D[oorninck], [J.I.] v[an], “De secretarissen van Deventer”, BGO 8 (1885) 163-172


|pag. 345|

______ ↑ ______

 • Doornink-Hoogenraad, M.M. en W. Zondervan, Het oud-archief van de gemeente Zutphen. Derde stuk. Regestenlijst van brieven. Index. Deel 1 (Zutphen 1981)
 • Dumbar, G., Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in “t byzonder van Overyssel (Tegenwoordige Staat van Overijssel). IIIde deel, Iste stuk (Amsterdam enz. 1792)
 • Dumbar, G., Het kerkelyk en wereltlyk Deventer, behelzende eene uitvoerige beschryving van stats oirsprong, verscheide benaemingen, gelegenheid… als ook een omstandigh verhael der beurtenissen van oude tyden af…: uit echte bezegelde brieven, kloosterschriften en oude aentekeningen, meest alle nooit voorhene gedrukt, en verscheide voornaeme schryveren (2 dln.; Deventer 1732 en 1778)
 • Dumbar, G., Reipublicae Daventriensi ab Actis, Analecta, seu vetera aliquot scripta inedita, ab ipso publici juris facta. Tomus secundus (Deventer 1721)
 • Ebel, W., “Der Rechtszug nach Lübeck”, Hansische Geschichtsblätter 85 (1967) 1-37
 • Ebel, W., “Über das Stadtrecht von Goslar”, Hansische Geschichtsblätter 87 (1969) 13-30
 • Ehmcke, D.R. en W. von Bippen, Bremisches Urkundenbuch. Zweiter Band (Bremen 1876)
 • Elzen, E.W.F. van den en G.M. de Meyer, “Aan handen en voeten gekwetst. Strafrecht te Deventer op het einde van de Middeleeuwen”, VMVORG 98 (1983) 23-41
 • Engen, H. van, “De registers van Gerard van Voorne. Over het ontstaan van het register Voorne A.B.”, in: D.P. Blok e.a. red., Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Publicaties van het Meertens Instituut, deel 29 (Amsterdam 1998) 179-210
 • Enklaar, D.Th., “Een vergeten oorkonde”, VMVOVR 10 (1948) 367-369
 • Es, W.A. van en W.J.H. Verwers, “Karolingisch draaischijfaardewerk uit Deventer”, in: V.T. van Vilsteren en D.J. de Vries red., Van Beek en land en mensenhand. Feestbundel voor R. van Beek bij zijn zeventigste verjaardag (Utrecht 1985) 22-40
 • Fink, K.A., Repertorium Germanicum. Verzeichnis etc. Vierter Band. Martin V. 1417-1431. Dritter Teilband (Berlijn 1958)
 • Geer [van Jutphaas], B.J.L. de, “Eene beslissing van den bisschop van Utrecht van 1309”, VMVOVR I-1 (1880) 24-26
 • Geer van Jutphaas, B.J.L. de, De Saksenspiegel in Nederland. Eerste stuk. Oudere tekst. Werken VOVR, Eerste reeks, no. 10 (Den Haag 1888)
 • Gehlen, A.Fl., De beoefening van de notariaatsgeschiedenis der Lage Landen. Ars notariatus LVIII (Deventer 1992)
 • Gimberg, J., “Het kapittel en het beheer der geldmiddelen van Zutphen in de Middeleeuwen”, Bijdragen en Mededelingen “Gelre” 32 (1929) 141-176)
 • Goody, J., The domestication of the savage mind (Cambridge 1977)
 • Gouw, J.L. van der e.a., Nederlandse archiefterminologie. Archivistica, Publikaties van de Archiefschool nr. 2 (Zwolle 1962)


|pag. 346|

______ ↑ ______

 • Graßmann, A., “Raub, “Rebellicheit” und unredliche Handlung. Bemerkungen zu den Lübecker Urfehden 1400-1550”, in: H. Jäger, F. Petri en H. Quirin eds., Civitatum communitas. Studien zum europäischen Städtewesen. Festschrift Heinz Stoob zum 65. Geburtstag. Städteforschung. Reihe A: Darstellungen. Band 21, Teil 2 (Keulen en Wenen 1984) 765-780
 • Graswinckel, D.P.M., “Overijsselsche rekeningen en andere stukken, afkomstig uit de Hollandsche Rekenkamer. Het Oostenrijksche Tijdvak. 1528-1581”, Verslagen omtrent ’s Rijks oude archieven 46 (1923) 198-2
 • Groothedde, M., “Archeologisch onderzoek in Deventer in 1995 en voorjaar 1996”, Deventer jaarboek (1996) 85-105
 • Groten, M., Köln im 13. Jahrhundert: gesellschaftlicher Wandel und Verfassungsentwicklung. Städteforschung. Reihe A, Darstellungen, Band 36 (Keulen 1995)
 • Guyotjeannin, O., J. Pycke en B.-M. Tock, La diplomatique médiévale. L“atelier du médiéviste 2 (z.p. [Turnhout] 1993)
 • Harenberg, E., “Nieuw licht op de Zutphense falsa uit onverwachte hoek: een geïnterpoleerde pauselijke oorkonde van 1186 of 1187”, in: M. Groothedde e.a. ed., De Sint-Walburgiskerk in Zutphen. Momenten uit de geschiedenis van een middeleeuwse kerk (Zutphen 1999) 92-108
 • Heel, C. van, Drie middeleeuwse notariële protocollen uit Zaltbommel, Zutphen en ’s- Heerenberg (Arnhem 1982)
 • Henderikx, P.A., De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Het ontstaan van bedelordekloosters voor ca. 1310 te Dordrecht, Middelburg, Zierikzee en Haarlem, alsmede enige aspecten van de plaats van deze kloosters in het stedelijk leven en daarbuiten gedurende de middeleeuwen. Hollandse Studiën 10 (Dordrecht 1977)
 • Henderikx, P.A., “Het Cartularium van Radbod”, in: D.P. Blok e.a. red., Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Publicaties van het Meertensinstituut, deel 29 (Amsterdam 1998) 231-264
 • Hermans, F., “Het stadsboek van Venlo. Een bijdrage tot de kennis van de stedelijke archiefvorming in de late middeleeuwen”, in: P. Bange en P.M.J.C. de Kort, red., Die fonteyn der ewiger wijsheit. Opstellen aangeboden aan prof. dr A.G. Weiler. Middeleeuwse studies, band V (Nijmegen 1989) 234-252
 • Hermesdorf, B.H.D., “Te hoofde gaan”, VMVOVR 11-1 (1954) 17-50
 • Hermesdorf, B.H.D., “Het oude strafrecht en de cameraarsrekeningen van Deventer”, VMVORG 47 (1930) 174-196
 • Herwaarden, J. van, Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca 1300 – ca 1550). Van Gorcums Historische Bibliotheek nr. 95 (Assen en Amsterdam 1978)
 • Höhlbaum, K. ed., Hansisches Urkundenbuch. Zweiter Band (Halle 1879)
 • Hoff, B. van ’t, “Uit de geschiedenis van het Deventer Archief, NAB 41 (1933/1934) 237-254
 • Hogenstijn, C.M., De Broederenkerk in de geschiedenis van Deventer (Deventer z.j. [1981])
 • Hollestelle, J., De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560 (Arnhem 1976)


