Aanteekening van Henricus Wolfsen

|pag. 20|

AANTEEKENING

VAN

HENRICUS WOLFSEN,

BETREKKELIJK EEN IN 1643 TE ZWOLLE OPGERIGT COLLEGIUM

FRATERNITATIS,

DOOR ALDAAR AANWEZIGE REGTSGELEERDEN EN COSTUMIERS,

MEDEGEDEELD DOOR

Mr. J. C. BIJSTERBOS.

     Ao 1643 den 4den Martii hebben de E. Heeren Advocaten der Stad Swolle een vergaderinghe ofte collegiale dagh geholden ten huyse van Berent Meijer in den S. Joris ende aldaer eenpaerlik besloten een Collegium Fraternitatis et mutuae benevolentiae charitatisque op te richten ende daermede inlatende de E. Heeren Griffier van der Lantschap, de Secretarien van der Stad ende andere personen van studie ende rechtservarentheit.

     Ende worden doenmaels als Ledematen elck nae
olderdom van syne ontfanghene Promotie bevonden als
Fundatoren van het voorschr. Collegie dese navolgende.

           Jurisperiti promoti.
Rijcmannus Wolphius (Wolfsen) J.U.L. promotus Aureliae 1604.

|pag. 21|

Albertus de Booth Greven J.U.D. promotus Aureliae 1617.
Georgius ab Ittersum J.U.D. promotus Anreliae 1619.
Theodorus à Queisen J.U.D. promotus Aureliae 1621.
Gerhardus Scheppinck J.U.D. promotus Aureliae 1621.
Cornelius à Twenhusen J.U.D. promotus Aureliae 1626.
Rodolphus Wijerus J.U.D. promotus Aureliae 1626.
Johannes Wicherlinus J.U.L. promotus Aureliae 1628.
Robert van der Beecke J.U.L. promotus Aureliae.
Johannes Sola J.U.D. promotus in Italia.
Jacobus Vriese J.U.L. promotus Leidae.
Johannes à Leeuwen J.U.L. et D. promotus Leidae.
Conrad à Nijland J.U.D. promotus Leidae.
Wilhelmus Roijer J.U.D. promotus Franeq.
Henricus Wolphius (Wolfsen) J.U.D. promotus Aureliae 1641.
Johannes Busius J.U.D. promotus Aureliae 1641.
Borchard à Linghen J.U.L. promotus Andegavi 1641.
     Non promoti.
Henricus ter Coulen Praetor Swollanus.
. . . . . Roelinck Graphiarius Ordinum. Transis.
. . . . . Knoppert Ictus.
Timannus Vriese Secret. Civitatis.
Johannes Holt. Secret.
Johannes Busius Secret.
Johannes ten Velde Scriba Ordinum Transis.
Bartholdus à Keppel Procurator.
Jacobus à Gelder Procurator.
Conrad Muns Procurator.
Johannes a Duren Procurator.
{Johannes Warnerius.}
{. . . . . Diedem. } Iperiti.
{Bernhardus Holth. }
{. . . Kockman. }
Johannes Kock Scholae Rector.
. . . . Marck Scriba Districtus Sallandiae.
Theodorus Luick Scriba Feudorum Essensium.

|pag. 22|

Jacobus à Muijden Scriba Praetoris Swoll.
           Pedellus Melchior . . . . .
           Tabellio Civitatis.

     Anno praedicto 7 Julii omnes Collegae in Conventu sive Dicasterio Ordinum huius Provinciae congregati fuere et communibus suffragiis elegere
     D. Henricum ter Cuijlen Praetorem districtus Swollani Praesidem sive Praetorem illustris Collegii Jurisconsultorum.
     D. N. ter Beecke J.U.L. inter Consules seniorem, Assessorem.
     D. N. Roelinc Graphiarium Ordinum huius Provinciae Assessorem.
     Et me Henr. Wolphium Fisci Procuratorem.

_______

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.