Begravenen in de Broederkerk te Kampen


|pag. 159|

Begravenen in de Broederkerk te Kampen,

medegedeeld door C.J. WELCKER.

     In het archief der gemeente Kampen berust slechts één dun begraafregistertje in quarto van de Broeder


|pag. 160|

kerk te Kampen, beginnende 24 Juni 1741 en eindigende 25 October 1811 1 [1. Voorin staat geschreven: „Carkenboek van de dooden van de Broederkerk van ’t kerkengeregtigheyd om meede te verrekenen met de heeren Carkmeesters, beginnende Anno 1741 Den 24 Juni van Barnhardus ten Hoven, custos”.]). In deze leemte aan doodenboekeh brachten achtereenvolgens de artikelen van de hand der heeren C.H. van Fenema in 1913 2 [2. C.H. van Fenema — Het administratieboek van een ziekenhuis als genealogische bron, Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap ,,de Nederlandsehe Leeuw,” 1913.]) en Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins in 1925 3 [3. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins — Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Overijssel beschreven door —, A. Oosthoek—Utrecht—1925, p. 119—121.]) eenige aanvullingen.
     Hoewel bekend is, dat het aantal personen, dat in de Boven- en Buitenkerken te Kampen begraven werd, talrijker was dan de dooden, die in de Broederkerk ter aarde besteld werden, wekt het toch verwondering, dat van het oude kerkelijk archief der Broederkerk zoo bitter weinig voor het nageslacht bewaard gebleven is. Iedere vermeerdering van gegevens heft dus een tip van den sluier op, die over de geschiedenis van dit godshuis hangt.
     In de stedelijke rekening van Kampen van 1594 is het volgende 4 [4. Dit besluit ontbreekt in het oudste deel der Resolutiën van Schepenen en Raden, 1587—1612.]) ingelascht: „Alsoe die E. Raedt belieft
„ heft, dat henvorder die reparatie der Broderkercke,
„ bij den Cameners ende Rentmrs. geschien sall, ge-
„ lijck wij in onse jaer gedaen hebben, soe heft ons
„ Heyman Sybrantsz. olde kerckmr. daertoe overgelevert
„ an gelden — 50 h. q. — 7 st. 3 oort ende Mr. Claes
„ ten Over als leste kerckmeister an ons overgelevert
„ an renthen ende groeven 64 h. q. — 9 st. — bedra
„ gende toesamen 115 h. q. — 2 st. — 3 oort”.
     Inderdaad eene aanwijzing, die de moeite waard is.
Hieruit vernemen wij dus, dat vanaf 1594 de reparaties aan het kerkgebouw door bemiddeling van heeren camenaars en rentmeesters van Kampen uitgevoerd werden, waarvoor de renten van een viertal huizen en de inkomsten der groefgelden van de Broederkerk ter beschikking gesteld werden. Vanaf 1595 tot en met 24 November 1640 blijkt deze toestand bestendigd te zijn.
De stedelijke rekeningen, 1595—1639, vormen evenals het administratieboek van het ziekenhuis een genealogische bron. Jaarlijks worden de namen der begravenen opgesomd. Hierop slechts vijf uitzonderingen, wat betreft de groefgelden, want deze zijn in de jaren 1597, 1600 — de geheele rekening over dit jaar ontbreekt —, 1604, 1606 en 1620 niet medegedeeld.
     In de stedelijke rekening van 1640 staat aangeteekend:
     Den 24 Novembris 1640.
„ Nota. Hebben Schepenen en Raedt geresolvert ende
„ goetgevonden dat van ’t geschrevene Broederkercken
„ renten ende het geene van begraffnisze in de Broe-
„ derkercken sal muegen geproffitiert worden tot behoeff
„ van het Sieckenhuis gelecht ende daermede tho bene-
„ ficieren, ende wat meer als hier nyet verrekent sullen
„ worden”.
     Dan volgen in de rekeningen 1640 en 1641 alleen
„ de Broederkercken renthen”, nl.:
„ Vuit des E. Johan Louwsens huis . . . . . . . . .3- 10-
„ Vuit Albert Hartsuickers erffgenaemen huis . . . 4- 10-5 [5. In 1641 is de tweede post 4- 4-.])

|pag. 161|

„ Vuit Johan Tymensz. Veenen hus . . . . . . . . . 4- 4-
„ Vuit den Ehenhorn, nu de schultus Johan ten Torn 2- 16-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15- 0-

