Instructie voor den Rector der Latijnsche school te Hasselt

INSTRUCTIE VOOR DEN RECTOR DER LATIJNSCHE SCHOOL TE HASSELT.

 

,,Zal Jaarlijks voor Tractement van de Stad genieten Een honderd vijftig Car. gulden, sijn anvank nemende op Pauli 1600 zesennegentigh en daarenboven veertien Gulden voor Torf Geld. Sal het Stadshuis als van outs beuren op aankomende Paesschen 1696 an te tasten mits betalende de helft vant Schoorsteengeld. Ieder kindt sal voor een vierendeel Jaars schoolgeld betalen een halve Rijxdaler. En voor de repetitie die gehouden sal worden in de Rectoors huys en niet in de Schole een oort van een Rijxdaler. angaande den tijd van Schoolhouden ende boecken welke daarin geleert zullen worden sal daarin volgen het goet vinden en order van de Scholaregen die op sijn leer en leven mitsgaders de Progressen der discipelen goede achtinge sullen nemen, En daar van de gewoontlicke visiten doen. en zal vorder in alles de Censure van de Scholargen hem onderwerpen. de rector sal gehouden sijn tweemaal in ’jaar een Examen van sijne discipelen an te stellen op zulcken tijt als tot Campen oock gedaan word. de Rector sal zelfs verpligt sijn alle Zondagen voor en namiddagh ter kercken te gaan en oock sorge dragen dat sijne discipelen op voors. tijdt daar oock komen te verschijnen bij sodanigen pone als de scholarcgen sullen belijven te ordonneren sullende die Heeren van den Magistraat daertoe een bequame plaatse in de kercken anwijsen om de ongebondentheit van sijne discipulen dies te beter te kunnen beletten. sal binnen de Stadt geen officies bedieningen of momberschap-

[pag. 87]

pen mogen aannemen en soo onvermoedelijk sulx moghte geschieden sal hij de Rectoors Plaetse anstonts moeten verlaten. op voorverhaalde Conditien is voor een Jaar angenomen Garhardus Helennius En heeft daarop handtastinge an Schepenen gedaan.

Hasselt den 27 Januari 1696’’.

V. D.

Category(s): Hasselt
Tags: ,

Comments are closed.