Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

De bibliografie bestaat uit drie onderdelen:
A. Handschriften.
B. Gedrukte bronnen.
C. Overige geraadpleegde literatuur.

A. HANDSCHRIFTEN

Opmerking: In de beschrijving van de voor het onderzoek relevante handschriften berustend in de gemeentelijke archiefbewaarplaats te Kampen is binnen de bibliografie zoveel mogelijk aangesloten bij de wijze van notering zoals deze gegeven wordt in J. Don, De Archieven der Gemeente Kampen.

A.l. ARCHIEF DER GEMEENTE DEVENTER:
Middeleeuws Archief: 320, 321, 436-c, 436-d, 437.

A.2 CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE ’S-GRAVENHAGE:
Handschrift ’Regt, Overijssel’.

A.3. DE ARCHIEVEN DER GEMEENTE KAMPEN:
GEDEPONEERDE ARCHIEVEN:
Archieven der Memoriën en Vergaderingen, waarvan de rechten en verplichtingen zijn overgegaan op de Bedienaren der huiszittende armen (Armenkamer):

1 Schepenmemorie; memorieboek, bevattende reglementen, ordonnanties, ledenlijst, opgave van ontvangen renten en van inkomsten en uitgaven. Aangelegd 1311.
6 Schepenmemorie; aankomsttitel van een rente van 3 1/2 heren pond uit een hof buiten de Broederpoort, bestemd tot onderhoud van de zaterdagse gezongen mis, gesticht door heer Daniël Dagge. 4 december 1559.
12 O.L.V.-memorie; memorieboek, aangelegd 1459.
64 O.L.V.-memorie; aankomsttitel van een rente van 3 heren pond uit een huis bij het St.-Geertruydengasthuis in de Nieuwstraat. Onder voorwaarde, dat de memorie jaarlijks twee jaargetijden zal doen houden, een voor priester Dirck Claisz. en een voor Jacob Zyll. 25 april 1524.
125 O.L.V.-memorie; testamentaire schenking van Albert Willem Volckmans weduwe, onder voorwaarde dat de memoriemeesters 2 heren pond zullen gebruiken voor het houden van een jaargetijde voor haar en haar man. 12 oktober 1484.

↑ pag. 436 ↑
126 O.L.V.-memorie; testamentaire schenking van Alijt Henrick Gheertsz. dochter, waarvoor men haar jaargetijden houden zal. 19 maart 1508.
128 O.L.V.-memorie; testamentaire schenking van Aernt Muesholt en Swane zijn vrouw, waarbij zij de memorie al hun goederen legateren, uitgezonderd 2 goudgulden bestemd voor de huisarmen. 24 september 1510.
130 O.L.V.-memorie; testamentaire schenking van Lambert Santvoere, Gheese zijn vrouw en Griete zijn vrouws dochter, waarbij zij al hun bezittingen nalaten aan de memorie tot onderhoud van de armen, uitgezonderd de St.-Nicolaaskerk 1 goudgulden en het St.-Geertruidengasthuis 6 goudgulden. 10 september 1529.
132 Sacramentsmemorie; acte, waarbij het vonnis van de officiaal te Utrecht tegen de memoriemeesters wegens verduistering van memoriegelden bestemd voor de armen, wordt vernietigd. 31 juli 1556.
133 Sacramentsmemorie; acte van overeenkomst tussen de stad Kampen en de memorie betreffende betaling van een jaarlijkse som voor onderhoud der ornamenten en de incorporatie van enige vicarieën. 21 november 1577. Afschrift.
169 H. Kruismemorie; memorieboek, bevattende opgave van renten, goederen, ordonnanties en reglementen. Aangelegd 1416.
227 H. Kruismemorie; aankomsttitel van een vierendeel van een rente uit landen te Blankenham. 6 augustus 1542.
235 St.-Cuneramemorie; memorieboek, bevattende reglementen, ordonnanties, naamlijsten en aantekening van renten en goederen. Aangelegd 1472.
237 St.-Cuneramemorie; aankomsttitel van een huis met twee woningen daarachter op de Vloeddijk. 7 september 1551. Regest 1475.
251 Dirk Neefkens- of Schildersvergadering; acte waarbij Otto Geertsz. verklaart, dat de vergadering sinds vele jaren een rente van 4 heren pond heeft uit zijn huis in de Nieuwstraat. 25 september 1529.
262 Bethlehemsvergadering; aankomsttitel van een aalmoesteken van 50 goudgulden via de O.L.V-memorie en nog een rente van 6 goudgulden. 7 oktober 1557.
284 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; acte waarbij Ave Zybrands weduwe haar goederen in de Ham schenkt tot onderhoud van de huiszittende armen en vier procuratoren aan wijst tot administratie der goederen. 23 augustus 1506. Afschrift op perkament.
333 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; rekeningen van ontvangsten en uitgaven over 1598-1599.
713 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel uit het testament van Lambert van der Hoeve van twee obligaties, groot 6 en 2 goudgulden + 1 oort, alsmede van 2 huizen met hofjes op de Vloeddijk. 5 mei 1516.
716 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel uit het testament van Greete Hans van een obligatie van 7 1/2 goudgulden. 7 juni 1532. Regest 1246.
731 Bedienaren Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel van drie obligaties waarbij Henrick Pitersz. Moyck als medeprocurator van de huiszittende armen optreedt. 5 februari 1586. Regest 1806.
758 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel uit het testament van Henrick Hoeve van een rente van 6 heren pond uit een huis in de Oudestraat, alsmede 20 heren pond uit de stads accijns, 3 1/2 heren pond uit een huis in de Nieuwstraat en de helft van een vat boter te Steenwijk. 17 oktober 1527.

↑ pag. 437 ↑
759 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel uit het testament van Jutte, in leven huisvrouw van Geert Borchertsz., van een rente van 2 oude franse schilden uit 1/3 van een huis in de Oudestraat in de Moriaan onder de klok. 13 mei 1528. Regest 1200.
761 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel uit het testament van Ave Sybrantsz. van drie renten respectievelijk groot 10, 20 en 10 heren pond uit huizen in de Oudestraat. 3 november 1531. Regest 1239.
767 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel van een rente van 30 stuivers brabants uit de Pellicaen in de Oudestraat. 30 juli 1556.
769 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel uit het testament van Jan Geertsz. van de helft van een rente van 10 heren pond uit een huis in de Oudestraat. 11 oktober 1561.
783 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel van een rente van 5 heren pond uit een huis in de Nieuwstraat. 1 april 1523. Regest 1113.
784 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel van een rente van 4 goudgulden uit een huis in de Nieuwstraat. 4 februari 1530. Regest 1223.
803 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel uit het testament van Ave Zybrantsz. van een rente van 1 oude franse schild uit een huis in de Geertstrate van der Ae en een van 30 heren pond uit een huis in de Oudestraat. 18 september 1527. Regest 1185.
813 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel uit het testament van Brigitte, laatst weduwe van Geert Vaalkensz., van een rente van 3 philipsgulden uit een huis in Naaldenarssteghe. 20 maart 1544.
827 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel van een rente van 3 herenpond uit een huis op de Schreyhoek te Brunnepe, schenking ter ere Gods van de weduwe van Henrick van den Veen. 4 februari 1510. Regest 968.
832 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel van 4 renten uit landen te Blankenham. 12 oktober 1504. Regest 889.
834 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel van een rente van 13 mud rogge uit het goed Puttenstein te Hollander broek. 21 april 1518. Regest 1059.
844 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; testamenten met afschriften en uittreksels daarvan, waarbij de huiszittende armen worden bevoordeeld. 1473-1603. Hierin een testament van 14 februari 1582, waar predikant Caspar Holstech als getuige optreedt voor een pestzieke die mede aan de Cellezusters vermaakt. Regest 1783.
857 Bedienaren der Huiszittend Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel van een plaats en hofstede in de Hagen op de hoek van de Steendijk. 12 april 1522.
861 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel van 2 huizen onder een dak op de Vloeddijk. Testamentaire beschikking van Mr. Henrick Westenbrinck, pastoor van ’Germerwolde by Groeningen’, ondermeer inhoudende dat hij in de kerk van het St.-Brigittenconvent te Kampen begraven wil worden en dat hij zijn goederen nalaat aan de armen in deze stad. 19 april 1561. Regest 1604.

↑ pag. 438 ↑
876 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel van een erve te Kamperveen. Schenking na hun dood door Dr. Johan Wolff en zijn vrouw Swane. 29 augustus 1536. Regest 1287.
877 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel van 9 morgen land te Westerholte in het kerspel Zwolle. 23 november 1537.
958 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; rentebrief van 1 herenpond uit twee huizen op de Vloeddijk bij het O.L.V-Gasthuis, ten name van Dubbelt van Urck. 10 december 1520.
GEDEPONEERDE ARCHIEVEN: Archieven der Gasthuizen:
20 Heilige-Geestgasthuis; aankomsttitel uit het testament van Zwane Naggen van een huis en hof in de Nieuwstraat. 28 november 1516.
23 Heilige-Geestgasthuis; aankomsttitel van een huis en erve in de Oudestraat, afkomstig van wijlen Eylard Cromme. 7 juli 1551.
146 Heilige-Geestgasthuis; aankomsttitel van een rente van 2 heren pond uit twee ledige hofsteden in de Hagen in de Nieuwstraat. 10 juni 1532.
147 Heilige-Geestgasthuis; aankomsttitel van een rente van 1 heren pond uit een achterhuis in de Hofstraat. 10 augustus 1532.
148 Heilige-Geestgasthuis; aankomsttitel van 4 heren pond uit twee huizen, het ene gelegen te Wilsem, het andere te Kampen in de Geerstraat. 3 maart 1538. Regest 1302.
162 Heilige-Geestgasthuis; testamenten waarbij het gasthuis bevoordeeld wordt. 1494-1529. Regesten 768, 1017, 1217.
170 Heilige-Geestgasthuis; act en betreffende de inwijding van de kerk en het gasthuis en het verlenen van aflaten aan de begunstigers. 1333-1365. Regesten 2, 3, 6, 7, 13.
171 Heilige-Geestgasthuis; stichtingsbrieven en aankomsttitels betreffende vicariën in het gasthuis. 1485-1577. Regesten 1040, 1051.
190 St.-Catharina en Maria Magdalenagasthuis; cartularium van aankomsttitels. Aangelegd 1478.
286 Acten betreffende leden van het geslacht Van der Vecht. 1520-1654. (waarschijnlijk het H.-Geestgasthuis aangekomen). Regest 1093.
289 Admissies voor notarissen. 21 augustus 1553, 5 augustus 1554. Vastlegging voor vicaris Christianus Wesselus en vicaris Henricus Gerhardus van het recht testamenten te maken voor gezonden en zieken, betreffende roerende en onroerende goederen. Regest 1500, 1512.
291 Stichtingsacte van de Brantsvergadering. 27 augustus 1528.
292 Brantsvergadering; aankomsttitel van een rente uit de helft van het huis en erve ’den Marienburch’ in de Oudestraat en uit een stuk land buiten de Kalvenhekkenpoort. 27 juni 1577.
GEDEPONEERDE ARCHIEVEN: Kerken en Kloosters:
1 Necrologium van de St.-Nicolaaskerk. Dagregister van te lezen zielmissen. Bevat namen uit de 13e tot 16e eeuw. Afschrift, aangelegd in de 15e eeuw en voortgezet met verschillende handen. Uitgegeven door J. Nanninga Uitterdijk in BGO, 13 (1901), 97-194.