     De groefgelden worden na 1639 niet meer verantwoord en in 1642 verdwijnt ook de post renten uit huizen voor goed uit de stedelijke rekeningen. Hieraan sluiten dus de mededeelingen, door den heer C.H. van Fenema in „de Nederlandsohe Leeuw”, 1913 gedaan, volkomen aan.
     Voor het openen van een graf werd van 1595—1612 vijf heeren pond betaald en wel voor volwassenen en kinderen een gelijk bedrag. Over de jaren 1613-1621 bedroeg de kerkengerechtigheid 8 h. q 8 st., evenwel in het jaar 1618 slechts f.6.-.-, welk bedrag vanaf 1622 6 [6. Vanaf dit jaar wordt in de stedelijke rekeningen van Caroli gulden en niet meer van heeren ponden gesproken.]) gehandhaafd bleef. Uit de ontbrekende jaren 1647-1680 moet het besluit dateeren voor kinderen half geld te laten betalen, nl. f.3.-.-.
     Onder de verrekende bedragen komen slechts enkele keeren afwijkende voorbeelden voor, zooals:
     „ 1601. Gheesken Witten testament – 2 h. q.
     „ 6 Juli 1742. Volgens testamentaire beschikking van
„ Grietje Adolfs, wede van Klaas Jansen op het Eiland
„ f.2-16-.
     „ 1616 voor het luiden van hopman Appel – 2 h. q.
     „ 1691 doode voorbij de kercke gedragen – f.3.-.-.
     „ N.B. Den 3 April 1721 volgens resolutie van Sche-
„ penen en Raaden, uyt handen van Evert Moulijn ont-
„ fangen voor kerkengeregtigheyt van drie verdroncken
„ lijcken die op het Siekenhuys gebragt waren, die be-
„ kent sijn geworden ende naar Meppelt gebragt –
„ f.9-9-0. .
     „Dito geresolveert, dat een dood lijk, van hier ge-
„ haalt ende elders vervoert wordende, sal betalen der
„ kerken geregtigheyt, aan de eerst aankomende off
„ voorbij vaerende kerke”.
     Voor verhooging der groeven werd in 1625 door Albart Hoff f.14-9- betaald, terwijl eenige keeren het vastgestelde bedrag extra voor den eigendom eener groeve betaald werd.
     Het tegelijkertijd begraven van twee en drie, ja zelfs van vier kinderen uit één gezin wijst vooral in de jaren 1600, 1601, 1624, 1625 op het voorkomen van pest te Kampen. In 1636 wordt de geheele familie van den mayeur of wachtmeester Willem Jansz, bestaande uit de ouders met vijf kinderen – nadat 7 kinderen resp. in 1624, 1625 en 1632 gestorven waren — grafwaarts gedragen.
     Op het begraven van Roomsch Catholieken in de Broederkerk wijzen de posten:
     de mater van Bronnope in 1610;
     de procuratersche Fenne Jansz. in 1624;
     een „pape” in 1687; de post:
     priester naar Emmeioord na 12 Juli 1702 sluit zich daarbij aan.
     Vrijgesteld van het betalen der kerkengerechtigheid waren de predikanten, de rector, de schoolmeesters en gezin, eveneens werden de ouden van dagen uit gasthuizen en vergaderingen (= hofjes) pro Deo begraven.
     Over het algemeen komen vage aanduidingen als „eene joffer, een oude predikant, een pape, een priester,

|pag. 162|

vrouw in de Breede steeg, lijk naar Sluis of Zwolle vervoerd”, dus zonder nadere naamsaanduiding, slechts zelden voor.
     De alphabetische doodenlijst, uit drie verschillende bronnen zoo volledig mogelijk opgemaakt, te weten uit:
     1°. Stedelijke rekeningen, 1595-1639;
     2°. Administratieboek van het Ziekenhuis te Kampen, 1641-1647 en 1680-1796;
     3°. Begraafregister der Broederkerk, 1741-1811, moge menige genealogische aanvulling brengen.
     Tot besluit nog eenige beknopte mededeelingen over de huizen, waarvan de eigenaars renten aan de Broederkerk verschuldigd waren. Deze opsomming vult eveneens het door den heer C.H. van Fenema gepubliceerde over de jaren vóór 1640 aan. (Wordt vervolgd).


|pag. 221 en 222|

Begravenen in de Broederkerk te Kampen,

medegedeeld door C.J. WELCKER.

(Vervolg van XLVII, 162.)

I. Groefgelden.
 

1599.Albertsz.Mr. - zuster.
1599.Alertsz.Jacob, met vrouw en kind.
1629.A(e)ltsz.kind van Jan.
1624.Altzen.kind van Aelt.
1647.Anthonijs.de vrouw van Mr. -
1609,Antwerpen.de vrouw van Peter Petersz. van.
1616.Appel.luiden over hopman - II h. q
1694,5December.Arentsz.kind van Gerbrant.
1772,7Maart.Asman.Ds. -, naar Wilsum gebracht.
1624.Avercamp.drie kinderen van Lambert Berentz.
1636.Backer.Johan - in de Veenestrate.
1740,2Juli.Bantjes.kind van Abraham.
1621.Barchorst.de moeye van de vrouw van Casper ter.
1681,12Januari.Ba(e)rkom.kind van Andries van.
1595.Bassen.Jacob).
1599.Bassen.Jacob - kind.
1602.Bassen.zal. Jacob - dochter).
1742,21Juli.Bastiaans,Geertruy -, kind van Pieter -, te Amsterdam begraven.
1702,12Juli.Beeck.drie kinderen van den heer ter.
1713,21Februari.Be(e)r.kind van Henderick de.
1715,20November.Beer.„ „ Henrick „
1717,30Maart.„ „ meester „
1717,7April.„ „ „ „
1721,27Augustus.„ „ „ „
1728,21November.„ „ „ „
1731,27December.de vrouw van meester Hendrik de.
1732,30Januari. ,Hendrik de. '
1705,23Juli.Beerens.Aeltien.
1729,6September.Bello.
1708,2Augustus.Bender.Jan -, knecht van jonker to Bockop.
1612.Benen.de vrouw van Albert.
1682,4Mei.Benier.de neef van Arent.
1703,27October.Benier.de wede, van Jan.
1693,13Augustus.Beniers.Berte.
1715,3April.Beniers.juffer - de kloppe.
1720,7Februari.Beniers.juffr.
1720,2Maart.Beniers.juffr.
1724,9Juni.Bentink.freule Henrina Woltera -, naar Werkeren vervoerd.
1617.Berentz.kind van Aelt.
1626.kind van Aelt -, slachter.
1627.Berentsz.kind van Aelt -, slachter.
1630.„ „„ „ „ -, „
1717,30September.Bergh.de moeder van Herman van den.
1724,1Februari.dochter van Rijk van den.
1773,30Maart.Besselaar.de wed. van Jan.
1599.Beylen,Hilleken Rolofs van.
1753,18April.Bi(esterbos.Jan.
1710,29September.Blanckevoort.twee kinderen in één kistje van Jan Maurick,
1712,29Augustus.„ „kind van den heer.
1744,2Maart.Blanckvoort.de heer - naar IJselmuiden.
1607.Boecop.kind van Aerenth te.
1683,13Maart.Boeckkop.Jan te.
1695,29Maart.Bo(e)ckop.Jan te -, achter de Nieuwe Muur.
1693,20September.Boeckop.kind van te.
1685,16Mei.Boeckop.oom van te.


