Putman, Abraham

Ds. Abraham Putman (Goor, 1683 – Staphorst, 24 december 1756 1 [1. – Bloemert, H. () DOODBOEK van Staphorst (1735 – 1795) : Den 24 Desemb: des agtermiddags tusschen een en twee uren is den Wel Eerwaarden Heer A: Putman in het 74 jaars zijns ouderdoms overleden, en was in het Jaar 1708 den 9 August: alhier tot Domine deser Plaatse verkoren]), proponent (1708), predikant te Staphorst (9 augustus 1708 – december 1756).

Over Ds. Abraham Putman:
 
– (1872) PUTMAN (ABRAHAM) In A.J. van der Aa, K.J.R. van Harderwijk & G.D.J. Schotel (Reds.), Biographisch Woordenboek Vijftiende Deel (pp. 501), Haarlem: J.J. van Brederode.

Werken van Ds. Abraham Putman:
 
– Putman, A. (1738) Dadelijke Godgeleerdheid en christelijke zedekunde. Amsterdam.
– Putman, A. (?) Oratien en Aanteekeningen over Mattheus 26 en 27.
– Putman, A. (1753) Leer-reden over Ezra. VI.14.14.16: uytgesproken by de inwying der nieuwgebouwde kerk te Staphorst. Nevens een aanhangsel behelzende de redenen van ’t uytgeven deze Kerk-reden, en een nader bericht van ’t verplaatzen en vernieuwen der kerke te Staphorst, en van Staphorst zelfs. Amsterdam: Hendrik Vieroot.
– Putman, A. & Poorten, J.J. ter, (1755) Tweede brief van den Eerwaardigen Dnus. ABRAHAM PUTMAN, Predikant in de Gereformeerde Gemeente te Staphorst waar achter gevoegd zyn eenige aanmerkingen van den Eerwaarden Dnus. J.J. TER POORTEN, Predikant in de Gereformeerde Gemeente te Hardenberg. 2 [2. Beide strekkende ter Beantwoordinge van het onlangs uitgegeven Toegift der Gecommitteerden van de E. Classis van Zwolle, en om aan te toonen hoe die Gecommitteerden gehandelt hebben in ’t opmaken der Sententie, waar by Ds. A. VAN DER OS veroordeeld is.] Amsterdam: F. Houttuyn, Boekverkooper.

Category(s): Auteurs
Tags: ,

Comments are closed.