|pag. 347|

______ ↑ ______

 • Hoven van Genderen, B. van den, De Heren van de Kerk. De kanunniken van Oudmunster te Utrecht in de late middeleeuwen (Zutphen 1997)
 • Hoven van Genderen, B. van den, “Registers en rekeningen: een voorbeeld van middeleeuwse administratie en verschriftelijking”, in: E.S.C. Erkelens-Buttinger red., De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving (Hilversum 1997) 168-188
 • Hugenholtz, F.W.N., “Clerc (secretaris) en pensionaris van de stad Leiden”, Tijdschrift voor geschiedenis 66 (1953) 220-234
 • Hullu, J. de, Bescheiden betreffende de Hervorming in Overijssel. Eerste deel. Deventer (1522-1546) (Deventer 1899)
 • Hullu, J. de, Charterlijst (Deventer z.j. [1892-1899]) (een handgeschreven, chronologisch overzicht van in het Deventer stadarchief aanwezige oorkonden)
 • Hullu, J. de, “De statuten van het Meester-Geertshuis te Deventer”, Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis 6 (1896) 63-76
 • Immink, P.W.A. en A.J. Maris, Registrum Guidonis. Het zogenaamde register van Guy van Avesnes, Vorst-Bisschop van Utrecht (1301-1317). Met aansluitende stukken tot 1320. Werken der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het Oud-vaderlandsche Recht. Derde reeks, nr. 23 (Utrecht 1969)
 • Isenmann, E., Die deutsche Stadt im Spätmittelalter 1250-1500. Stadtgestalt, Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft (Stuttgart 1988)
 • Jansen, H.P.H., “Politieke ontwikkeling circa 1100-1400”, in: D.P. Blok e.a. red., Algemene Geschiedenis der Nederlanden 2. Middeleeuwen (Bussum 1982) 281-323
 • Janssen, H.L. en A.D. Verlinde, Holten, het bisschoppelijk kasteel de Waardenborg. Archeologische monumenten in Nederland 6 (Bussum 1977)
 • Janssen, W., “Ein niederrheinischer Fürstenhof um die Mitte des 14. Jahrhunderts”, Rheinische Vierteljahrsblätter 34 (1970) 219-251
 • Johanek, P., “Handel und Gewerbe”, in: F.-J. Jakobi red., Geschichte der Stadt Münster. Band I (Münster1993) 635-681
 • Jong, M. de, “Geletterd en ongeletterd: zin en onzin van een tegenstelling”, in: R.E.V. Stuip en C. Vellekoop, Oraliteit en schriftcultuur. Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek 12 (Hilversum 1993) 9-31
 • Kadens, E., “De invoering van de volkstaal in ambtelijke teksten in Vlaanderen: een status quaestionis”, Millennium, tijdschrift voor middeleeuwse studies 14-1/2 (2000) 22-41
 • Kalveen, C.A. van, Het bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe, 1483-1520. Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XXXVI (Groningen 1974)
 • Kalveen, C.A. van, “De Deventer gemeente tijdens oorlog en burgeroproer, 1482-1528”, OHB 94 (1979) 30-70
 • Kalveen, C.A. van, “Uit de geschiedenis van de Deventer gemeente tot omstreeks 1481”, VMVORG 92 (1977) 29-59


