Voorwoord

[pag. 4]

Voorwoord

Naar aanleiding van de realisering van de plannen tot kerkbouw kwamen we in aanraking met de voorgeschiedenis van de kerkelijke gebouwen. Daarbij kwamen we te staan voor het feit dat de huidige generatie nauwelijks meer enige kennis bezit van de plaatselijke kerkgeschiedenis vóór 1900.
Het is daarom niet uit een oogpunt van nostalgie, heimwee naar het verleden, dat we tot onderzoek van de kerkgeschiedenis in deze plaats overgingen, maar vanwege de begeerte dat de daden van God niet in vergetelheid zouden raken. Evenmin als voor de huidige generatie mogen voor de komende geslachten de daden Gods, die Hij in eigen omgeving gewerkt heeft, verborgen blijven. God heeft ook hier reformatie op reformatie geschonken.
Deze reformatie is niet slechts te verklaren als een alleen-maar-menselijk handelen, als zou het slechts zijn gegaan om een telkens terugkerende twistzaak tussen mensen, maar deze moet voor alles gezien worden als een handelen van God door middel van mensen om Zijn gemeente te bewaren bij het waarachtige Woord. Want we hebben in elke reformatie van doen met de kracht van het Woord, de vernieuwende en wederbarende kracht. Zo is het Woord nabij in Christus Jezus.
De beschrijving van deze telkens terugkerende worsteling van mensen om het behoud van de kerk geschiedt ook niet uit verering van de geschiedenis zelf, alsof de kerkgeschiedenis in plaats van de evangelie-verkondiging gesteld zou kunnen worden. Maar wel toont de geschiedenis de trouw van God. Deze beschrijving is daarom ontstaan uit de verwondering voor hetgeen God werkt op aarde. Hij is immers uit Zijn werk in deze wereld en in de (ook plaatselijke) geschiedenis te kennen.
Daarom zijn we blij deze beschrijving van het werk Gods u te kunnen aanbieden. En dat, in het licht van hetgeen geschreven staat in Psalm 78:7 (Staten Vertaling) ,,ende Godts daden niet vergeten’’, zoals ook onze ouders o.a. bij dat Woord hebben geleefd!
Dank zijn we verschuldigd aan het plaatselijk bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk, dat ons, bij monde van ds. K. Exalto, toestond het kerkelijk archief in te zien. Evenzeer willen we dank brengen aan de heer Joh. Gerrits die ons de weg wees in het gemeentelijk archief en ons met raad en daad terzijde stond.
We zijn ons van het fragmentarische van deze beschrijving bewust, maar we hebben gemeend met name gegevens te moeten overleggen ten aanzien van de Afscheiding om de leemte in de aanwezige kennis enigszins weg te nemen. Onze hoogste dank zijn we verschuldigd aan onze God die ons tot dit werk bekwaamde! We hopen dat dit werkje dank zij Zijn ‘bekwaammakende genade’ aan het gestelde doel mag beantwoorden.

Hasselt, maart 1977                                                                                          L. J. Joosse.

Category(s): Kerken
Tags:

Comments are closed.