Excuria

UTENHOVE (Joannes), ook genaamd: Excuria, dominicaan, overl. 1489. Uit een adellijk geslacht te Gent geboren, trad hij aldaar omstreeks 1430 in het klooster en muntte door vromen zin en geleerdheid uit. Hij voltooide zijne studiën aan de universiteit van Parijs, werd licentiaat in de godgeleerdheid en prior te Gent, waar hij in 1456 de observantie invoerde. Wegens zijn hoog aanzien en zijn onvermoeiden ijver voor het herstel der kloostertucht werd hij in 1464 tot eersten vicaris-generaal aangesteld der Observante Dominicanenkloosters, die onder den naam van Hollandsche Congregatie bekend staan. Onder zijn verstandig en krachtig bestuur breidde zich deze congregatie uit over de Nederlanden, het Noorden van Frankrijk en Duitschland, en telde zelfs hare kloosters in Denemarken, Polen en de Oostzeeprovinciën. In de Nederlanden vond hij bij deze kloosterreformatie krachtigen steun in de hertogen van Bourgondië. Uitgeput van krachten legde hij in 1477 zijn moeizaam ambt neder. Van hem bestaat: Tractatus de Reformatione ad Carolum ducem Burgundiae (scriptus Gandavi 12 Oct. 1471; gedrukt, Tolosae, 1609). Zie: B. de Jonghe, Belgium Dominicanum 65; Quétif et Echard, Scriptores Ord. Praed. I, 871. [G.A. Meijer] Bron: NNBW, Deel 2 p.1471, 1472 (Huygens ING)

Comments are closed.