|pag. 348|

______ ↑ ______

 • Kannowski, B., Bürgerkampfe und Friedebriefe. Rechtliche Streitbeilegung in spätmittelalterlichen Städten (Keulen, Weimar en Wenen 2001)
 • Keller, H., Oberitalienische Statuten als Zeugnis und als Quellen für das Verschriftlichungsprozeß im 12. und 13. Jahrhundert”, Frühmittelalterliche Studien 22 (1988) 286-314
 • Keller, H. en F.J. Worstbrock, “Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter. Der neue Sonderforschungsbereich 231 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster”, Frühmittelalterliche Studien 22 (1988) 388-409
 • Kesteren, R. van, De ontwikkeling van het koninklijk en kerkelijk bezit rond Deventer in de Middeleeuwen (ongepubliceerde doctoraalscriptie KUN; Nijmegen 1984)
 • Ketelaar, F.C.J., “Clerc (secretaris) en pensionaris van de stad Dordrecht”, Holland, regionaal-historisch tijdschrift 3 (1971) 53-66
 • Ketner, F., “De oudste stedelijke oorkonden van Nijmegen 1233-1291”, in: D.P. Blok e.a. red., Miscellanea Mediaevalia in memoriam Jan Frederik Niermeyer (Groningen 1967) 279-282
 • Ketner, F., “De Tolnaers als stadsklerken van Utrecht”, in: W.J. Alberts e.a. red., Dancwerc. Opstellen aangeboden aan prof. dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Groningen 1959) 152-161
 • Ketner, F., “Vestiging en eerste ontwikkeling van het notariaat in Utrecht (1291-1341)”, in: W.J. Alberts en idem, Nederrijnse studiën XIIe-XVe eeuw (Groningen en Djakarta 1954) 83-116
 • Keune, W.Th., “Iets over de organisatie en de taken van het stadsbestuur van Deventer omstreeks het midden van de 16e eeuw”, VMVORG 83 (1968) 29-47
 • Keussen, G.E.H., Die Matrikel der Universität Köln, Bd. I. 1389-1475. Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 8 (2de druk; Bonn 1928)
 • Keussen, G.E.H., Die Matrikel der Universität Köln, Bd. III. Nachträge 1389-1559 und Register zu Bd. I und II. Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 8 (2de druk; Bonn 1931)
 • Kieft, C. van de, “Das Reich und die Städte im Niederländischen Raum zur Zeit des Investiturstreits”, in: B. Diestelkamp, Beiträge zum hochmittelalterlichen Städtewesen. Städteforschung, Reihe A: Darstellungen. Band 11 (Keulen en Wenen 1982) 149-163
 • Kirchgässner, B., “Zur Frühgeschichte des modernen Haushalts. Vor allem nach den Quellen der Reichsstädte Esslingen und Konstanz”, in: E. Maschke en J. Sydow red., Städtisches Haushalts- und Rechnungswesen. 12. Arbeitstagung in Überlingen 9.-11. November 1973. Stadt in der Geschichte. Veröffentlichungen des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung, Band 12 (Sigmaringen 1977) 9-44
 • Kisch, G., “Über Reimvorreden deutscher Rechtsbücher”, in: idem, Forschungen zur Rechts- und Sozialgeschichte des Mittelalters. Ausgewählte Schriften, Band 3 (Sigmaringen 1980; oorspronkelijk 1949) 13-35
 • Koch, A.C.F., “Aantekeningen uit een 14de-eeuws missaal van het Deventer gasthuis”, VMVORG 74 (1959) 40-46
 • Koch, A.C.F., Het Bergkwartier te Deventer. Huizenboek van een middeleeuwse stadswijk tot 1600 (Zutphen z.j.)


|pag. 349|

______ ↑ ______

 • Koch, A.C.F., “Bouwactiviteiten te Deventer omstreeks het midden der 14de eeuw“ in: V.T. van Vilsteren en D.J. de Vries ed., Van Beek en land en mensenhand. Feestbundel voor R. van Beek bij zijn zeventigste verjaardag (Utrecht 1985) 203-209
 • Koch, A.C.F., Zwarte kunst in de Bisschopstraat, boek en druk te Deventer in de 15de eeuw (Deventer 1977)
 • Koch, A.C.F., “In en om het Stadhuis van Deventer”, in: idem ed., In en om het Deventer Stadhuis (Deventer 1982) 7-40
 • Koch, A.C.F., Stroomdemonen en reispatronen. 1200 Jaar oeververbinding bij Deventer (Deventer 1972)
 • Koch, A.C.F., Tussen Waag en Wezepe. Fragmenten uit de geschiedenis van Deventer, Diepenveen, Schalkhaar, Colmschate en Wesepe (Deventer 1974)
 • Koch, A.C.F., “Zwolle in de middeleeuwen. Enkele aspecten”, in: Zwolle in de middeleeuwen. Onderzoekingen naar een vroeg-stedelijke samenleving (Zwolle z.j.) v-xxi
 • Koch, T., Die Buchkultur der Devotio moderna. Handschriftenproduktion, Literaturversorgung und Bibliotheksaufbau im Zeitalter des Medienwechsels (Frankfurt/M 1999)
 • Körber, E.-B., “Der soziale Ort des Briefs im 16. Jahrhundert”, in: H. Wenzel red., Gespräche – Boten – Briefe. Körpergedächtnis und Schriftgedächtnis im Mittelalter. Philologische Studien und Quellen, Heft 143 (Berlijn 1997) 244-258
 • Kokken, H., “De Leidse pensionaris, 1477-1494”, in: J.W. Marsilje, P.J.M. de Baar en J.F. Jacobs red., Uit Leidse bron geleverd (Leiden 1989) 124-129
 • Kokken, H., Steden en staten. Dagvaarten van steden en Staten van Holland onder Maria van Bourgondië en het eerste regentschap van Maximiliaan van Oostenrijk (1477-1494). Hollandse Historische Reeks, dl. 16 (Den Haag 1991)
 • Kolman, Chr. J., Naer de eisch van ’t werck. De organisatie van het bouwen te Kampen 1450-1650. Werken VORG, nr. 40 (Utrecht 1993)
 • Kossmann-Putto, J.A., “Armen- en ziekenzorg in de Noordelijke Nederlanden”, in: D.P. Blok e.a. red., Algemene geschiedenis der Nederlanden 2. Middeleeuwen (Haarlem 1982) 254-267
 • Kossmann-Putto, J.A., “Bestuur en rechtspraak tussen Eems en Schelde circa 1100-1400”, in: D.P. Blok e.a. red., Algemene geschiedenis der Nederlanden 3. Middeleeuwen (Haarlem 1982) 12-59
 • Kossmann-Putto, J.A., Het heimelijk gerecht. Het Westfaalse veemgerecht en de noordelijke Nederlanden in de late middeleeuwen. Middeleeuwse studies en bronnen XXXI (Hilversum 1993)
 • Kossmann-Putto, J., “The financial policies of the town of Kampen during the early fourteenth century”, in: Miscellanea Mediaevalia in memoriam Jan Frederik Niermeyer (Groningen 1967) 305-316
 • Kossmann-Putto, J.A., Kamper schepenacten 1316-1354 (diss.; Zwolle 1955)
 • Kruisheer, J.G., “De kanselarij van graaf Dirk VII van Holland”, in: Septet, gedenkboek bij de herdenking van het 75 jarig bestaan van de Vereniging van archivarissen in Nederland (Groningen 1966) 24-35
 • Kruisheer, J.G., De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. Hollandse

