Deventer publicatie van 1560

|pag. 284|

DEVENTER PUBLICATIE VAN 1560.

_______

     In Monen’s Korte Chronyke der stadt Deventer (bl. 103) wordt op 5 Dec. 1559 gemeld, dat ,,’s avonds omtrent 5 uuren Nikolaes Wijntjes en zijn zoon, burgers van Arnhem, bij de kleine Kraen onder de Stadts muuren vermoordt’’ zijn.
Dit schijnt de aanleiding geweest te zijn tot het uitvaardigen van de Publicatie, welke ik hier om haren eigenaardigen inhoud mededeel. Het is de oudste Publicatie van Deventer, die in druk verscheen en komt zeer zelden voor. De drukker blijkt uit de Cameraarsrekening van 1561 waar men leest: ,,Item Johan van Bredae geprentet iiic weten angaende ende tegens die schuldige moirtbarners in den lande van Gelre ende anders uthgesanth ’t stuck 10 oirt stuver is iii Johs. gl. facit iiii £ vii st. br.’’ Drie honderd exemplaren zijn er verspreid van het slechts aan ééne zijde bedrukte blaadje in 4°.
     Of men de daders op het spoor gekomen is, heb ik niet gevonden.
     ,,Borgermeisteren Scepenen vnd Raedt der Stadt Deuenter/ Doen eenen iegelicken (met voer weten des Edelen vnd Walgebaren Heren/ Grauen tho Horne vnd Stadtholders auer den Furstendome Gelre vnd Graeffschap Zutphen) vermidtz dessen/ Tho weten/ dat alle dieghene die na dessen dage enigen vander Stadt Deuenter Rechtschuldigen vyanden/ Moertbarners ende Ouëldeders/ soe am laitsten by der Raembruggen tsauendes den iamerlicken Moerde begangen/ ende angericht/ alsoe ambrachten dat die selue/ durch also dane hoere anbrenginge/ leuendich in handen der Justicieren gebracht werden, sal

|pag. 285|

daer voer vander selver Stadt vry hebben/ ende ontfangen/ hondert Jochim dalers/ met een groet nye klede/ van den hoofde totten voeten/ Ende so iemandtz deses handels mede schuldich ende plichtich/ sich seluest den Burgermeisteren indertyt/ der Stadt Deuenter/ apenbaerden/ presentierende/ syne mede rechtschuldige hulperen/ naemkondich toe maecken/ ende waer sy sich gemeenlicken entholden/ ende in haechten worden gebracht/ als voergeschreuen/ Sal sodanen aenbrengen/ die misdaet inder Stadt ende vryheit van Deuenter/ vergeuen ende verlaten syn/ Ende sal oeck hebben/ ende ontfangen hondert Jochim dalers als voergeschreuen/ Noch daer toe/ syn leuent lanck/ van wegen der Stadt Deuenter/ onderholden te worden/
Welcke anbrenger/ niet sal gemeldet/ dan heimelicken geholden worden/ Dat oeck alle Ballingen der Stadt Deuenter/ so imantz van dien/ enigen der voergesz schuldige Vyanden/ ende Moerdtbarners anbrachte/ ende daer durch leuendich in handen der Justicieren qweme/ dat hy die Stadt ende fryheit van Deuenter/ wedder hebben ende genieten sal/ daer toe noch hebben die hondert dalers/ metten nye cleedt, als voer geschreuen. Alleth sonder einich bedencken/ ader Argelist/. Oirkunde van dien/ metter Stadt Deuenter/ Secreeth hier op gedruckt besegelth/ Gegeuen inden Jaer ons Heeren/ Dusent vyfhondert Tsestich/ opten xxi dach Februarij.’’

V. D.

Category(s): Deventer
Tags: , ,

Comments are closed.