Begravenen in de Broederkerk te Kampen


|pag. 159|

Begravenen in de Broederkerk te Kampen,

medegedeeld door C.J. WELCKER.
 

     In het archief der gemeente Kampen berust slechts één dun begraafregistertje in quarto van de Broeder


|pag. 160|

kerk te Kampen, beginnende 24 Juni 1741 en eindigende 25 October 1811 1 [1. Voorin staat geschreven: „Carkenboek van de dooden van de Broederkerk van ’t kerkengeregtigheyd om meede te verrekenen met de heeren Carkmeesters, beginnende Anno 1741 Den 24 Juni van Barnhardus ten Hoven, custos”.]). In deze leemte aan doodenboekeh brachten achtereenvolgens de artikelen van de hand der heeren C.H. van Fenema in 1913 2 [2. C.H. van Fenema — Het administratieboek van een ziekenhuis als genealogische bron, Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap ,,de Nederlandsehe Leeuw,” 1913.]) en Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins in 1925 3 [3. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins — Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Overijssel beschreven door —, A. Oosthoek—Utrecht—1925, p. 119—121.]) eenige aanvullingen.
     Hoewel bekend is, dat het aantal personen, dat in de Boven- en Buitenkerken te Kampen begraven werd, talrijker was dan de dooden, die in de Broederkerk ter aarde besteld werden, wekt het toch verwondering, dat van het oude kerkelijk archief der Broederkerk zoo bitter weinig voor het nageslacht bewaard gebleven is. Iedere vermeerdering van gegevens heft dus een tip van den sluier op, die over de geschiedenis van dit godshuis hangt.
     In de stedelijke rekening van Kampen van 1594 is het volgende 4 [4. Dit besluit ontbreekt in het oudste deel der Resolutiën van Schepenen en Raden, 1587—1612.]) ingelascht: „Alsoe die E. Raedt belieft
„ heft, dat henvorder die reparatie der Broderkercke,
„ bij den Cameners ende Rentmrs. geschien sall, ge-
„ lijck wij in onse jaer gedaen hebben, soe heft ons
„ Heyman Sybrantsz. olde kerckmr. daertoe overgelevert
„ an gelden — 50 h. q. — 7 st. 3 oort ende Mr. Claes
„ ten Over als leste kerckmeister an ons overgelevert
„ an renthen ende groeven 64 h. q. — 9 st. — bedra
„ gende toesamen 115 h. q. — 2 st. — 3 oort”.
     Inderdaad eene aanwijzing, die de moeite waard is.
Hieruit vernemen wij dus, dat vanaf 1594 de reparaties aan het kerkgebouw door bemiddeling van heeren camenaars en rentmeesters van Kampen uitgevoerd werden, waarvoor de renten van een viertal huizen en de inkomsten der groefgelden van de Broederkerk ter beschikking gesteld werden. Vanaf 1595 tot en met 24 November 1640 blijkt deze toestand bestendigd te zijn.
De stedelijke rekeningen, 1595—1639, vormen evenals het administratieboek van het ziekenhuis een genealogische bron. Jaarlijks worden de namen der begravenen opgesomd. Hierop slechts vijf uitzonderingen, wat betreft de groefgelden, want deze zijn in de jaren 1597, 1600 — de geheele rekening over dit jaar ontbreekt —, 1604, 1606 en 1620 niet medegedeeld.
     In de stedelijke rekening van 1640 staat aangeteekend:
     Den 24 Novembris 1640.
„ Nota. Hebben Schepenen en Raedt geresolvert ende
„ goetgevonden dat van ’t geschrevene Broederkercken
„ renten ende het geene van begraffnisze in de Broe-
„ derkercken sal muegen geproffitiert worden tot behoeff
„ van het Sieckenhuis gelecht ende daermede tho bene-
„ ficieren, ende wat meer als hier nyet verrekent sullen
„ worden”.
     Dan volgen in de rekeningen 1640 en 1641 alleen
„ de Broederkercken renthen”, nl.:
„ Vuit des E. Johan Louwsens huis . . . . . . . . .3- 10-
„ Vuit Albert Hartsuickers erffgenaemen huis . . . 4- 10-5 [5. In 1641 is de tweede post 4- 4-.])

