Viering eener eerste mis te Vollenhove 1558

|pag. 377|

VIERING EENER EERSTE MIS TE VOLLENHOVE 1558.

_______

     Volgende brief van Henricus Otterbeeck waarbij hij Schepenen en raad van Kampen uitnoodigt om naar Vollenhove over te komen en daar bij de viering der eerste mis door zijn persoon tegenwoordig te zijn, kwam mij wel de medeeling in dit tijdschrift waard voor. Wel zijn mij voorbeelden voorgekomen dat de stad aan jonge priesters bij de viering hunner eerste mis een geschenk zond, maar een uitnoodiging als deze is mij nooit meer voorgekomen en evenmin kan ik zeggen, of Otterbeek in eenige bijzondere betrekking stond tot de stad Kampen. Hij was waarschijnlijk geboren te Vollenhove, althans in 1525 was zekere Johan Otterbecke burger van Vollenhove; misschien was dat zijn vader. 1 [1. Register op ’t Prov. Arch. Van Overijss. Dl. V. bl. 510.])

     Erbare vrome und vuersichtige discrete, gunstige heeren und vrunde. Ick mach u. E. nyt berghen hoe yck nae ordinantie und dispositie des almechtigen, mylden und guedertieren heeren und vaders (sonder welcken geen guedt werck noch aanvanck der menschen eenen voirtganck noch eende sortieren kan) yn ernstlycker meynonghe byn, den priesterlycken staet tot godts eere ende myner sielen zalicheyt an to heven ende mijn yrste mysse to celebreeren op Sondach nae Odulphi, wesende den xix der maendt Junij naestkomende.
Begeer daeromme seer dienstlyck u E. wyllen sych demoedigen ende erschynen bij mij t’ Vollenhoe des Saterdages t’ bevorens

|pag. 378|

ter vespertyt omme godt almechtych my t’ helpen bydden dattet angeheven 2 [2. Het angeheven = het aangevangene werk, dit voornemen.]) tot myner zielen zalycheit mach zijn. End daer nae ytlycke daegen nae gewoente ende gebruick geestlycken vroelyck t’zijn, myt meer goeder vrunden, de yck oeck worde begeeren. 3 [3. begeeren, nl. bij mij te zien.]) Dyt doende worde yck myt mynen cleijnen voerbydden myt allent yck vermach verplychtet wesen to verschulden (kenne godt almechtych de u E. yn goeder gesontheit ende gelucklycker waluaren ter salycheyt moeth fristen 4 [4. fristen = versten = uitstellen, sparen.]) end bewaren. Datum Vollenhoe am xxxi Meij anno xvclviii.
U.E. dienstwilliger altoes.
Henricus Otterbeeck.

     Opschrift:
Den Er baren vromen end voirsichtigen
Burgemeesteren Schepen ende Raedt der
stadt Campen, mynen gunstigen heren
ende guden vrunden dienstl. gescr.
                         Campen.

N. U.

Category(s): Vollenhove
Tags: ,

Comments are closed.