|pag. 223 en 224|

1774,28Mei.Bonkenhave.de heer van de - naar IJselmuiden gebracht.
1776, 1608.3December.Bonkenhave.Mevrouw van de - naar IJselmuiden gebracht.
1608Bonte.kind van Thomas de.
1611.,,,, ,, ,, ,,.
1614.,,,, ,, ,, ,,.
1618.,,,, ,, ,, ,,.
1621.,,,, ,, ,, ,,.
1622.,,,, ,, ,, ,,.
1624.,,,, ,, ,, ,,.
1632.,,,, ,, ,, ,,.
1638.,,de vrouw van Thomas de.
1719,16Mei.,,de vrouw van Thomas de.
170523September.Borrich.kind van Joh. ter.
1697.Botterkooper.kind van Arend de.
1616.Bouwen.de moeder van Metgen.
1623.,, ,,de nicht van Metgen.
1641.Brandt.de zoon van Arendt.
1618.Breede Steeg.vrouw in de.
1610.Bronnope.de mater van.
1715,18Mei.Bruggen.de dochter van Jannes ter.
17156Juni.,, ,,de vrouw van Jannes ter.
171825Augustus.,, ,,Jannes ter.
1780,1Februari.Brunier.Annegien -, naar IJselmuiden gebracht.
(1697-1699).Bruynneck.kind van.
1807,21April.Büchner.kind van Doctor.
1811,14Mei.,, ,,,, ,, ,,
1804,19December.Buggenaer. (= Büchner).,, ,, ,,
1806,3Februari.,, ,,,, ,, ,,
1808,5April.,, ,,,, ,, ,,
1809,8Mei.,, ,,,, ,, ,,
1724,14October.Burghde vrouw van Gerrit ter -, uit het Boven-Gasthuis.
172510Februari.,, ,,Gerrit ter - uit het Boven-Gasthuis.
170626(Juni)?Buss(ch)e.kind van jonker ten.
1729,6April.Buytendijk.de vrouw van Gerrit.
1735,23Augustus.,, ,,Gerrit.
1711,17Januari.Butendijck.schoonmoeder van Helmich.
1711,29Maart.,, ,,
1602.Buyter.joffer Hillegont.
1615.,,vrouw.
1624.,,Johan.
1704,1September.Canneman.Jan.
1706,25Maart.,, ,,kind van de wede.
1716,5October.,, ,,de wede. van Jan.
1709,17Januari.Cars.de wede. van Jan.
1693,28December.Claes.Aert - voorbij de kercken, gevaaren na Isselmuyden.
(1697-1699)Classen.Jan.
169520Februari.Cloecke.kind van Gerherdus.
(1697-1699)Cloeck(e).twee kinderen van Gerhardus.
1710,3Februari.Clo(e(k(e).de dochter ,, ,,
1718,28Maart.,, ,,Gerherdus.
1790,26Februari.Cloeke.burgemeester G. W.
1598.Cloecke.de zoon van Jan.
1602.,,,, ,, ,, Johan.
1605.,,Johan.
1728,3December.Cloeke.kind van Monsieur Jan.
1730,16Februari.,,kind ,, ,, Joan.
1734,23December.,,kind van Jan.
1740,21Mei.,,,, ,, ,,
174518Februari.(K),,Jan, gemeensman.
1745,6November.,,kind van de wede.
1758,14November.,,de wede. Jan.
1608.Cloecke.Geertgen.
1626.,,Petertgen.
1786,2Maart.Cloeke.de heer burgemeester.


