Rechters of Schouten van Zwolle


RECHTERS OF SCHOUTEN VAN ZWOLLE.

________

     Zwolle, dat met Deventer en Kampen, gedurende de middeleeuwen en nog lang daarna, aan het hoofd van Ridderschap en Steden Overijsel bestuurde, was in het begin der dertiende eeuw nog een onbemuurd vlek, dat uit verschillende buurtschappen of marken bestond, onder welke Zwolle, Middelwijck en Oosten- of Assendorp de voornaamste waren.
     In 1230, of volgens anderen in 1233, werd het door Willebrand van Oldenburg, bisschop van Utrecht, tot belooning voor de hulp, hem in den oorlog met Rudolf van Coevorden verleend, tot eene stad verheven.
     Reeds lang voor de schenking van den stadbrief had het dorp Zwolle een eigen bestuur, bestaande uit milites et scabini (edellieden en schepenen). Dit blijkt duidelijk uit den stadbrief zelf, welks aanhef aldus luidt: Willebrandus Dei gratia etc. Cum igitur dilecti nostri milites scabini, et universus populus villae de Swollis praedecessoribus nostris, a longis retroactis temporibus servitia fidelia impenderunt ac devote etc.
     De verheffing van Zwolle tot stad bracht natuurlijk in de inrichting van het bestuur eene ingrijpende verandering te weeg. De oude Schepenen werden door 12 nieuwe vervangen, die volgens Coccius reeds aanstonds den wijdschen titel van Consules aannamen. Op hen rustte de plicht de belangen der burgers te behartigen terwijl de scultus of schout, die bij deze gelegenheid werd aange-

_______________↓_______________


|pag. 357|

steld, de rechten van den souverein, den bisschop van Utrecht moest handhaven. „Confestum igitur, zegt Coccius in zijn Chronicon Bethlehemense, convocata multitudine, constituerunt duodecim ex proceribus consules sive scabinos: qui, una cum judice ab episcopo constituto, multitudinis agerent causas atque judicia discernerent.”
     Al is de volgende lijst van schuiten verre van volledig, toch meende ik met de uitgave niet te moeten wachten.
Mij ontbreken verdere gegevens, doch wellicht wekt dit opstel anderen op, om de bronnen, die onder hun bereik staan, te raadplegen en het werk te voltooien.

          Henricus dictus Lastebove (?) judex.
1304 feria sexta post purificationem beatae virginis. Sted.
     archief, losse stukken.
                    Joannes Seymonis judex.
1309 Zie Coccius.
1316 in vigilia exaltationis sanctae crucis. Chart, v.
     Belheem p. 367.
1321 crastino assumptionis beatae virginis Mariae. Chart.
     v. Belheem p. 45.
                    Henrich van Caten, richter.
1330 op St. Adulphus dach. O. almanak 1845 p. 73.
     Warenhold van der Helle, richter in
                         der stad van Zwolle.
1336 op onser vrouwen avent toe lychtmissen. Chart.
     van Belheem p. 162.
                    Jacob van den Thiver, richter.
1342 Sancte Petrus avent, ad cathedram. Sted. archief
     Zwolle, losse stukken.
                    Heyneman Grimme judex.
1342 feria quarta post octavam beati Martini hyemalis.
     Chart, v. Belheem p. 324.
_______________↓_______________


|pag. 358|
                         Wilhelmus die Bleke.
1350 des dinxdages na misericordia. Chart. v. Belh. p. 397.
op Sancte Vitus dach eens martelaers. Chart. v.
     Belheem p. 297.
                    Coep van Kreyenschote, richter.
1365 Sancte Kathrinen avent, Sted. archief, losse stukken.
                    Geert Schetteken, richter.
1368 op onser vrouwen dach nativitatis. Chart. v. Bel-
     heem, p. 273.
1370 op St. Gregorius dach. Chart. v. Belheem p. 120.
1371 op St. Stephanus dach. Losse stukken St. Arch.
1373 op St. Jacobs avent. Chart. van Belheem p. 292.
1375 op dien derden dach in Meye. Kamper arch. no. 187.
1385 op dertienden dach. Chart. v. Belheem p. 120.
1385 op alre heiligen avond. Chart. v. St. Agn. B. p. 23.
1385 op Vridach voer palmen. Chart. v. St. Agn. B. p. 13.
                    Willem van Zinderen, rigter.
1386 op ons lieven heeren hemelvaerts avent. Kamper
     arch. no. 259.
          Johan ten Tyver Henricsoen, richter.
1388 op onser vrouwen avent nativitatis. Chart. van Belh. p. 121.
1390 des Saterdages na dertienden dach. Boek der altaren,
     eigendom der R. K. kerk v. St. Michael, Zwolle.
1393 op St. Servaes dach. Losse stukken St. arch.
                    Herman van Wytman, richter.
1396 op alle Godes heylighen avond. Chart. v. St. Agn. B. p. 42.
1395 op St. Symon en Juden dach twier apostelen. Boek der altaren.
1397 op die hoechtyt St. Philippus en Jacobus apostelen.
     Chart. van Belh. p. 126.
_______________↓_______________