  |pag. 350|

  ______ ↑ ______

  studiën 2 (diss. in 2 dln.; Den Haag en Haarlem 1971)

 • Kruisheer, J.G., “De registers van Pieter van Leiden: het papieren cartularium van de graven van Holland (1299) en het begin van de systematische registratie ter kanselarij (1316)”, NAB 72 (1968) 27-69
 • Kühne, U., Repertorium Germanicum. Verzeichnis etc. Dritter Band. Alexander V., Johann XXIII., Konstanzer Konzil. 1409-1417 (Berlijn 1935)
 • Kuile jr., G.J. ter, “Bijdragen tot een oorkondenboek van Overijssel”, VMVORG 56 (1940) 18-51
 • Kuile jr., G.J. ter, “Drosten van Salland en IJsselmuiden”, VMVORG 60 (1945) 30-53
 • Kuile jr., G.J. ter, Inleiding tot een oorkondenboek van Overijssel. Het begrip oorkonde, levering, besate, panding, athmaling en inleiding (diss.; Leiden 1935)
 • Kuile jr., G.J. ter, “De klaring in Overijssel”, VMVORG 82 (1967) 95-111
 • Kuile jr., G.J. ter, “Het ontstaan van het wereldlijk overheidsgezag in Overijssel”, VMVOVR 9 (1944) 570-613
 • Kuile jr., G.J. ter, “Overijsselsche oorkondenstudiën III. Voorsterbroek”, VMVORG 53 (1937) 93-100
 • Kuile jr., G.J. ter, “Overijsselse oorkondenstudiën V. Varia diplomatica”, VMVORG 70 (1955) 51-75
 • Kuppers, W., Die Stadtrechnungen von Geldern 1386-1423. Einführung, Textausgabe, Register. Geldrisches Archiv 2 (Geldern 1993)
 • Kuys, J., L. de Leeuw, V. Paquay en R. van Schaïk ed., De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de Lage Landen van de Volksverhuizingen tot het midden van de vijftiende eeuw, met een vervolg over de jaren 1552-1566 (Amsterdam 1983)
 • Laan, P.H.J. van der, Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400. Publikaties van de Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam 11 (Amsterdam 1975)
 • Lehe, E. von ed., Das Hamburgische Schuldbuch von 1288. Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien und Hansestadt Hamburg, Band IV (Hamburg 1956)
 • Leloux, H.J., “Een Deventer kanunnik secretaris van de Oosterlingen te Brugge in Vlaanderen”, VMVORG 88 (1973) 3-23
 • Leloux, H.J., “Nog eens Gerard Bruens van Deventer”, VMVORG 89 (1974) 48-50
 • Lennep, M.J. van, “Le civiloquium (“buurspraak”) dans les villes néerlandaises septentrionales”, Revue du Nord 48 (1966) 109-111
 • Levelt, H., “Regesten-lijst van het cartularium, toebehoorend het “Meester Florenshuis” en het “Arme Klerkenhuis” binnen Deventer”, Verslagen omtrent ’s Rijks oude archieven 41-2 (1918) 289-319
 • Leverland, B.N., St. Pancras op het Hogeland. Kerk en kapittel in Leiden tot aan de Reformatie (Hilversum 2000)
 • Lindeborn, J., Historia sive notitia episcopatus Daventriensis ex ecclesiarum membranis, monasteriorum tabulis authenticis annotatis et classicis authoribus eruta ac publici juris facta (Keulen 1670)
 • Loos, I. de, “De liturgie in de Zutphense Sint-Walburgiskerk”, in: M. Groothedde e.a. red., De

  |pag. 351|

  ______ ↑ ______

  Sint-Walburgiskerk in Zutphen. Momenten uit de geschiedenis van een middeleeuwse kerk (Zutphen 1999) 159-185

