In Memoriam pater G.A. Meyer

IN MEMORIAM.

     In den nacht van den 14den Januari l.l. overleed nog zeer onverwacht de Zeer Eerwaarde Heer pater G.A. Meyer, supprior van het Dominicaner-klooster te Zwolle, ruim 67 jaar oud. Zijn heengaan was een groot verlies voor zijn kerk, zijn orde, de zeer velen, die in hem in den loop der jaren een geestelijk leidsman, een hoogst bekwaam wegwijzer op het pad der wetenschap vonden, een groot verlies ook voor onze Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, in het Bestuur waarvan hij sinds 1909 een zeer gewaardeerde plaats innam. Zijn vriendelijke, bescheidene, rustige en religieuse persoonlijkheid waarborgden hem aller sympathie en zijn groote kennis op het gebied der kerkgeschiedenis maakten hem tot een man van beteekenis in onzen kring.
Wie hem hoorden, toen hij bij de onthulling van het gedenkteeken voor Thomas a Kempis op den Agnietenberg buiten Zwolle den 11den Juni 1919 de gedachtenisrede uitsprak, kwamen als van zelf, niet alleen onder den indruk van den innig vromen schrijver van de Imitatie, maar voelden ook dat daar een man aan het woord was, die in zijn eigene stille kloostercel had verstaan, dat de ,,militia Christi” een heilige roeping is, die ieder mensch in de wereld heeft uit te dragen, niet van de wereld maar nochtans in de wereld.
Heeft hij daarvoor in den meer bijzonderen kring, waarin hij vertoefde, rusteloos gearbeid, zoolang het dag voor hem was, daar naast heeft hij ook zijn licht laten schijnen over de geschiedenis der kerk en zijner orde in het bijzonder, zooals zijne vele geschriften en opstellen, ook in de Verslagen en Mededeelingen onzer Vereeniging, kunnen getuigen.
Zoo is een vriendelijk en eenvoudig, een vroom en geleerd man van ons weggegaan, wiens nagedachtenis ook onder ons in eere zal blijven. Een vertegenwoordiging van ons Bestuur heeft dan ook niet ontbroken bij den plechtigen en

|pag. XXII|

indrukwekkender! lijkdienst op den Zaterdag na zijn overlijden in de majestueuze kerk van zijn klooster, waarin hij van de stichting in 1901 af zijn plaats met eere heeft ingenomen. Thans rust zijn stof, op zijn uitdrukkelijk verlangen, in het priestergraf van het stille en hem daarom zoo geliefde kerkhof te Neerbosch bij Nijmegen. Requiescat in pace!

J.C. VAN SLEE.

     Diepenveen, Maart 1925.

_____________
– Slee, J.C. van (1925) In Memoriam pater G.A. Meyer. Versl. en Meded. VORG, 42, XXI-XXII.

Category(s): Zwolle
Tags:

Comments are closed.