De Burgerwapening in Goor

DE BURGERWAPENING IN GOOR.

     In aansluiting aan mijn artikel over de Burgerwapening in Ootmarsum in den vorigen bundel volge hieronder een adres van Officieren en gecommitteerden der Schutterij van Goor aan Burgemeesteren en Gemeentslieden dier stad.
Duidelijk blijkt hieruit eene andere psyche, die hier heerschte, wellicht veroorzaakt door den minderen bloei der stad, die in tal van geschriften uit dien tijd tot uiting komt.
     WelEdele Achtbare Heeren, Mijne Heeren Burgemeesteren en Gemeenslieden der Stad Goor.
     Geven Uw Ed. Achtb. eerbiedig te kennen de Ondergeteekende Officieren en gecomitteerden uit de Schutterije deezer Stad, hoe het thans geen betoog meer behoeft, dat de herstelling en het in orde brengen deeser Stads aloude schutterije een werk is van de grootste nuttigheid, dewijl het zelve de volkomene goedkeuring van de Ed.Mog. Heeren Staaten deeser Provincie, representerende den geerbiedigden Souverain, heeft weggedragen, eene goedkeuring, welke hun Remonstranten alle hunne moeite, veelvuldige costen, tijdversuim, die zij tot hier toe hebben aangewend op eene streelende wijze wel verzagt.
     Dan, WelEd. Achtb. Heeren, tot hun uiterste leedwezen moeten zij Remonstranten Uw Ed. Achtb. te kennen geven, dat tot groote spijt van vele brave Vaderlanders en schande voor deeze geheele Stad, alles verloren werk zal zijn, indien Uw Ed. Achtb. in desselfs betoonde goedkeuring niet op eene kragtdadige en efficacieuse wijze volharden, en de noodige voorzieninge beramen, dat er een genoegsaem fonds worde gesticht, waaruit deeser Stadts Schutterije een permanent en eeuwig duurend onderstand verkrijgt, tot goed-

|pag. 261|

makinge der noodwendige costen, welke sjaarlijks vereischt worden.
     Wij weten zeer wel, Uw Ed. Achtb. Heeren, dat de bekrompenheid deeser Stads inkomsten, nog de vermogens der Burgerije, niet toereikende zijn ons ten voormelden einde een jaarlijks inkomen toe te staan, dog wij nemen de vrijheid Uw Ed. Achtb. in eerbiedige consideratie te geven, of niet deezer Stads gronden van die extensie zijn, dat daarvan een gedeelte kan worden afgegraven en de opkomsten aan de Schutterije worden toegevoegd, den eigendom aan de Stad verblijvende.
     Wij proponeren daar toe een gedeelte der weide, gelegen achter de sogenaamde Schildsche bleken, schietende tot aan de oude beek.
     waar op wij een goedgunstige Resolutie verwagten.
t welk doende Wilh. Jalink, Major
B.J. Knape,
Arend Jalink en 14 anderen.
     Zij gesteld in handen van de respective Rotten deeser Stad om ons heden over agt dagen des morgens om tien uur alhier op het Raathuis door haar gecommitteerden te dienen van derselver consideratie.
     Actum in Curia Goor den 14 Juni 1785
Ter ordonnantie van praesente Burgemeesteren en
Gemeenslieden J. C. Pothoff.

C. J. SNUIF.

____________
– Snuif, C.J. (1928) De Burgerwapening in Goor. Versl. en Meded. VORG, 44, 260-261.

Category(s): Goor
Tags: ,

Comments are closed.