De grenzen van het Wigbolt in Oldenzaal in 1642

DE GRENZEN VAN

HET WIGBOLT VAN OLDENZAAL IN 1642.

_________

     In een foliant op het Oldenzaalsch Archief, getiteld
Memori Boock Voor de Stadt Oldenzaell: Waer Jnne g’ annoteert, die Wichbolt vande Stadt, ende Stadts Tinsen, hutten, Consenten etc. en loopende van 1641—1682, wordt eene opgave aangetroffen van de juiste grenzen van der stad Wichbolt. Daar het schrift niet voor een ieder leesbaar werd geacht, is een afschrift er van gemaakt in het jaar 1821 en geplaatst achter het oorspronkelijke. Naauwkeurig is dit zeker niet, maar mogelijk heeft de afschrijver soms den ouden naam vervangen door den in zijn tijd bekenden. Om die reden heb ik in de noten aangeteekend waar het afschrift het meest afwijkt.
     ,,Anno 1642 den 23 Julij, Burgemren. mette Gemeensluijde die Wichbolt Steene gevisiteert ende bevonden op d’ olde plaetsen.
     Eerstlijck een Steen staende op geene sijde van de Woortt Capelle, aende Rechter handt van den Dijck aenden hoock van de Cloosters Camp ende tegens Lijts hecke.

|pag. 46|

     Ten tweeden Jnde groote Wunders 1 [1. Vonders]) Weijde 28 trede van de Schulten maetes hoock.2 [2. Scholtenmater hoek.])
     Ten derden op den Bentemers graeven, an Hendrich van Akens 3 [3. Alens]) lant ende ande Graeven des Westerix Camp.4 [4. Kusters-Kampen])
     Ten vierden aen de Rossemer Voorwech, aende wall van de Keijserijen Lant.5 [5. Keizers-Kamp.])
     Ten vijften Jnde wech vande Vaelter Voot patte an Hechuijs Steenbrede.
     Ten Sesten, een Steen op Grevinckhof Camp 6 [6. Grevinchofs hooikamp]) boven op den wall, aen Maetmans 7 [7. Maatmans Stege]) tegens hett Menne gatt van Jan Mul…..8 [8. Mulderskamp.])
     Ten Soeveden een Steen buijtten die Steenpoort bij den Steenwech aende hoeck van de Capittels Camp aende Leemstegener Dijck.
     Anbelanght die Bentemer Steene met hett Stads waepen veere rontsomme de Stadt staende sijn desfals daer gestelt, ende privilegeert, datt geen borger, Jnwoonder, ofte buijr,9 [9. huurder]) binnen deselve naer die Stadt te rekenen, eenige plaggen mach steecken ofte Meijen.”

J.I. VAN DOORNINCK.

_________________
– Doorninck, Mr. J.I. van (1874) De grenzen van het Wigbolt in Oldenzaal in 1642. Versl. en Meded. VORG, 9, 45-46.

Category(s): Oldenzaal
Tags: ,

Comments are closed.