Een Waalsch Predikant te Kampen


EEN WAALSCH PREDIKANT TE KAMPEN

AD INTERIM IN 1673.

_______

Afschrift uit: Acta. Classis Campensis, 1653~1678.

Archief Broederkerk te Kampen.

Classis Extraordinaria tot Campen den 7 April 1673.

§ 2.

     Ondertussen zijn voor d’ vergaderinge ingestaen twe Fransche officieren van het tegenwoordich garnizoen tot Campen, mondelingh verklarende, de goede genegentheyt van alle de officieren hares regiments, die van de gereformeerde religie zijn, op de perzoon van Theodorus Hensbergen, s.s, Theol. Candid., welke in de Fransche tale een tijtlanck hen het woort gepredickt hadde: en teffens vertonende hare begeerte, om oock de H. Sacramenten, onder de bedieninge van haer eigen tale t’mogen genieten: ende ten dien einde verzoeckende, dat hy Th. Hensbergen voorscr. daertoe de macht en auctoriteyt gegeven werde.

§ 3.

     De vergaderinge de zaecke overwegende vint goet, meerder besceyt van de genegent(heyt) der andere officieren te vorderen: dan oock met D. Hensbergen zelve t’spreecken, en t’vragen, hoe verre dit versoeck der officieren, hy meinde, sich uittestrecken, en op wat fundament t’staenen etc. En verklaerde hij Hensbergen hijr op, dat hy niet anders en zach, dan dat de begeerte, welke de Fransche hadden, om het H. Avondmael in hun eigen taele t’genieten, hen daertoe aendrongh: voorstellende, dat het licht gebueren mochte, dat hij met dit regiment, t’zyner tyt, mocht in ’t velt of elders

|pag. 67|

vertrecken; en verzekerende, dat dit alles tot praejudicie van de Fransche gemeinte tot Campen niet strecken zoude; en dat hy de betalinge zynes dienstes, by die gene, die hem nu verzochten, meinde te vinden.

§ 4.

Sessio secunda.
     Verscenen wederom de voorgenoemde officieren, met een gescrift van enyge personen onderteickent, vervattende een forme van beroepinge op de perzoon van D. Th. Hensbergen;
(luydende als hijr na ondergescreven) ende daerby dringende, om een haestyge expeditie hijrover by de vergaderinge te mogen hebben; allegerende, onder andere, dat versceyden ledematen onder hare militie, zullende uittrecken, eerst gaern het Avontmael deelachtich waren.

§ 5.

     De vergaderinge alles rijplijck overwegende, heeft eintlijck goetgevonden (bijzonderlijck ziende op de ongelegen[heyt] der tyden, en de gewichtyge redenen daertoe nu moverende) de gedachte officieren haer verzoeck niet t’weigeren: ende nae voorgaende examen D. Hensbergen, door d’oplegginge der handen tot dezen dienst te bevestygen: t’welk dan oock noch den zelven dagh beyde, in de classicale vergaderinge gesciedt is.

Copie.
     Nous officiers soussignés de la garnison de Campen membres de l’église Reformée du Sgr. Jésu Christ, informés de la capacité et probité du Sr. Theodore Hensbergen présentement proposant à la sancte théologie avons trouvé bon de l’appeler et demander, comme nous l’appellons et demandons encor en effet pour précher l’évangile et administrer les sacramens prians pour ce suiet messieurs nos très honorés pères les ministres de la Classe de Campen après l’avoir deuement examiné de le consacrer au ministère, suplians le

|pag. 68|

Toutprésant de le combler de ses dons et que le troupeau qui lui sera escheu croisse de prévenir le tent à sa grande gloire. Amen.
     De Campen le dix et septième jour du mois d’Avril style
nouveau mil six cents septante trois.

Roison, Capitaine.
Duperse, Lieutenant Reform. député pour la mesme
     affaire.
Dugas de Ferron, Lieutenant Reform. député pour
     les affaires.
Julien. Lieutenant.

C.J. WELCKER.
__________
– Welcker, C.J. (1931) Een Waalsch predikant te Kampen ad interim in 1673. Versln. en medn. VORG, 48, 66-68.

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.