 • Lugard jr., G.J., “Bijdrage tot de geschiedenis van den hof te Colmschate”, VMVORG 53 (1937) 150-156
 • Maris, A.J., “Naar aanleiding der pauselijke oorkonde van 1359 Mei 26 voor bisschop Jan van Arkel”, VMVOVR 10 (1948) 657-661
 • Maris, A.J., Het archief van het kapittel van St. Walburg te Arnhem (Den Haag 1931)
 • Maris, A.J., “Over de paragrafen ‘Quomodo episcopus convocabit laycos’ en ‘Lantrecht’ bij Wstinc”, VMVOVR 10 (1948) 202-225
 • Marsilje, J.W., Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode, 1390-1477 (diss.; Hilversum 1985)
 • Marsilje, J.W., “Het Haarlemse klerkambt in de 15e eeuw”, in: D.E.H. de Boer en J.W. Marsilje red., De Nederlanden in de late middeleeuwen (Utrecht 1987) 182-198
 • Meihuizen, L.S. e.d., De rekening betreffende het graafschap Gelre 1294/1295 (diss.; Groningen en Djakarta 1953)
 • Meinsma, K.O., De Zwarte Dood 1347-1352 (Zutphen 1924)
 • Mekking, A.J.J., “Herkomst en betekenis van het concept en de hoofdvormen van de elfde-eeuwse kerk”, in: idem, De Grote of Lebuinuskerk te Deventer. De “Dom“ van het Oversticht veelzijdig bekeken. Clavis kunsthistorische monografieën, deel XI (Zutphen 1992) 50-70
 • Melker, B.R. de, Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400: supplement. Apparaat voor de geschiedenis van Holland 12 (Haarlem 1995)
 • Mersiowsky, M., Die Anfänge territorialer Rechnungslegung im deutschen Nordwesten. Spätmittelalterlichen Rechnungen, Verwaltungspraxis, Hof und Territorium. Residenzenforschung, Band 9 (Stuttgart 2000)
 • Meyer, G.M. de, “Latijn en volkstaal, schrijftaal en spreektaal in niet literaire teksten”, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 89-1 (1974) 1-15
 • Meyer, G.M. de, “Voor twee weeskens elk een rok. Muntkoersen en inflatieproblemen in enkele Oostnederlandse steden omstreeks 1400”, OHB 92 (1977) 14-28
 • Meyer, G.M. de en E.W.F. van den Elzen, “Knokken en dokken. Veiligheid en welstand van een 14de-eeuwse stad”, OHB 96 (1981) 5-27
 • Meyer, G.M. de en E.W.F. van den Elzen, “Oligarchie: vloek of zegen? Het Deventer stadsbestuur omstreeks 1400”, OHB 101 (1986) 5-21
 • Meyer, G.M. de en E.W.F. van den Elzen, De verstening van Deventer. Huizen en mensen in de 14e eeuw. Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XXXVIII (Groningen 1982)
 • Moerman, H.J., “Salland’s bevolking in de vijftiende eeuw”, VMVORG 63 (1948) 23-52
 • Moes-Jonasse, W., Non scholae sed vitae discimus. Het dagelijks leven van leerlingen van de Latijnse school in Deventer in de periode van de 14e eeuw tot 1579 (Deventer 1998)
 • Mol, J.A., “Mariëngaarde, het Friese kloosterwezen en de Friese maatschappij”, in: H.Th.M. Lambooij en idem red., Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster

  |pag. 352|

  ______ ↑ ______

  Mariëngaarde in Friesland (Hilversum en Leeuwarden 2001) 59-109

 • Mol, J.A. en K. van Vliet, “De oudste oorkonden van het Sint-Odulfusklooster van Staveren”, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 1 (1998) 73-134
 • Molhuysen, P.C., “Het archief der arrondissements-regtbank te Deventer”, VMVORG 1 (1860) 106-109
 • M[olhuysen, P.C.], “Oirphede-boeken”, Overijsselsche almanak voor Oudheid en Letteren 11 (1848) 152-192
 • Mostert, M., “New approaches to medieval communication?”, in: idem red., New approaches to medieval communication. Utrecht studies in medieval literacy 1 (Turnhout 1999) 15-37
 • Mostert, M., “Bibliografie communicatie in de middeleeuwen”, in: idem red., Communicatie in de Middeleeuwen. Studies over de verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur. Amsterdamse Historische Reeks, Grote Serie, deel 23 (Hilversum 1995) 89-128
 • Mostert, M., “A bibliography of works on medieval communication”, in: idem, New approaches to medieval communication. Utrecht studies in medieval literacy 1 (Turnhout 1999) 193-318
 • Mostert, M., “Communicatie in de Middeleeuwen”, in: idem red., Communicatie in de Middeleeuwen. Studies over de verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur. Amsterdamse Historische Reeks, Grote Serie, deel 23 (Hilversum 1995) 9-20
 • Mostert, M., “De vroegste geschiedenis van de schriftcultuur in Holland”, in: D.P. Blok e.a. red., Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Amsterdam 1998) 315-330
 • Mostert, M., De verschriftelijking van de vroegmiddeleeuwse samenleving ca. 400-ca. 1200/ The “literalization” of Early Medieval society ca. 400-ca. 1200 (z.p.[Utrecht] 1996)
 • Müller, W., Die Stadtverweisung als Strafe im niederländischen Stadtrechte des Mittelalters (Dresden 1935)
 • Mulder, M., “Veranderingen in de ambtelijke taal van Deventer tussen 1350 en 1500”, Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 9 (1988) 117-142
 • Muller Fzn., S., Catalogus van het archief der bisschoppen van Utrecht (Utrecht 1906)
 • Muller Fzn., S., “De elect Jan van Nassau”, in: idem, Schetsen uit de Middeleeuwen. Nieuwe bundel (Amsterdam 1914) 66-104
 • Muller Fzn., S., “Recht der keurmedigen te Deventer”, VMVOVR 2 (1892) 644-646
 • Muller Fzn., S., De Middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. Inleiding. Werken VOVR, Eerste reeks, no. 3 (’s-Gravenhage 1885)
 • Muller Fzn., S., Regesten van het kapittel van St. Pieter. Bijdragen voor een oorkondenboek van het Sticht Utrecht (’s-Gravenhage 1891)
 • Muller Fzn., S., De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht. 1325-1336. WHG, Nieuwe Serie nos. 53-54 (2 dln.; Utrecht 1889-1891)
 • Muller Fzn., S., “Rekeningen van den drost van Twenthe over 1336-1339”, Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 18 (Den Haag 1897) 123-180
 • Murray, J.M., Notarial instruments in Flanders between 1280 and 1452 (Brussel 1995)


