Tag Archives: ijssel

Amersfoort in de leer bij Kampen

Amersfoort in de leer bij Kampen. door C.N. Fehrmenn.      Een bevaarbare IJsel was in vroegere eeuwen, toen Kampen nog een internationale handelsstad van grote betekenis was, een levensbelang van de eerste orde voor de stad. Over de bevaarbaarheid van deze … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Transissalania illustrata: Achter de IJssel begint het land

TRANSISSALANIA ILLUSTRATA ACHTER DE IJSSEL BEGINT HET LAND N.V. UITGEVERS-MIJ. W.E.J. TJEENK WILLINK ZWOLLE / MCMLX [ ] Blanco [ ] Kasteel Rechteren. Schilderij door G. Meijer. (Zwolle, Overijssels Museum). [ ] TRANSISSALANIA ILLUSTRATA ACHTER DE IJSSEL BEGINT HET LAND … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Fossa Drusiana, Sala Fluvius en Lacus Flevum

FOSSA DRUSIANA, SALA FLUVIUS EN LACUS FLEVUM; door wijlen den Heer E. M O U L I N (). _______ Het kanaal, hetwelk de Romeinsche Veldheer CLAUDIUS DRUSUS in het jaar 12 voor Chr. geb. deed graven, om den Rijn … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Eene bijdrage tot den voormaligen loop van den IJssel

EENE BIJDRAGE TOT DEN VOORMALIGEN LOOP VAN DEN IJSSEL.      Eenigen tijd geleden hield ik een voordracht in ooze zustervereeniging Gelre over den ouden waterstaatstoestand van Hattem. De oorkonden, die ten grondslag aan deze sedert verschenen verhandeling ) lagen, veroorloven vooral … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Bevers in den IJssel

[pag. 95] BEVERS IN DEN IJSSEL. ________      In de laatste eeuwen is het voorkomen van Bevers in onze vaderlandsche rivieren als een zeer zeldzaam verschijnsel aangemerkt. Wat den Ijssel betreft, daaromtrent meldt MARTINET, in zijnen Katechismus der Natuur D. II. … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

De Bedijking van den IJssel en zijne monden

DE BEDIJKING VAN DEN IJSSEL EN ZIJNE MONDEN. _______      In 1308 gaf bisschop Guy op Spoolderberg den bekenden dijkbrief van Salland, later veelal als Guyen-dijkbrief aangehaald.) Het in dien brief vervatte dijkrecht gold voor de dijken van den IJssel aan … Lees verder

Tagged ,