|pag. 161|

„ Vuit Johan Tymensz. Veenen hus . . . . . . . . . 4- 4-
„ Vuit den Ehenhorn, nu de schultus Johan ten Torn 2- 16-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15- 0-

     De groefgelden worden na 1639 niet meer verantwoord en in 1642 verdwijnt ook de post renten uit huizen voor goed uit de stedelijke rekeningen. Hieraan sluiten dus de mededeelingen, door den heer C.H. van Fenema in „de Nederlandsohe Leeuw”, 1913 gedaan, volkomen aan.
     Voor het openen van een graf werd van 1595—1612 vijf heeren pond betaald en wel voor volwassenen en kinderen een gelijk bedrag. Over de jaren 1613-1621 bedroeg de kerkengerechtigheid 8 h. q 8 st., evenwel in het jaar 1618 slechts f.6.-.-, welk bedrag vanaf 1622 6 [6. Vanaf dit jaar wordt in de stedelijke rekeningen van Caroli gulden en niet meer van heeren ponden gesproken.]) gehandhaafd bleef. Uit de ontbrekende jaren 1647-1680 moet het besluit dateeren voor kinderen half geld te laten betalen, nl. f.3.-.-.
     Onder de verrekende bedragen komen slechts enkele keeren afwijkende voorbeelden voor, zooals:
     „ 1601. Gheesken Witten testament – 2 h. q.
     „ 6 Juli 1742. Volgens testamentaire beschikking van
„ Grietje Adolfs, wede van Klaas Jansen op het Eiland
„ f.2-16-.
     „ 1616 voor het luiden van hopman Appel – 2 h. q.
     „ 1691 doode voorbij de kercke gedragen – f.3.-.-.
     „ N.B. Den 3 April 1721 volgens resolutie van Sche-
„ penen en Raaden, uyt handen van Evert Moulijn ont-
„ fangen voor kerkengeregtigheyt van drie verdroncken
„ lijcken die op het Siekenhuys gebragt waren, die be-
„ kent sijn geworden ende naar Meppelt gebragt –
„ f.9-9-0. .
     „Dito geresolveert, dat een dood lijk, van hier ge-
„ haalt ende elders vervoert wordende, sal betalen der
„ kerken geregtigheyt, aan de eerst aankomende off
„ voorbij vaerende kerke”.
     Voor verhooging der groeven werd in 1625 door Albart Hoff f.14-9- betaald, terwijl eenige keeren het vastgestelde bedrag extra voor den eigendom eener groeve betaald werd.
     Het tegelijkertijd begraven van twee en drie, ja zelfs van vier kinderen uit één gezin wijst vooral in de jaren 1600, 1601, 1624, 1625 op het voorkomen van pest te Kampen. In 1636 wordt de geheele familie van den mayeur of wachtmeester Willem Jansz, bestaande uit de ouders met vijf kinderen – nadat 7 kinderen resp. in 1624, 1625 en 1632 gestorven waren — grafwaarts gedragen.
     Op het begraven van Roomsch Catholieken in de Broederkerk wijzen de posten:
     de mater van Bronnope in 1610;
     de procuratersche Fenne Jansz. in 1624;
     een „pape” in 1687; de post:
     priester naar Emmeioord na 12 Juli 1702 sluit zich daarbij aan.
     Vrijgesteld van het betalen der kerkengerechtigheid waren de predikanten, de rector, de schoolmeesters en gezin, eveneens werden de ouden van dagen uit gasthuizen en vergaderingen (= hofjes) pro Deo begraven.
     Over het algemeen komen vage aanduidingen als „eene joffer, een oude predikant, een pape, een priester,

