Naamlijst der Luthersche Predikanten te Kampen

NAAMLIJST DER LUTHERSCHE

PREDIKANTEN TE KAMPEN.

 

1646-1661. Justus Brawe1 [1. Ook Brouwer] van Osnabrück, intrede te Kampen 13 December 1646;
vertrokken April 1661.2 [2. In het Archief der Ned. Hervormde gemeente in de Broederkerk te Kampen, Acta Classis Campensis, 1653-1678, komt 22 April 1661 voor.
Op Art. 33. ,,Wegen de Luthersche Kamper kercke, also hare predikant is vertrocken, is goetgevonden hierover met d’Heer R. Teghnegel te communiceren, die nu was uitgegaen, en dan wyders alle macht aen te wenden tot remotie van die kerke’’. Op groote verdraagzaamheid wijzen deze en ook andere pogingen niet.]

De magistraat verbiedt te prediken en openbare vergaderingen te houden.
6 April 1662 voor den magistraat de opening der kerk bepleit, waarop Jan Arents, de stadsdienaar de kerk die gesloten of ,,thogenagelt’’ geweest is, geopend heeft.

1663-1668. Johan Caspar Charias, gekomen April 1663, vertrokken April 1668.
Volgens Liber Causarum, 1604-1689, is hem 13 April 1668 door den magistraat gelast, binnen 8 dagen uit de stad te verdwijnen.

1668-1669. Johannes Baers, gekomen Mei 1668, vertrokken naar Utrecht 29 Maart 1669.
De magistraat verbiedt 18 December 1668 wederom het prediken en het houden van vergaderingen.

1669-1698. Walterus Conradi, van Zwolle gekomen November 1669, demissie verleend 8 Januari 1698.

1698-1732. Johannes Christophorus Romberg, beroepen 8 Februari 1698, overleden te Kampen 2 Maart 1732.

1732-1740. Jan Mulder, geboren te ’s-Gravenhage, beroepen 27 Maart 1732, intrede 4 Mei 1732, vertrokken naar Groningen, 5 Juni 1740 afscheid.

1740. Christiaan Lodewijk van Dalem, beroepen 21 Juni 1740: intrede 7 Augustus 1740, vertrokken naar Enkhuizen, 4 December 1740 afscheid.

1741-1743. Aegidius Henricus Hollenhagen, zoon van Henricus Hollenhagen, leeraar der Luthersche gemeente te Utrecht, en Sophia Amelia Euth, geboren te ‘s-Gravenhage, beroepen 8 Januari 1741, intrede 12 Februari 1741, beroepen te Purmerend 7 April 1743, afscheid 28 April 1743.

1743-1748. Caspar Theodor Schaeffer, geboren te Dortmund, beroepen van Harlingen 13 Mei 1743, intrede 30 Juni 1743, beroepen te Leiden 22 October 1748, afscheid 24 November 1748.

1748-1754. Carel Brinkman, geboren te Amsterdam, beroepen 21 November 1748, intrede 22 December 1748, beroepen te Weesp 4 April 1754, afscheid 12 Mei 1754.

1754-1756. Georgius of Jurriaan Dijkman van Enkhuizen, beroepen 3 September 1754, intrede 27 October 1754, vertrokken Mei 1756.

1756-1783. Adam Frederik Christoph Adami, geboren te Quakenbrugge, beroepen van Harlingen 13 September 1756, intrede 31 October 1756, emeritus 9 Mei 1783, vertrokken naar Quakenbrugge 26 April 1796.

1783-1787. Johannes Swart, beroepen, zijnde proponent te Zaandam, 13 November 1783, intrede 1 Februari 1784, beroepen te Weesp 19 Maart 1787, afscheid 22 April 1787.

1788-1795. Willem Goede, zoon van Hendrik Goede uit de Rijp, beroepen van Doetinchem, intrede 2 November 1788, afscheid 24 Mei 1795, zijnde Remonstrantsch geworden.

1795-1798. Matthaeus Hillebrand, zoon van Hendrik Hillebrand en Anna Lucia Lindeboom, beroepen 14 Juli 1795, intrede 4 October 1795, beroepen te de Rijp 9 Augustus 1798, afscheid 2 September 1798.

1798-1803. Johannes Schultz, beroepen 18 October 1798, intrede 9 December 1798, beroepen te ‘s-Gravenhage, afscheid 3 Juli 1803.

1803. Friedrich Daniel Joseph van Wiebel, beroepen van Veere 9 Augustus 1803, intrede 25 September 1803, beroepen te Alkmaar, afscheid 11 December 1803, eindelijk naar Groede, emeritaat wegens krankzinnigheid.

1804-1836. Paulus Vos, gedoopt te Amsterdam 10 December 1762, zoon van Paulus Vos en Grietje Christina Kniphuysen, beroepen van Sappemeer 22 Januari 1804, overleden te Kampen 8 November 1836.

Bovenstaande lijst is uit de ten archieve der gemeente Kampen in bruikleen berustende authentieke stukken der Luthersche gemeente, vooral uit de notulen en rekeningen, door ondergeteekende samengesteld en in handschrift geraadpleegd en verwerkt in de uitgave van Mr. J. Loosjes – Naamlijst van Predikanten, Hoogleeraren en Proponenten der Luthersche Kerk in Nederland – ‘s-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1925 – naar welke uitgave voor nadere bijzonderheden verwezen zij. Voor de geschiedenis van Overijsel is het echter van belang, dat de chrolonogische lijst niet verloren gaat.

C. J. WELCKER.

Uit: Verslagen en Mededelingen Overijssels Recht en Geschiedenis. 48 stuk, 2e reeks, 24e stuk; N.V. Deventer Boek- en Steendrukkerij Vroeger Firma J. de Lange 1931; p.69-72.

Category(s): Kampen
Tags: , , ,

Comments are closed.