Literatuurlijst

|pag. 89|

Literatuurlijst

Adres van regenten der gast-en proveniershuizen en die van het Grootburgerwees­huis aan de raad der gemeente Kampen be­treffen­de de rang­schik­king der genoemde instellingen van weldadigheid onder letter C of A van artikel 2 der armenwet, Kampen 1876.
– Beskers, R.’ Van armenzorg naar ouderenzorg, 165 jaar diaco­naal werk.
– Centraal Bureau voor de Statistiek: ‘Bevolking van Neder­land naar ge­slacht, leeftijd en burgelijke staat 1830-1969, ’s Gravenhage, Staatsuit­ge­verij 1970.
– Croon, J.H.: ‘De lastige ouderdom: de senex in de litera­tuur’, alg.colleges van de Haagse leergangen,  Muider­berg, uitg. Dick Coutinho, 1981.
– Cursus; Ouderen en ouder worden in maatschappelijk perspec­tief’, Open universi­teit.
– Don, J.,’De gasthuizen te Kampen’ Zwolle 1950-1951 in Opbouw Overijssel 2e jrg. nr. 5-6 p. 47-49 en 3e jrg. nr. 1 p. 1-3.
– Don, J., ‘Geschiedenis van de gast- of Proveniershuizen te Kampen‘,Kampen 1946.
– Don, J.: ‘Kerkelijk leven te Kampen in Middeleeuwen’ in Kamper almanak 1954-1955, uitgave Frans Walkate archief.
– Don, J., ‘De archieven der gemeente Kampen‘, Kampen 1966.
– Doorninck, J.I. van, ‘Advies over de oorsprong der gast- en proveniershui­zen te Kampen’, uitgebracht door J.I. Doorninck, archivaris in Overijssel, Zwolle, 1884.
– Fasel, W.A.: ‘Uit de bestuurlijke verhouding tussen stads­bestuur en geestelijke instellingen te Kampen’ in Kamper Almanak 1967/1968, Uitgave Frans Walkate archief.
Jaarverslag van de stichting ‘De verenigde gasthuizen te Kampen’ over het jaar…..1982; Kampen 1983.
– Kooi, Cora van der: ‘Van oude mensen vroeger en nu: over de geschiede­nis van de ouderdom en de zorg voor oude mensen’, (Cahiers ouderdom en levensloop 24), Deventer, uitg. Van Loghum Slaterus 1987.

|pag. 90|

– Loo, Frank, van: ‘Den arme gegeven. Een beschrijving van armoede, armenzorg en sociale zekerheid in Nederland 1784-1965, Meppel/Amsterdam, uitg. Boom, 198­1, 1987, 2e druk.
– Mierlo, Th.M. van, ‘De Vene Lindevergadering te Kampen, behui­zing, bewoners en beheer, in Kamper Almanak 1989, p.129-153.
– Nanninga Uitterdijk, J., rapport betreffende het St Geertruid of Boven Proveniers­huis. Bijlage no 18 in Nanninga Uitterdijk.
– Nanninga Uitterdijk, J.: ‘Geschiedkundig overzicht en merk­waardigheiden, Kampen, Laurens van Hulst.
– Oudendijk, H.M.L., ‘Geschiedenis van de gestichtenkwestie te Kampen 1876-1909’, Zwolle 1909.
Rapport der raadscommissie betrekkelijk de rangschikking der 3 instellingen van weldadigheid, benevens advies van de Heer W. Eekhoff, archiva­ris der gemeente Leeuwarden, Kampen 1977.
Reglement van administratie voor de Heilige Geest en Geer­truiden en Catheri­nen gasthuizen, het Grootburger- en het Kinder of Hervormd Armen weeshuis in de gemeente Kampen, Kampen 1877.
Reglement op het inwendig beheer der vereenigde Gast- en Proveniershuizen te Kampen, Kampen 1901.
Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van de regenten der Gast- en Proveniershuizen te Kampen, Kampen 1895.
Instructie voor den vader en de moeder in de gast- en prove­niershuizen te Kampen, Kampen 1895.
– Stavenuiter, M., ‘Ouderen en ouderdom na 1750: een historio­grafisch overzicht’, in ‘Tijdschrift voor Sociale Geschiede­nis, 16e jaar­gang, nr. 3, aug 1990. Hierin is een lijst met auteurs opgenomen die ik kan raadple­gen.
– Querido, A.: ‘Godshuizen en gasthuizen‘, Amsterdam, Weten­schappelijke uitgeverij N.V. 1967, 2e druk.
– Velema, W., ‘De oudedagsvoorziening in Nederland toen, nu en in de toe­komst’ jb. democratisch socialisme, 87, dl. 8, p. 57-89.
– Wiersma, H., ‘Margaretha, kwart eeuw jong in een oude binnen­stad en over de Verenigde Gasthuizen te Kampen’, Kampen 1982.
– Winters, W.: ‘De dalende ondergrens van de ouderdom’ in ‘Spiegel Historiael’ vol 25 (1990) afl. 9 pag 406-410.

|pag. 91|

afbeelding op titelblad:
Hendrik de Cock, gedat. 1885, gemeentemuseum Kampen
Schilkeuken van het St. Geertruidengasthuis, waarin kostgevers hun ‘kost’ verdienen door behulpzaam te zijn bij het aardappelschillen. De kostgevers-werkvrij en kostkopers waren vrijgesteld van dit soort werkzaamheden.

Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.