Lijst van verkort geciteerde werken


Lijst van verkort geciteerde werken.

A. Benthem Gzn.: Geschiedenis van Enschede en zijn naaste omgeving. Enschede 1895.
H.T. Colenbrander: Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795—1840. Rijks-Geschiedkundige-Publicaties. ’s Gravenhage 1905 en v.
H.T. Colenbrander: Inlijving en Opstand. Amsterdam 1911.
Gerhard Dumbar: Het Kerkelijk en Wereldlijk Deventer. Deventer 1732.
Gerhard Dumbar: Tegenwoordige staat van Overijsel. Deventer 1781-1803.
W.A. Elberts: Historische wandelingen in en om Zwolle. Zwolle 1910.
S.J. Fockema Andreae: Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht. Haarlem 1906.
H. Graetz: Geschichte der Juden. IX Ed. 4 Leipzig 1907. X Ed. 3 Leipzig 1896. XI Ed. 2 Leipzig o. J.
J. Hartog: De Joden in het eerste jaar der Bataafsche vrijheid, in de Gids 1875.
B.J. van Hattum: Geschiedenis der stad Zwolle. Zwolle 1767.
H. Italië: De sociëteit Felix Libertate en wat zij voor de emancipatie der Joden heeft gedaan, in Oud-Holland XVI. 1898.
Murk de Jong Hzn.: Joan Derk van der Capellen. Groningen 1921.
H.J. Koenen: Geschiedenis der Joden in Nederland. Utrecht 1843.
G. Liebe: Das Judentum in der deutschen Vergangenheit. Leipzig 1903.
I. Mendels: De Joodse Gemeente te Groningen. Ed. 2. Groningen 1910.
J. Nanninga Uitterdijk: Kampen, geschiedkundig overzicht en merkwaardigheden. Kampen 1878.
S. Seeligmann: De Emancipatie der Joden in Nederland. Amsterdam 1913.
J.S. da Silva Rosa: Over de verhouding tusschen Joden en niet-Joden in de republiek der Vereenigde Nederlanden gedurende de 17e en 18e eeuw. Amsterdam 1922.
W. Sombart: Die Juden und das Wirtschaftsleben. Leipzig 1911.
S. Vissering: Het groote tafereel der dwaasheid, in De Gids 1856.
M. Wolff: De beteekenis der regeering van Lodewijk Napoleon voor de Joden van Nederland, in Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. V Reeks. Deel 7. 1920.
H. van Wijn: Huiszittend Leven. Amsterdam 1801.

A. R. A. = Algemeen Rijks-Archief. O. C. = Opper Consistorie.
G. A. = Gemeente-Archief. C. C. = Centraal Consistorie.
R. A. = Rijks-Archief. P. = Portefeuille.

Res. Sch. en R. = Resolutie Schepenen en Raden.
Res. R. en St. = Resolutie Ridderschap en Steden.

|pag. 155|

_____________________
Poppers, H. & Seeligmann, S. (1926) De Joden in Overijssel van hunne vestiging tot 1814. Nagelaten Dissertatie van Helena Poppers. (Posthume Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, Groningen). Utrecht: Uitgevers-Compagnie „DE BRANDING”.

Category(s): Overijssel
Tags: , ,

Comments are closed.