↑ pag. 439 ↑
2-d St.-Nicolaaskerk; Rationarum proventuum incertorum ecclesie Campensis, 1532. Uitgegeven door J. Nanninga Uitterdijk in BGO, 4 (1878), 1-25.
2-g St.-Nicolaaskerk; rekening van de pastoor mr. Andries Fabri van Vrelant, 1540.
4 St.-Nicolaaskerk; rekening van de getijdemeesters. 1534-1580.
11 St.-Nicolaaskerk; aankomsttitel van een rente van 2 herenpond uit een huis op de Belt. 26 januari 1492.
13 St.-Nicolaaskerk; obligatie ten laste van de stad Kampen, groot 15 goudgulden, ten anme van heer Ludolph van der Veene, domdeken van Utrecht. 15 september 1498. Auth. afschrift op papier. Met aantekeningen betreffende de verdeling van deze rente tussen de Uterwijckse vergadering, de St.-Nicolaaskerk en het St.-Geertruidengasthuis.
19 St.-Nicolaaskerk; aankomsttitel van een rente van 1 heren pond uit een huis c.a. te Brunnepe, bestemd voor het zingen der getijden. 16 september 1518.
24 St.-Nicolaaskerk; aankomsttitel van een rente van 10 heren pond uit een huis in de Clockgieterssteghe, bestemd voor de viering der getijden. 23 april 1547.
25 St.-Nicolaaskerk; aankomsttitel van een rente uit een huis in de Venestraat. 2 januari 1551. Regest 1466.
57 St.-Nicolaaskerk; lijfrentebrief ten laste van de Karthuizers op de Sonnenberg, groot 1 philipsgulden, ten name van Gherijt van Loen, vicaris van O.L.V.-in de Zon. 3 november 1516.
68 St.-Nicolaaskerk; stichtingsacte van een officie van twee missen per week, te lezen door de vicaris van het altaar van de 11.000 maagden, ten behoeve van het St. Jacobsgilde. 28 september 1482. In duplo. In dorso: dragersmisse.
70 St.-Nicolaaskerk; proces-verbaal van in bewaargeving van de stukken, behorende tot de benificie van Berbrich van der Schere, gevestigd op het Weversaltaar. 30 april 1550. Afschrift.
77 St.-Nicolaaskerk; acte van overeenkomst van de collatoren van het altaar van Lazarus en Maria Magdalene met de gildebroeders van St. Lucas, waarbij wordt bepaald, dat de gildebroeders hun diensten mogen doen houden op dit altaar. 17 januari 1526.
78 St.-Nicolaaskerk; Acte, waarbij Franciscus de Monte, aartsdiaken en kanunnik van St. Lebuïnus te Deventer, beveelt drie maal af te kondigen, dat Johannes Bernardi is voorgedragen tot vicaris van het Maria-altaar in de plaats van wijlen Hermannus Schere. 25 april 1577.
93 O.L.V.-kerk; aankomsttitel van een rente van 6 goudgulden uit een huis c.a. op de Vloeddijk. 30 november 1560.
97 O.L.V.-kerk; aankomsttitel van een rente van 10 heren pond uit een stuk land, gelegen buiten de Broederpoort achter St. Agnieten, bestemd voor het lezen van een wekelijkse mis tot het zieleheil van Henrick Petersz. 14 juli 1542.
127 Acte van quitantie van de O.L.V.-memorie voor het Brigittenconvent, wegens ontvangst van een rentebrief van 2 pond per jaar uit een huis in de Geertstrate van der Ae, waarvan de helft het convent toekomt. De andere helft dient de memorie te bestemmen tot het houden van de jaargetijden voor heer Evert Hermensz. te weten een vigilie van negen lexen Parce mihi Domine en des anderen daags de commendatio. 10 november 1524.
137 Brigittenconvent; acte, waarbij de pater van het convent aan mr. Otte Budel en zijn executeurs testamentair onder zekere voorwaarden een eeuwig officium verleent op het O.L.Vrouwenaltaar van Meylanen bij zijn graf. 3 december 1513.

↑ pag. 440 ↑
138 Brigittenconvent; stichtingsacte van een officie van 5 missen per week op het O.L.Vrouwenaltaar van Meylanen door de executeurs testamentair van wijlen mr. Otto Budel. 10 september 1515. Met acte, waarbij Frederik van Baden, bisschop van Utrecht, deze stichting bekrachtigt. 31 januari 1516.
139 Brigittenconvent; stichtingsacte van een officie van 4 missen per week in de kerk van St.-Brigitta door Berend Hoyer. 8 mei 1508. Met acte van bevestiging van de bisschop. 22 april 1516. Auth. afschriften.
208 Convent der Augustinessen te Brunnepe; acte van overeenkomst van het convent met Weyme van der Straten, waarbij laatstgenoemde 100 gulden betaalt, in ruil waarvoor zij een lijfrente van 10 heren pond per jaar zal ontvangen, terwijl na haar dood het convent jaarlijkse uitdelingen zal doen aan de zusters en aan de armen. 25 september 1549.
211 Agnietenconvent; acte waarbij de bisschop een aflaat instelt van veertig dagen voor degenen die bepaalde oefeningen van godsvrucht verrichten ter ere van het H. Kruis en de H. Maagd, welker beelden zijn geplaatst in het Agnietenconvent. 26 maart 1423.
215 Agnietenconvent; acte van consent van de waarnemend vicaris-generaal van Utrecht voor de zusters van het convent, tot het doen inwijden van de nieuwe kapel door zijn suffragaan en tot het houden van kerk- en lijkdiensten. 19 juni 1456. Met acte van bevestiging van de bisschop. 31 oktober 1456.
217 Agnietenconvent; acte waarbij de pastoor van de St.-Nicolaaskerk de betrekkingen van het Agnietenconvent met de parochiekerk regelt. 31 juli 1461. Met acte van bekrachtiging van de bisschop. 19 augustus 1461.
266 Agnietenconvent; acte van quitantie van de H. Sacramentsmemorie voor het convent, wegens ontvangst van 30 heren pond, bestemd voor het vieren van de jaargetijden van Femme, Gherbricht en Alijt Lichtenberge. 22 april 1480.
268 Agnietenconvent; Acte waarbij de bisschop het stichten van een vicarie op het altaar van St.Petrus in het convent bekrachtigt. 11 maart 1487.
286 Cellebroedersklooster; cartularium van het Cellebroedersklooster. 1482-1577. Opgemaakt 1577.
287 Cellebroedersklooster; register van ontvangen renten en inkomsten. 1560-1586.
288 Cellebroedersklooster; register van ontvangen renten en inkomsten. 1580-1586.
289 Cellebroedersklooster; aankomsttitel van een rente uit een huis op de Uterwech ten behoeve van de fundatie op het altaar in de Cellebroederskapel, gesticht door de executeurs testamentair van Hylle Vrodemoers. 24 mei 1515.
290 Cellebroedersklooster; aankomsttitel van een rente uit een stuk land te Blankenham ten behoeve van de fundatie in de Cellebroederskapel. 22 november 1515.
291 Cellebroedersklooster; stichtingsacte van een officie van vijf missen per week op het altaar in het convent. 25 februari 1527. Regest 1178.
292 Cellebroedersklooster; aankomsttitel van een rente uit een huis in de Nieuwstraat ten behoeve van de vicarie van St.Anna. 27 maart 1542.
307 Karthuizerklooster; acte waarbij de pastoor van Wilsum aan het klooster toestemming verleent tot het hebben van een eigen kerk en kerkhof en andere voorrechten. 1485. Met acte van bekrachtiging door de bisschop. 1485. = Huis Bergh 1, regest 75 en regest 77.
308 Karthuizerklooster; acte waarbij Martinus Wilhelmi, vicaris der parochiale kerk, gelden schenkt aan het op te richten convent op de Sonnenberg voor het bouwen van een cel, uit te betalen na zijn dood. 14 februari 1485.

↑ pag. 441 ↑
311 Karthuizerklooster; vidimus van de pauselijke bul van 7 januari 1506, waarbij de vergunning tot het toelaten van vrouwen in de kerken en conventen der Karthuizers wordt ingetrokken. 13 mei 1506. Auth. afschrift.
431-g Rekest van de procurator Gillis Kerckhoff aan de stadhouder Verdugo inzake het afbreken van de kloostergebouwen van het Karthuizerconvent door de stad Kampen. Met apostille van 8 april 1592.
GEDEPONEERDE ARCHIEVEN: Pesthuis, later Stadsziekenhuis:
1 Aankomsttitel voor Eilart Cromme van drie huizen op de Vloeddijk en een gedeelte van een hof buiten de Venepoort. 20 januari 1538, 13 februari 1538, 10 mei 1538, 5 december 1541. Regesten 1299, 1300, 1304, 1334.
2 Acte, waarbij Weyme van der Straete en haar dochter Geertruyd, respectievelijk zuster en nicht van zal. Eilart Cromme, als uitvoerders van dienst testament een rente van 19 1/2 goudgulden overdragen aan het door de overledene gefundeerde Pesthuis ’Nyen Belt’ of ’Calvarien’. Tevens stellen zij enige regels vast voor het beheer van dit huis. 3 februari 1550. Auth. afschrift. Regest 1448.
19 Aankomsttitel van een obligatie, groot 6 goudgulden en 7 stuivers. Voor het Pesthuis waren hierbij betrokken de pastoor van Kampen, joffer Styne Lentincks en broeder Symon van Witten -pater van de Cellebroeders-, samen voorstanders van de Belt. 14 juli 1578.
GEDEPONEERDE ARCHIEVEN: Archieven der Weeshuizen:
1 Cartularium van het Soete Name Jesushuys, bevattende stichtingsacten, ordonnanties, aankomsttitels en legger. Opgemaakt 1553.
2 Gelijkluidend afschrift van het voorgaande, echter hier en daar afwijkend. Voortgezet tot 1615.
NIEUW-ARCHIEF: Familie-Archieven:
I Archief van Ingen, no. 4:
Acte, waarbij Geert van Ingen als collator van het altaar van O.L.Vrouw in de Zon in de St.-Nicolaaskerk, dit altaar in gebruik geeft aan het gilde der timmerlieden en kistenmakers om daarop de H. Diensten te houden, met behoud van zijn rechten. 31 december 1508. Auth. afschrift.
VII Historische aantekeningen, verzameld door Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen:
26 Kerkelijke Zaken.
27 Manuscript betreffende de Reformatie in Overijssel.
NIEUW-ARCHIEF: Archief in bewaring van kerkgenootschappen:
I Classis Kampen van de Nederlands Hervormde Gemeente:
1 Acta van de Provinciale Synode van Overijssel. 1593-1661.

↑ pag. 442 ↑
II Nederlands Hervormde Gemeente te Kampen:
1 Register van handelingen van de Provinciale Synode van Overijssel. 1593-1645.
9 Register van handelingen van de Algemene Kerkeraad van Kampen, 1618-1624.
10 Register van handelingen van de Algemene Kerkeraad van Kampen, 1626-1641.
13 Acta Consistorii, 1667-1677.
138 Register van lidmaten. 1579-1618.
NIEUW-ARCHIEF: Handschriftenverzameling:
118 ’Het leven Wilhelmi Baudartii, so als hij het selfs met sijn eygene hant beschreven heeft. Anno 1628’.
Gelijktijdig afschrift.
170 Handschrift van D. Henricus Johannis Stannarius, presbyter oppidi Campensis. 1581. 384 recto en verso handgeschreven bladzijden.
171 Afschrift uit een werk van Theodorus Petreius, betreffende de beeldenstorm te Kampen in 1580.
182-1. P. Wiekeraard. Kerkelijk leven te Kampen in de loop der eeuwen. I-V.
OUD-ARCHIEF: Stukken van algemene aard:
3 Stadboek van Kampen (Oudste Foliant). Register van acten van voluntaire jurisdictie en andere zaken. 1316-1385.
5 ’Dat Boeck van Rechte dier stat van Campen’. Register bevattende codificatie van het stadsrecht over de jaren 1313-1416. Aangelegd op het einde van de 14e eeuw.
6 ’Dat Gulden Boeck’. Register, bevattende codificatie van het stadsrecht uit het Boek van Rechten en latere bepalingen. 1329-1614. Aangelegd midden 15e eeuw.
7 ’Collectorium. De electione magistratus’. Register van aantekeningen over zeer uiteenlopende zaken. 1365-1427.
8 ’Decretum dominorum cum pictures alias Digestum Vetus’. Register, bevattende stedelijke keuren, vonnissen, aantekeningen van financiële zaken en optekening van dagelijkse gebeurtenissen. 1454 1473.
9-12 ’Liber Diversorum’. Banden, bevattende stukken en afschriften betreffende uiteenlopende zaken over de periode 1247-1553, samengevoegd door een 16e eeuwse bewerker.
16 ’Dyt synt die plebiscieten ofte willekoeren der stadt Campen’. Register bevattende keuren, verzameld uit verschillende bronnen. 1535.
18 ’Der stadt Campen privilegiën, rechten, statuten, plebiciten, willekoren, overdrachten, usancien ende gebruken, uth diverse ende onderscheidene stadtboecken, registeren ende brieven geaccordeert, versammelt ende byeengebracht van den jare onsen heren Christi geboerte VIIIc ende XC beghynnende tot den jare XVcXLI inclusive’. Repertorium, samengesteld door Reyner Bogherman van Dockum, secretaris van Kampen. Opgemaakt in 1542.
19 ’Ontwerp-Stadrecht van Campen’. Register, bevattende de oude rechtsbepalingen, verzameld uit het Boek van Rechten, Gulden Boek en Digestum Vetus door Dr. Herman Croeser. z.j. (laatste helft 16e eeuw).

