Het voormailge huis Engelenberg

[afbeelding 1]


Het voormalige huis Engelenberg.

_______

     In de Kamper Courant van Vrijdag 17 Augustus 1928 gaven wij een korte omschrijving van dit nu afgebroken huis, want het was ons na onderzoek wel gebleken, dat het een der merkwaardigste patricierswoningen was, welke Kampen vroeger het voorrecht had te bezitten.
     Nu de nieuwe Nuts-Spaarbank de plaats van genoemd huis heeft ingenomen, meenen wij, dat in de Kamper Almanak ook de in deze courant reeds vermelde bizonderheden in herinnering dienen te worden gebracht.
     Want wanneer van meerdere voorname gebouwen, welke hier ter stede zijn afgebroken, vóór dat zij door mokerslagen waren gevallen, een afbeelding met omschrijving gegeven was, onze plaatselijke geschiedenis zou daardoor een groote aanvulling hebben gekregen. En dan denken wij hier ook aan het prachtige rococo-huis (nu Burgwalkerk, bij de Morrensteeg) vroeger het huis der adelijke familie Gansneb, genaamd Tengnagel en laatstelijk bewoond door den predikant Dr Rambonnet.

*          *
*

     Het onderwerpelijke huis, hier afgebeeld, vertoonde in zijn gevel nog den weelderigen stijl van ongeveer 1750. De gevel van het voorm. gebouw voor Chr. belangen aan de Boven Nieuwstraat heeft verwantschap met den hier afgebeelden. Men lette op de gootconsoles, alsmede op de bovendorpels en stijlen der kozijnen.
     Toch is het huis veel ouder. Dit blijkt o.a. uit de dikke muur (ongeveer 0.55 M dik), welke op circa 5 M. afstand

|pag. 170|

evenwijdig met den voorgevel liep. Op deze muur en den voorgevel stonden nog de origineele laat-gothieke eiken spanten met de voor dien tijd zoo kenmerkende kromhouten (kromgegroeide stukken eikenhout ), en ook had die kap nog eiken windscharen.
     De voorgevel had reeds ongeveer de 15e eeuw de lengte van thans en genoemde eiken kap liep over dit geheele perceel door. Waaruit blijkt, dat het reeds toen één perceel was. Later in het laatst der 17e en in de 18e eeuw heeft men het huis verbouwd en aan de achterzijde vergroot.
     Ongeveer 1690, zal het zijn gedeeltelijk gebeeldhouwde eikenhouten trap, thans eigendom der Stichting Campen, hebben gekregen en ongeveer 1750 waren hier waarschijnlijk aan het werk Italiaansche Stucadoors, die het fraai geboetseerde vroeg-rococo ornament zullen gemaakt hebben, dat de vestibule sierde.
     Het kapiteel, op de foto zichtbaar, is van de laatste verbouwing in de 90er jaren der vorige eeuw en als zijnde dit kapiteel niet geboetseerd maar gegoten, heeft het geen kunstwaarde.
     Eenige door ons vervaardigde opmetingen en teekeningen van het gebouw in zijn laatsten toestand, bevinden zich gelukkig in het archief van de Nuts-Spaarbank. Hierop leest de deskundige nog de plattegrond of van het laat-gothieke huis.
     Wij hopen aan de hand van de tijdig genomen foto’s van het rococo-ornament nog eens een stijlkritische beschouwing in vergelijking met andere monumenten van die dagen te geven.

*          *
*

[afbeelding 2]


|pag. 171|

     Wie vroeger in het huis hebben gewoond is ons niet bekend. Maar zeker is dit voorname pand met prachtigen tuin altijd wel door een der voornaamste families bewoond geweest. Zoover uit onderzoekingen ons bleek, woonde er pl.m. 1830 al de fam. Engelenberg, waarvan Mevr. de Wed. P.H.C. Engelenberg, geb. Persille, overleden 28 Augs. 1921, de laatste bewoonster was.
     Misschien geeft ons oud gemeente-archief omtrent vroegere bewoners inlichtingen. Dit te weten, zou wellicht een mooi stukje Kamper historie illustreeren.

     Kampen, Nov. 1930.                                                                           A.J. REIJERS.

_________
– Reijers, A.J. (1931) Het voormalige huis Engelenberg. Kamper Almanak, 169-171.

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.