|pag. 162|

vrouw in de Breede steeg, lijk naar Sluis of Zwolle vervoerd”, dus zonder nadere naamsaanduiding, slechts zelden voor.
     De alphabetische doodenlijst, uit drie verschillende bronnen zoo volledig mogelijk opgemaakt, te weten uit:
     1°. Stedelijke rekeningen, 1595-1639;
     2°. Administratieboek van het Ziekenhuis te Kampen, 1641-1647 en 1680-1796;
     3°. Begraafregister der Broederkerk, 1741-1811, moge menige genealogische aanvulling brengen.
     Tot besluit nog eenige beknopte mededeelingen over de huizen, waarvan de eigenaars renten aan de Broederkerk verschuldigd waren. Deze opsomming vult eveneens het door den heer C.H. van Fenema gepubliceerde over de jaren vóór 1640 aan. (Wordt vervolgd).


|pag. 221 en 222|

Begravenen in de Broederkerk te Kampen,

medegedeeld door C.J. WELCKER.

(Vervolg van XLVII, 162.)

I. Groefgelden.
 

1599.Albertsz.Mr. - zuster.
1599.Alertsz.Jacob, met vrouw en kind.
1629.A(e)ltsz.kind van Jan.
1624.Altzen.kind van Aelt.
1647.Anthonijs.de vrouw van Mr. -
1609,Antwerpen.de vrouw van Peter Petersz. van.
1616.Appel.luiden over hopman - II h. q
1694,5December.Arentsz.kind van Gerbrant.
1772,7Maart.Asman.Ds. -, naar Wilsum gebracht.
1624.Avercamp.drie kinderen van Lambert Berentz.
1636.Backer.Johan - in de Veenestrate.
1740,2Juli.Bantjes.kind van Abraham.
1621.Barchorst.de moeye van de vrouw van Casper ter.
1681,12Januari.Ba(e)rkom.kind van Andries van.
1595.Bassen.Jacob8 [8. Zie over Jacob Bassen en familie het door mij geschreven artikel: De zoogenaamde „Moeder van Rembrandt’’ een Kamper dochter, overgedrukt uit het boek over den admiraal Swartenhondt, door M. van der Duin, uitgave van J.H. Kok-Kampen, 1927.]).
1599.Bassen.Jacob - kind.
1602.Bassen.zal. Jacob - dochter7 [7. = Swane Bassen?]).
1742,21Juli.Bastiaans,Geertruy -, kind van Pieter -, te Amsterdam begraven.
1702,12Juli.Beeck.drie kinderen van den heer ter.
1713,21Februari.Be(e)r.kind van Henderick de.
1715,20November.Beer.„ „ Henrick „
1717,30Maart.„ „ meester „
1717,7April.„ „ „ „
1721,27Augustus.„ „ „ „
1728,21November.„ „ „ „
1731,27December.de vrouw van meester Hendrik de.
1732,30Januari. ,Hendrik de. '
1705,23Juli.Beerens.Aeltien.
1729,6September.Bello.
1708,2Augustus.Bender.Jan -, knecht van jonker to Bockop.
1612.Benen.de vrouw van Albert.
1682,4Mei.Benier.de neef van Arent.
1703,27October.Benier.de wede, van Jan.
1693,13Augustus.Beniers.Berte.
1715,3April.Beniers.juffer - de kloppe.
1720,7Februari.Beniers.juffr.
1720,2Maart.Beniers.juffr.
1724,9Juni.Bentink.freule Henrina Woltera -, naar Werkeren vervoerd.
1617.Berentz.kind van Aelt.
1626.kind van Aelt -, slachter.
1627.Berentsz.kind van Aelt -, slachter.
1630.„ „„ „ „ -, „
1717,30September.Bergh.de moeder van Herman van den.
1724,1Februari.dochter van Rijk van den.
1773,30Maart.Besselaar.de wed. van Jan.
1599.Beylen,Hilleken Rolofs van.
1753,18April.Bi(esterbos.Jan.
1710,29September.Blanckevoort.twee kinderen in één kistje van Jan Maurick,
1712,29Augustus.„ „kind van den heer.
1744,2Maart.Blanckvoort.de heer - naar IJselmuiden.
1607.Boecop.kind van Aerenth te.
1683,13Maart.Boeckkop.Jan te.
1695,29Maart.Bo(e)ckop.Jan te -, achter de Nieuwe Muur.
1693,20September.Boeckop.kind van te.
1685,16Mei.Boeckop.oom van te.


