Epiloog

Epiloog

     Ter toelichting van de titel vinde vermelding, dat deze ontleend is aan de zinspreuk van de Hogeschool, Romeinen 10 vers 8: Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken (nieuwe vertaling).
     Van het begin aan is onze Hogeschool geweest een monument van de Verbondstrouw des Heeren; Hij heeft haar dienstbaar gemaakt aan de vorming van predikanten, wier vurige begeerte het was, niets anders te prediken dan het Woord des geloofs, en haar oprichting in 1854 valt in een tijdsgewricht, toen zowel de Hervormde als de Roomse Kerk duidelijk blijk gaf, aan het nabije Woord ontzonken te zijn.
     De zesde December, de dag van de opening der School, ligt tussen twee andere, in dit verband zeer merkwaardige data in, n.l. 16 November en 8 December; op ’t eerste tijdstip, 16 November 1854, protesteerden orthodoxe Hervormde predikanten tevergeefs tegen de beslissing van de Algemene Synodale Commissie, die de moderne predikanten Dr Meijboom en Dr Zaalberg ongemoeid liet, wijl door hen het Algemeen Reglement niet geschonden was; vanaf dit ogenblik krijgt het modernisme, de leer dat God de zonde vergeeft aan ieder die ernstig en volhardend streeft naar het zedelijk ideaal, vaste voet en straks onvervreemdbare rechten in de Hervormde Kerk; zulks in tegenspraak met het getuigenis van de apostel Paulus in Rom. 10, dat de rechtvaardigheid is uit het geloof, niet vrucht van eigen inspanning.
     Op 8 December 1854 kondigde Paus Pius IX bij ,,apostolisch besluit’’ tijdens een plechtige dienst in de St. Pieter de ,,onbevlekte ontvangenis van Maria’’ af; na de dienst versierde hij, tot een aandenken van deze plechtigheid, een Mariabeeld met een gouden kroon; dit leerstuk, in onze tijd bevestigd door het dogma van de lichamelijke hemelvaart van Maria, heeft tot achtergrond, dat de zeer verre afstand tussen de mens en God moest overbrugd, en overbrugd is door Maria, complementum (aanvulling) der Drieëenheid en mede-Verlosseres genoemd – hier is de nabijheid van het Woord als parool en Verbum, als Schrift- en Vlees-geworden Woord, geloochend.

[pag. 171]

     Ook thans heeft de zinspreuk der Hogeschool volle actualiteit behouden; tegenover vele volgelingen van Karl Barth bevat dit Schriftwoord het getuigenis: God is immanent, omdat Hij transcendent is; terwijl boven alle menselijke binding staat: de Majesteit van het spreken Gods in Zijn Woord, en tegenover alle hiërarchie: de alleenheerschappij van de Koning der kerk, de opgewekte Christus (Rom. 10:9).
     Bij deze Schrift heeft de Heere in Zijn oneindige barmhartigheid de School tot hiertoe willen bewaren, ook toen zij in de recente geschiedenis ons scheen te zullen ontvallen; mocht het Hem behagen, haar tot in verre toekomst te gebruiken als instrument ,,tot de prediking van het Woord des geloofs’’.
     Tijdgebrek van sommige, alsmede langdurige ziekte van een der medewerkers aan dit gedenkboek vertraagde, zeer tot ons leedwezen, de uitgave; gelukkig staat dit ongewilde en onvoorziene uitstel allerminst het gedenken en het daarmee ten nauwste verbonden danken voor de rijke, onzerzijds verbeurde zegen Gods in de weg.
     In afwijking van het oorspronkelijke project werd niet opgenomen een bijdrage over Helenius de Cock: de schrijver, Prof. C. Veenhof, oordeelde een afzonderlijke behandeling van deze figuur meer in overeenstemming met het voor deze studie voorhanden materiaal. Het Comité stemde hiermede ten volle in, temeer daar de nu vrijkomende ruimte zeer wel aan enkele der andere bijdragen ten goede kon komen.
     Moge de goede gunst onzes Gods dit werk ten geleide strekken.

                                                                                                      Het Comité van Uitgave.

Category(s): Kampen
Tags: , , ,

Comments are closed.