Mgr. dr. Gisbertus Brom


|pag. 153|

Mgr. dr. Gisbertus Brom.

_______

     Nog betrekkelljk kort geleden, in den jaargang 1912 van ons tijdschrift (no. 40) gaf prof. dr. J.W. Beek in een vrij uitvoerig artikel, naast eenige algemeene beschouwingen ook zijn persoonlijke indrukkingen weer betreffende „Het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome”: over „zijn wording, werkzaamheid en toekomst” en het behoeft nauwlijks gezegd, dat de schrijver in verband hiermede ook herhaaldelijk den naam noemde van dr. Gisbert Brom, den archisacerdos van Prof. dr. P.J. Blok’s hoogst belangrijke stichting. Vele woorden van warme hulde en groote erkentelijkheid bracht hij den man, die als leider van deze jong-geboren nationale instelling, —

Het tuis Via Varrone 2 te Rome, waar op de eerste étage het Nederlandsch Historisch Instituut gevestigd is.

het nieuwe centrum, waar historici, philologen, archaeologen, kortom mannen van wetenschap en kunst elkander kunnen ontmoeten binnen de poorten der eeuwige stad, — zijn uitgebreide kennis, zijn werkkracht en persoonlijken invloed met de grootst mogelijke toewijding daaraan ten dienste steld.
     Nu Mrg. Brom, uit Italië naar ons land gekomen om van zijn broeder, wijlen den heer Jan Brom het laatste

Mrg. dr. GISBERTUS BROM. †

afscheid te nemen, zélf zeer onverwacht voor goed is heengegaan, kunnen wij, ter huldiging van zijn nagedachtenis, niet beter doen dan de belangstellenden verwijzen naar bovengenoemd schrijven van Prof. Beek; hij toch heeft dr. Brom persoonlijk gekend, hem te midden zijner veelomvattende bezigheden mogen gadeslaan, de door hem verkregen resultaten en toekomstdroomen bestudeerd en naar waarde weten te schatten.
     Gisbertus Brom heeft slechts den leeftijd van ruim vijftig jaar mogen bereiken. Vóór dat hij zich te Rome vestigde, was hij in ons land o.a. werkzaam als hoofdredacteur van Het Centrum, als vast medewerker van De Tijd en Het Nieuws van den Dag. Te Utrecht, zijn geboortestad, stichtte hij de Hieronymusschool.
     Te Rome voltooide hij zijn priesterlijke studiën, ontving er de priesterlijke wijding en den doctorstitel in de Heilige Godgeleerdheid. Op den dag van zijn zilveren feest als geestelijke was het Professor Blok vergund hem het ordeteeken van den Nederlandschen Leeuw namens onze Regeering te overhandigen,
     In 1910, hetzelfde jaar waarin hij zijn officieele aanstelling kreeg als directeur van het Nederl. Historisch Instituut, werd hij benoemd tot correspondeerend lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Door de Hoogeschool te Leuven werd hem het eere-doctoraat in de letteren en wijsbegeerte toegekend. Vóór zijn benoeming tot geheim kamerheer was de overledene reeds in het bezit van het eerekruis Pro Ecclesia et Pontifice” en bekleedde hij de waardigheid van kanunnik der baseliek van Santa Maria en Monte Santo.
     Met hoog eerbetoon en onder de gebruikelijke katholieke plechtigheden is het stoffelijk overschot van Mgr. Brom den 9den Februari j.l. op de Katholieke begraafplaats te Rotterdam ter aarde besteld.

________
– (1915) Mgr. dr. Gisbertus Brom. Eigen Haard, 41, 153.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.