↑ pag. 443 ↑
21-22 ’Liber Memorandarum’ Register van handelingen van schepenen en raad met de gezworen gemeente, bevattende tevens staat van aanwezige archivalia en aantekeningen betreffende de handelingen van schutmeesters.1509 1582.
21: Liber vetus, 20 november 1509 – 24 februari 1580.
22: Liber novus, 12 december 1550-25 januari 1582.
23 Register van resoluties van schepenen en raden. 20 juni 1587 – 10 december 1612.
24 Register van resoluties van schepenen en raden. 20 februari 1613 – 1 september 1623.
25 Register van resoluties van schepenen en raden. 25 september 1623 – 26 november 1633.
27 Register van resoluties van schepenen en raden. 21 februari 1639 – 17 januari 1652.
91 Ingekomen stukken. 1516 – 1540.
92 Ingekomen stukken. 1541 – 1552.
95 Ingekomen stukken. 1560 – 1572.
96 Ingekomen stukken. 1573 – 1575.
97 Ingekomen stukken. 1576 – 1588.
219 Minuten van uitgaande brieven, ’Olde Missivarium’ (’O.M.’) band 2, 1477 – 1492.
221 Minuten van uitgaande brieven, ’O.M.’ band 4, 1504-1521.
223 Minuten van uitgaande brieven, ’O.M.’ band 6, 10 maart 1541 – 15 december 1552.
224 Minuten van uitgaande brieven, ’O.M.’ band 7, 23 augustus 1557 – 27 oktober 1567.
225 Minuten van uitgaande brieven, ’O.M.’ band 8, 8 november 1567 – 19 mei 1574.
226 Minuten van uitgaande brieven, ’O.M.’ band 9, 26 mei 1574 – 16 juni 1583.
227 Minuten van uitgaande brieven, ’O.M.’ band 10, 12 september 1583 – 13 maart 1596.
242 Register van publicaties ’Digestum Novum’, over de periode 23 juni 1450 – 6 juli 1567.
243 Register van publicaties ’Digestum Novum’, over de periode 13 juli 1567 – 13 oktober 1636.
OUD-ARCHIEF: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen:
I Inrichting van het stadsbestuur:
275 Register van benoemingen van regeringsleden in stedelijke functies ’Amptenaaren’, over de periode 1437 – 1564; tevens regeringslijsten bevattend.
276 Register van benoemingen van regeringsleden in stedelijke functies ’Amptenaaren’, over de periode 1565 – 1609; tevens regeringslijsten bevattend.
282 Inschrijvingsregister van schepenen, raden en meente bij de keur op St. Petrus ad Cathedram. 1475 – 1599.
286 Klacht van gilden en gemene burgers aan de bisschop over wanbestuur door de raad van Kampen, z.j. (1519). Afschrift.

↑ pag. 444 ↑
288 Acte van verklaring van de gedeputeerden van de aartshertog, belast met de vernieuwing van de stadsregering, dat deze vernieuwing niet zal strekken tot verkorting der privileges. 6 juli 1580. 2 afschriften.
II Stedelijke ambtenaren:
306 Register van aanstelling en instructies van stedelijke ambtenaren ’Ordinarius Antiquus’. 1538-1697.
III Bevolking:
331 Burgerboek. 1302 – 1393.
337 Lijst van inwoners. 1564.
Burgercedule. 1565 en 1566.
338 Staat van eigenaars en/of bewoners van percelen, straatsgewijs opgemaakt, circa 1570.
V Financiën:
V.l. Stedelijke Rekeningen, ’Pachtlappe of Register van de ontvang en uitgaaf der stadsgoederen’. Achter het nummer staat aangegeven het jaar waarop het betreffende nummer betrekking heeft.
411 1535. 427 1553. 447 1574.
413 1538. 428 1554. 449 1576.
414 1540. 430 1556. 450 1577.
415 1541. 431 1557. 451 1578.
416 1542. 432 1558. 452 1579.
417 1543. 433 1559. 453 1580.
418 1544. 437 1563. 454 1581.
419 1545. 438 1564. 455 1582.
420 1546. 439 1565. 457 1584.
421 1547. 440 1566. 458 1585.
422 1548. 441 1567. 459 1586.
423 1549. 442 1568. 460 1587.
424 1550. 443 1570. 461 1588.
425 1551. 445 1572. 463 1590.
426 1552. 446 1573. 467 1594.

 

V.2. Financiële controle op kerkgenootschappen en instellingen van weldadigheid:
1330 Band, bevattende:
a. Legger van inkomsten van het Heilige-Geestgasthuis, 1467.
b. Opnamen van proveniers. 1468-1470.
c. Renten door de Heilige-Geest verschuldigd.
d. Bedden en lakens in het Heilge-Geestgasthuis, 1453, en legaten aan deze instelling besproken, 1452.
e. Rekenschappen van de kerkmeesters van het Heilige-Geestgasthuis. 1493-1564.
f. Rekenschappen van de kerkmeesters van het St.-Geertruidengasthuis. 1497-1564.
g. Rekenschappen van de kerkmeesters van de St.-Nicolaaskerk. 1496-1564.
h. Rekenschappen van de kerkmeesters van de Minderbroederkerk. 1488-1503.
j. Rekenschappen van de kerkmeesters van het St.-Catharinegasthuis. 1506-1564.

↑ pag. 445 ↑
1331 Rekeningen van de kerkmeesters van de St.-Nicolaaskerk. 1526-1570.
1332 Rekeningen van de kerkmeesters van de St.-Nicolaaskerk. 1571-1603.
1334 Rekeningen van de kerkmeesters van de St.-Nicolaaskerk. 1618-1633.
1343 Rekeningen van de kerkmeesters van de Minderbroederskerk. 1542-1594.
1344 Register van rekenschappen van het Heilige-Geestgasthuis, het St.-Geertruidengasthuis, het St.-Catharinegasthuis, de St.-Nicolaaskerk, de Armen en het Armenweeshuis. 1564-1658.
VI Beheer der geestelijke goederen:
1478 Rekeningen van de geestelijke goederen. 1587.
1522 Rekeningen van de geestelijke goederen. 1631.
1523 Rekeningen van de geestelijke goederen. 1632.
1721 Band, houdende Register van ontvangsten der geestelijke goederen, 1594-1596.
Register van opkomsten der geestelijke goederen, 1597.
Lappe van het Brigittenconvent, 1569-1579.
Rekening der Sacramentsmemorie, 1579-1580.
1919 Stukken betreffende de renten en eigendommen der verschillende vicarieën. 1579-1641.
1920 Band, houdende opgave van eigendommen en renten door het convent te Brunnepe, het Bovenconvent, het Brigittenconvent, de Cellebroeders, de Cellezusters en het Agnietenconvent. 1582.
1921 Register, houdende verklaringen van collatoren van vicarieën, waarbij zij de opkomsten van hun vicarie afstaan aan derden, ingevolge besluit van ridderschap en steden van 10 oktober 1583. 1583-1591.
VIII Handel, verkeer en nijverheid:
2004-2091 Handelsbetrekkingen met vreemde mogendheden eind 13e tot in 16e eeuw.
Volledigheidshalve worden deze nummers hier vermeld. In de tekst van het proefschrift wordt naar diverse nummers uit deze serie verwezen, echter slechts in de vorm van een verwijzing.
2163-2168 Acten, waarbij de drie steden verklaren, dat zij met muntmeesters overeenkomsten hebben aangegaan tot het maken van diverse drie-steden-munten. 27 october 1541; 13 december 1546; 2 juli 1555; 2 augustus 1557; 28 mei 1560; 3 maart 1561.
2184 Ordonnantie op het Volders- en Drapeniersgilde. 23 mei 1481. Met vroegere ordonnantie. z.j. en ordonnantie van 7 september 1543.
2185 Ordonnantie op het Lakenverversgilde. 13 februari 1478. Afschrift op papier.
2186 Ordonnantie op het Metselaars-, Steenhouwers- en Beeltsnijder sgilde. 15 februari 1508.
2190 Ordonnantie op het Linnewever sgilde. Minuut. 29 maart 1520.
2191 Ordonnantie op het Wolleweversgilde. Minuut. 29 maart 1520.
2192 Register van ordonnanties op de gilden der Timmerlieden (waartoe ook de ’beeldensnijders’), Smeden, Schoenmakers, Bakkers, Metselaars, Kleermakers, Linnenwevers, Kramers, Bontwerkers en Pelsers, en Dragers. Met ingekomen voorstellen en concept-ordonnanties van de gilden. 1520.
2212 Acte van privilege van de bisschop van Utrecht voor de stad Kampen tot het houden van drie jaarmarkten per jaar. 20 maart 1382.

↑ pag. 446 ↑
2217 ’Van die draperye binnen desse stadt Campen’. Register van ordonnanties, gildebrieven, accoorden met de drapeniers en lijsten van de drapeniers die het kleinburgerschap gewonnen hebben. 1594-1690.
IX Justitie en Politie:
2227 Ondermeer acte van privilege van de bisschop van Utrecht, houdende dat geen burger van Kampen voor een geestelijke rechtbank gedaagd zal worden in zaken, welke door een wereldlijk rechter kunnen worden afgedaan. 9 augustus 1302; met acten van bevestiging door zijn opvolgers in de 14e en 15e eeuw.
2228 Acte van privilege van de bisschop van Utrecht, voor schout en schepenen van Kampen om elke misdadiger binnen de stadsvrijheid te rechten (halsrecht). 3 augustus 1309. Met acten van bevestiging van twee opvolgers, 15 maart 1318 en 27 juli 1343.
2235 ’Van der politie der stadt ende jurisdictie van Campen’. Verzameling van stadskeuren. Aangelegd circa 1550, 2 delen. Deel 2.
2238 Verslag aan de kanselier omtrent de wijze waarop van ouds de criminele proceduren te Kampen wordt gevoerd. Met bijlagen. 1569.
X Kerkelijke Zaken:
2247 Acte waarbij paus Clemens de samenvoeging van de kapel van St. Catharina met de kerk van Kampen en het collatierecht van de stad bij de pastoorsbenoeming bekrachtigt. 7(?) februari 1531.
2248 Stukken betreffende de aanstelling van Andreas Fabri tot pastoor van Kampen.
Met stukken betreffende de overeenkomst, waarbij het kapittel van St. Lebuinus te Deventer zich bij de overgang van het collatierecht op de stad Kampen neerlegt. 1540-1541.
2249 Stukken betreffende de benoeming van Jacobus Kuynretorff tot pastoor van Kampen. Met stukken betreffende de inkomsten der pastorie. 1557.
2250 Acte van aanstelling, ten overstaan van de notaris Tymannus Hermannis, van Aggaeus Snecanus tot pastoor van Kampen. 27 juli 1558.
2251 Acten betreffende de aanstelling van Dr. Henricus Ernesti Campensis tot pastoor van Kampen. 1565.
2252 Stukken betreffende de aanstelling en het ontslag van Gerard Willemsz. van Plo, vicecureit van Kampen. 1567.
2253 Acte van aanstelling, ten overstaan van de notaris Tymannus Hermannis, van Michael Hetsroey tot pastoor van Kampen. 3 november 1569.
2254 Voor waarden waarop de pastoor Michael Hetsroey zijn ambt zal mogen verlaten om naar Antwerpen te vertrekken. 1572. Met brief van Hetsroey uit Antwerpen. 29 augustus 1575.
2255 Stukken betreffende de aanstelling van Johan Havens van Ravesteyn tot pastoor van Kampen. 1577.
2256 Stukken betreffende de wederdopers. 1534.
2257 Verantwoording voor de raad van Kampen van heer Berent Andriessen, beschuldigd van ketterij. 3 juni 1559.
2258 Stukken betreffende de zaak van Peter Warnersz. en Johan Willemsz. boekdrukkers, beschuldigd van het drukken van fameuse boeken en liederen. 1566.
2259 Stukken betreffende het onderzoek naar de drukker van drie fameuse liedekens, waarvan Berent Petersz., zoon van Peter Warnersz., beschuldigd werd. Met de drie liederen annex. 1567.

