Brief van der stadhouder Graaf van Rennenberg aan de regering der stad Hasselt, over de onlusten in Friesland

BRIEF

VAN DEN STADHOUDER

GRAAF VAN RENNENBERG,

AAN DE REGERING DER STAD HASSELT,

OVER DE ONLUSTEN IN FRIESLAND,

MEDEGEDEELD DOOR DEN HEER

EBBINGE WUBBEN.

_____________
 

                    George van Lalaing Graue van Rhennenborch wy
               vnd banner Heer van Villers hooft van syner mat finac.
               Stathalder ende Capiteyn ḡraaf ouer Vrieslant, Ouer-
               yssel, Groningen enz.

          Eerbare eersame lieue besundere.

     Wy hebben u dickmaels geschreuen van t gundt tot groote confusiën ende cleynachtinghe van onse authoriteit ende reputatie sedert den Iersten deser tot huyden In verscheyden oerden van Vrieslant gepleecht ende aengerichtet is ende hoe wel wy nyet en twyffelen t gene en v Luyden ende alle die werelt wel bekent nochthans ouermits die grootte ongeregeltheden ende des orders die daer noch dagelyx passeren soo in t aprehenderen als verjagen van geestelicke personē edelen ende anderen die van hunne faetie nyet en sijnt voorts in t Kerckenbretten ende vele dergelicke insolentien
En hebben niet willen nalaten ten fyne van onse voorgaande missive v L. oock mede te schryven dat also t selue geschiet tegen allen voorgaande gemaackte traktaten beloften ver-

|pag. 13|

silgelingen ende eeden v hiermede te verstendigen dat het oick geperpreteert wierdt tegen onsen wille ende consente ende verhopen dat Godt ons die macht verlenen sal, waerdoor wy sulcke ongehoorsaemheyt tegen hunne ouerricheyt angeuangen sullen met behoorlicke middelen tot straffe ende vertroostinge der goede onderdanen mogen connen verredreeven ende alle saecke op een beter voet herstellen versouckende ende begerende dat gij in uwe Stadt door onse absentie en notorrelieke occupatien alhier sulcke ordre stellen ende sodane middelen voorwenden, dat ghelycken ongereltheden ende insolentien daar verhindert ende voorgecomen mogen worden soo wy v noch te voren geschreven hebben ende ons ganschelyck op v vertrouwen ende v eygen welvaren daeran gelogen is.
     Eerbare eersame wyse ende bysondere onsen heere met v actum Groningen xxvii february 1580.

V goede vrundt
          OPSCHRIFT:                                                                               Georg van Lalaing.

     Den eerbaren eersamen wysen onsen
     lieuve bysondere Burge e Scepē e
     Raedt der Stad Hasselt.
          Verder met een ander hand:
     Receptum op den 1 marty vc 80.

__________

__________________
Ebbinge Wubben, F.A. (1870) Brief van der stadhouder Graaf van Rennenberg aan de regering der stad Hasselt, over de onlusten in Friesland. VORG, 5, 12-13.

Category(s): Hasselt
Tags: , ,

Comments are closed.