|pag. 223 en 224|

1774,28Mei.Bonkenhave.de heer van de - naar IJselmuiden gebracht.
1776, 1608.3December.Bonkenhave.Mevrouw van de - naar IJselmuiden gebracht.
1608Bonte.kind van Thomas de.
1611.,,,, ,, ,, ,,.
1614.,,,, ,, ,, ,,.
1618.,,,, ,, ,, ,,.
1621.,,,, ,, ,, ,,.
1622.,,,, ,, ,, ,,.
1624.,,,, ,, ,, ,,.
1632.,,,, ,, ,, ,,.
1638.,,de vrouw van Thomas de.
1719,16Mei.,,de vrouw van Thomas de.
170523September.Borrich.kind van Joh. ter.
1697.Botterkooper.kind van Arend de.
1616.Bouwen.de moeder van Metgen.
1623.,, ,,de nicht van Metgen.
1641.Brandt.de zoon van Arendt.
1618.Breede Steeg.vrouw in de.
1610.Bronnope.de mater van.
1715,18Mei.Bruggen.de dochter van Jannes ter.
17156Juni.,, ,,de vrouw van Jannes ter.
171825Augustus.,, ,,Jannes ter.
1780,1Februari.Brunier.Annegien -, naar IJselmuiden gebracht.
(1697-1699).Bruynneck.kind van.
1807,21April.Büchner.kind van Doctor.
1811,14Mei.,, ,,,, ,, ,,
1804,19December.Buggenaer. (= Büchner).,, ,, ,,
1806,3Februari.,, ,,,, ,, ,,
1808,5April.,, ,,,, ,, ,,
1809,8Mei.,, ,,,, ,, ,,
1724,14October.Burghde vrouw van Gerrit ter -, uit het Boven-Gasthuis.
172510Februari.,, ,,Gerrit ter - uit het Boven-Gasthuis.
170626(Juni)?Buss(ch)e.kind van jonker ten.
1729,6April.Buytendijk.de vrouw van Gerrit.
1735,23Augustus.,, ,,Gerrit.
1711,17Januari.Butendijck.schoonmoeder van Helmich.
1711,29Maart.,, ,,
1602.Buyter.joffer Hillegont.
1615.,,vrouw.
1624.,,Johan.
1704,1September.Canneman.Jan.
1706,25Maart.,, ,,kind van de wede.
1716,5October.,, ,,de wede. van Jan.
1709,17Januari.Cars.de wede. van Jan.
1693,28December.Claes.Aert - voorbij de kercken, gevaaren na Isselmuyden.
(1697-1699)Classen.Jan.
169520Februari.Cloecke.kind van Gerherdus.
(1697-1699)Cloeck(e).twee kinderen van Gerhardus.
1710,3Februari.Clo(e(k(e).de dochter ,, ,,
1718,28Maart.,, ,,Gerherdus.
1790,26Februari.Cloeke.burgemeester G. W.
1598.Cloecke.de zoon van Jan.
1602.,,,, ,, ,, Johan.
1605.,,Johan.
1728,3December.Cloeke.kind van Monsieur Jan.
1730,16Februari.,,kind ,, ,, Joan.
1734,23December.,,kind van Jan.
1740,21Mei.,,,, ,, ,,
174518Februari.(K),,Jan, gemeensman.
1745,6November.,,kind van de wede.
1758,14November.,,de wede. Jan.
1608.Cloecke.Geertgen.
1626.,,Petertgen.
1786,2Maart.Cloeke.de heer burgemeester.


