Test

KAMPER SCHEPENACTEN
1316-1354


|pag. 105|

_______________↑_______________

 

VERKLARING VAN IN DE UITGAVE GEBEZIGDE TEKENS

* de optekening is in het hs. door gehaald.
(          ) toevallig vrijwel of geheel onleesbaar geworden woord(en).
[          ] door kennelijke slordigheid van de schrijver weggelaten woord(en).
<          > toevoeging van de uitgeefster.
+ in het handschrift volgt doorgehaald:
+(na gespatieerd woord) hieronder in het handschrift doorgehaald:
spatiëring van een woord: dit woord is in het hs. boven de regel geschreven.
„verbeterd uit” door de schrijver in het hs. verbeterd uit:

 
Van toevoegingen bij acten is alleen dan de schrijver van het additum genoemd, wanneer deze niet zelf de acte geschreven heeft.
In de noten verwijzen nummers zonder nadere aanduiding naar de acten van de Foliant.
Bij elkaar behorende, onder elkaar ingeschreven acten zijn onder één nummer geplaatst met de aanduiding a, b, c, enz.
Wanneer van dezelfde acte verschillende versies van gelijke datum voorkomen, zijn de foutieve aangegeven door A, B, C, enz. achter het nummer van de optekening.

|pag. 106|

_______________↑_______________

(Folio 1.) In nomine Domini amen.
Hand A
1.*1 [1. Vgl.349.] Anno Domini MCCCXVIII in festo Pasche. Adam Piscator mansit debitus civitati Campensi a undecim lb. gr. tur. de aqua civitatis et decem s. gr. Et de ista pecunia dabit scabinis singulis annis decem s. gr. in Nativitate Christi, donec omnino soluta sit pecunia predicta.
Uxor sua et pueri sui iuncta manu fideiusserunt cum eo predicta solvere. Scabini tenentur Ade 30 gr. Illos defalcabunt sibi in Natali Domini proximo b
1318 April 23
Anno Domini MCCCXIX in die sancti Stephani Adam dedit decem s. gr.
1318 Dec. 26
Item de anno Domini MCCCXX in die Johannis dedit Adam decem
1320 Juni 24
S. gr.c.
Hand C
Anno Domini MCCC vicesimo octavo Hermannus filius Ade Pisca-
1328 Jan. 6
toris dedit scabinis 10 s. gr. die Epyphanie d.
Hand B
Item anno Domini MCCC vicesimo nonoe feria post Nativitatem
1328 Dec. 26
Domini dedit Hermannus filius Ade scabinis 10 s. gr.
Item anno Domini MCCC tricesimo sabb(ato post Nativita)tem Domini
1329 Dec. 30
dedit Hermannus (…..)f.
 

 

 
Hand A
2.2 [2. Druk: V.O.R.G. XIII (1883), p. 38 (Nanninga Uitterdijk).] Anno Domini MCCCXVIII conduxit grutam Boldewinus Scelewerd,
1318 Febr. 12
ad omne ius quo habuit eam Asso Langore, Dominica ante Valentini
et habebit eam a festo Pasche proximo ad tres annos proxime sequentes. Et scabini dabunt sibi 18 lb. parv. pro labore.
Scabini solverunt eidem de primo anno 9 lb. feria g sexta post Penthecostem.
Item dederunt eidem 4 lb. parv.
 

 

3.* Anno Domini MCCCXVIII in die Margarete virginis vendiderunt
1318 Juli 13
scabini Witte Wrekere et Regghero et Alcghero partem Paludis sancti
Nicolai pro 36 lb. parv., quas dabunt in octava Assumpcionis beate Marie. (Si)ccabunt ipsam paludem a dato presentium usque ad festum h Penthecostis proxime futurum.
Witte Wrekere et sui socii tenentur scabinis 9 gr. de prima pecunia i.
 

 

4. Boldewinus Scelewerd habebit grutam a scabinis a festo sancti
1321
Jacobi futuro proximo ad tres annos ad omne ius sicut ante habuit
 

 

a) + 11 d; b) Scabini – proximo doorgehaald; c) verwijzing naar hierna volgende toevoeging, geschreven op de rechter helft van de bladzijde, volgende op 8; d) idem, volgende op 9; e) + die; ƒ) de aantekening omtrent de laatste aflossing is deels moeilijk leesbaar, deels verloren gegaan door beschadiging; g) volgt: fi; h) + beate; i) Witte Wrekere – pecunia boven de optekening bijgeschreven.

|pag. 107|

_______________↑_______________
Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.