|pag. 359|
1397 des daghes na alre Kinder dach. Chart. St. Aroh. p. 21.
1398 des anderen dages na jaersdach. Chart. v. Belh. p. 123.
1398 des Saterdaghes na Sunto Ponciaensdach. Chart.
     St. Agn. B. p. 42.
                    Herman van Yrte, richter.
1398 op Sante Peter en Pauwels avent twier apostelen.
     Sted. arch. losse stukken.
                    Johan van Hoenhorst.
1398 op St. Thomas avont. Chart. van Belh. p. 112.
1400 op St, Mathias dach des heylighen apostels. Chart.
     v. St. Agn. p. 23.
1401 op alre heylighen avent. Chart. van Belh. p. 109.
1401 des donredaghes voer half vasten. Chart. v. St. Agn. B. p. 27.
1402 op St. Ambrosius dach des h. bisschops en con-
     fessoers. Chart. v. St. Agn. B. p. 20.
1402 op woensdag na St. Gallen. Chart. van Belh. p 122.
1402 op onser vrouwen dach nativitatis. Kamper Arch.
     no. CCCXC.
                    Lubbert Essching, richter.
1403 des Sondages na St. Valentinus dach compareert
     Johan Essching een gesat richter to Zwolle van
     weghen Lubbert Essching myns soens, Lubbert
     minen soen met Grete syn echte wyf. Boek der
     altaren St. Mich. kerk.
1403 op der elf dusent magheden dach, Lubbert zelf.
     Chart. v. Belh. p. 163.
1403 op Saute Victoers avond. K. Archief no. CDVI.
1404 op Sante Thomaes avond des hilgen apostels. K.
     Archief no. CDVIII.
1406 des vriedaghes voer palmen. Chart. v. S. Agn. B. p. 13.
1406 des dinxedaghes voer palmen. Chart. v. S. Agn. B. p. 14.
_______________↓_______________


|pag. 360|
1407 op Sante Agaten dach. Chart. v. S. Agn. B. p. 17.
                    Johan Smijt, richter 1 [1. Johan Smijt was misschien gesubstitueerd of tijdelijk rechter aangezien hij op 7 Augustus 1412 nog voorkomt als ambtman van Essen. Zie Reg. K. Archief no. 406.]).
1407 des dinxedaghes nae onser Vrouwen assumptio.
     Memorieboek van O. L. V., berustend in het
     archief der R. K. kerk van O. L. V. te Zwolle.
1408 den 19 Julii (Scholt te Zwolle). Prov. Archief.
                    Ludeken Johans soen, richter.
1409 donderdages nae St. Lambert. Reg. prov. arch. 11 p.172.
1410 des saterdages na quasimodo. Memorieboek O. L. Vrouw.
1410 op St. Bonifacius avont. Chart. v. Belh. p. 109.
1412 des saterdaghes nae Sunte Odulphus dach. Chart.
v. Agn. B. p. 18.
1413 op Sinte Peters avont ad chatedram. Memorieboek O. L. Vrouw.
1414 des derden dages in Januario. Kamp. Arch. no. 418.
1414 op St. Agnieten avond der heyligher Joncfrouwen.
     Chart. S. Agn. B. p. 48.
1416 des wondesdaghes na Sante Gheertruijden dach der
     heijlicher joncfrouwe. Kamper archief no. 428.
1417 op Sinte Peters avont ad chatedram. Chart. S. Agn. B. p. 49.
1419 des dinxedaghes na Jubibate. Kamper arch. no. 444.
1422 des saterdaghes na Sunte Gheertruden dach der
     heijligher joncfrouwe. Chart. v. St. Agn. B. p. 18.
1423 des anderen vrijdages nae Sunte Mertijns dach in
     den winter. Kamp. archief no. 480.
1429 des saterdaghes na Sunte Ambrosius dach. Chart.
     v. St. Agn. B. p. 52.
_______________↓_______________


