Bronnen en literatuur


|pag. 77|

Bronnen en literatuur.

I. Archivalia.

     Gemeentearchief Zwolle – GAZ
     Afkortingen: AA- groep – administratieve archieven
                               IA- groep – instellingsarchieven
                               BA- groep – bedrijfsarchieven

II. Gedrukte bronnen.

– Bosch Kemper, J. de, Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons vaderland, Haarlem 1851.
– Cohen, L.A. en Sitter, W. de, Verslag van het eerste congres over het armwezen, Groningen 1854.
– Jaarboekjes voor de provincie Overijssel, Zwolle 1834-1854.
– Luttenberg, G, Proeve van onderzoek omtrent het armwezen in ons vaderland, Zwolle 1841.
– Verslagen van de Toestand der Gemeente Zwolle, Zwolle 1852-1854.

III. Literatuur.

– Afkortingen: AGN = Algemene Geschiedenis der Nederlanden. T.v.G. = Tijdschrift voor geschiedenis.
– AA, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden, Amsterdam 1969.
– Berkenvelder, F.C., Zo was Zwolle rond 1900, Zwolle 1970.
– Blécourt, A.S. de, Kort begrip van het Oud- Vaderlands burgerlijk recht, Groningen 1959.
– Brugmans, I.J. De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw Utrecht 1967 Aula 13.
– Dasberg, L. e.a., Het socioculturele leven in Nederland 1844-1875. AGN. D. 12, 1977 p.p. 209-266.
– Dekker, K. Zwolle, ritme en functie van een middelgrote stad. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 1962, dl. 53, P. 57-72.
– Eerenbeemt Van den, H.F.J.M. Armoede in de “gedrukte” optiek van de sociale bovenlaag in Nederland, 1750-1850. T.v.G. jrg. 88, afl. 4, 1975. p.p. 468-500.
– Elberts, W.A. Historische wandelingen in en om Zwolle, Zwolle 1890.
Engelen van der Veen, G.A.J. van, De verhouding van de Gemeente Zwolle tot het Weeshuis der Nederduitsch hervormde Gemeente aldaar. Zwolle 1926.


|pag. 78|

– Habermehl, N.D.B. Inrichtingen van Armenzorg te Zwolle, in het bijzonder het Heilige Geest-Gasthuis, in de late Middeleeuwen. Onuitgegeven M.O. scriptie Zwolle 1978.
– Jonge, J.A. de, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, Nijmegen 1978. Het economische leven in Nederland 1844-1873 p.p. 53-76 AGN. Do 12, 1977.
– Melief, P.B.A., De strijd om de armenzorg in Nederland 1795-1854, Groningen 1955.
– Nieuw Nederlands Biografisch woordenboek Deel IX, Leiden 1912.
– Perry-Schoot Uiterkamp, A. Armoede en Armenzorg te Zwolle in de tweede helft van de 19e eeuw. Onuitgegeven doctoraalscriptie, 1977.
– Rek, J. de, Koningen, Kabinetten en Klompenvolk, Baarn 1975.
– Scheltema, M.W. Weesverzorging in vroegere en in onze dagen, Leiden 1871.
– Schmidt J.D. Weezenverpleging bij de Gereformeerden in Nederland tot 1795. Utrecht 1915.
– Schmidt M., Piëtismus, Stuttgart 1972.
– Schoenmaker, F. Eeuwfeest van het R.K. Weeshuis te Zwolle 1812-1912, Zwolle 1912.
– Scholliers, E. De materiële verschijningsvormen van de armoede voor de industriële revolutie. Omvang, evolutie en oorzaken. T.v.G. jrg. 88, afl. 4, 1975 p.p. 451-46.
– Slicher van Bath, B.H. Een samenleving onder spanning, geschiedenis van het platteland in Overijssel, Assen 1957.
– Stuyvenberg, J.H. van e.a., De economische geschiedenis van Nederland, Groningen 1979.
– Temmink, J.A.J., Zeven eeuwen Zwolsche Geschiedenis, Zwolle 1930.
– Tijn, Th van, Het sociale leven in Nederland 1844-1875. AGN. D. 12, 1977 p.p. 131-166.
– Vries, T.J. de, Geschiedenis van Zwolle, deel II, Zwolle 1961.
– Vuuren, L. van, Rapport betreffende een onderzoek naar de welvaartsbronnen van de Gemeente Zwolle, Zwolle 1939.
– Wijndelts, J.W. De verzorging der Zwolsche weeskinderen vóór 1795. In: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, van 26 februari 1900.


|pag. 79|

Verantwoording van de afbeeldingen.

  • Foto op het titelblad: aanwezig in het Provinciaal Overijssels Museum. Melkmarkt 41, Zwolle.
  • Foto van het weeshuis: aanwezig in het Gemeentearchief te Zwolle.
  • Foto van de kleding: aanwezig in het provinciaal Overijssels Museum.

Cate, A.H. (1979). Het Weeshuis der Hervormde Gemeente te Zwolle, 1834-1854. (Scriptie M.O.). Noordelijke Leergangen, Zwolle.

Category(s): Zwolle

Comments are closed.