S Augustinus Gilde te Deventer

[pag. 182]

 

S. AUGUSTINUS – GILDE TE DEVENTER

______

 

Van dit weinig bekende armen – gilde trof ik in het archief van het H. Geesten (nu Groote en Voorster) gasthuis de volgende acte aan:
,,Wij Johan Maes ende Geert Hobijngk Jnder tijt Prouisoers sunte Augustijns gilde bijnnen Deuenter bekennen Jn dessen apenen brieue dat wij van weghen ende Consent der gemeijnre brueder ende zuster des voirss. gildes giestlick ende werlick ontfangen ende geboert hebn tot behoeff des gildes voirss. vanden Testamentors zeligen Heren Geert Visscher, Vicarius sunte Lebuins kerke toe Deuenter hondert golden Rijnsche gulden, dair die Prouisoren des voirss, gildes Jairlix tot ewigen tiden alle jair van cleden sullen drie arme menschen die des van node is, mit tabbert, kouel, hazen, schoen, eten ende drinken, ende anders, op den dach alsmen dat voirss. gilde drincket, gelijck alsmen dan die ander neghen armen Jairlix plecht te cleden, ende te doen vandes voirss. gildes wegen, ten ewigen testamente, voir zelighen heren Willam Visscher, die Canonick plach te wesen des voirss, kerken ende voir heren geerts voirss. sijns brueders zijlen, gelijck als dat jn des voirss. gildes boeck alingk is bescreuen. Sonder al argelist. Des tot oirkonde hebn wij Johan ende Geert voirss. alse prouisoren, van weghen consent ende beuele der gemeijnre brueder ende zuster des voirss. gildes giestlick ende werlick des gildes zeghel

[pag. 183]

an dessen brieff gehangen. Gegeuen inden jare ons heren Dusent vier hondert vijffendevijftich op sunte Egidius auondt.’’

V. D.

______

 

Category(s): Deventer
Tags: ,

Comments are closed.