|pag. 225 en 226|

1629.Cock.Janneke —, overleden ten huize van Claes van Harst.
1605.Cocks.Jennegen.
(1697-1699)Co(e)nders.twee kinderen. ’
1625.Ooepsen.Henrick —, met zijn kind.
1616.Collart.de zuster van Arian.
1603.Conincks.Claes —, met zijne vrouw.
1681,4Februari.Oonstapel.de vrouw van Albert.
1681, 1681,18Februari.kind van Albert.
15November.Cornelis.Anna.
1725,6April.Oosters.Jannegien —, uit Bethlehems vergadering, kind van Hermen —, naar IJselmuiden vervoerd.
1727,18October.Oroese.
1729,27Juli.Croese.de vrouw van Jasper.
1735,9Augustus.
174:1,25April.
1634.Crijntzen.de moeder van Cla(e)s.
1628.Cuiper.Francke.
1617.Cuinreturffs.Frans.
1785,1October.Delden.kind van Jan van.
1798,4October.ftkind van den burger J. van.
1737,9Januari.kind van Willem van.
1747,1December.kind van Willem van.
1771,15October.Willem van.
1776,1Maart.de wed®, van Willem van.
1627.Dercksz.Jan. '
Dercksz.Johan —, zie Janneke Petersz. kind van Albertus van.
(1697-1699)Deventer.
1621.Dircksz.kind van Derck.
1623.
1627.» » n •, _ de vrouw van Louwijs.
1728,7Februari.Dirkfort.
1641.Donckel.jonker.
1706,8October.Dop.Matthis.
1736,1November.Dorp. ...kind van Peter van. . .
1752,21Januari.Dorp.„ „ Pi(e)ter van (rector).
1624.Drager.de oom van Lambert die.
1684,3Februari.Duegen.kind van.
1682,28Augustus.Duiven.kind van Steven van.
1700Dupré
1776,6Juni.Eek (of Eik?)de wed®, van —, nicht van den chirurgijn van Ee, naar IJselmuiden gebracht.
1610.Eckelboem.de vrouw en het kind van Henrick.
1610.Eckelboem. Ee.Lutgert. Zie Eek.
177915April.Ee.de moeie van den chirurgijn van —, , naar Yselmuiden. de wed®. Hulsbergen, schoonmoeder van Hermen —, naar Mastenbroek
172926October.Ekkelboom.
gebracht. , ’
1628.Engbertz.de schoonmoeder van Derck.
1695,27Januari.Erckelens.de' meid van de wed®, van Johannes.
1792,5 December.Escher.kind van David George. -
1795,19Februari.
179930November.„ „ Doctor David George.
1804,17Januari.de vrouw van „ „ „
1710,10November.Evers.Hendrick.
Evers berg.Zie Heerdt.
1638.Evertz.Dominicus —, olislager, met zijne vrouw.
1687,4September.[Eyst].[pater Petrus van], „een pape”.
1720,5September.Felder.de zoon van den heer.
1608.Floreyns.Ottho.
(1697-1699)Gay(ai)boet.
1626.Galama.kind van (kapitein?).
1632.Galema.„ „ kapitein.
1707,27April.Garrelebeck.de vrouw van. '
1707,19Mei.Garrelebeck.
1714,17October.Geértienmoer.een kind van een juffrouw van Amsterdam uit — ’s huis.
Gilquen.zie Gijlquen.
1636Gisbertz.Peter.


|pag. 227 en 228|

1700,1 Augustus.Glauwe.juffer:
1644.Goeyert.kind van.
1598.Goltsmits.de zuster van Anneken.
1621.Goltsmit.Anneken.
1712,13 Juli.Graft.kind van de.
1752,21 Augustus.Gijlquien.kind van den luitenant van de konstapels Daniel.
1752,29 December.Gijlquen.kind van den heer luitenant Daniel.
1760,29 Augustus.Haersma.kind van den heer —, naar Friesland gebracht.
1633.Haersolte.joffer van.
1683,21 Maart.Haerst.joffer van.
1744,8 Februari.Hamel.kind van Jan Pi(e)ter du.
1750,27 April.,, ,,,, ,, ,, ,, ,,
1603.Hartsoeker.de nicht van Albert.
1622.Hartsuicker.Albert.
1623.,, ,,Anneke.
1631.,, ,,de weduwe.
1750,7 Juli.Haverkamp.de wede, — uit burgemeester Hemertvergadering.
1755,31 Januari.Heerdt.de heer Baron R.F. van — heere toe Eversberg, naar den Eversberg.
1612.Helmont.Johan Janssz. van.
1623.Helmont.Johan Jansz.
1613.Helmont.kind van Jan Janssz. van.
1624.Helmont.,, ,, ,, ,, ,,
1632.Hellemont.zoon van Johan.
1632.Hellemont.de vrouw van Johan.
1799,2 Februari.Hemsink.kind van Abraham.
1743,17 Maart.Hendricks.Aarentie — naar Genemuiden.
1706,16 Augustus.Hendrix.Jan.
1609.Henrickssz.de zoon van Henrick.
1611.Henricksz.kind van Henrick.
1617.,, ,,,, ,, ,, ,,
1623.,, ,,Henrick.
1644.Henrickx.de vrouw van Henrick.
1602.Henricksz.de dochter van zal. Jan.
1619.Henricks.kind van Peter —, „boeckdrueker".
1624.Hermansz.de vrouw van Jurrien.
1725,6 Juli.Hermlingh.Jan.
1795,4 Mei.Heshusius.Mejuffrouw.
1796,7 Januari.,, ,,de zoon van mejuffrouw.
1811,25 October.,, ,, Mejuffrouw de weduwe.
1723,11 October.Heymenberghde vrouw van Ds. Casparus van.
1734,27 Februari.,, ,, ,,Ds. Casparus van.
1697.Hoecker.Jacob.
1763,14 Januari.Hoefs.kind van den heer luitenant,
1733,9 November.Hof.de vrouw van Arent van den.
1625.Hoff. Albart — voor verhooging der groeven betaald 14.9.—.
Holsteijn.zie Staal.
1795,12 November.Hove.Mevrouw van — naar Amsterdam.
1729,26 October.Hulsbergen.de wede. — naar Mastenbroek, schoonmoeder van Hermen Ekkelboom.
1775,29 Augustus.Hulster.Johanna ter —, nicht van Schuurmeyer.
1808,30 September.Huysers.kind van den heer B. —, luitenant bij (de) genie.
1715,11 Maart.lngen.juffer van —, de kloppe.
1779,4 October.,, ,,de zuster van burgemeester.
1603.Jacobs.Aeltken.
1641.,, ,,zoon van Berend.
1722,19 Februari.,, ,,de vrouw van Gerrit —, naar Yselmuiden gebracht.
1599.Jans.Aeghte.
1645.,, ,,Geertruydt.
1736,29 Augustus.,, ,,Grietje — naar Genemuiden.
1739,21 October.Jansen.de vrouw van Willem —, naar Blokzijl gebracht.
1630.Jansz.Derck.
1636.,,Derckgen — met hare twee zoons.