|pag. 361|
1432 op St. Jacobs avont majoris des heilighen apostels.
     Chart. v. Belheem p. 133.
1433 op onser vrouwen avont toe lijchtmissen. Memorie-
     boek O. L. Vrouw.
1436 op onser liever vrouwen avont purificatio. Memorie-
     O. L. Vrouw.
                    Evert van Wytman, richter.
1439 op St. Servatius dach des heijlighen confessoers.
     Chart. v. St. Agn. B. p. 38.
1440 wondesdaghes na der elven duijsent Magheden dach.
Chart. v. Beelh. p. 135.
1441 op Sunte Ambrosius dach des heijlighen leerer s. Chart. S. Agn. B. p. 40.
1442 wondesdaghes na den Sonnendach Oculi. Chart. v. Belh. p. 135.
1443 op Santé Thomas avont des heilighen apostels.
     Chart v. Belh. p. 212.
                    Jacob van Wytman, richter.
1444 den achtenden dach van Sancte Mertens dach trans-
     latio. Chart. v. Belh. p. 147.
1446 des saterdaghes na den heilighen paesche daghe.
     Chart. v. Belh. p. 14.
1451 des saterdaghes nae Sancte Agathen dach der hil-
     ligher joncfrouwen. Reg. Kamper archief no. 598.
1451 op S. Willebrordus avend des heiligen bisschops
     en confessoers. Chart. St. Agn. Belh. p. 44.
1453 op Sunte Pancratius avent. Reg. Kamp. arch. no. 613.
1456 die Sancte Nicolai. Chart, v. St. Agn. B. p. 36.
1457 des vridaghes na S. Peter en Pauwel. Chart. v.
     Belh. p. 115.
1458 op Sancte Laurencius avent des heiligen martelaers.
     Chart. v. Belh. p. 16.
_______________↓_______________


|pag. 362|
1460 op den avont S. Petri ad Cathedram. Chart. v.
     Agn. B. p. 26.
1461 op Sunte Anthonius dach. Chart. v. Agn. B. p. 24.
1462 des dynxdaghes na dertijnden dach. Chart. v.
     Belh. p. 150.
     Goesen van den Bussche, richter.
1469 des Saterdaghes na Sancte Bartholemeus dach des
     h. apostels. Kamper archief DLXXXV.
1472 des Vrijdaghes nae den Soendage jubilate. Memo-
     rieboek O. L. V. kerk.
1476 op Sunte Mathias avent des hilighen apostels.
     Chart. v. Belheem p. 213.
1477 des Saterdaghes nae Sancte Victoers dach. Kamper
     Archief DCXX.
1478 op dinxedach na Sonnendach invocavit. Boek der
     altaren St. Mich.
1479 op Sinte Poncianus avent. Ch. v. St. Agn. B p. 25.
                    Tydeman ten Busch, richter.
1484 op den 23en dach in der maendt Junio. Ch. v.
     Belheem p. 147.
1485 op 0. L. Vrouwen avent toe lichtmissen. Ch. v.
     St. Agn. B p. 87.
                    Henrick Koetken, richter.
1489 des donredaghes na St. Mathijs dach. Ch. v. St.
     Agn. B p. 33.
1494 In. profesto translationis Martini. B. der alt. in
     St. Michiel.
1495 op Sunte Kathrinen avent. K. Arch. DCCXLIV.
1496 des vrydages na Judica.
                    Herman van den Bossche, richter.
1501 op onser liever Vrouwen avent assumpcio. Kamp.
     Archief DCCLXIV.

 

B.P. VELTHUIJSEN.          

 
– Velthuijsen, B.P. (1890). Rechters of Schouten van Zwolle. BtdGvO, 10 (4), 356-362.

Category(s): Zwolle
Tags: ,

Comments are closed.