|pag. 353|

______ ↑ ______

 • Nalis, H.J., “De rechterlijke organisatie van de stad Deventer voor en na de Reductie van juni 1591”, Deventer jaarboek (1991) 8-21
 • Nalis, H.J., “De reformatie van de geestelijke huizen”, in: J.R.M. Magdelijns e.a. red., Het kapittel van Lebuinus in Deventer: nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving (Nieuwegein 1996) 47-86
 • N[anninga] U[itterdijk], “Fragment van een onbekend handschrift van een Nederlandschen Saksenspiegel”, BGO 8 (1885) 97-106
 • Nanninga Uitterdijk, J., “De Landskist”, VMVORG 19 (1896) 60-87
 • Nanninga Uitterdijk, J., “De notarissen in Overijssel tot de 17e eeuw”, VMVORG 12 (1881) 42-68
 • Neumeister, P., “Der Urfehdeeid des Berliner Stadtbuches”, in: E. Engel, K. Fritze en J. Schildhauer red., Hansische Stadtgeschichte – Brandenburgische Landesgeschichte. Eckhard Müller-Mertens zum 65. Geburtstag. Hansische Studien VIII = Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, Band 26 (Weimar 1989) 79-88
 • Niermeyer, J.F., “Het klooster te Ruinen en zijn oude oorkonden”, Tijdschrift voor Geschiedenis 59 (1946) 429-432
 • Niermeyer, J.F., Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501 (Groningen en Batavia 1939)
 • Nijhoff, I.A., Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd. Vijfde deel. De Bourgondische heerschappij (Arnhem 1851)
 • Nolet, W. en P.C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen (ongewijzigde herdruk Nijmegen 1995; oorspr. Amsterdam 1951)
 • Oppermann, O., Annales Egmundenses. Handuitgave. WHG, Derde serie, no. 61a (Utrecht 1933)
 • Oppermann, O., Fontes Egmundenses. WHG, Derde serie, no. 61 (Utrecht 1933)
 • Peters, W., “Die Beziehungen des rheinischen Adels zur Propstei des Stiftes St. Lebuin in Deventer in der Stauferzeit”, Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 190 (1987) 35-47
 • Peteghem, P.P.J.L. van, “La notion de ville impériale aux Pays-Bas. Quelques réflections sur Deventer en tant que ‘ville impériale’”, in: P.L. Nève en O. Moorman van Kappen red., Conservare jura. Actes des journées internationales d’histoire du droit et des institutions (Deventer, 28-31 mai 1987). Publicaties van het Gerard Noodt Instituut, Rechtshistorische reeks nr. 12 (Deventer 1988) 115-137
 • Pijnacker Hordijk, C., Rechtsbronnen der stad Zutphen van het begin der 14de tot de tweede helft der 16de eeuw. Werken VOVR, Eerste reeks, nr. 2 (Den Haag 1881)
 • Pitz, E., Schrift- und Aktenwesen der städtischen Verwaltung im Mittelalter: Köln – Nürnberg – Lübeck. Beitrag zur vergleichenden Städteforschung und zur spätmittelalterlichen Aktenkunde. Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, 45. Heft (Keulen 1959)