↑ pag. 447 ↑
2260 Getuigenissen betreffende personen die zich tegen de religie gekeerd zouden hebben en verzoeken van uitgewekenen om terug te mogen keren. 1567.
2261 Catalogi van boeken die aan de regering van Kampen zijn overgeleverd om op verboden werken te worden onderzocht. Met de namen van de eigenaren. 1570.
2262 Ingekomen brief van Michael Hetsroey, pastoor van Kampen, houdende klacht, dat vele ingezetenen hun kerkelijke plichten niet vervullen. 27 april 1570. Met aantekeningen betreffende personen die zich tot inkeer zijn gekomen of uit de stad gebannen zijn, alsmede betreffende diegenen die uit andere plaatsen gekomen zijn. 1570-1573.
2263 Ingekomen brief van aartshertog Matthias, houdende toestemming om de gereformeerden van Kampen een kerk toe te wijzen. 2 september 1578. Met een rekest, ondertekend door 118 gereformeerde ingezetenen.
2264 ’Articulen van den predicanten den magistraat van Campen voirgestelt die sie angenoemen hebben te beantwoirden’. Verzoek aangaande de totstandbrenging der reformatie, 12 april 1581. Met antwoordconcept.
2267 Aflaatbrieven. 1480-1538. Met stukken betreffende de invordering der gelden. 1503-1505.
2273 Acte, waarbij Aegidius de Monte, bisschop van Deventer, op verzoek van de stad Kampen een dankdag instelt wegens de verlossing van de staatse bezetting. 16 november 1573.
2275 Minuten van uitgaande brieven van burgemeesters, schepenen en raad van Kampen, betreffende het ongeoorloofd houden van vergaderingen door de Remonstranten. 1618-1620.
2281 Acte, waarbij de Minderbroeders te Kampen beloven zich te onderwerpen aan de jurisdictie, visitatie en correctie van de bisschop van Utrecht en de regels van de observantie aan te nemen. 4 en 5 maart 1473.
2283 Acte, waarbij paus Sixtus IV de abten van Dickinge en Oostbroek beveelt een onderzoek in te stellen en hervormingen aan te brengen bij de Minderbroeders te Kampen, daar zij weigerachtig blijven hun beloften na te komen. 29 oktober 1477.
2288 Acte, waarbij de oversten van de Franciscaner orde verklaren dat, wanneer de Minderbroeders te Kampen, naar het oordeel van de abt te Oostbroek en de priors van Monnikhuizen bij Arnhem en van Windesheim, hun beloften van onderwerping aan de regels der Observanten breken, de regering van Kampen hen zal mogen wegzenden. 1 november 1480.
2292 Acte van renversaal van het bagijnenconvent bij de St.-Nicolaaskerk (het zgn. Oude Convent) voor de stad Kampen. 24 november 1365. Afschrift op papier.
2293 Acte van renversaal van de zusters van het St.Michielshuis op den Oert voor de stad Kampen. 8 mei 1445.
2294 Acte van renversaal van het Agnietenconvent voor de stad Kampen. 15 december 1452.
2295 Acte van renversaal van het St. Brigittenconvent voor de stad Kampen. 31 mei 1460.
2296 Acte van overeenkomst tussen de stad Kampen en de Cellebroeders bij hun vestiging te Kampen. 10 april 1477.
XI Onderwijs:
2305 Ordonnanties op de Latijnse School. 1555-1557.
Met reglementen, lesroosters en brieven. 1587-1801.

↑ pag. 448 ↑
XIII Instellingen van weldadigheid en openbaar nut:
2323 Stukken betreffende het vangen en opsluiten van de priester Engbert Vrije, vicaris van het St. Anna-altaar in het Heilige-Geestgasthuis, wegens zijn huwelijk met een bagijn. 1555.
2327 Acte van consent van de pastoor van Kampen om een altaar te doen wijden in het noordelijke gedeelte van het St. Geertruidengasthuis. 16 februari 1418.
2330 Rekenschap van mr. Johan Geertsz., executeur testamentair van Johanna de Wilde, stichteres van een Vergadering in de Oudestraat voor vier oude vrouwen. 1561. Met bijlagen.
2336 Acte, ten overstaan van het stadsbestuur, waarbij Ave Zijbrandts weduwe haar goederen in Den Ham af staat ten behoeve van de huiszittende armen en vier provisoren tot het beheer van de goederen aanstelt. 23 augustus 1506.
XIV Militaire Zaken:
2349 Lijst van de licenten of schansgelden, door de prins van Oranje toegestaan voor de fortificatie van de stad. 22 maart 1580.
2350 Stukken betreffende de verlening van de turftol te Zwartsluis en Blokzijl en de inkomsten van het convent der Karthuizers op de Sonnenberg aan de stad Kampen door aartshertog Matthias, ten behoeve van de fortificatie. 1580-1582.
2385 Stukken betreffende de gevangenname van Gerrit Nijber, Thijs van Oldenseel en Johan toe Stege, wegens verstandhouding met de troepen van de graaf Van den Berg. 1573-1574.
2395 Resolutie van ridderschap en streden, betreffende het leggen van twee schansen in Mastenbroek. 9 april 1582. Afschrift.
2413 Stukken betreffende het verblijf van het Spaanse garnizoen te Kampen. 1571.
2414 Stukken betreffende de bezetting van de stad door graaf Willem van den Berg. 1572.
2415 Stukken betreffende de bezetting van de stad door de Hoogduitsers onder Freiherr von Polweiler. 1573-1578.
2417 ’Ordonnantie die geobserveert sal worden soo bij de magistraat der stadt Campen als bij den chrijchsluden nu ter tijt onder ons gebiet sijnde’. Uitgevaardigd door de stadhouder 23 juli 1578. Met afschrift van de eed der burgers en lijst van het gevolg van de stadhouder. 1578.
XV Verhouding tot en deelneming aan gewestelijk en centraal bestuur:
2502 ’Claringen’. Register van besluiten van gehouden klaringen, deel 2, over het jaar 1535; tevens dagvaarden over 1562-1564.
2510 Dagvaardboek. Register van besluiten van vergaderingen van ridderschap en steden; over de jaren 1528-1536.
2511 Dagvaardboek over de jaren 1535-1541.
2512 Dagvaardboek 1551-1562; voor dagvaarden 1562-1564: zie no. 2502.
2513 Dagvaardboek 1564-1568.
2514 Dagvaardboek 1569-1573.
2515 Dagvaardboek 1574-1577.
2516 Dagvaardboek 1578-1579.
2517 Dagvaardboek 1579-1581.
2518 Dagvaardboek 1581-1583.
2519 Dagvaardboek 1583-1584.

↑ pag. 449 ↑
2523 Dagvaardboek 1593-1599.
2525 Dagvaardboek 1609-1616.
2526 Dagvaardboek 1619-1622.
2673 Stukken betreffende het aannemen van keizer Karel V als erfelijk landsheer van het Oversticht. 1527-1528.
2677 Acte, waarbij ridderschap en steden prins Philips van Spanje inhuldigen tot opvolger van zijn vader als erfheer van Overijssel. 11 october 1549. Met formulier van de eed door Philips afgelegd.
2679 Acten betreffende de inhuldiging door ridderschap en steden van koning Philips tot erfheer van Overijssel. 16 december 1556.
2680 Stukken betreffende de commissie uit ridderschap en steden naar de landvoogdes om ondermeer te spreken over het college van kanselier en raden. 1563-1564. Afschriften.
2686 ’Articulen ende poincten dewelcke die hopluyden ende bevelhebbers der stadt Swolle den anwesenden ridderschaft ende heren gedeputeerden der steden der lantschap Overyssel onderdanichlyken, in bedencken willen gestelt hebben’, betreffende de beveiliging der steden, geestelijke goederen, wegzending der monniken en keuze van een stadhouder. 22 april 1580.
2716 Stukken betreffende de Bredase vredehandel. 1575.
2718 ’Articulen up die anneminghe des eertzhertoghen Matthias to het gouvernement’ en andere stukken betreffende zijn aanstelling. 1577. Afschriften.
2719 Acte, waarbij ridderschap en de stad Zwolle verklaren, dat de steden Deventer en Kampen hun vrienden zijn. 10 september 1577. Met afschrift van hun brief aan de Staten-Generaal te Brussel, houdende dat de steden Deventer en Kampen tegen hun zin Spaanse troepen in hebben en dus niet als vijanden kunnen worden beschouwd. 1 januari 1578.
2720 Stukken betreffende de Unie van Utrecht. 1578-1579.
2723 Stukken betreffende de Keulse vredehandel. 1579. Afschriften.
2734 Stukken betreffende de verordening van de Staten-Generaal van 20 juni 1584 om het platteland van Overijssel te verwoesten voorzover het door het krijgsvolk niet beschermd kan worden. 1584.
2764 Stukken betreffende het geschil tussen de Staten van Overijssel en de Landraad over de invoering van de brandschattingen. 1584.
RECHTERLIJK ARCHIEF:
1 Register, bevattende de volgende rubrieken:
a. ’Oerveden’, 1447-1568.
b. ’Wtgelachte ballinghe, voertvlughtige’, 1500-1578.
c. ’Ther doit gerichten’, 1480-1500.
d. ’Schadeloes’, 1497-1565.
e. ’Jairkuer’, 1465-1514.
2 Liber Causarum, I: Register van aanhangige zaken, 1475-1604.
3 Liber Causarum, II: Register van aanhangige zaken, 1604-1689.
29 Liber Sententiarum, I: Register van vonnissen, 1523-1525.
32 Liber Sententiarum, IV: Register van vonnissen, 1539-1544.
36 Liber Sententiarum, VIII: Register van vonnissen, 1572-1583.
54 Register van oplatingen -transportregister- deel II over 1479-1485.

↑ pag. 450 ↑
57 Register van oplatingen -transportregister- deel V over 1533-1542.
59 Register van oplatingen -transportregister- deel VII over 1560-1568.
HUIS BERGH:
1 Betreft het Karthuizerklooster.
Acte waarbij de pastoor van Wilsum aan het klooster toestemming verleent tot het hebben van een eigen kerk en kerkhof en andere voorrechten. 1485. Met acte van bekrachtiging door de bisschop. 1485. Regest 75 en 76.
A.4 HANDSCHRIFTEN OP DE BIBLIOTHEEK DER REMONSTRANTSCH GEREFORMEERDE GEMEENTE TE ROTTERDAM, gedeponeerd in de Gemeentebibliotheek Rotterdam:
1167 Afschrift van een brief van Johan Schotlerus vanuit Steinfurt aan het stadsbestuur van Kampen, 8 maart 1620.
1180 Afschrift van een brief van Thomas Goswinius vanuit Norden aan Pieter Berentsz. te Kampen, 28 augustus 1620.
1181 Afschrift van een brief van Thomas Goswinius vanuit Hollum op Ameland aan de kerkeraad van Kampen, 8 oktober 1622.
1768 Afschrift van een brief van Johan Schotlerus vanuit Steinfurt aan de Staten-Generaal, 8 juni 1623.
A.5 ARCHIEF HERVORMDE GEMEENTE STEENWIJK:
199-1 [voorlopig inventarisnummer] Het boeck der kercken ende saken der selvigen binnen Steenwijck van anno 1592-1645.
A.6. ARCHIEF DER GEMEENTE ZWOLLE:
Inventarisnummer AAZ01 – 06642.