|pag. 229 en 230|

1624.Jansz.Fenne —, procuratersche. N.B. Rijckmann Wolffs betaalt nog ƒ 6.— voor den eigendom van deze groeve.
1629.,, .twee kinderen van de dochter van Gertruit.
1636.,, .Mathis.
1602.Janssz.Evert.
1611.,, .Jan.
1608.,, .kind van Johan —, bombazijnwerker.
1618.Jansz.kind van Johan.
1618.,, .,, ,, ,,
1619.,, .,, ,, ,,
1625.,, .Johan.
1626.,, .de neef van de vrouw van Johan.
1636.,, .kind van Johan.
1602.Janssz.kind van Willem.
1608.,, .,, ,, ,, —, wever.
1617.,, .,, ,, ,,
1621.,, .,, ,, ,,
1624.,, .twee kinderen van den majeur (W. —?)
1624.Jansz.W. —, twee kinderen van den maieur.
1625.,, .twee kinderen van Willem —, wachtmeester.
1629.,, .de zwager van maieur Willem —.
1632.,, .zoon van Willem —, maieur.
1636.,, .Willem — mayeur, met zijne vrouw en vijf kinderen, betaald door Wolter Jansz. Wiszijnk.
1725,22 Juni.Jelle.Hidde — naar Friesland.
1622.joffer.eene.
1617.Joosten.kind van Geertruit.
1712,28 Juni.Jurrens.kind van Arent.
1731,5 Juni.Jurrians.de dochter van Aart.
Kanneman.zie Canneman.
1753,17 November.Kempe(n).dochter van den heer Hermanus van (ter).
1755,3 Januari.Kempe.Cornelis, zoon van Hermanus (van).
1774,15 Februari.Kempen.Mevrouw van,
1717,16 November.Klinck.Henrick —, van een verdronken doode.
(1697-1699).Klinckspoor.kind van.
1734,23 Augustus,Klinge.kind van Antony.
1711,31 Januari.Kloek.de vrouw van Gerreit.
1681,29 October.Kloeck.Aeltjen.
Kloeke.zie Cloeke.
1716,14 November.Klooster.kind van jonker Leno van den.
1718,13 October.Knop.Abraham.
1715,24 September.,, .de vrouw van Abraham.
1726,6 April.,, .Andries.
1728,21 Maart.,, .Evert.
1694,27 Mei.Koeckx.kind van Jan —, kuiper.
1753,6 Augustus.Kool.Sibrant Herms —, naar Makkum in Friesland.
1726,23 December.Korthorst.Grietjen — uit Bethlehems vergadering.
1709,14 Februari.Kuel.zoon van Har: Gerri(t)s van der.
1647.Kuerbeecke.jhr. Albart van der.
1614.Kuerbeke.kind van Eernst van der.
1616.Kuerbeecke.kind van Ernst (van der).
1599.Kuyper.Cornelis — met vrouw en zoon.
1634.Lambertzen.de moeder van Symon.
1609.Landtschrijver.de.
1644.Langenburch.Jan van.
1625.Laplander.kind van Nicolaes de.
1639.Ligger.kind van Johan.
1721,12 April.Lindenhorst.de Edelmog. Heer van — naar Vollenhove gebracht.
1773,30 Maart.Linkebag.de vrouw van Filip — uit Bethlehemsvergadering.
1647.Louwen.Styne.
1715,30 November.Lubbertsen.Beerent.
1700,6 September.Lucksen.de vrouw van Jan — „d’blecker, haar lichgaam door de Broe(de)rstraat gedraagen en naar d’Isselmuder karck gebrocht.”
1783,1 Maart.Lulofs,Dirk — naar Deventer.


|pag. 247 en 248|

1627.Maeten.de dochter van Henrick.
1795,2 Juli.Malo.Anna.
1729,2 Februari.Meerman.Evert.
1682,18 Februari.Metraedt.de neef van Melger.
1642.Minicus.Hendrick.
1693,28 December.Moei-weer.de neef van.
(1697-1699).Moywertien.
1628.Moek.Peter -, hoedemaker.


|pag. 249 en 250|

1707,10 October.Moeleman.kind van.
1779,17 Februari.Molder.Catrina —, moeie van den chirurgijn, naar IJselmuiden gebracht.
1619.Momme.joffer.
1637.Momme.Geert.
(1697-1699)Morre.joncker.
1708,18 October.,,vrouw.
1684,(4 September?)Molter.de moeder van Jan —, in het Gasthuis gestorven.
1706,9 October.Molter.Jacob.
1774,5 Juli.Mulert.freule —, naar Dalfsen gebracht.
1778,30 November.,,,, -, ,, ,, ,,
1743,30 December.Mulder.de wede, van Jan Lambersen — uit Bethlehemsvergadering.
1632.Munter.de vrouw van Henrick.
1602.Nachtegaels.Ambrosius — met zijne vrouw.
1722,5 September.Nayrack.de vrouw van Jan.
1731,7 Augustus.Net.kind van Gosen.
1733,28 Mei.,,,, ,, ,,
1735,17 September.,,,, ,, ,,
1742,14 Juni.,,,, ,, ,, —, schoolmeester.
175(1),7 December.Netman.kind van Jan.
1705,2 October.Nieukarck.Conraat.
1781,11 Januari.Noordijk.Mevrouw —, naar IJselmuiden.
1731,12 October.Noorthof.kind van Jobannes.
1736,23 Augustus.Noorthoff.,, ,, ,,
1741,30 September.Noorthof.Johannes.
1599.Offenberch.dochtertje van Peter van —; voor den eigendom van de groeve nog h q.
1605.,,de dochter van Peter van.
1727,12 September.Oldemeule.voor het vervoeren van het lijk van den heer van de.
1716,30 October.Oldeni(e)el.kind van jonker.
1724,31 October.Oldeneel.kind van jonker Jan Franciscus van.
1596.Olst.vrouw van.
1721,13 Mei.Oosterwolde.kint van Arent van.
1603.Packbergen.Anneken van.
1687,(4 September?)Paerse.Hendrick van de.
1761,3 October.Palemans.de wede.
1714,1 November.Pallack.kind van luitenant.
1599.Papenvelts.Henrickgen.
1744,21 Januari.Patkul.de heer burgemeester Rutger Andreas van — tot Posendorf, te Zwolle begraven.
1783,22 Februari,,freule van — tot Posendorf, naar Zwolle gebracht. N.B. Deze kerkengerechtigheid aan de Bovenkerk uitgereikt. )
1723,2 Februari.Pele.kind van Evert.
1599.Peters.Metken —, nicht van vrouw Visschers.
1633,2 November.Petersz.van Janneke —, wede, van Johan Dercksz. „voer den eygendomb van zeeckere groeve in de Broederkercke gedeckt met eenen witten steen voor denselven steen betalt 25 goltgulden ende groeve elff goltgulden maeckende an Car(oli) gulden — 50. 8. —."
1723,13 Juli.Pilak. (soms Pallack?)kind van den heer.
1748,6 Februari.Polleman.Hendrick.
1611.Predikant.oude —, hier overleden.
(onder 1702,12 Juli).Priester.naar Emmeloord gebracht.
1708,25 Mei.Raalte.kind van Jan Roelof van.
1712,21 December.Rector.kind van den —, zie Slaterus.
1699,9 December.Reggerinck.vrouw van Berent.
(1697-1699).Rey(n)ders.Hilgien.
1711,24 Januari.Rhenen.de vrouw van Jan van.
1709,12 FebruariRick.de vrouw van Thomas.
1700,6 Februari.Ricken.kind van Joh.
1705,9 Mei.,,kind van.
1711,5 Mei.,,,, ,,
1712,9 April.,,,, ,,