|pag. 354|

______ ↑ ______

 • Poelman, H.A. ed., Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel. Eerste deel, 1122-1499. Eerste stuk. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, nr. 35 (’s-Gravenhage 1917)
 • Post, R.R., Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen (Utrecht en Antwerpen 1954)
 • Posthumus, N.W., De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie. I. De Middeleeuwen (veertiende tot zestiende eeuw) (’s-Gravenhage 1908)
 • Repgow, E. von, Sachsenspiegel. Cl. Frhr. von Schwerin ed. (oorspr. z.p. 1934; heruitgave Stuttgart 1962)
 • Reusens, E. ed., Matricule de l’Université de Louvain I. 1426 (origine) – 30 août 1453 (Brussel 1903)
 • Rhijn, C.H. van, Register van het archief der kerkvoogdij van de Nederd. Hervormde gemeente te Groningen (Groningen 1905)
 • Rij, H. van ed., Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus (Hilversum 1989)
 • Royen, R. van ed., “De oudste kapittelrekening van Oudmunster uit het jaar 1295”, Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap 58 (1937) 1-50
 • Rutgers, C.A., Jan van Arkel, Bisschop van Utrecht. Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XXXIV (Groningen 1970)
 • Sander-Berke, A., “Zettelwirtschaft. Vorrechnungen, Quittungen und Lieferscheine in der spätmittelalterlichen Rechnungslegung norddeutscher Städte”, in: E. Widder, M. Mersiowsky en P. Johanek red., Vestigia Monasteriensia. Westfalen – Rheinland – Niederlande. Studien zur Regionalgeschichte, Band 5 (Bielefeld 1995) 351-364
 • Sassen, A., “Bijdrage tot de Kennis van het Middeleeuwsch Geld- en Muntwezen geput uit de Cameraarsrekeningen van Deventer. (1337-1384)”, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor munt- en penningkunde 12 (1904) 37-72
 • Schaïk, R. van, Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550). Middeleeuwse Studies en Bronnen VI (diss.; Hilversum 1987)
 • Schaïk, R. van, “Marktbeheersing: overheidsbemoeienis met de levensmiddelenvoorziening in de Nederlanden (14de-19de eeuw)”, in: C. Lesger en L. Noordegraaf red., Ondernemers en bestuurders. Economie en politiek in de noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd (Amsterdam 1999) 465-489
 • Schaïk, R. van, “Oorsprong en vroege ontwikkeling van stadsrekeningen in de Nederlanden”, Handelingen Genootschap voor geschiedenis 133/1-3 (1996) 144-162
 • Schmidt-Wiegand, R., “Die Bedeutung und Wirkung des Sachsenspiegels Eikes von Repgow in Land und Stadt”, in: E. Koolman, E. Gäßler en F. Scheele eds., Der sassen speyghel. Sachsenspiegel – Recht – Alltag. Band 1 (Oldenburg 1995) 33-46
 • Schneider, R., Deventer zwischen dem Stift Utrecht und dem Herzogtum Geldern vom 13. bis zum späten 14. Jahrhundert. Möglichkeiten und Grenzen städtischer Außenpolitik im Kräftespiel zweier Territorien. Niederlande-Studien 12 (Münster 1994)

 • |pag. 355|

  ______ ↑ ______

 • Schneider, R., “‘Do die Ghemyente op den raet hues hadde gheweest”. Deventer Oligarchie und Kontrollfunktionen der communitas im 14. Jahrhundert”, in: E. Widder, M. Mersiowsky en P. Johanek eds., Vestigia Monasteriensia. Westfalen – Rheinland – Niederlande. Studien zur Regionalgeschichte, Band 5 (Bielefeld 1995) 13-28
 • Seyger, G.A., Aldenselen in Twinta. Bijdrage tot de geschiedschrijving van Oldenzaal (Oldenzaal 1998)
 • Slicher van Bath, B.H., Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in oostelijk Nederland. 1. Mensch en gemeenschap (ongew. herdruk; Arnhem 1977)
 • Slicher van Bath, B.H., “Overijssel tussen West en Oost (1250-1350)”, in: idem, Herschreven historie. Schetsen en studiën op het gebied der middeleeuwse geschiedenis (ongew. herdruk Arnhem 1978; oorspr. [Leiden] 1949) 172-235
 • Slicher van Bath, B.H., “Universitas”, in: idem, Herschreven historie. Schetsen en studiën op het gebied der middeleeuwse geschiedenis (ongew. herdruk Arnhem 1978; oorspr. [Leiden] 1949) 281-304
 • Sloet, L.A.J.W. ed., “Het kondichboek der stad Zutfen”, in: idem, “Van Al’s”. Onderzoekingen, schetsen en mededeelingen (Arnhem 1871) 1-40 (herdruk van Nederlandsche jaarboeken voor regtsgeleerdheid en wetgeving 7 (1845) 423-460 en 563-580)
 • Sloet, L.A.J.W. ed., Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Zutfen tot op den slag van Woeringen, 5 juni 1288 (2 dln.; ’s-Gravenhage 1872-1876)
 • Smelt, W.E., Het oud-archief van de gemeente Zutphen (Inventaris en Regestenlijst) (2 dln.; Utrecht 1941)
 • Smit, H.J., De opkomst van den handel van Amsterdam. Onderzoekingen naar de economische ontwikkeling der stad tot 1441 (diss.; Amsterdam 1914)
 • Sneller, Z.W., Deventer, die Stadt der Jahrmärkte. Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins, Blatt XXVII (Weimar 1936)
 • Snuif, C.J., Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twenthe (Amsterdam 1930)
 • Son, M.A.F.T. van, “De stadssecretaris Johan van den Have”, in: Het Stadhuis van Nijmegen. Catalogi van het kunstbezit van de gemeente Nijmegen nr. 4 (Nijmegen 1982) 191-195
 • “Der Münsterer Sonderforschungsbereich 231 “Trager, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter”. Bericht”, Frühmittelalterliche Studien 24 (1990) 430-459
 • Speet, B., “De joodse geldhandel te Nijmegen in de eerste helft van de vijftiende eeuw”, in: Ad fontes. Opstellen aangeboden aan prof. dr. C. van de Kieft (Amsterdam 1984) 401-416
 • Spierings, M.H.M., Het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch (1367-1400) (diss.; Tilburg 1984)
 • Spitzers, Th.A., “Nederzettingsontwikkeling van Deventer tot 1200”, in: J.R.M. Magdelijns e.a. red., Het kapittel van Lebuinus in Deventer. Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving (Nieuwegein 1996) 88-103
 • Sprandel, R. ed., Quellen zur Hanse-Geschichte. Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Band XXXVI (Darmstadt 1982)
 • Stein, W. ed., Hansisches Urkundenbuch. IX Band. 1463-1470 (Leipzig 1903)
 • Sterk, J., Philips van Bourgondië 1465-1524. Bisschop van Utrecht, protagonist van de renaissance (Zutphen 1980)