 

↑ pag. 451 ↑
B. GEDRUKTE BRONNEN

Opmerking: Bij oude drukken staat tussen (…) de plaats waar het exemplaar dat ik geraadpleegd heb, zich bevindt.

 • Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden, gedurende de jaren 1572-1620. J. Reitsma en S.D. van Veen, ed. 8 dln. Groningen, 1892-1899.
 • Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw. F.L. Rutgers, ed. 2e dr. Dordrecht, 1980.
 • ’Acta van de Overijsselse synode van 1580’. J.G.J. van Booma, ed. NAKG, 61 (1981) 75-83.
 • ’Acta van de Overijsselse synode van 1581’. J.G.J. van Booma, ed. NAKG, 62 (1982) 166-179.
 • ’Acta van een reeds in 1579 gehouden Overijsselse synode’. J.G.J. van Booma, ed. NAKG, 60 (1980) 107-113.
 • Acta visitationis diocesis Daventriensis ab Aegidio de Monte factae 1571. R.E. Hattink, ed. Werken VORG 17. Zwolle, 1888.
 • Alberts, W. Jappe. De Ordinarii van Kampen uit de 15de en 16de eeuw. Fontes Minores Medii Aevi XII. Groningen, 1961.
 • Alberts, W. Jappe en A.L. Hulshoff. Het Frensweger Handschrift betreffende de geschiedenis van de Moderne Devotie. Werken Historisch Genootschap Utrecht, Derde Serie no. 82. Groningen, 1958.
 • Aquino, Th. van. ’Over de eucharistie (III, Q. 73-83)’ in dl. 23 van: Theologische Summa van den H. Thomas van Aquino. Latijnsche en Nederlandsche tekst uitgegeven door een groep Dominicanen. Antwerpen, 1927-1943.
 • Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Gisb. Brom, ed. 3 dln. ’s-Gravenhage, 1908-1915.
 • Boecop, Arent toe. Kroniek van Arent toe Boecop. Historisch Genootschap, Codex dipl., Serie II, no. V. Utrecht, 1860.
 • Boecop, Arent toe. Uittreksels uit het Dagboek van Arent toe Boecop, 1556-1571. VORG. Deventer, 1862.
 • Breda, Johan van. Kronijk van Johan van Breda. Kamper Kronijk II. Werken VORG 6. Deventer, 1864.
 • Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. J.G.C. Joosting en S. Muller Hzn. ed. Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen, tweede reeks. 7 dln. ’s-Gravenhage, 1906-1924.
 • Busch, Johannes. Chronicon Windeshemense und Liber de Reformatione monasteriorum. K. Grube, ed. Geschichtsquellen der Provinz Sachsen XIX, Halle, 1886.
 • Calvijn, Joh. Opera quae supersunt omnia. 59 vol. Corpus Reformatorum 29-87. Brunsvigae, 1863-1900.
 • Calvijn, Joh. Institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. A. Sizoo, vert. 3 dln. Delft, 1931-1932.
 • Cornelius, C.A. Berichte der Augenzeugen über das Münsterische Wiedertaüferreich. Munster, 1853.
 • Croeser, H. Ontwerp-stadregt van Campen. VORG, Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markerechten. Eerste deel, elfde stuk. Zwolle, 1892.
 • Cronica, Ordo Sacerdotis, Acta HN. Three texts on the Family of Love. A. Hamilton, ed.

  ↑ pag. 452 ↑
   
  Kerkhistorische Bijdragen XV, Documenta Anabaptistica Neerlandica VI. Leiden, 1988.
 • Diender, H.C. Zerkenlijst van de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk te Kampen. Kamper Genealogische en Historische Bronnen VI. Kampen, 1984.
 • ’Discours ende bericht op die administratie der Geestelicken ofte Kerckengueder der Stadtt Deventer vann die olderlingen unnd Diaconen der Kerckengemeinten daerselffs Eijn Erbar Raedt tho bedeneken voirgestelt. Gepubliceerd onder de titel ’ Memorie der ouderlingen en diakenen te Deventer over de bestemming der geestelijke en kerkelijke goederen, 1581’. J.I. van Doorninck, ed. BGO, 3 (1876) 169-217, 265-280.
 • Frédéricq, P. Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae. 5 dln. Gent/’s-Gravenhage, 1889-1906.
 • Fresinga, R. Memoriën van den Gedenckwerdigen dingen die in den Nederlandischen Provinciën van Friesland, Overijssel, Omlanden, Drenthe, Graeningen, ende Lingen met heuren byliggende frontieren geschiet sijn, in: G. Dumbar, Analecta seu vetera ali Gerardi Magni epistolae. W. Mulder ed. Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf III. Antwerpiae, 1933.
 • Grootplacaat en charterboek van Vriesland. G.F. Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, ed. 6 dln. Leeuwarden, 1768-1795.
 • Holtstech, Caspar. Passio Domini Nostri Iesu Christi secundum quatuor Evangelistas. Campis, Ex Officina Petri V Varneri Typographi, 1565. (Universiteitsbibliotheek Leiden).
 • Horn, P. Vita magistri Gerardi Magni, W.J. Kühler ed. NAKG, 6 (1909) 325-370.
 • Hullu, J. de. Bescheiden betreffende de Hervorming in Overijssel. Eerste deel, Deventer 1522-1546. Werken VORG 20. Zwolle, 1899.
 • Kuyper, H.H. De Post-Acta of nahandelingen van de nationale synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden. Amsterdam/Pretoria, 1899.
 • Lommel, A. van. ’Descriptio in quo nunc est religio catholica in confoederatis belgii-provineiis. a[nno] 1622’. AAU, 20 (1893) 349-381.
 • Minderbroeder van sHartoghen bossche, Een. Een daghelicxe verwonderinge der Coninginne van saba dat is van een christen mensche als hi ansiet de mayestaet des Conincx Jesu Christi int sacrament des altaers. Vergadert wt der heyliger schrifturen ende geleerde Doctoren. Gheprent toe Campen in die broederstraet bi my Steven Joessen. Anno duysent CCCCCLVII. 16°, [16] bladen, [1] houtsnede. (Kampen, Walkate Archief).
 • Minderbroeder van sHertogen bussche, Een. Een suyverlike ende devote beweginge int overdeneken der vier Wtersten ende ander salige oefeningen op die soeven dagen vander weken. Vergadert wt der heyliger schrifturen ende Doctoren. Gheprent toe Campen in die broeder straet by my Steven Joessen. 16°. [12] bladen, [1] houtsnede, [z.j.]. (Kampen, Walkate Archief).
 • Minderbroeder van shartoghen Bossche, Een. Een warachtige Bichte, te spreken voor den Priester. Vergadert wt de schriftueren ende Doctoren. Gheprent toe Campen in de Broederstraet by my Steven Joessen. Anno 1555. 16°, [16] bladen, [4] houtsneden. (Kampen, Walkate Archief).
 • Moufang, C., ed. Katholische Katechismen des sechzehnten Jahrhunderts in deutscher Sprache. Repr. Hildesheim, 1964.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’Aanteekeningen uit getuigenissen omtrent de belegering en inname van Kampen, door den graaf van den Berg’. BGO, 14 (1907) 11-21.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’Arend van Holtzende in ’t Karthuizerklooster op den Sonnenberg 1575-1579’. BGO, 6 (1880) 97-111.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’Eenige oude Spreuken [geschreven in het Minderbroe-

  ↑ pag. 453 ↑
   
  der klooster te Kampen eerste helft van de 16e eeuw]’. BGO, 9 (1888) 148-158.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’Getuigenis omtrent de plaats van sommige altaren in de St. Nicolaaskerk te Kampen, 1623’. BGO, 6 (1880) 81-82.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’Inboedel van een drapenier te Kampen, 1565’. BGO, 6 (1880) 83-89.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’Inventaris van misgewaden, kerksieraden der St. Nicolaaskerk te Kampen, 1565’. BGO, 2 (1875) 30-42.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’Een kijkje in de bibliotheken te Kampen, 1570’. BGO, 4 (1878) 306-345.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’De pastorie der St. Nicolaaskerk te Kampen van 1540-1556’. BGO, 1 (1874) 115-133.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’Valsche aflaatbullen. 1481’. BGO, 7 (1883) 185-199.
 • Oprecht ende Claer Bericht waer in cortelijck teghens een ander ghestelt is: I. Wat die Predicanten van Campen hier ondergeschreven van die hedensdaechsche verschillen, Over ’t stuck van die Praedestinatie met den ancleve van dien, voor die oude Suyvere Waerheijt nae Godes woort, gevoelen. II. Wat die selvige oock daer tegens, Als Onwaerheijden ende niuwicheijden (uyt verscheijdene Schriften van sommighe ten huidigendage Suijver-genoemde Leeraers getrouwelijck uijtgetrocken) van geheeler herten verwerpen.
  Ter noot in Druck verveerdiget tot onderrichtinge der eenvoudigen, tegens alle sulcke Lasteringen, Waermede Sij dies angaende van Niuwicheijden ende gemaeckte veranderingen in die Leere, Valschelijck worden beworpen. [Door Thomas Goswinius, Everardus Voscuilius, Johannes Schotlerus, Assuerus Matthisius]. Tot Campen. Ghedruckt bij Willem Berendtss in S. Lucas, Anno 1617. 20 p., klein 4°. (Archief gemeente Kampen).
 • Overijsselsche Plakkatenlijst: Lijst der Rechtsvoorschriften Vastgesteld voor de Provincie Overijssel Gedurende het Tijdvak 1528 – 1810. S.J. Fockema Andreae en W. Downer, ed. Werken van de Vereeniging tot Uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandsch Recht. 3e reeks, 18. Utrecht, 1961.
 • Petreius, Th. Catalogus Haereticorum et Haerestarcharum. Coloniae, 1629.
 • Rothmann, B. Restitution rechter und gesunder christlicher Lehre, in: Chr. Sepp. Geschiedkundige nasporingen. I. Leiden, 1872.
 • Rothmann, B. Van der Wrake, in: Der linke Flügel der Reformation. H. Fast, ed. Klassiker des Protestantismus IV. Bremen, 1962.
 • Schilder, K. Inventaris van de zerken in de Bovenkerk. Kamper Genealogische en Historische Bronnen X. Kampen, 1988.
 • Schilder, K. Regestenlijst op het Digestum Vetus 1448-1478. Kamper Genealogische en Historische Bronnen III. Kampen, 1983.
 • Schilder, K. Van Raad tot municipaliteit. Kamper Genealogische en Historische Bronnen VIII. Kampen, 1985.
 • Speet, B.M.J. en Rothfusz, Th. Kampen. Historische Stedenatlas van Nederland 4. Delft, 1986.
 • Stukken betreffende de diaconie der vreemdelingen te Emden. J.J. van Toorenenbergen, ed. Utrecht, 1876.
 • Thomas Hemerken a Kempis. Vita Gerardi Magni, in deel 7 van Thomae Hemerken a Kempis Opera Omnia. M.J. Pohl ed. 7 dln. Friburgi Brisigavorum, 1910-1922.
 • Verslagen van kerkvisitatiën in het bisdom Utrecht uit de 16de eeuw. F.A.L ridder Van Rappard en S. Muller Fz., ed. Werken Historisch Genootschap, Derde Serie no. 29. Amsterdam, 1911.
 • Winhoff, M. Landrecht van Averissel. [Deventer, 1559]. Heruitgave verzorgd door J.A. de Chalmot, met aant. door J.W. Racer. Kampen, 1782.


