De Van Gelder-Stichting te Kampen

De Van Gelder-Stichting te Kampen.

     DEZE Stichting is vóór 25 jaren in het leven geroepen door nu wijlen Ds. C.L.D. van Coevorden Adriani, toenmaals rustend predikant, en door hem geschonken aan de Gereformeerde Kerk te Kampen om daarin op verschillende voorwaarden en volgens de door den Stichter gemaakte bepalingen en reglementen op te nemen bejaarde gehuwde paren of weduwen, die niet meer in staat zijn in hun eigen onderhoud op voldoende wijze te voorzien.
     De Stichting bestaat uit twee afdeelingen: Afd. I voor lieden uit den deftigen, Afd. II voor menschen uit den kleinen burgerstand; zij wordt beheerd door een college van drie regenten, die door den raad der Gereformeerde Kerk worden benoemd en aan dezen rekening en verantwoording verschuldigd zijn.

De gebouwen van de Van Gelder-Stichting te Kampen. Photo Sloot?
rechts onderin staat namelijk: Schnabel sc = Dirk Gerardus Schnabel (Dordrecht, 4 februari 1870 – Amsterdam, 3 februari 1933.

     Allen, die in de Stichting worden opgenomen, moeten leden van de Gereformeerde Kerk zijn, en voor zoowel Afd. II betreft, minstens zes jaren in de gemeente Kampen woonachtig zijn. Zij moeten een geringe som als intredegeld betalen, en genieten behalve vrije woning nog een zekere maandelijksche toelage. Daarentegen moeten zij uit eigen middelen over een bescheiden inkomen beschikken; een en ander is nauwkeurig bij reglement omschreven.
     Door omstandigheden, die hier niet kunnen vermeld worden, maar waaraan ook de oorlogsjaren niet onschuldig zijn, heeft de stichting niet in alle opzichten kunnen beantwoorden aan de bedoelingen van den Stichter, zoodat de regenten, zeer tot hun leedwezen, zich gedwongen zagen, ongewenschte bezuinigingen en beperkingen in te voeren. Zij hopen echter na niet te langen tijd in staat te zijn het oorspronkelijke zuivere standpunt weer in te nemen.
     Dit alles neemt niet weg, dat een plaats in deze stichting om daarin een rustigen, onbezorgden levensavond te vinden, door velen wordt begeerd, want immers:

     VERGENOEGSAEMHEID GAET RYCDOM ’T BOVEN,

gelijk een opschrift op de tochtdeuren van de vestibule vermeldt. En het mooie van deze Stichting is ook, dat de inwonenden bij al de voorrechten, die zij genieten, een groote mate van zelfstandigheid behouden, en in tegenstelling van vele andere stichtingen van dien aard slechts een zeer klein deel van hun vrijheid behoeven in te boeten.

De inwonenden van de Van Gelder-Stichting te Kampen. Photo Sloot.
In het midden zittend: de voorzitter van regenten, de heer E. D. J. de Jongh Jr., achter dezen de beide andere regenten,
links de heer J. H. Kok, secretaris, rechts de heer A. Berends, penningmeester.

     De naam VAN GELDER-STICHTING heeft Ds. Van Coevorden Adriani gekozen om daarmede de nagedachtenis te eeren van de familie Petrus van Gelder, zijn echtgenoote Christina van Gelder geboren Vrielinken hun dochters Gesina Christina en Petronella Gesina behoorende tot een oud Kampergeslacht, waaraan de Stichter door huwelijk met laatstgenoemde dame nauw verbonden was.

     Den 7en Juni 1 [1. Deze datum was de verjaardag van Mevrouw Coevoerden Adriani.]) l.l. was het vijf en twintig jaar geleden, dat de Stichting plechtig geopend is, en nu meenden regenten dit feit te moeten vastleggen door het laten maken van twee photo’s die de Redactie van „De Spiegel” zoo welwillend was in dit tijdschrift te reproduceeren. De eene stelt de gebouwen uitwendig voor; het dichtstbijgelegen is Afd. II. De andere photo is genomen in den grooten mooi-gelegen tuin en geeft een groep te zien van alle inwonenden met de regenten in het midden.

E. D. J. D. J. Jr.
 
– Jongh, E.D.J. de, (1925). De Van Gelder-Stichting te Kampen. De Spiegel 2 [2. Weekillustratie voor het Christelijk Gezin.], 19 (40), 317.

Category(s): Kampen

Comments are closed.