De Christelijke Gereformeerde Kerk en Theologische School

DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK EN

THEOLOGISCHE SCHOOL.

     Kort na het opkomen van dit kerkgenootschap verkreeg dit ook te Kampen eene gemeente met een eigen kerk, welke aanvankelijk klein, voor eenige jaren door het tegenwoordige kerkgebouw op den Burgwal gelegen, werd vervangen, hetwelk echter niets merkwaardigs bevat.

[pag. 143]

     Tot de vorming van de leeraren van dit kerkgenootschap werd te dezer stede krachtens besluit der Synode eene theologische school gesticht die den 6en December 1854 werd geopend. De lessen werden aanvankelijk bij de leeraren aan huis gegeven en in een huis W. II, 259 beneden, terwijl sedert 1870 alle lessen worden gehouden in het gebouw op de Oudestraat niet ver van de Bovenkerk wijk I No. 169.
     Tien curatoren hebben van wege de gemeenten het toezicht op en het bestuur van deze inrichting, terwijl het dagelijksch bestuur wordt uitgeoefend door het college van docenten met een uit hun midden gekozen rector aan het hoofd, die jaarlijks aftreedt.
     De cursus duurt zeven jaren. Gewoonlijk op den tweeden Dinsdag in Juli worden de literarische en theologische examina A. en B. gehouden. Het examen A heeft plaats na ’t 2e theologische of 6e studiejaar, het examen B na ’t 3e theologische of 7e studiejaar. Acht dagen voor den zooeven genoemden datum hebben de literarische overgangsexamens van het 1e 2e en 3e studiejaar plaats; terwijl het toelatingsexamen den 2en Donderdag in September pleegt gehouden te worden.
     De wintervacantie begint vijf dagen voor kerstdag en duurt drie weken; de paaschvacantie vangt des Donderdags voor Paschen aan en duurt 14 dagen, terwijl de zomervacantie na den afloop der eindexamina aanvangende, den 2en Donderdag in September eindigt.
     Zes leeraren zijn belast met het onderwijs der 81 studenten, die gebruik kunnen maken van eene welgeordende bibliotheek, die reeds tamelijk uitgebreid is en belangrijke en zeldzame werken bevat. Een leeraar, de heer S. van Velsen, is met het bestuur daarvan belast.

____________

Category(s): Kampen
Tags: , , , ,

Comments are closed.