↑ pag. 454 ↑

C. OVERIGE GERAADPLEEGDE LITERATUUR

 • Aa, A.J. van der. Biographisch woordenboek der Nederlanden. 21 dln. Haarlem, 1852-1877.
 • Alberts, W. Jappe. De Middeleeuwse stad. Bussum, 1965.
 • Allgemeine deutsche Biographie. Neudr. 56 Bd. Berlin, 1967-1971.
 • Althaus, P. Luthers Haltung im Bauernkrieg. 2. Aufl., Basel, 1952.
 • Bakhuizen van den Brink, J.N. ’Het Convent te Frankfort 27-28 september 1577 en de Harmonia Confessionum’. NAKG N.S., 32 (1941) 235-280.
 • Bakhuizen van den Brink, J.N. ’De Harmonia Confessionum van 1581 en de Gereformeerde Kerken in Nederland’. NAKG N.S., 37 (1949-50) 27-33.
 • Balke, W. ’Middeleeuwse doopleer en dooppraktijk’ in: Rondom de doopvont. Kampen, 1983.
 • Beer, K.C.L.M. de. Studie over de spiritualiteit van Geert Groote. Brussel/Nijmegen, 1938.
 • Bergsma, W. Aggaeus van Albada (c. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid. Meppel, 1983.
 • Bergsma, W. ’Zestiende-eeuwse godsdienstige pluriformiteit. Overwegingen naar aanleiding van Abel Eppens’ in: Historisch bewogen. Opstellen over de radicale reformatie in de 16e en 17e eeuw. Opstelllen, aangeboden aan Prof. Dr. A.F. Meilink, bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociaal-religieuze geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Groningen, 1984.
 • Berkelbach van der Sprenkel, J.W. Oranje en de vestiging van de Nederlandse Staat. Amsterdam, 1946.
 • Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. J.P. de Bie en J. Loosjes, red. ’s-Gravenhage, 1903-1949.
 • Blouw, P.V. ’Printers to Hendrik Niclaes: Plantin and Augustijn van Hasselt’. Quaerendo, XIV (1984) 247-272.
 • Bor Cz., P. Oorsprongh, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheden. [Nieuwe uitg.] 4 dln. Amsterdam, 1679-1684.Ö
 • Brandsma, J.A. Menno Simons van Witmarsum. Fryske Akademy 181. Drachten, 1960.
 • Brandt, G. Historie der Reformatie en andere kerkelyke geschiedenissen in en ontrent de Nederlanden. 4 dln. Amsterdam, 1671-1704.
 • Brandt, G. Onpartydigh Chronijxken der voornaamste Nederlandsche Geschiedenissen, zoo kerkelyk als politycq. 5e dr. Utrecht, 1730.
 • Bredero, A.H. Christenheid en christendom in de Middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving. 2e dr. Kampen/Kapellen, 1987.
 • Bremmer, R.H. ’De nationale betekenis van de Synode van Dordrecht (1578)’ in: D. Nauta en J.P. van Dooren, ed. De Nationale Synode van Dordrecht 1578. Amsterdam, 1978.
 • Bremmer, R.H. Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581. Franeker, 1984.
 • Breure, L. Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de veertiende en vijftiende eeuw. Middeleeuwse Studies en Bronnen V. Hilversum, 1987.
 • Briels, J. Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630. Een demografische en cultuurhistorische studie. Sint-Niklaas, 1985.


↑ pag. 455 ↑

 • Broek Roelofs, O.C. Wilhelmus Baudartius. Kampen, 1947.
 • Bruin, C.C. de. ’De spiritualiteit der Moderne Devotie’ in: Geert Grote en de Moderne Devotie. Zutphen, 1984.
 • Buijtenen, M.P. ’Contra Turrim Traiectensem’ in: C.A. Rutgers, ed. De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen. Geschiedenis in veelvoud 5. Den Haag, 1978.
 • Bijsterbos, J.C. ’Mededeeling over de geschiedenis van het onderwijs te Kampen (14e – 17e eeuw)’. VORG, 7 (1872) 28-83.
 • Bijsterbos, J.C. ’Mededeelingen over het recht en den vroeger en rechtstoestand in Overijssel (15e en 16e eeuw)’ in: Verslag van de 43e Vergadering [van de] Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 1879.
 • Cost Jordens, W.H. ’Munt van Deventer, Kampen en Zwol’. OAOL, 18 (1853) 82-84.
 • Cramer, S. ’Inleiding op ”Onderscheit tusschen rechte leer unde valsche leer: dorch A(dam). P(astor)”’ in dl. 5 van: Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. 10 dln. ’s-Gravenhage, 1903-1914.
 • Defoer, H.L.M. Voorwerpenlijst tentoonstelling ’Geert Grote en de moderne devotie’. Rijksmuseum Het Catharijneconvent. Utrecht, 1984.
 • Deursen, A. Th. van, Bavianen en Slijkgeuzen. Assen, 1974.
 • Dictionnaire de théologie catholique. 15 t. Paris, 1903-1950.
 • Dodt van Flensburg, J.J. Archief voor Kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht. Utrecht, 1838.
 • Doekes, L. Credo, handboek voor de Gereformeerde Symboliek. Amsterdam, 1975.
 • Don, J. De archieven der gemeente Kampen. 3 dln. Kampen, 1963-1971.
 • Don, J. ’Kerkelijk leven te Kampen in de Middeleeuwen’. KA, 1953/54, 219-242.
 • Don, J. ’Das niederländische Kampen als althansische Schiffahrts-und Reederstadt – eine Parallelfall zu Bremen’. Bremisches Jahrbuch, 51 (1969) 67-83.
 • Dooren, J.P. van. ’Gegevens over de toestand van de gereformeerde kerk in 1578’ in: D. Nauta en J.P. van Dooren, ed. De Nationale Synode van Dordrecht 1578. Amsterdam, 1978.
 • Duke, A. ’The Ambivalent Face of Calvinism in the Netherlands, 1561-1618’ in: International Calvinism 1541-1715. Oxford, 1985.
 • Dijk, Is. van. ’De Imitatie van Thomas à Kempis.’, in: Gezamenlijke Geschriften. 6 dl. 5e dr. Groningen, [1926-1927].
 • Elte, S. ’Het conflict van de magistraat van Kampen en de vice-cureit Gerrit Willemsz. van Plo in het jaar 1567’. VORG, 51 (1935) 90-111.
 • Elte, S. ’Kampen van Rooms-Katholiek tot Calvinistisch van ongeveer 1530 tot ongeveer 1580’. VORG, 67 (1952) 61-139.
 • Epinay-Burgard, G. Gérard Grote (1340-1384) et les débuts de la Dévotion moderne. Wiesbaden, 1970.
 • Erichson, A. Bibliographia Calviniana. Catalogus chronologicus operum Calvini – Catalogus systematicus operum quae sunt de Calvino. 3rd repr. Nieuwkoop, 1979.
 • Ewig, D. ’Reform, Theologie und Bildung unter den Enkeln und Urenkeln Karls des Grossen’ in: HdK, III/l, 178-196.
 • Eijken, E.D. ’De Staten in wording’ in: E.D. Eijken, et al. In alle Staten: vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel. Zwolle, 1978.
 • Fasel, W.A. ’De bestuurlijke verhouding tussen stadsbestuur en geestelijke instellingen te Kampen’. KA, 1967/68, 266-312.
 • Fehrmann, C.N. ’De bouwgeschiedenis van de St. Nicolaas of Bovenkerk te Kampen naar de archivalische gegevens’. Bulletin Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, 71 (1972) 65-71.


↑ pag. 456 ↑

 • Fehrmann, C.N. ’De geschiedenis van de St. Nicolaas of Bovenkerk te Kampen’. KA, 1961/62, 217-240.
 • Fehrmann, C.N. Katholiek Kampen binnen en buiten de O.L.V.-of Buitenkerk. Kampen, 1976.
 • Fehrmann, C.N. ’De werken van de familie Maler te Kampen’. KA, 1950/51, 173-194.
 • Fockema Andreae, S.J. ’Recht en rechtsbedeeling in Overijssel gedurende het Overgangstijdperk 1550-1630’. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 17 (1941) 243-298.
 • Fontaine Verwey, H. de la. Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw. Uit de wereld van het Boek I. Amsterdam, 1975.
 • Formsma, W.J. ’De nieuwe geschiedenis, staatkundig beschouwd’ in: B.H. Slicher van Bath, et al., ed. Geschiedenis van Overijssel. Deventer, 1970.
 • Fortuyn Droogleever, J. ’Driestedenmuntslag 1479-1588’. De Beeldenaar, 3 (1979) 87, 115-116; 4 (1980) 22.
 • Franz, G. Der deutsche Bauernkrieg. 4 Aufl. Darmstadt, 1956.
 • Franz, G. Thomas Müntzer, Schriften und Briefe. Kritische Gesamtausgabe. Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte XXXIII. Güthersloh, 1968.
 • Gardy, F. Bibliographie des oeuvres théologiques, littéraires, historiques et juridiques de Théodore de Bèze. Travaux d’ Humanisme et Renaissance XLI. Genève, 1960.
 • Gelder, H.A. Enno van. De Nederlandse munten. Utrecht/Antwerpen, 1965.
 • Gelder, H.A. Enno van. Revolutionaire Reformatie. Patria XXXI. Amsterdam, 1943.
 • Gerdes, D. Historia Reformationis, sive Annales evangelii seculo XVI. 4 dln. Groningae, 1744-1752.
 • Geyl, P. ’De protestantisering van Noord-Nederland’ (1930) in: P. Geyl, Verzamelde Opstellen (4 dln.; Utrecht/Antwerpen 1978) I, 205-218.
 • Goertz, H.J. ’Der fremde Menno Simons’ in: I.B. Horst, ed. The Dutch dissenters, a critical companion to their history and ideas. Kerkhistorische Bijdragen XIII. Leiden, 1986.
 • Gosses, J.H. en Japikse, N. Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland. 2e dr. ’s-Gravenhage, 1927.
 • Graafland, C. ’De invloed van de Moderne Devotie in de Nadere Reformatie ± 1650 – ± 1750’ in: De doorwerking van de Moderne Devotie. Voordrachten gehouden tijdens het Windesheim Symposium Zwolle/Windesheim 15-17 oktober 1987. Hilversum, 1988.
 • Graesse, J.G.Th. Trésor de livres rares et précieux. Repr. 8 dln. Milaan, 1950.
 • Grooten, J. ’Armenzorg te Kampen tot het einde van de 16e eeuw’. KA, 1986/87, 157-218.
 • Grooten, J. Niet aan kloostergeloften en regel gebonden gemeenschappen van devote vrouwen te Kampen. Utrechtse Historische Cahiers Jrg. 2, no. 3. Utrecht, 1981.
 • Haga, A. ’Ridderschap en Hoveluden in Overijssel’. VORG, 75 (1960) 49-57.
 • Hagedorn, B. Ostfrieslands Handel und Schiffahrt im 16. Jahrhundert. Berlin, 1910.
 • Handbuch der Kirchengeschichte. H. Jedin, ed. Sonderausg. 7 dln. Freiburg/Basel/ Wien, 1985.
 • Harst, H. van der. ’Het orgel in de O.L.V.- of Buitenkerk te Kampen’ in: C.N. Fehrmann, Katholiek Kampen binnen en buiten de O.L. V.-of Buitenkerk. Kampen, 1976.
 • Hattink, R.E. ’Kerken behoorende tot het Archidiakonaat Deventer’. VORG, 23 (1904) 76-79.
 • Hattum, B.J. van. Geschiedenissen van Zwolle. 5 dln. Zwolle, 1767-1776.
 • Heel, Dalmatius van. Het Minderbroedersklooster te Kampen. Bijdragen voor de ge-