|pag. 251 en 252|

1687,(4 September?).Rickken.Hendrick.
1684,3 Februari.Roelfs.Tymen.
1595.Ro(e)loffz.de moeder van Egbert.
1612.,,de vrouw van ,, .
1635.,,Engbert.
1598.Roloffz.de zuster van Salinck.
1603.Roloffs.Salinck.
1723,8 Februari,Roskammer.vrouw van Hermen.
1596.Rutenburch.de vrouw van van.
1625. ),,Steven van.
1630.Ruitenberch.de schoonmoeder van (van).
1647.(=1646?) )Ruitenburch.burgemeester.
1601.Schepeler.joffer.
1691,29 Maart.Scholte.Herman.
1708,15 Maart.Schuermaier.kind van Willem.
1611.Schultinne.de —, „die in den Haegen plecht te woenen”.
1729,4 Juli.Schuurmeyer.de wede.
1735,22 April.Schuurmeyers.Ida.
Schuurmeyer.zie Hulster.
1624.Seenke.drie kinderen van Henrick.
1627.Sergeant.een.
1628.,,de vrouw van een.
1684.Seylemaker.kind van Frans.
1712,21 December.Slaterus.kind van den rector.
1716,16 April.,,,, ,, ,, ,, .
1718,22 Januari.,,,, ,, ,, ,, .
1625.Slinck.Reinert.
1727,20 Juli.Sluis.een verdronken doode naar — vervoerd.
1720,26 Februari.Snel.Jan —, in het Ziekenhuis overleden.
1724,22 Februari.Snitter.de vrouw van Henrick.
1743,9 Juni.Spans.de vrouw van Evert —, te Blokzijl begraven.
1733 (sic!= 1743), 18 October.Staal v. Holsteynkind van Philip Carel.
1751,29 Juni.,, ,, ,,,, ,, ,, ,, .
1752,16 October.,, ,, ,,,, ,, ,, ,, .
1753,13 October.,, ,, ,,,, ,, ,, ,, .
1799,13 December.Sterke.de dochter van Mevrouw de wede.
1602.Sterke.twee kinderen van Jan —, secretarius.
1730,1 April.Sterke.Martin.
1627.Stevens.kind van Albert.
1639.Stevensz.de dochter van Arent.
1602.,, .Evert.
1610.,, .de dochter van Joest.
1614.,, .Joest.
1710,24 Juni.Stor(re)m.kind van Roelof.
1603.Strijnken.„in de oelymoelen”, = de dochter.
1744,2 Maart.Suirwijn.de vrouw van Jurien.
1625.Swertzveger.de.
1731,11 Augustus.Swijtter.Hendrik.
1639.Temmijnck.Henrijck —, naar Amsterdam.
1605.Tengnagel.kind van Otto.
1614.,, .joffer.
1623.,, .Lodewijck.
1700,7 Mei.,, .kind van den heer.
1711,6 Maart.,, .„ „ burgemeester.
1712,28 Mei.,, .,, ,, ,, .
1769,27 Augustus.,, .kind van den Hoogwelgeb. heer — tot de Luttenberg, naar Vollenhove gebracht.
1769,17 September.,, .alsvoren.