|pag. 225 en 226|

1629.Cock.Janneke —, overleden ten huize van Claes van Harst.
1605.Cocks.Jennegen.
(1697-1699)Co(e)nders.twee kinderen. ’
1625.Ooepsen.Henrick —, met zijn kind.
1616.Collart.de zuster van Arian.
1603.Conincks.Claes —, met zijne vrouw.
1681,4Februari.Oonstapel.de vrouw van Albert.
1681, 1681,18Februari.kind van Albert.
15November.Cornelis.Anna.
1725,6April.Oosters.Jannegien —, uit Bethlehems vergadering, kind van Hermen —, naar IJselmuiden vervoerd.
1727,18October.Oroese.
1729,27Juli.Croese.de vrouw van Jasper.
1735,9Augustus.
174:1,25April.
1634.Crijntzen.de moeder van Cla(e)s.
1628.Cuiper.Francke.
1617.Cuinreturffs.Frans.
1785,1October.Delden.kind van Jan van.
1798,4October.ftkind van den burger J. van.
1737,9Januari.kind van Willem van.
1747,1December.kind van Willem van.
1771,15October.Willem van.
1776,1Maart.de wed®, van Willem van.
1627.Dercksz.Jan. '
Dercksz.Johan —, zie Janneke Petersz. kind van Albertus van.
(1697-1699)Deventer.
1621.Dircksz.kind van Derck.
1623.
1627.» » n •, _ de vrouw van Louwijs.
1728,7Februari.Dirkfort.
1641.Donckel.jonker.
1706,8October.Dop.Matthis.
1736,1November.Dorp. ...kind van Peter van. . .
1752,21Januari.Dorp.„ „ Pi(e)ter van (rector).
1624.Drager.de oom van Lambert die.
1684,3Februari.Duegen.kind van.
1682,28Augustus.Duiven.kind van Steven van.
1700Dupré
1776,6Juni.Eek (of Eik?)de wed®, van —, nicht van den chirurgijn van Ee, naar IJselmuiden gebracht.
1610.Eckelboem.de vrouw en het kind van Henrick.
1610.Eckelboem. Ee.Lutgert. Zie Eek.
177915April.Ee.de moeie van den chirurgijn van —, , naar Yselmuiden. de wed®. Hulsbergen, schoonmoeder van Hermen —, naar Mastenbroek
172926October.Ekkelboom.
gebracht. , ’
1628.Engbertz.de schoonmoeder van Derck.
1695,27Januari.Erckelens.de' meid van de wed®, van Johannes.
1792,5 December.Escher.kind van David George. -
1795,19Februari.
179930November.„ „ Doctor David George.
1804,17Januari.de vrouw van „ „ „
1710,10November.Evers.Hendrick.
Evers berg.Zie Heerdt.
1638.Evertz.Dominicus —, olislager, met zijne vrouw.
1687,4September.[Eyst].[pater Petrus van], „een pape”.
1720,5September.Felder.de zoon van den heer.
1608.Floreyns.Ottho.
(1697-1699)Gay(ai)boet.
1626.Galama.kind van (kapitein?).
1632.Galema.„ „ kapitein.
1707,27April.Garrelebeck.de vrouw van. '
1707,19Mei.Garrelebeck.
1714,17October.Geértienmoer.een kind van een juffrouw van Amsterdam uit — ’s huis.
Gilquen.zie Gijlquen.
1636Gisbertz.Peter.