  ↑ pag. 457 ↑
   
  schiedenis van de Provincie der Minderbroeders in de Nederlanden I. Rotterdam, 1947.
 • Herwaarden, J. van. ’Gemeenschappen en kloosters van de Moderne Devotie’ in: Geert Grote en de Moderne Devotie. Tentoonstellingsbundel. Deventer/Utrecht, 1984.
 • Heussen, H.F. van en Rhijn, H van. Oudheden en gestichten van het bisdom Deventer. 2 dln. Leiden, 1725.
 • Hille Ris Lambers, C. De kerkhervorming op de Veluwe. Barneveld, 1890.
 • Hofman, J.H. ’Deventer, in de tweede helft der 16e eeuw en daarna’. AAU, 19 (1892) 337-419.
 • Hombergh, F.A.H. van den. Leven en werk van Jan Brugman O.F.M. (± 1400-1473), Speculum Imperfectionis en Devotus Tractatus. Teksten en Documenten VI. Groningen, 1967.
 • Hoog, I.M.J. De martelaren der Hervorming in Nederland tot 1566. Schiedam, 1885.
 • Hoop Scheffer, J.G. de. ’ Geestelijken, van ketterij verdacht, in verhoor voor het Hof van Holland; 1530-1540’. Kerkhistorisch Archief, IV (1866) 187-208.
 • Hoop Scheffer, J.G. de. Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531. 2 dln. Amsterdam, 1873.
 • Horst, I.B. The Dutch dissenters, a critical companion to their history and ideas. Kerkhistorische Bijdragen XIII. Leiden, 1986.
 • Huizinga, J. Herfsttij der Middeleeuwen. 4e dr. Haarlem, 1935.
 • Hullu, J. de. ’Bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming te Deventer 1550-1566’. AAU, 43 (1917) 257-338.
 • Hullu, J. de. ’Bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming te Deventer 1567-1575’. NAKG, 30 (1938) 167-241.
 • Hullu, J. de. ’Bij zonderheden uit de hervormingsgeschiedenis van Overijssel’. NAKG, 1 (1900) 214-221.
 • Hullu, J. de. ’De Reformatie te Deventer in 1566’. NAKG, 2 (1903) 36-77.
 • Iserloh, E. ’Die katholischen literarischen Gegner Luthers und der Reformation’ in: HdK, IV, 197-216.
 • Iserloh, E. ’Die Religionsgespräche 1540/1541’ in: HdK, IV, 285-290.
 • Jackson, W. Bibliotheca theologica enthaltend u.a. die Sammlung William Jackson, Paris. Repr. Nieuwkoop, 1962.
 • Jedin, H. ’Morone rettet das Konzil’ in: HdK, IV, 516-520.
 • Jong, J.M. de. Bespreking van Mechteld toe Boecop en de Kamper Laatste Avondmalen door J.L. Siesling. De Schakel, VIII (1982) no. 43, 8-10.
 • Jong, O.J. de. ’De eerste drie Noord-Hollandse Synoden’. NAKG, 58 (1978) 190-204.
 • Jongh Jr., E.D.J. ’De bouwmeesters van de Bovenkerk’. Bouwkundig Weekblad, 8 (1888) 61-63.
 • Jungmann, J.A. Missarum Sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe. 2e Aufl. 2 dl. Wien, 1949.
 • Kalveen, C.A. van. Het bestuur van bisschop en staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe, 1483-1520. Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis R.U. Utrecht XXXVI. Groningen, 1974.
 • Kamp, K. van de Wzn. ’Sedilia, grafhekken en doopvont in de St. Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen’. Bouwkunst, nov. 1909, 10-15.
 • Kamphuis, J. Zo vonden wij elkaar. Het begin van het Nederlandse gereformeerde kerkverband, de synode van Emden, 1571. Groningen, 1971.
 • Kempf, F. ’Philosophisch-theologische Kämpfe. Die Anfänge der Frühscholastik’ in: HdK, III/1, 531-539.


↑ pag. 458 ↑

 • Keune, W.T.J.P.M. ’Geschiedenis van de Hervormde Gemeente [te Deventer] 1579-1951’ in: J.P. van Dooren, ed. Kerkelijke Archieven: Inventarissen I. Den Haag, 1970, 13-14.
 • Klaiber, W. Katholische Kontroverstheologen und Reformer des 16. Jahrhunderts. Reformationsgeschichtliche Studiën und Texte 116. Münster, 1978.
 • Knappert, L. Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de Nederlanden. Utrecht, 1924.
 • Knipscheer, F.S. ’Caspar Holstech’ in: NNBW, VIII, 799-800.
 • Knipscheer, F.S. De invoering en de waardering der Gereformeerde belijdenisgeschriften in Nederland vóór 1618. Leiden, 1907.
 • Koch, A.C.F. ’De kerk in het geding’ in: B.H. Slicher van Bath, et al., ed. Geschiedenis van Overijssel. Deventer, 1970.
 • Koch, A.C.F. ’De Reformatie te Deventer in 1579-1580’ in: Postillen over kerk en maatschappij in de 15e en 16e eeuw aangeboden aan prof. dr. R.R. Post. Nijmegen, 1964.
 • Kolman, R.J. ’De Latijnse School en de koorzang in de Sint-Nicolaaskerk tijdens het rectoraat van Johan Evertsz a Lymberich (1532-1554); de stichting van het Soete-Naeme-Jhesushuys’. KA, 1985/86, 155-225.
 • Kolman, R.J. ’De Pelgrims van Jeruzalem te Kampen ca. 1450-1580’. KA, 1987/88, 155-214.
 • Krans, G.H.A. ’Kamper boekdrukkers in de 16e eeuw’. KA, 1959/60, 176-191.
 • Krans, G.H.A. ’Peter Warnersen, drukker en uitgever te Kampen’. Het Boek, 24 (1937) 147-186.
 • Kronenberg, M.E. Verboden boeken en opstandige drukkers in de hervormingstijd. Amsterdam, 1948.
 • Kühler, W.J. Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw. Haarlem, 1932.
 • Kuile, G.J. ter. ’De Klaring in Overijssel’. VORG, 82 (1967) 95-112.
 • Leendertz., W.I. Melchior Hofmann. Haarlem, 1883.
 • Linde, A. van der. David Joris. ’s-Gravenhage, 1867.
 • Lindeborn, Joh. Historia sive notitia episcopatus Daventriensis. Colonia Aggrippina, 1670.
 • Loosjes, J. Geschiedenis der Luthersche Kerk in de Nederlanden. ’s-Gravenhage, 1921.
 • Loosjes, J. ’Holstech’ in: BWPGN, IV, 179-182.
 • Luth, J.R.Daer werrt om ’t seerste uytgekreten …’. Bijdragen tot een geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme ± 1550- ± 1852. 2 dln. 2e dr. Kampen, 1986.
 • McLelland, J.C. The visible words of God. An exposition of the sacramental theology of Peter Martyr Vermigli A.D. 1500-1562. Edinburgh/London, 1957.
 • Melles, G. Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het Liberum Arbitrium. Kampen, 1973.
 • Meilink, A.F. Amsterdam en de Wederdopers in de zestiende eeuw. Nijmegen, 1978.
 • Meilink, A.F. De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden, 1531-1544. Groningen/Djakarta, 1954.
 • Meteren, E. van. Historie van de oorlogen. Nieuwe uitg. 10 dln. Gorinchem/Breda, 1748-1763.
 • Mey, P.J. ’De orgels en organisten van de St. Nicolaaskerk te Kampen voor en tijdens de Reformatie’. VORG, 57 (1941) 46-76.
 • Meijer, B. Naamlijst van predikanten, die de Hervormde Gemeente te Kampen gediend

  ↑ pag. 459 ↑
   
  hebben sinds de hervorming. Gemeentelijk Archief te Kampen (stencil) 1964.
 • Mierlo, Th.M. van. ’De Vene- Linde- (of Boeckholts)Vergadering te Kampen; behuizing, bewoners en beheer’. KA, 1989, 129-153.
 • Mokrosch, R. und Walz, H. ’Mittelalter’ in: H.A. Oberman et al., ed. Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen (4 dln; Neukirchen-Vluyn, 1977-81) II.
 • Mol, J.A. ’Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken, kloosters en armen in testamenten in Friesland, 1400-1580’ in: N. Lettinck en J.J. van Moolenbroek, ed. In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan prof. dr. A.H. Bredero. Utrecht, 1986.
 • Molhuysen, P.C. ’Betrekking van Overijssel tot de Algemeene Staten en de Unie van Utrecht’. OAOL, 12 (1847) 1-156.
 • Molhuysen, P.C. ’Moordbranders in Overijssel’. OAOL, 14 (1849) 97-122.
 • Moll, W. ’Een goede leer van meester Gherit die Groot’. Kerkhistorisch Archief, 3 (1862) 320.
 • Moll, W. ’Johannes Anastasius Veluanus en ’Der Leken Wechwijser’, eene bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming, inzonderheid in Gelderland’. Kerkhistorisch Archief, 1 (1857) 1-134.
 • Moll, W. Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw. 2 dln. Amsterdam, 1854.
 • Moll, W. Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming. 2 dln. Arnhem/ Utrecht, 1864-1871.
 • Morsink, G. Joannes Anastasius Veluanus. Jan Gerritsz. Versteghe. Levensloop en ontwikkelingsgang. Kampen, 1986.
 • Moulin, E. ’Herinneringen en aanteekeningen betreffende den vroegeren koophandel der stad Kampen’. OAOL, 7 (1842) 1-38.
 • Moulin, E. Historische Kamper Kronijk. 2e dr. 2 dln. Kampen, 1849.
 • Moulin, E. Oorspronkelijke aanteekeningen betrekkelijk de oude ware gereformeerde gemeente te Kampen in de jaren 1618 en 1619. Kampen, 1841.
 • Moulin, E. De Remonstranten te Kampen, een geschiedkundige schets uit gedrukte en ongedrukte bescheiden. Kampen, 1853.
 • Nagge, W. Historie van Overijssel. Repr. 2 dln. Groningen, 1975.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’Drapeniers te Kampen, 1564’. BGO, 14 (1907) 27-31.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’Een en ander over de pest te Kampen in vroeger eeuwen’. VORG, 29 (1913) 8-19.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’De invoering van de Crimineele Ordonnantiën van Koning Philips in Overijssel, 1569, 1570’. VORG, 8 (1886) 315-361.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’Een Kamper boekdrukker van 1524’. BGO, 1 (1874) 380.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’Melchior Pelgrim, predikant van het Hanze-kantoor te Bergen’. VORG, 30(1914) 15-18.
 • Nanninga Uitterdijk, J. Memorie betreffende de uitbetaling van predikantstractementen aan de Hervormde Gemeente te Kampen. Kampen, 1891.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’Eene procedure over het vrijdagslof in de St. Nicolaaskerk te Kampen, 1546’. BGO, 14 (1907) 105-119.
 • Nanninga Uitterdijk, J. Register van Charters en Bescheiden in het Oude Archief van Kampen, 9 dln. Kampen, 1862-1908.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’Smaadschrift op de Kamper stadsregeering. 1560’. BGO, 2 (1875) 168-174.


↑ pag. 460 ↑

 • Nanninga Uitterdijk, J. Terechtstelling van eenige Melchioristen te Kampen’. Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe Serie, 9 (1875) 57-66.
 • Nanninga Uitterdijk, J. ’Wijze van procedeeren voor de Lage Bank te Kampen’. BGO, 13 (1901) 328-338.
 • Nauta, D. ’De Nationale Synode van Dordrecht (1578)’ in: D. Nauta en J.P. van Dooren, ed. De Nationale Synode van Dordrecht 1578. Amsterdam, 1978.
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok, ed. 10 dln. Leiden, 1911-1937.
 • Nieuwenhuizen, A.F. ’Leven en werken van Joannes Mahusius’. AAU, 9 (1881) 123-132.
 • Nolet, W. en Boeren, P.C. Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen. Amsterdam, 1951.
 • Pol, F. van der. ’Devote sfeer was in 16e eeuwse kerken vaak ver te zoeken’, De Hoeksteen, VII (1978) 173-176.
 • Pol, F. van der. ’Een predikant uit Munster’, De Hoeksteen, IX (1980) 58-65.
 • Pol, F. van der. ’Uittocht uit Babel’. Almanak van het corpus studiosorum in Academia Campensi ”Fides Quadrat Intellectum”, 1979, 192-216.
 • Pol, F. van der. ’Verzamelaer van een Onroomsche Kerk in Hollandt’ in: Bezield verband. Opstellen aangeboden aan prof. J. Kamphuis. Kampen, 1984.
 • Pol, F. van der. ’Het voormalige St.-Annaconvent van de Cellezusters te Kampen’. KA, 1977/78, 185-207; 1978/79, 211-229; 1979/80, 209-220.
 • Pont, J.W. De Luthersche Kerk in Nederland. Baarn, 1908.
 • Post, R.R. ’Karel V’s Formula Reformationis en haar toepassing in Nederland, 1548- 1549’. Mededelingen van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, dl. 10, no. 7 (1947) 173-197.
 • Post, R.R. Kerkelijke Verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van ± 1500– ± 1580. Utrecht, 1954.
 • Post, R.R. The Modern Devotion, confrontation with Reformation and Humanism. Studies in Medieval and Reformation thought III. Leiden, 1968.
 • Post, R.R. De Moderne Devotie. Amsterdam, 1940.
 • Post, R.R. Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen. Utrecht/ Antwerpen, 1954.
 • Postema, J.P.J. ’Johan van den Corput (1542-1611): schrijver van Fresinga’s ’Memorien’. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 101 (1986) 366-386.
 • Ramaer, J.C. ’De middelpunten van bewoning in Nederland voorheen en thans’. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, 38 (1921) 1-38; 174-214.
 • Rashdall, H. Medieval Universities. New ed. 3 dln. London, 1964.
 • Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. J.J. Herzog, ed. 3e Aufl., A. Hauck ed. 24 dln. Leipzig, 1896-1913.
 • Reitsma, R. Centrifugal and centripetal forces in the early Dutch Republic. The States of Overijssel 1566 – 1600. Amsterdam, 1982.
 • Revius, J. Daventriae illustratae, sive Historiae urbis Daventriensis libri sex. Lugduni Batavorum, 1651.
 • Rogge, H.C. ’Jan Arentszoon en de prediking der Hervorming in Noord-Holland, inzonderheid buiten en in Amsterdam’. Kalender voor de Protestanten in Nederland, IV (1859) 79-121.