|pag. 253 en 254|

1732,12 Juni.Tiel.kind van Dirk van.
1733,26 Augustus.,, .,, ,, ,, ,, .
1734,12 Augustus.,, .,, ,, ,, ,, .
1739,3 Juni.,, .,, ,, ,, ,, .
1741,7 Juni.,, .,, ,, ,, ,, .
1741,16 October.,, .,, ,, ,, ,, .
1754,29 Augustus.,, .de jongste dochter van Dirck Hendrick van.
1752,7 November.Timmerman.de dochter van den luitenant.
1713,3 Maart.Trip.Garriet Clasen.
1736,13 October.Trijp.Jan.
1687,(4 September?).Twent.de moeder van Peter.
1680.,,kind van Seger.
1720,24 Juli.Twents.Stijntjen.
1721,25 Augustus.Twent.kind van den custos.
1608.(Twickelo).de dochter van den schout van Campen (= Henrica van -) )
1720,7 Maart.Twickloo.de WelGeb. Mevrouw van.
1732,8 December.Twikkeloo.freule (van).
1599.Ulrijcks.Anna.
1681,19 Juli.Uytterwijck.de vrouw van Rodolf van.
1693,24 November.,,juffer van.
1700,3 April.,,Adolff van.
1721,26 September.,,juffer van.
1702,27 October.Vaaghts.juffer.
1624.Veene.Lisbet van den.
1708,23 Maart.Vencke.de vrouw van Harmen.
1711,25 Maart.,,Har(men).
1742,18 Juli.Verbeek.Willem —, naar Amsterdam.
1621.Vette.de moeder van Peter.
1608.Vinck.kind van Jan.
1632.Vijnck.de vrouw van Henrick.
1644.Vinck.Hendrick.
1725,21 April.Visscher.de vrouw van Jan —, te IJselmuiden begraven.
1719,21 October.,, .de vrouw van Peter.
1599.Visschers.Metken Peters, nicht van vrouw —.
1729,6 Mei.Voerman.de dochter van Jan.
1596.Voern.kind van Henrick.
1602.,, .de dochter van Henrick.
1608.,, .joffer.
1608.,, .de zuster van joffer.
1624.,, .drie kinderen van Johan.
1615.Voet.Herman.
1703,4 December.Vollenho.de vrouw van Hend:
1647.Vo(o)rden.de vrouw van Salamon van der.
1705,- Juni.Vos.kind van vrouw.
1712,5 Maart.,, .de dochter van vrouw.
1710,17 Januari.Vrericks.Zwaantien.
1618.Vriese.kind van.
1626.Vrijdach.de moeder van Henrick.


|pag. 275 en 276|

1644.Wachters.Aeltien.
1605.Walta.Peter van.
1694,5 Februari.Waninck.de neef van Gerrit.
1714,11 September.Weteringe.kind van den vaandrig van der.
1803,9 Mei.Weytink.kind van den heer.
1808,6 Februari.,, .,, ,, ,, ,, .
1708,19 Januari.Willemsdorp.kind van den heer majoor (van).
1714,9 Juli.,, .docht, van majoor (van).
1616.Wilsem.kind van Frans van.
1621.,, .,, ,, ,, ,, .
1622.,, .,, ,, ,, ,, .
1607.,, .,, ,, Tymen van.
1610.,, .,, ,, ,, ,, .
1645.Wissinckx.burgemeester.
1596.Witte.de dochter van burgemr.
1636.,, .de vrouw van Ernst.
1601.,, .Gheesken’s testament, 2 h. q.
1630.Woldenberch.joffer van.
1617.Wolffs.kind van Rijckman.
1613.Wolters.de dochter van Mr.
1622.Woltersz.Johan.
1644.Wolters.Janneken.
1607.W(o)urst.vrouw.
1736,3 September.Wygmoet.uit Bethlehems vergadering.
1704,3 September.Winba(o)rgen.kind van.
1706,8 Juni.,, .,, ,, .
1718,18 Mei.Wynbergen.juffer N. N.
1602.Wyngaerden.kind van (van).
1794,24 December.,, (a) .kind van den heer.
1733,9 April.Wyntjes.Gerrit.
1608.Wynt(gis),Jacob.
1729,23 Mei.Wyntjes.Lubbertus.
1625.Wyringen.vier kinderen van Peter van.
1610.,, .kind van Roeloff van.
1710,20 November.,, .kind van Rutger van.
1721,31 Juli.Zutphen.Thijmen van — uit het Geertruid- en Catrijnen Gasthuis.
1722,27 October.Zwolle.„een vermoort lijk na(ar) — vervoert."


|pag. 275|

II. De Broederkercken Renthen.

     Uit hopman Marten Cobben huis werd van 1595-1621 jaarlijks 5 h. q ontvangen; na 1609 heet het „Johan Louwssz. huys ende brouwerye”. In 1622 wordt jaarlijks 3—10— Caroli gulden betaald. In de stedelijke rekening van 1641 staat voor het eerst „wijlen Johan Louwsens huis” vermeld.

     Uit den E. Albert Hartsuickers huis van 1595-1621 jaarlijks 6 h. q.
     Vanaf 1622 bedraagt deze post 4—4—Caroligulden.
     In 1622 wordt Albert Hartsuicker in de Broederkerk begraven, in 1631 zijne weduwe eveneens aldaar. In de stedelijke rekening van 1635 staat het huis voor het eerst ten name van Albert Hartsuicker’s erfgenamen.
In 1640 en na 1642 wordt f. 4—10— betaald.

     Uit vrouw van Graes huis — 6 h. q jaarlijks. Van 1595-1621. Vanaf 1599 staat het ten name van vrouw of joffer Momme, die in 1619 in de Broederkerk begraven werd.
     Uit Charters en Bescheiden, deel IV n°. 4819 weten