|pag. 227 en 228|

1700,1 Augustus.Glauwe.juffer:
1644.Goeyert.kind van.
1598.Goltsmits.de zuster van Anneken.
1621.Goltsmit.Anneken.
1712,13 Juli.Graft.kind van de.
1752,21 Augustus.Gijlquien.kind van den luitenant van de konstapels Daniel.
1752,29 December.Gijlquen.kind van den heer luitenant Daniel.
1760,29 Augustus.Haersma.kind van den heer —, naar Friesland gebracht.
1633.Haersolte.joffer van.
1683,21 Maart.Haerst.joffer van.
1744,8 Februari.Hamel.kind van Jan Pi(e)ter du.
1750,27 April.,, ,,,, ,, ,, ,, ,,
1603.Hartsoeker.de nicht van Albert.
1622.Hartsuicker.Albert.
1623.,, ,,Anneke.
1631.,, ,,de weduwe.
1750,7 Juli.Haverkamp.de wede, — uit burgemeester Hemertvergadering.
1755,31 Januari.Heerdt.de heer Baron R.F. van — heere toe Eversberg, naar den Eversberg.
1612.Helmont.Johan Janssz. van.
1623.Helmont.Johan Jansz.
1613.Helmont.kind van Jan Janssz. van.
1624.Helmont.,, ,, ,, ,, ,,
1632.Hellemont.zoon van Johan.
1632.Hellemont.de vrouw van Johan.
1799,2 Februari.Hemsink.kind van Abraham.
1743,17 Maart.Hendricks.Aarentie — naar Genemuiden.
1706,16 Augustus.Hendrix.Jan.
1609.Henrickssz.de zoon van Henrick.
1611.Henricksz.kind van Henrick.
1617.,, ,,,, ,, ,, ,,
1623.,, ,,Henrick.
1644.Henrickx.de vrouw van Henrick.
1602.Henricksz.de dochter van zal. Jan.
1619.Henricks.kind van Peter —, „boeckdrueker".
1624.Hermansz.de vrouw van Jurrien.
1725,6 Juli.Hermlingh.Jan.
1795,4 Mei.Heshusius.Mejuffrouw.
1796,7 Januari.,, ,,de zoon van mejuffrouw.
1811,25 October.,, ,, 9 [9. Zie Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Overijssel, p. 120.]Mejuffrouw de weduwe.
1723,11 October.Heymenberghde vrouw van Ds. Casparus van.
1734,27 Februari.,, ,, ,,Ds. Casparus van.
1697.Hoecker.Jacob.
1763,14 Januari.Hoefs.kind van den heer luitenant,
1733,9 November.Hof.de vrouw van Arent van den.
1625.Hoff. Albart — voor verhooging der groeven betaald 14.9.—.
Holsteijn.zie Staal.
1795,12 November.Hove.Mevrouw van — naar Amsterdam.
1729,26 October.Hulsbergen.de wede. — naar Mastenbroek, schoonmoeder van Hermen Ekkelboom.
1775,29 Augustus.Hulster.Johanna ter —, nicht van Schuurmeyer.
1808,30 September.Huysers.kind van den heer B. —, luitenant bij (de) genie.
1715,11 Maart.lngen.juffer van —, de kloppe.
1779,4 October.,, ,,de zuster van burgemeester.
1603.Jacobs.Aeltken.
1641.,, ,,zoon van Berend.
1722,19 Februari.,, ,,de vrouw van Gerrit —, naar Yselmuiden gebracht.
1599.Jans.Aeghte.
1645.,, ,,Geertruydt.
1736,29 Augustus.,, ,,Grietje — naar Genemuiden.
1739,21 October.Jansen.de vrouw van Willem —, naar Blokzijl gebracht.
1630.Jansz.Derck.
1636.,,Derckgen — met hare twee zoons.

[inbewerking]

______________
Welcker, C.J. (1929) Begravenen in de Broederkerk te Kampen. De Nederlandsche Leeuw, 47, 159-162, 221-230, 247-254, 275-278, 377-378.

Category(s): Kampen
Tags: , , ,

Comments are closed.