↑ pag. 461 ↑

 • Rogge, IJ. Catalogus van Handschriften op de Bibliotheek der Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Rotterdam. Amsterdam, 1869.
 • Rogier, L.J. Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw. 3e dr. 5 dln. Amsterdam/Brussel, 1964.
 • Rogier, L.J. ’Rennenbergs afval’. Annalen van het Thijmgenootschap, 37 (1949) 125-134.
 • Romein, T.A. Naamlijst der predikanten in de Hervormde Gemeenten van Friesland. Leeuwarden, 1886.
 • Rutgers, F.L. Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uit geoefend. 2e dr. Leiden, 1901.
 • Rijpma, E. De ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreeks 1600. Groningen, 1924.
 • Schelven, A.A. van. ’Het begin van het gewapend verzet tegen Spanje in de 16e-eeuwsche Nederlanden’. Handelingen en mededeelingen van de Mij. der Nederl. Letterkunde te Leiden, 1914/15, 126-156.
 • Schelven, A.A. van. ’Jan Arentsz.’, NNBW, I, 165-168.
 • Scheurleer, D.F. Nederlandsche Liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven liedboeken. ’s-Gravenhage, 1912.
 • Schoengen, M. ’Aanteekeningen uit de Kerken-raad’s akten van Deventer in hoofdzaak betreffende het Schoolwezen, 1591 1623’. AAU, 41 (1915) 257-320.
 • Schoengen, M. ’Overijssel tot de 17e eeuw in staatkundig en godsdienstig opzicht’ in: G.A.J. van Engelen van der Veen, et al. Overijssel. Deventer, [1931].
 • Schoengen, M. en Boeren, P.C. Monasticon Batavum. Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks XLV. 3 dln. Amsterdam, 1941/42.
 • Spaans, J. Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven. 1577-1620. Leiden, 1989.
 • Trigland, J(acobus). De recht-gematigde christen ofte vande ware moderatie ende verachsaemheyt die tot behoudinge van de waerheyt ende vrede inde gemeynten Christi na Godes Woort onderhouden moet worden. Naar de uitgave van 1615. Zwijndrecht, 1983.
 • Scholtens, H.J.J. ’De Karthuizers bij Kampen’. AAU, 62 (1938) 193-225.
 • Schottenlohrer, K. Bibliographie zur deutschen Geschichte im Zeitalter der Glaubensspaltung. [l]-2 Aufl. 7 dln. Stuttgart, 1956-66.
 • Schulthess-Rechberg, G. von. Heinrich Bullinger der Nachfolger Zwinglis. Halle, 1904.
 • Sepp, Chr. Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16e en 17e eeuw. 2 dln. Leiden, 1873-74.
 • Sepp, Chr. Verboden lectuur. Een drietal Indices Librorum Prohibitorum. Leiden, 1889.
 • Siccama, D.G.R.H. De geestelijke en kerkelijke goederen onder het canonieke, het gereformeerde en het neutrale recht. Utrecht, 1905.
 • Siesling, J.L. Mechteld toe Boecop en de Kamper laatste avondmalen; Een iconografische studie. Zwolle, 1980.
 • Slee, J.S. van. De kloostervereeniging van Windesheim. Leiden, 1874.
 • Snelting, B.L. ’Prothocollum Capituli Daventriensis (1 October 1577 – 26 August 1588)’. AAU, 34 (1909) 161-400.
 • Spijker, W. van ’t. ’De kerkorde van Dordrecht (1578)’ in: D. Nauta en J.P. van Dooren, ed. De Nationale Synode van Dordrecht 1578. Amsterdam, 1978.
 • Staedtke, J., Bearb. Beschreibendes Verzeichnis der gedruckten Werke von Heinrich Bullinger. Heinrich Bullinger Werke. Abt. I, Bibliografie, 1. Zürich, 1972.


↑ pag. 462 ↑

 • Steege, J. ter. ’Ds. Johannes Bogerman sr. (± 1540-1604), een man van meer dan lokale betekenis’. IJsselakademie, XII, 3 (1989) 56-64.
 • Sturm, E.K. Der junge Zacharias Ursin; sein Weg vom Philippismus zum Calvinismus (1534-1562). Neukirchen-Vluyn, 1972.
 • Sturm, K. Die Theologie Peter Martyr Vermiglis wahrend seines ersten Aufenthals in Strassburg 1542 – 1547. Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche XXXI. Neukirchen, 1971.
 • Sudhoff, K.C. Olevianus und Z. Ursinus. Leben und ausgewählte Schriften. Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche VIII. Elberfeld, 1857.
 • Swalue, E.B. ’De Kardinaal Nicolaas van Cusa, en zijn werkzaamheid als pauselijk legaat in Nederland’. Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, IX (1838) 1-115.
 • Tamse, C.A. ’Bijdrage tot de economische geschiedenis van Kampen in de Middeleeuwen en de XVIe eeuw’. KA, 1963/64, 204-279.
 • Theologische Realenzyklopädie. Berlin, 1976-.
 • Tiecke, J.G.J. De werken van Geert Groote, Utrecht/Nijmegen, 1941.
 • Trapman, J. ’Le rôle des ”sacramentaires” des origines de la réforme jusqu”en 1530 aux Pays-Bas’. NAKG, 63 (1983) 1-24.
 • Trimp, C. Formulieren en gebeden. Een beschrijving van de liturgische formulieren en gebeden in het gereformeerde kerkboek. Kampen, 1978.
 • Trimp, C. De gemeente en haar liturgie. Een leesboek voor kerkgangers. Kampen, 1983.
 • Troelstra, A. De toestand der catechese in Nederland gedurende de vóór-reformatorische eeuw. Groningen, 1901.
 • Uhlhorn, G. Die christliche Liebesthätigkeit. 3 dln. Stuttgart, 1882-1890.
 • Valvekens, P.Em. De inquisitie in de Nederlanden der 16e eeuw. Brussel, 1949.
 • Veen, J.S. van. ’Bijdrage tot de geschiedenis van het bisdom Deventer’. VORG, 27 (1911) 94-106.
 • Velthuysen, B.P. ’Cureiten of pastoors van Kampen voor de Hervorming’ in: B.P. Velthuysen, ’Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis’. AAU, 15 (1887) 330-336; 16 (1887) 1-45, 266-299; 17 (1888) 106-123; 18 (1890) 58-86, 329-350; 19 (1892) 134-148, 420-438; 21 (1894) 89-164.
 • Velthuysen, B.P. ’De invoering der hervorming en de wederopleving van het Katholicisme te Kampen’. AAU, 25 (1898) 134-206, 344-423; 26 (1900) 161-213.
 • Verdam, J. en Wubben, C.H.E. Middelnederlandsch Handwoordenboek. ’s-Gravenhage, 1979.
 • Verwijs, E. en Verdam, J. Middelnederlandsch Woordenboek. 11 dln. ’s-Gravenhage, 1885-1941.
 • Visser, C.Ch.G. Luthers’s geschriften in de Nederlanden, tot 1546. Assen, 1969.
 • Vlierden, M. van. ’Utrecht als hemelse stad’ in: Utrecht een hemel op aarde. Clavis Kunsthistorische Monografieën VI. Utrecht, 1988.
 • Vlis, D. van der. ’De bevolking van Kampen van het begin der 15e tot het begin der 20e eeuw’. VORG, 89 (1974) 1-36.
 • Vloten, J. van. Nederlands opstand tegen Spanje in zijn eerste ontwikkeling en verderen voortgang (1572 – 1575). Haarlem, 1858.
 • Vogt, H.J.J. ’Liturgie, Seelsorge, Frömmigkeit’ in: HdK, II/2, 235-264.
 • Vooistra, S. ’”Hetzelfde, maar anders”. Het verlangen naar volkomen vroomheid als drijfveer van de Moderne Devotie en van de doperse reformatie’ in: De doorwerking

  ↑ pag. 463 ↑
   
  van de Moderne Devotie. Voordrachten gehouden tijdens het Windesheim Symposium Zwolle/Windesheim 15-17 oktober 1987. Hilversum, 1988.
 • Vos, K. Menno Simons (1496 – 1561), Zijn leven en werken en zijn reformatorische denkbeelden. Leiden, 1914.
 • Vrugt, M. van de. De criminele Ordonantiën van 1570. Zutphen, 1978.
 • Wehr, G. Thomas Müntzer. Reinbek, 1971.
 • Weiler, A.G. ’Leven en werken van Geert Grote 1340-1384’ in: Geert Grote en de Moderne Devotie. C.C. de Bruin, et al. Zutphen, 1984.
 • Weiler, A.G. Getijden van de Eeuwige Wijsheid naar de vertaling van Geert Grote. Baarn, 1984.
 • Welcker, C.J. ’Het St. Catharina- en Maria Magdalena Gasthuis of het Melatenhuis te Kampen, 1386-1589’. VORG, 47 (1930) 24-168.
 • Wieder, F.C. De Schriftuurlijke Liedekens. De liederen der Nederlandsch Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsopgave en bibliographie. 2e dr. Utrecht, 1977.
 • Wielenga, B. Vertaling van en inleiding op Thomas a Kempis, De navolging van Christus. 3e dr. Delft, 1948.
 • Wind, S. de. Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers. 1 dl. Middelburg, 1813.
 • Woltjer, J.J. Friesland in Hervormingstijd. Leidse Historische Reeks VII. Leiden, 1962.
 • Woltjer, J.J. ’De Vrede-makers’ in: S. Groenveld en H.L.Ph. Leeuwenberg, ed. De Unie van Utrecht Wording en werking van een verbond en een verbondsacte. Den Haag, 1979.
 • Wijk, N. van. Getijdenboek van Geert Grote. Maatschappij der Ned. Letterkunde. Kleine Reeks. Leiden, 1940.
 • Zeylstra, W.G. ’De Deventer Ordonnantie op het huwelijk van 1582’. VORG, 50 (1933) 35-39.
 • Zieleman, G.C. Middelnederlandse Epistel- en Evangeliepreken. Kerkhistorische Bijdragen VIII. Leiden, 1978.
 • Zschäbitz, G. Martin Luther, Grösse und Grenze. 1 dl. Berlin, 1967.
 • Zijlstra, S. Nicolaas Meyndertsz. van Blesdijk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme. Assen, 1983.
 • Zijpp, N. van der. ’De Doopsgezinden in Overijssel’ in: G.A.J. van Engelen van der Veen, et al. Overijssel. Deventer, [1931].
 • Zijpp, N. van der. Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland. Arnhem, 1952. das Konzil’ in HdK, IV, 516-520.


↑ pag. 464 ↑
 
– Pol, F. van der (1990) De reformatie te Kampen in de zestiende eeuw. (Proefschrift Theologische Universiteit Kampen (Broederweg), Kampen). Kampen: Kok.

Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.