|pag. 276|

wij, dat Henrick Amsinck, burger te Doesburg, dit huis, genaamd „de Kloeke”, gehuurd had van Guede van Graes, Wede van Hans Momme. 4 December 1619 komen de testamentoren van wijlen de eigenares tegen den huurder in verzet.
     Dit huis „de Kloeke” was gelegen in de Oude straat, Oostzijde op de hoek van de Ghijensteeg (1510-3 Januari, eigenaars Jan Wegghe en Leen, zijne vrouw, zie Charters en Bescheiden II n°. 1245), later Vrouwensteeg, thans Melksteeg geheeten; aan de andere zijde van het huis „de Kloeke” lag het Oude Vleeschhuis. Het liep vanaf de Oude straat tot aan de Nieuwe of IJselmuur, was een zoogenaamd doorgaand huis en was reeds in 1601 in twee helften bewoond. Het achterste deel heette „het Witte Cruise”.
     In 1601 betaalde Alijdt Michiels de helft of 3 h. q.
In 1602 en 1603 worden zij samen genoemd „uth vrouw Mommen en Alijdt Michiels huysz” — 6h. q.
     In 1609 staat vermeld „vuyt het Witte Cruyce en vuyt vrouw Mommen huys”, elk 3 h. q.
     Nog 7 jaar na haar overlijden wordt van vrouw Mommen huis gesproken, zelfs in 1632, 1633 en 1634

|pag. 277|

duikt de naam „joffer Momme huis” nog weer op, terwijl in 1623 toch reeds Johan Venen huis – – f2-2- en het „Witte Cruis” achter de Nye Muer — f2—2— opbrengen. In 1629 de bijvoeging op „d’Olde Strate”, in 1636 „vuit Johan Tymensz. Veenen huis de Clocke”, dat in de stedelijke rekeningen tot en met 1641 de rente blijft betalen. „Het Witte Kruis” is 2 September 1615 in handen van Berend Schulte, zie Charters en Bescheiden VI, n°. 4465 en 2 Maart 1622 behoort het aan Roelof Vos, zie Charters en Bescheiden VII, n°. 5204.

     Uit „den Eenhoorn”.
     In de stedelijke rekening van 1598 komt deze rente, bedragende 4 heeren pond, voor het eerst voor:
     „Ambrosio Nachtegael op Paesschen A° 1598 uth sijn huys verschenen IIII h. q.” In ieder geval heeft de overdracht van het huis en doorgaand erf van de Oude Straat tot in de Hofstraat, genaamd „de Eenhoorn” aan Ambrosius Nachtegael en Leenken zijne vrouw, door de momberen over Berendt Havemans kinderen eerst 27 Juni 1601, zie Overdrachten 1597-1604, plaats gegehad. Reeds in 1602 wordt Ambrosius Nachtegael met zijne vrouw in de Broederkerk begraven. In 1603 komt in de stedelijke rekening dan ook voor: „Ontfangen
„uth Johan van Durstens huys, genoempt den Eenhoorn —
„4 h. q”.
     In 1606 nog eens „uit Ambrosius Nachtegaels huys”.
In 1620 is het bedrag voor het huis „de Eenhoorn” niet ingevuld. In 1622 wordt de rente van 4 h. q jaarlijks in 2-16- Caroli gulden veranderd. In 1635 wordt de Schout Johan ten Torn als bewoner van „de Eenhoorn” genoemd.
     Deze naam komt in 1502 en 7 April 1540 reeds voor; het huis „de Eenhoorn” is een herberg, zie Charters en Bescheiden II, n°. 1108 en Momberboek, 1540-1581, fol. 1.
     22 Februari 1579 wordt Anne Kretzer, waardinne in „de Eenhoorn” genoemd, zie Registrum Copiarum, fol. 57 v°.
     18 Maart 1622 wordt in Charters en Bescheiden VII, n°. 5216 van de herberg „de Eenhoorn” van de wede van Daniël van Ootmarsum gesproken.
     4 April 1665 verkoopt men het huis, erve en wheere „de Eenhoorn” op de Oude straat tusschen den Ceulschen Dom ten eene en Arent van de Veene ter andere zijde, achter met een stal tot in de Hofstraat.
Uit handen van Reyner Geerts komt het dan aan Jan Gerrijtsen van Dijx erfgenamen, zie Gerechtelijke Verkoop, 1652-1677. Dit laatste huis is hetzeltde, dat aan Ambrosius Nachtegael en vrouw toebehoord heeft; 18 Maart 1603 is „beslach ende anpandinge gedaen aan Zal. Ambrosij Nachtegaels huys gent den Eenhoern”, zie Gichten, 1600-1604, in Getuigenissen.
     28 November 1693 wordt nog een huis, erve en were in de Oude Straat bij de Geerstraat, Bovenespel, „daer den Eenhoorn uythanght”, toebehoord hebbende aan Ariaen Speldemaker, verkocht, zie Gerechtelijke Verkoop 1688-1697.
     Daar de „Ceulsche Dom” in het Broederespel gelegen was, zijn er vermoedelijk twee huizen „de Eenhoorn” genaamd geweest, wat meer voorkwam.

     In de stedelijke rekening van 1595 kwam onder

|pag. 278|

„Ontfanck van de Broderkercke” nog eenmaal de volgende post voor:
     „Ontfangen van Claes Berentsz. provoest, over 3. jaeren „huyres van den winckel an de Broderkercke. . 9 h. q.”

________


|pag. 377|

     Begravenen in de Broederkerk te Kampen. (XLVII, 223/4, 229, 230, 247/8). Bonkenhave = de heer Gansneb gent. Tengnagel, heer tot den Bonkenhave.
     De familie Gansneb gent. Tengnagel bezat in de Ned. Herv. kerk te IJselmuiden een eigen grafkelder.

|pag. 378|

     1716, 14 November. Klooster = lees kind van Zeno van den.
     Moei-weer — buiten de Cellebroederspoort heeft een oliemolen gestaan, Emmaus genaamd Mooi-weer.
C.J. WELCKER.


  • Welcker, C.J. (1929) Begravenen in de Broederkerk te Kampen. De Nederlandsche Leeuw, 47, 159-162, 221-230, 247-254, 275-278, 377-378.
Category(s): Kampen
Tags: , , ,

Comments are closed.