Gebrandschilderd raamwerk in de portaaldeur van het Hogeschoolgebouw

[pag. 172]

GEBRANDSCHILDERD RAAMWERK

in de portaaldeur van het Hogeschoolgebouw.

     Toen na de Vrijmaking een nieuw gebouw moest worden ingericht, werden niet alleen van alle kant geschenken aangedragen – de aankleding legt daarvan nog menig getuigenis af – maar ook meer dan één kunstzinnig initiatief ontplooid. Zo wordt het gebouw gesierd met verscheidene gebrandschilderde ramen waarvan het grootste hierbij wordt gereproduceerd. In ,,De Reformatie’’, 22e jaargang gaf Prof. Dr K. Schilder van deze aanwinst een blijde mededeling (p. 211, 365), alsmede een toelichting van de volgende inhoud (voor wat de naam van het studentencorps betreft, vergelijke men de toelichting op de foto van het vaandel van ,,Fides Quadrat Intellectum’’; het artikel is gedateerd 16 Augustus 1947):

LINKS

     Boven: De steenrots, die water gaf (Mozes); daaronder de luit (David). Beneden: daaronder de koperen zee uit den tempel (Salomo); daaronder Aärons bloeiende staf boven de ark; daaronder de kandelaar. Heel onderaan: Deut. 30:14. Dit alles: Oude Testament. De ,,steenrots was Christus’’; van Christus zong David; de tempel wees naar Hem heen. Reeds zóó was het Woord nabij (Deut. 30:14). Dit alles staat links, d.w.z. aan den kant van Mozes (die de linksche figuur is in het groote middenraam).

RECHTS

     Boven: De visch, symbool van de oude Christenen, want visch is in, ’t grieksch: i-ch-th-u-s, en dat zijn de beginletters van I(esus) Ch(ristos) Th(eou) U(ios) S(oter) = Jezus Christus Gods Zoon Heiland. Daaronder de kerk op de steenrots (oud symbool der Theologische Hoogeschool van de eerste dagen af). Beneden: een oude wereldkaart (Asia, Oceaan, Nijl, Europa, Gog en Magog staan aangegeven), daaronder het kruikje van den pelgrim (die door de wereld zijn weg zoekt); daaronder de symbolen van het avondmaal (beker en broodschaal); daaronder een doopvont (met opschrift: n-i-ps-o-n-a-n-o-m-ê-m-a-t-a-m-ê-m-o-n-a-n-o-ps-i-n (van achteren naar voren gelezen hetzelfde als van voren naar achteren; men kon dus om het oude doopvont loopen van links naar rechts of van rechts naar links, en las altijd hetzelfde: d.w.z. laat uw zonden afwasschen, en niet alleen uw gelaat; niet het uitwendige waterbad alleen dus). Daar onder: Rom. 10:8. Deze tekst komt overeen met Deut. 30:14 en geeft daar nieuwtestamentisch licht over. In al deze symbolen weer: nabij is het woord (Rom. 10:8). Het Woord, ditmaal in het N.T., niet maar als bij Mozes (middelaar van het Oude Verbond), doch in Christus (middelaar van het nieuwe Testament). Tegenover de schaduwen van het O.T. de rijkdommen van het N.T. Tegenover het O.T., dat niet buiten één volk komt, thans de christen in de volle wereld als pelgrim, doch door de kracht van het nabije Woord. Alles rechts, d.w.z. aan de zijde van Paulus, rechtsche figuur in het groote middenraam.

MIDDEN

     Onder: Eenheid van Oud en Nieuw Testament: links Mozes (O.T.) met de wetstafelen, rechts Paulus met de rol, die ,,zijn’’ evangelie kort samenvat: de grieksche woorden op de rol in Paulus’ hand beteekenen n.1.: rechtvaardigheid uit het geloof. Tusschen beide figuren in de grieksche woorden: het Woord is vleesch geworden. Want in de vleeschwording is het Woord Gods ons het meest nabij gebracht. Boven de twee figuren in hebreeuwsche letters: nabij u is het Woord. Onder hen, in grieksche letters, dezelfde spreuk, Deut. 30:14 dus, en Rom. 10:8, eenheid van Mozes en Paulus, van O.T. en N.T. De woorden ,,nabij u is het Woord’’ zijn zinspreuk der Hoogeschool.

     Boven: De spreuk van ons Studentencorps: Fides Quaerit Intellectum, d.w.z. het geloof vraagt naar kennis (inzicht). Bekende spreuk van Anselmus. Links: Geloof met helm, borstwapen, schild (Ef. 6). Op het schild twee grieksche letters: beginletters van den naam ,,Christus’’. Rechts: figuur van de wetenschap (met bekende emblemen).

     Het raam was ontworpen door de Heer H. Van der Burght, glazenier te Kampen.

[pag. 173]

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.