Radboud’s Dochter en andere novellen uit onze historie

RADBOUD’S DOCHTER

EN ANDERE

NOVELLEN UIT ONZE HISTORIE

[ ]

Blanco

[ ]

VOORWOORD.

_______

     Ik waag het dezen bundel geschiedkundige verhalen het publiek aan te bieden. Ik doe dit echter niet zonder schroom, omdat ik weet hoeveel onze tijd eischt van de romantiek, terwijl ik zelf te zeer overtuigd ben van het onvolkomene mijns werks, om mij illusien te maken.
Dat er betrekkelijk weinig oorspronkelijks in dit genre verschijnt, en ik slechts voor mijn bundel een plaatsje vraag, na sedert eenige jaren in onze romantische tijdschriften andere novellen van mijne hand te hebben zien opnemen — dit moge mijne poging, die ligt vermetel kon schijnen, eenigzins verschoonen.
     Als het mogt blijken, dat mijne verhalen iets meer zijn dan luchtige novellen, indien ze mogten bevonden worden, een goeden geest te ademen, aan de historie getrouw en geschikt te zijn om iets goeds op te wekken en een weinig genoegen te geven — zoude ik mij zeer gelukkig achten.

 
P. DUYS.          

     Kampen, 1 April 1858.
 

 

INHOUD
Bladz.
Voorwoord.
Een bezoek. 1
Radboud’s Dochter. 59
De Heilige Steeg 109
Coeverden. 170
Des Verraders Loon. 258
Aantekeningen. 306


 
– Duijs, P. (1858). Radboud’s Dochter en andere novellen uit onze historie. Amsterdam: J.M.E. Meijer.

Category(s): Kampen
Tags: ,

Comments are closed.