|pag. 356|

______ ↑ ______

 • Tellenbach, G., Repertorium Germanicum. Verzeichnis etc. Bd. II, Lfg. 1. Urban VI, Bonifaz IX, Innocenz VII und Gregor XII. 1378-1415 (Berlijn 1961; oorspr. 1933-1938)
 • Tenhaeff, N.B., Diplomatische studiën over Utrechtsche oorkonden der Xe tot XIIe eeuw I (Utrecht 1913)
 • Thieme, H., “Einleitung”, in: Eike von Repgow, Sachsenspiegel (Landrecht). Cl. Frhr. von Schwerin ed. (oorspr. z.p. 1934; heruitgave Stuttgart 1962) 3-6
 • Thissen, B., “Landsheerlijke rekeningen als bron voor historisch onderzoek. Het voorbeeld van de laatmiddeleeuwse Gelderse rekeningen, gerelateerd aan Kleefs bronnenmateriaal”, in: D.E.H. de Boer, J.W. Marsilje en J.G. Smit red., Vander rekeninghe. Bijdragen aan het symposium over onderzoek en editieproblematiek van middeleeuws rekeningmateriaal, gehouden in Utrecht op 27 en 28 februari 1997 (Den Haag 1998) 133-152
 • Toorn-Piebenga, G.A. van der, “De Ter Poortens, een Deventer gezin uit de tijd van de Moderne Devotie”, Deventer Jaarboek (1992) 42-54
 • Venner, G.H.A., “Schepenakten en schepenen in Zuid-oost Nederland in de dertiende eeuw. Onderzoek naar het optreden van stedelijke schepenen bij de overdracht van onroerend goed”, in: A.M.J.A. Berkvens, A.Fl. Gehlen en idem red., “Flittich erforscht und gecolligeert …”. Opstellen over Limburgse rechtsgeschiedenis (Maastricht 1995) 77-104
 • Verkerk, C.L., Coulissen van de macht: een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen en een bijdrage tot de studie van stedelijke elitevorming. Werken “Gelre” no. 42 (Hilversum 1992)
 • Verkerk, C.L., Kampen en de Franciscanen (een voorlopig verslag) (onuitgegeven doctoraalscriptie UvA; Amsterdam 1974)
 • Verkerk, C.L., “Nijmegen en de Dominicanen”, Bijdragen en mededelingen “Gelre” 69 (1976/1977) 35-79
 • Vliet, K. van, “Van missiebasis tot stadskapittel”, in: J.R.M. Magdelijns e.a. red., Het kapittel van Lebuinus in Deventer. Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving (Nieuwegein 1996) 12-30
 • Vliet, K. van, “De plaats van het kapittel in de stad”, in: J.R.M. Magdelijns e.a. red., Het kapittel van Lebuinus in Deventer. Nalatenschap van een immuniteit in bodem, bebouwing en beschrijving (Nieuwegein 1996) 109-114
 • Vliet, K. van, “Utrecht, Muiden en omgeving. Oude privileges opnieuw bezien”, Jaarboek Oud-Utrecht (1995) 5-52
 • Vloten, J. van, “Deventers oudste stadrecht (1448)”, VMVORG 4 (1867) 10-13
 • Vogelsang, R. ed., Kämmereibuch der Stadt Reval 1432-1463. Erster Halbband Nr. 1-769(Keulen en Wenen 1976)
 • Vredenberg, J.P. ed., Het oudste register van de vrijwillige rechtspraak der stad Goor (1333-1408). Werken VORG, nr. 31 (Zwolle 1974)
 • Vries, O., “Hemma Odda zin, stedsskriuwer fan Ljouwert om 1500 hinne”, It Beaken 43 (1981) 217-239


|pag. 357|

______ ↑ ______

 • Vries, O., “Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal”. De verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot 1580) (Leeuwarden 1993)
 • Vries, O., “De skriuwtaal fan de Fryske stedskânselarijen: fan Latyn oer Frysk nei Nederlânsk?”, in: Philologia Frisica anno 1988 (Leeuwarden 1989) 11-23
 • Walne, P. red., Dictionary of archival terminology. Dictionnaire de terminologie archivistique. ICA Handbooks Series, vol. 3 (München enz. 1984)
 • Wartena, R., De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/46. Deel I (Zutphen 1977)
 • Weiler, A.G., Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland. Middeleeuwse studies, Band XIII (Nijmegen 1997)
 • Werff, E.O. van der, “De opkomst van het stadsbestuur in Groningen 1245-1400”, in: J.W. Boersma e.a. red., Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen (Groningen 1990) 193-208
 • Widmer, A., “Daz ein bub die eidgnossen angreif”. Eine Untersuchung zu Fehdewesen und Raubrittertum am Beispiel der Gruber-Fehde (1390-1430). Geist und Werk der Zeiten Nr. 85 (Bern etc. 1995)
 • Wientjen, A.J., “Tolheffing in Deventer”, OHB 110 (1995) 15-30
 • Winter, J.M. van, Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen (diss.; Groningen 1962)
 • Winter, J.M. van, “Adel, ministerialiteit en ridderschap 11de-14de eeuw”, in: D.P. Blok e.a. red., Algemene geschiedenis der Nederlanden 2. Middeleeuwen (Haarlem 1982) 123-147
 • Wiselius, S.I.Z., “Historische, letter- en oudheidkundige beschouwing van den Deventerschen tolbrief van den jare dertienhonderd zeven en veertig”, Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten 4 (Amsterdam 1827) 23-64 (met bijlagen en een facsimile)


|pag. 358|

______ ↑ ______

Category(s): Deventer
Tags:

Comments are closed.